הטימשב עקרקהו םיחמצה תודובע :ב קרפ


אל ךמרכו ערזת אל ךדש ,'הל תבש ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו" :הרות הרמא
םידמל ונאצמנ .(ה-ד הכ ארקיו) "רוצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא .רומזת
,הדש ילודיג ראשו האובת תעירז :הדשה תוכאלממ עברא הרותה ןמ תורוסא הטימש תנשבש
רוסא ןכ ומכ .(ב"ע ב ןטק דעומ) הקול הטימשב ולא תוכאלמ השועהו ,ותריצבו ןפג תרימז ,םתריצק
ד"ה א"פ ם"במרה קספו ,השירחה לע םיקול םא א"ע ג ק"ומב םיארומא וקלחנ) שורחל הרותה ןמ
ךלמה רעשה .ןנברדמ וא הרותה ןמ הרוסא השירח םא םינורחאו םינושאר וקלחנ ךא ,םיקול ןיאש
הכלהמ וא השעב הרותה ןמ הרוסא השירחש ובתכ ,אל 'יס ח"וא אנינת הדוהיב עדונהו ,א"ה א"פ
הנשמ א"פ ש"רה) םיצע עוטנלו (ג ק"ס חי 'יסו א ק"ס זי 'יס תיעיבש א"וזחה קיסמ ןכו ,יניסמ השמל
םינושארה ירבד תוטשפ ןכו .הרימזמ ו"קב הל ןניפליד ,הרותה ןמ הרוסא העיטנש בתכ ו הנשמ ב"פו א
הוצמ ךונח תחנמה ,ד"ה א"פ סוקרוק י"רהמ םנמא .ת"ר תטיש תא ואיבהש יפכ ,י ,ט הנשה שארב
ם"במרה תעדב ושריפ .ה ק"סו ה תוא ב ק"ס ערוז לט ילגא ,ל ק"סו ד ק"ס כ 'יס ןחלשה תאפ ,זכש
העיטנש ם"במרה תעדב ראיב ,ד"ה םש ה"ד כ ק"ס זי 'יסב א"וזחה ךא .ןנברדמ קר הרוסא העיטנש
.ךכ לע םיקול אל ךא ,(הילע םיקול ןיאש אלא ,הרותהמ הרוסא

רפע שוג םע הרבעה םגש הארנ) םוקמל םוקממ םיצע תרבעה ,םירוחי תליתש :ללוכ העיטנ רוסיא
ןכו .והימו ה"ד ט ק"ס ב 'יס םיאלכ א"וזחב הז ןיעכו ,הטימש ןינעל העיטנ תבשחנ ,םישרשה ביבס
תעירז ,(הטימשה רפסב בתכש ומכ אלדו ,ב"ישת הטימש תנשב ,סלפ השמ ברהל א"וזחה רמא
העיטנש םירבוסלש הארנ הרואכל) הכרבהו הבכרה ,(ד"ה םש ה"ד כ ק"ס זי 'יס א"וזח) םיצע יניערג
.(הבכרהו הכרבה ןידה אוה ,הרותה ןמ הטימשב הרוסא

.(ה"ה א"פ ם"במר) קרס יחמצ לש ןיבו לכאמ יחמצ לש ןיב הרותה ןמ תורוסא העיטנו העירז

ןנברדמ קר הרוסא תונליא ראשב (םוזיג) הרימז וליאו ,ןפג תרימז איה הרותה ןמ הרוסאה הרימז
תעדב ךכ שרפל קחדנ ןכו ,ךורעהו ש"רה ,י"שר תעד תא ךכ ראב ,א ק"ס וכ 'יסו וט ק"ס אכ 'יס א"וזחה)
ד הנשמ ד"פ ט"ויותה ,ינפמ ה"ד ב"ע פ ב"ב ם"בשרה) םירמוא שיו ,(הכלהל עירכה ךכו ם"במרה
.הרותה ןמ הרוסא תונליאה לכב הרימזש (ם"במרה תעדב ,ד ק"ס ערוז לט ילגאהו

רוסא רודיע .הקיר הדשב תישענה ןיבו םיחמצ ביבס תישענה השירח ןיב הרותה ןמ הרוסא השירח
ג ק"ומ ארמגב ראובמכ ןנברדמ קר רוסא רודיע ,הרותה ןמ הרוסא השירחש יפ לע ףא) ןנברדמ קר
יונישב תונתשמ תודובע :ל"זו וט ק"ס אכ 'יס א"וזחה בתכ ןנברדמ קר רוסא רודיעש ךכל רבסהב .א"ע
לק יונישב יולת הדלותל בא ןיב קוליחהש ראובמו .הדלות ,רודיעו הריפחו ,בא איוה השירח ןוגכ לק
המדאה תא עוקבל םויכ םהב םישמתשמש םייאלקח םילכ לש םניד המ הז יפל ןודל שיו .דבלב
.(הררופלו

לש תודלות ןהש הדשה תוכאלמ ראש תא םימכח ורסא הרותה ןמ תורוסאה תוכאלמה דבלמ
לש תודלות ןהש תוכאלמ :תוצובק יתשל תוקלחתמ ולא תוכאלמ .הרותה ןמ תורוסאה תוכאלמה
.השירח לש תודלות ןהש תוכאלמו ,הרימזו העירז

