קזנמ ליצהל תואבה תיעיבשב תוכאלמ :ג קרפ

תוכאלמ .התיממ םיחמצ ליצהל ידכ וליפא ןתושעל רוסא הרותה ןמ הטימשב תורוסאה תוכאלמ
שיר הנשמב) ןלהל ראוביש יפכ קזנו התיממ םיחמצ ליצהל ידכ ןתושעל רתומ ,ןנברדמ ןרוסיאש
חי זי ק"ס אכ 'יס א"וזחה קספ ,ב"ע ב םש 'מג ,תיעיבשבו דעומב ןיחלשה ןיב ןיקשמ ,ןטק דעומ
.(ןנברד תוכאלמ ראש םג אלא דספה םוקמב תרתומ האקשה קר אלש

םהמ עונמל ידכ וא ,התיממ םייתנש בר םיחמצו םיצע ליצהל ידכ ןנברד תוכאלמ תושעל רתומ
ץע לכ תומיש דספה םוקמב ןכלו :ל"זו בתכ זי ק"ס אכ 'יסב א"וזחה) ןוקיתל ןתינ וניאש רכינ לוקלק
אריפש גילז 'ר ח"הרה ל"והש תיעיבשה רדסב .ולא לכב לקהל ךומסל שי ,תוריפה לכ ודספיש וא
ואלש עמשמ ,"תוריפה בור" ודספי אלש ליצהל ידכ תוכאלמה ורתוהש בותכ א"וזחה לש ותציחמב
ידכ האקשה הרתוהש ,בותכ ג 'יעס ח"פ עבשה תנש רפסבו .תוריפה לכ לש טלחומ דספה אקוד
ורתוה םאה וז הלאשב ,רכינ קזיה בשחנ המ וירבדל ןודל שיו "תוכיאבו תומכב רכינ קזיהמ" ליצהל
זכ 'יס ןיקסיד ל"ירהמ ת"ושב ןד ,םלוקלקמ ליצהל םג וא םיחמצ תתיממ ליצהל ידכ קר תוכאלמ
ןתינש לוקלק םהמ עונמל ידכ אל ךא ,(טי ק"ס ב"פ ינש קלח ץראה תרותב הזב ןד ןכו .ד ק"ס
ןוקיתה םא ךא ,קזנ וניא יאדו ןוקיתל ןתינש קזנ) הלודג האצוה אלב הטימשה תנש רחאל ונקתל
בישילא ש"ירגה ורוה ןכו ,י ףיעס ןמקל רמאנב יולת הז ןיאו ,קזנ הז ירה הלודג האצוה ךירצמ
ראובמ) הדשה לוקלק עונמל ידכ הלא תוכאלמ תושעל רתומ ןכ ומכ .(א"טילש ץילרק נ"רגהו
ןכו ,"הבש ץע לכ תומיו החילמ ץראה השעית אלש ידכ" האקשה וריתהש י"ה א"פ ם"במרב
.הטימש ירחא ונקתל ןתינ אלש ,(די ק"ס אכ 'יס ד ק"ס זט 'יס א"וזחב ראובמ

אכ 'יסו ד ק"ס זט 'יס א"וזח) תיעיבש תוריפ דספה עונמל ידכ םג ןנברד תוכאלמ תושעל רתומ
א"פ ץראה תבשב םנמא ,טנר ק"ס ה 'יס ןורחא סרטנוק ןיקסיד ל"ירהמ ת"ושב בתכ ןכו ,די ק"ס
אל ,רקפה םה תיעיבש תוריפש ןויכש בתכ טע 'יס ןהכ טפשמבו אי 'יס םש ןורחא סרטנוקבו ה"ה
רועש ,(תישיש תוריפ דספה םושמ ורתוה ךא ,דספה םוקמב וליפא ןנברד תוכאלמ םהב ורתוה
םתורישכב וא תוריפה תומכב קזנ םרגיהל לולע רשאכ םירומא םירבד המב .ב ףיעס האר דספהה
םגפ עונמל וא תוריפה לש הלשבהה תנוע תא ןווכל ידכ הלא תוכאלמ תושעל רוסא ךא ,הליכאל
תינוציחה ותרוצ יבגל יתועמשמ אוהש יפ לע ףא ,הליכאל ירפה תורישכ יבגל יתועמשמ וניאש ןטק
תעינמל תוכאלמ ורתוה אלו ,םרכומל רוסאו רקפה םה ירה תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפ)
תלעותל אל ךא ,ליעלדכ הטימשב הליכאל תוריפ ויהיש ידכ רוביצה תלעותל אלא ,ולא תוריפב קזנ
תשודקב םישודק םניאש תוריפב םגש הארנו .ולא תוריפב תויוכז םוש םהל ןיא ירהש ,םילעבה
תוריפב לוקלק ןיאש ןמז לכ ,םילעבהמ יפסכ דספה עונמל ידכ הכאלמ םהב תושעל רוסא ,תיעיבש
םושמ אלא ,םילעבה תסנרפ דספה םושמ תיעיבשב תוכאלמ וריתהש וניצמ אלש םושמ ,םמצע
,רבד בישמ ת"ושבו א-ח א 'יס ג"ח יולה תיבב ראובמ ןכו .םמצע תוריפה דספה וא םיצעה דספה
.(א"טילש ץילרק נ"רגהו בישילא ש"ירגה ורוה ןכו

