הטימש ברע העירזו העיטנ :א קרפ


שאר דע תיעיבש לש הנשה שארמ ןרוסיא גהונ ,תיעיבשה הנשב תורוסאה ץראה תודובע
ץראה תודובע דובעל אלו ,הז ןמז לע ףיסוהל שיש יניסמ השמל הכלהו .תינימש לש הנשה
וז הכלה ."תיעיבש תפסות" םימכח ןושלב תארקנ וז תפסות .הנשה שאר ינפל םוי םישולש
ברע דע ץראה תודובע לכ תורתומ הזה ןמזב וליאו ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזל קר הרמאנ
.(ט"ה ג"פ ם"במר ,ב"ע ג ןטק דעומ) המחה העיקשל ךומס הנשה שאר

לכמ ."תיעיבש תפסות" ןידמ תיעיבש םדוק ץראה תדובע הרסאנ אל הזה ןמזב ,רומאכ
.ןלהל טרופיש יפכ הנשה שארל ךומס תישישה הנשב העירזו העיטנ יבגל תולבגה ןנשי םוקמ

לכאמ יצע
הנשהש ידכ קיפסמ ןמז םתעיטנ םידקהל אלא ,הנשה שאר דע לכאמ יצע עוטנל רוסא
,א"יה ג"פ ם"במר ,ו הנשמ ב"פ הנשמ) הלרע תונש תריפסל הנושארה הנשל בשחת תישישה
תרוצב יולת ,העיטנה תא םידקהל ךירצש םימיה רפסמ .(גי ק"ס הכ 'יסו גכ ק"ס זי 'יס א"וזח
.ןלהל טרופיש יפכ העיטנה

ק"ס זי 'יס א"וזח) המחה תעיקשל ךומס באב ז"ט דע קר עוטנל רתומ שרוש יפושח םיצע
רשעמ 'לה ם"במרה ןושל תוטשפ) באב ו"ט דע א"יו ,(ב תוא הלרע ינידבו ב ק"ס וכ 'יס ,טכ
ח"וא אנינת הדוהיב עדונה לש ורבסה יפכו .ד 'יעס דצר 'יס ד"רוי ע"ושהו ,א-ח 'לה ט"פ ינש
.ולא םיצע יניערג לש העירז יבגל ןידה ןכו .(דס 'יס

שוגהו ,וישרש ביבס רפע שוג םע וריבעמו ורקוע םא ,םוקמל םוקממ לכאמ ץע ריבעמה
דע ועטונל רתומ ,שדחה ומוקמב טלקיש דע םייניבה תפוקתב תויחל ךישמי ץעהש ידכ ויד לודג
'יעס דצר 'יס ד"רוי ע"וש ,ב"יה י"פ ינש רשעמ ם"במרב ,ג הנשמ א"פ הלרע תכסמ) הנשה שאר
ידכ ךותש וא ,הזמ ןטק שוגה היה .(חי תוא הלרע ינידבו בי-י ק"ס ב 'יס הלרע א"וזח ,טי
תזיחא תפפורתמש וא ,תקפסמ תומכב המדא םישרושל ביבס ראשנ אלו ררופתמ שוגה הרבעה
א"וזח ,א"יה י"פ םש ם"במר) ד ףיעסבש םיאנתה יפכ ועטונל רתומ ,שוגה תמדאב ץעה ישרוש
.(אי-י ק"ס בי 'יס הלרע

אלו םיניערג םיערוז םניא ללכ ךרדב ,םיתבה תורצחב וא םיעטמב לכאמ יצע םיעטונה
.ןוליינ תיקשב וא ץיצעב לדגה םישדח המכ ןב ליתש םינוק אלא ,שרוש יפושח םיצע םיעטונ
ןיב קוליח שיו "בוקנ וניאש ץיצע" לש םימעפו "בוקנ ץיצע" לש ןיד שי םימעפ הלא םיציצעל
יפכ הטימש םדוק ועטונל רתומש ןמזה יבגל בוקנ וניאש ץיצעב עוטנל בוקנ ץיצעב עוטנה
,מ"ס 2-2.5 רטוקב בקנ ,ץיצעה תיתחתב היהיש ךירצ בוקנל ץיצעה בשחיש ידכ .ןלהל טרופיש
.(ג"פ הלרע ץרא יטפשמב ,הזל תורוקמ האר) המדאל בקנה ןיב הציצח אהת אלו

,(באב ו"ט דע - ד ףיעסבש הינשה העדלו) באב ז"ט דע (ו ףיעס האר) בוקנ ץיצעב לתשנש ץע
בוקנ ץיצעב עוטנה) הנשה שאר דע עקרקב ולתושלו ,ץיצעבש רפעה שוג לכ םע וריבעהל רתומ
המדא תלפונ םא לבא ,םלש שוגה ראשנשכ םירומא םירבד המב .(עקרקב עוטנכ אוה ירה
תזיחא תפפורתמש וא ,שדחמ טלקייש דע ץעה הב היחיש ידכ תראשנה המדאב ןיאו שוגהמ
.ד ףיעסבכ קר ועטונל רתומ ,שוגה תמדאב םישרשה