העירז לש הדלות איה ,תוריפה תלשבהל הליעומה וא ,ויתוריפ וא חמצה לודיגל הליעומה הכאלמ לכ
רידגה ג"ה ז"פ תבש תוכלהבו .ןנברדמ תורוסא העירז לש תודלותהש ,ג"ה א"פ ם"במר ,א"ע ג ק"ומ)
:םימכח ורסא ןכלו ("ןיווכתמ אוה רבד חמצל ןהמ תחא לכש" ערוזל תורושקה תובאה תא ם"במרה
תונוש תורוצ םינושארבו ל"זחב וניצמ) םילעה לעו האקשהה תכרעמ ךרד םיחמצ לבזל ;תוקשהל
עזגה ךרד לוביז .(א ג ק"ומ י"שרו ,א הנשמ ב"פ) עקרקב לוביז :הטימשב תושעל רוסאש לוביז לש
ןושיע ,(ה הנשמ ב"פ ש"ר) לשבתהל ורהמיש ידכ בלחב וא ןמשב תוריפ תכיס ,(א"ע נ ז"עב י"שר)
םוזגל ;וישרשמ וא חמצהמ תלוספ ראש וא םינבא ריסהל ;((רהב 'רפ כ"ות ד"באר) תוריפה םוטיפל
המכמ רוסאל שי םיחרפו תוריפ לוליד) םיחרפו תוריפ ללדל ,םיחמצ ללדל ,םיבשע שכנל ;םיפנע
לולידב .םירתונה לודיגל ליעומש םושמ רוסאש םירתוימ םיפנע תרימזמ הנוש הז ןיא .םימעט
,בכ 'לה ד"פ ם"במרה בתכ הנהד .ןליאה תדובעל הריצק לש הרות רוסיאל םג שוחל שי תוריפ
תלעותל איה הריצבה תרטמ םאש 'יפ ,"הקול ןליאה תדובעל רצוב" וא םינש ראשב וכרדכ רצובהש
ועיגהש םדוק (םינטק תוריפ) םיטנח ללדל .הכרדכ הריצב לע םיקולש ומכ וז הריצב לע םיקול ןליאה
תוריפ דספה םושמ רוסא הרואכל ,(תורשעמה תנוע יהמ א"פ תורשעמ האר) תורשעמה תנועל
תומוקמ המכב) ויפנעב וא ץעה עזגב חומיצ ןווכל וא ךומתל ;(ז 'יעס א"יפ ןלהל ראובמכ ,תיעיבש
י"שרפ ,םיגספמ .םתוא "םיכרוכ" ,ד הנשמ ב"פב .הטימשב הכאלמ תבשחנ חומיצ תנווכהש ונאצמ
ססרל ;(ןידדצמ ןינוכמ ,ב"ה ב"פ ימלשוריבו א"פ אתפסותב ,ידמ רתוי ךרש ןליא םיכמות ,א ג ק"ומב
הנשה שאר דע םינשעמ ד"מ ב"פ) םיקיזמ חירביש רמוח ץעה לע חורמלו ,תולחמו םיקיזמ דגנ
שאר דע תועיטנה תא םיכרוכ ,ד הנשמ ב"פ) חור וא םוח ,רוק ינפמ םיחמצ תוסכל ;(אל הטימשבו
בוקנ ץיצע ץראה לע חינהל וא בוקנ וניאש ץיצע בוקנל ;רוא וא ריוא סנכיש ידכ יוסיכ ריסהל ;(הנשה
םשו 1 הרעה ג"פ הטימשה רפסב .א ק"ס אמ 'יס המלש תחנמה בתכ ןכו) תודתי ג"ע חנומ היהש
תושעל רתוה םיאנת ולאב ראובי םיאבה םיקרפב .ולאב אצויכ לכו ;(ריתהל הטונו הזב קפתסמ ז 'יעס
.ולא תוכאלמ

לש הדלות איה ,העיטנ וא העירז ךרוצל החיבשהל וא עקרקה תא רישכהל האבה הכאלמ לכ
,שרוח םושמ בייח עקרקה תיינהל אוהש לכש בותכ (ב"ע זמ ףד) ב 'לה ז"פ תבש ימלשוריב) השירח
בייח ,הדשב עקרקה תופיל איהש לכ :וז ןושלב הז ימלשורי אבוה ב"ע גע תבש לאננח 'ר שוריפבו
;הליגעמו רשיימ זגרא ,הפירגמ י"ע עקרקה תא רשייל ;םיבגר ררופל :םימכח ורסא ןכל .(שרוח םושמ
וא רפע אייג םדא אלמי אל :ל"זו א"יה ב"פ ם"במר) העירזל דעוימה םוקמב ורזפל וא רפע אלמל
הליתש וא העירז ךרוצל תורוב וא םירוח ,םיצירח תושעל ;(ץראה תא ןקתמש ינפמ רפעב וננקתי
וא ינגרוא לבזב לבזל ;םדוק לודיג ירייש ףוסאל וא ,םפסואל וא םיבשע שכנל ;םינבא לקסל ;םכותב
ק"ס ולש 'יס ח"וא ע"וש ןויצה רעשב) תוביטרו עצמ ןיכהל ידכ םיחמצ הב ןיאש הדש תוקשהל ;ימיכ
.ולאב אצויכ לכו ;(עורז רואכ אלו ,שרוח םושמ בייח הקיר הדשב תבשב הקשמהש ,עירכה חי

.םיאבה םיקרפב ראובי ולא תוכאלמ ורתוה םיאנת ולאב