רתומ ,(באב ו"ט דע - ד ףיעסבש הינשה העדלו) באב ז"ט דע בוקנ וניאש ץיצעב עטינש ץע
א"וזחה) המחה תעיקשל ךומס באב ט"כ דע ,עקרקב ולתושלו ,ץיצעבש רפעה שוג םע וריבעהל
םא לבא ,םלש שוגה ראשנשכ - םירומא םירבד המב .( בל תוא הלרע ינידבו גי ק"ס ב 'יס הלרע
וא ,שדחמ טלקייש דע ץעה הב היחיש ידכ תראשנה המדאב ןיאו שוגהמ המדא תלפונ
.ד ףיעסבכ קר ועטונל רתומ ,שוגה תמדאב םישרשה תזיחא תפפורתמש

ץיצעב העיטנהש ןוויכ) בוקנ וניאש ץיצעב לכאמ ץע עוטנל רתומ יתמ דע קפתסהל שי
.(הטימש םדוק העיטנ לע םימכח ורזג אלש ןכתי ,הכרדכ העיטנ הניא בוקנ וניאש

הכרבהו הבכרה
.רחא ץע לש עזגב וא ףנעב םישועש ץירחב ותוא םיבחותו ונממ קלח וא ףנע םיכתוח - הבכרה
.תוריפ םילדגמה םיפסונ םיפנע םיחתפתמ בכרוהש ףנעהמ
קלחה .המדאב ותיעצמא וא ושאר םינימטמו ץעל רבוחמ ןיידע אוהשכ ףנע םיפפוכ - הכרבה
.םישרוש איצומ ןמטומה

ול םינומ ,עקרקה ינפל ךומס וכתוח םא ,ראשנה עזגהמ שדחמ לדגיש ידכ לכאמ ץע ךתוחה
דע וכתוחל רתומ ןכ לע ,(ג"יה י"פ ינש רשעמ 'לה ם"במר) הציצקה תעשמ הלרע תונש שדחמ
,עקרקב טולק אוהש ןויכ ,הטילק ימיב ךרוצ ןיא הז הרקמב) המחה תעיקשל ךומס באב ט"כ
,תוחפל (חפט) מ"ס 10 עזגהמ ריאשמ םא .(הנשכ בשחיש ידכ ךותיחהמ םוי םישולש קיפסמו
.הנשה שארל ךומס דע וכתוחל רתומ ןכ לע ,שדחמ הלרע תונש ול םינומ ןיא ,עקרקה ינפ לעמ

ביכרהל רתומ ןכו .באב ז"ט דע עטינש ץע לע וא ןקז ץע לע ,הנשה שאר דע ביכרהל רתומ .אי
ונד רבכו) ל"נכ עקרקה ינפ לעמ מ"ס 10 ועזגב ראשנש וא באב 'ל םדוק ץצקנש ץע לע
,דכ-טי תויתוא הלרע יניד א"וזחבו ,שדחמ ןיינמ תבייחמ הבכרה יתמ הכוראב םינושארה
ביכרהל רתומש א"יו .(שדחמ ןיינמב תבייחמ אל לכאמ ץעב הבכרהש ,איה םירבדה תנקסמו
א"יו ,(הטימשב הבכרהה לש הטילקה אהת אלש ידכ) המחה תעיקשל ךומס לולאב ז"ט דע קר
.לולאב ו"ט דע

תא וכתחשכ ונייהד ,(אי 'לה ג"פ ם"במר) הלרע תונש לש שדחמ ןיינמ תבייחמה הכרבה .בי
'יס ד"רוי ע"ש ,ד"יה י"פ ינש רשעמ 'לה ם"במר) ונממ קנוי וניאש וא הניקזהמ ךרבומה ףנעה
הכרבהה םאו .באב ו"ט דע א"יו ,המחה תעיקשל ךומס באב ז"ט דע תרתומ ,(זט 'יעס דצר
ז"ט דע קר ךירבהל רתומש א"יו .הנשה שאר דע ךירבהל רתומ ,הנממ תקנויו הניקזל תרבוחמ
.וב ו"ט דע א"יו ,לולאב

רוסיאב עטונה
הנשה שאר ,ו הנשמ ב"פ) רוקעל בייח ,רתומה ןמזה רחאל ךירבה וא ביכרה וא עטנו רבע .גי
.(אי 'לה ג"פ ם"במר ,ב"ע ט

םיחישו קרס יצע
ןיאש םשוב יחישו יונ יחיש ,םיחרפ יחיש ,(ירפ םיאשונ םניאש םיצע ונייהד) קרס יצע .די
הכ 'יס ,ה ק"ס בכ 'יס ,הכ ק"ס זי 'יס א"וזח) הנשה שאר דע עוטנל רתומ ,הלרע רוסיא םהב
לולאב ו"ט דע קר רתומש א"יו ,(הטימשב טלקנש המב רוסיא ןיאש ,ג ק"ס וכ 'יסו ,גי ק"ס
'לה ג"פ ץראה תבש ,ב תוא ח ק"ס ערוז לט ילגא) הנשה שאר ינפל וטלקיש ידכ וב ז"ט דע א"יו
שוג םע ריבעמשכ ,וז העדל ףא .(והדש תתיבש םושמו ,ד תוא אנ 'יסו חמ 'יס המלש תחנמ ,אי
.הנשה שאר דע עוטנל רתומ ,ץיצעמ וא םדוקה ומוקממ וישרוש ביבסש רפעה

תוקריו תוינטק האובת
םיערזמ הטימש תנשב םהילאמ ולדג אלא םדא ידיב וערזנ אלש תוקריו תוינטק ,האובת .וט
הטימשב וערזש הריבע ירבוע וברשמ .הרות רבד שומישב םירתומ ,הטימש םדוק הדשב ולפנש
ט 'יס א"וזח) םרקועל וויצו (ב"ה ד"פ ם"במר) שומישב ל"זח םורסא ,םמצעמ ולדגש ורמאו
םדוק ערזנש המ תא םג ורסא וז הנקת ללכב ."םיחיפס רוסיא"כ העודי וז הנקת .(ד ק"ס
.ןלהלדכ הטימש םדוק לודיגב םייוסמ בלשל עיגה אל םא ,הטימש

לח _ םלדוג שילשל םהירגרג ועיגה אל הטימש לש ירשת 'א םויבש תוינטקו האובת .זט
ועיגי םא תוינטקו האובת עורזל ןיא ,ןכל ,(י ,ט 'לה םש ם"במר) ןיחיפס רוסיא םהילע
.הטימש תנשב םלדג שילשל םהירגרג

בכ 'יסו זי ק"ס םש א"וזח) םיחיפס רוסיא םהילע לח הטימשב חומצל וליחתהש תוקרי .זי
השולש הערזנש האובתש ,ןשדה תמורת ירבד תא איבה ב ק"ס גצר 'יס ד"רוי ך"שה ,ב ק"ס
םיחרפ לש םניד ןכו ,(הנ ףד םיחספב ראובמכ רמועה ינפל השרשנש בשחנ ,רמועל םדוק םימי
הלא םינימ לש םיליתש לותשל ןיא ןכל .הת יחמצו ןילבת יחמצ ,חירל םידמועה םייתנש דח
תעיקשל ךומס לולאב ז"כ דע הבוטר המדאב םלתושל ונייהד ,הנשה שאר ינפל וטלקי םא אלא
וטלקיש דע וב תויחל ולכויש ידכ ויד לודג רפע שוג םע רחא םוקממ םריבעמ םא .המחה
םינימ לש םיערז .הנשה שאר דע םלתושל רתומ ,הרבעהב ררופתמ אל שוגהו ,שדחה םוקמב
ותטיבנ ןמז יפל ןימ לכ ,הנשה שאר םדוק עקרקה ינפ לעמ וטבני םא קר עורזל רתומ הלא
.עודיה

םיחרפ
לככ םנידו (זט קרפ ןלהל) םיחיפס רוסיא םהב שיש א"י ,חיר םהל ןיאש יונ יחרפ .חי
.הנשה שאר דע םערוזל וא םלתושל רתומ ןכלו ,(םש) םיחיפס רוסיא םהב ןיאש א"יו ,תוקריה
םדוק וטלקי םא קר םערוזל וא םלתושל רתומ םיחיפס רוסיא םהב ןיא םא וליפאש א"י
.הטימש

שיו חירל םידעוימה םיחרפכ םנידש א"י ,חיר םהל שי לבא יונל קר םידעוימה םיחרפ .טי
.(זט קרפ ןלהל) חיר םהל ןיאש םיחרפכ םנידש א"יו .םלוכ תעדל םיחיפס רוסיא םהב

ץיצעב הליתש
ןכלו ,ץוחב ןיבו תיב ךותבש םיציצע ןיב ,(םש) םיחיפס רוסיא ןיא םיבוקנ םניאש םיציצעב
רתומ ןכלו ,הנשה שאר ינפל וטלקיש ךירצש א"יו ,הנשה שאר דע םהב עורזלו לותשל רתומ
.םיחיפס רוסיא ןיא םיבוקנ םיציצעב םגש א"י .לולאב ז"כ דע םלתושל