םתרוצב העיגפ עונמל ידכ ףאו ,יונ יחמצ לש םתתימ עונמל ידכ םג ןנברד תוכאלמ תושעל רתומ
יבשע תוקשהל רתומש בתכ דס 'יס ב"ח ט"יבמה) ירוקמה םדועי יפכ שמשל ולכוי אלש תינוציחה
ותציחמב אריפש גילז 'ר ח"הרה איצוהש תיעיבשה רדסב בותכ ןכו ,טעומ םכרעש יפ לע ףא םשוב
אוה םיחמצה יונב םגפה םא םרב ,(יונ יחמצ דספה ינפמ םג ורתוה ןנברד תוכאלמש ,א"וזחה לש
תוניגב לופיטל סחיב הלודג האצוה אלל הטימש רחאל ונקתל ןתינו ,דבלב הטימשה תנשל ינמז
,לודג ךרוצ םוקמבש םירמוא שיו .ןנברד תוכאלמ תיישע ריתמה דספה ללכב וניאש הארנ ,תוליגר
הזב רימחמה .רתויב טלוב יונה לוקלקש יאנתב ,קזנל םיחמצה יונב ינמז קזנ םג בישחהל רשפא
.ד קרפב האר ףסונ טוריפ .הרקמ לכב םכח תלאש לואשל שיו ,הכרב וילע אובת

עונמל ידכ אל ךא ,םיבר לצא יוצמה קזנב אלא ,קזנ תעינמל ןנברד תוכאלמ תושעל וריתה אל
.(ה ק"ס כ 'יסו ,ד ק"ס חי 'יס א"וזח) דיחי לצא הרקש ערואממ קזנ

ץעיתהל יואר םלוא .(די ק"ס זט 'יס א"וזח) קזנ קפס עונמל ידכ םג תוכאלמ תושעל רתומ
רואיבב ,א 'יעס ח"ירת 'יס ע"ושב ,'ה ק"ס חכש 'יס הרורב הנשמה) ןמאנ תואלקח החמומב
.(םש הכלה

ןתושעל ךרטצי אלש ידכ ,ןמידקהל רשפאש תוכאלמה לכ תא הטימש םדוק תושעלו םידקהל שי
שי ןכו ,(זי ק"ס אכ 'יס א"וזח) הטימשב ןתושעל ךרטציש םימעפה רפסמב טעמל ידכ וא הטימשב
לע ףיסוהל ןיא תרתומה הכאלמב ףא .(םש א"וזח) יוחד לבוסש המ לכ הטימש יאצומל תוחדל
א"וזח ,ח"ה א"פ ם"במר) התוכיאב אלו הכאלמה תומכב אל ,רומאה קזנהמ ליצהל ידכ ץוחנה
.(ןידו ה"ד די ק"ס זט 'יס

.(ד ק"ס זט 'יס א"וזח) םיחיפס רוסיאב םירוסאה םילודיגב קזנ תעינמל תוכאלמ תושעל רוסא

הרוצב אלא ,םוצמצב התושעל רשפא יא ךא ,תיעיבש תוריפב קזנ עונמל האבה הכאלמ
,םוצמצב התושעל רשפא וליפא וא ,םירחא םיחמצל וא קוזינה חמצל החוורה םג חרכהב םורגתש
יפ לע ףא ,ליגרכ התושעל רתומ ,תפסונ תיפסכ האצוהב הכורכ וז הרוצב הכאלמה תישעש אלא
האב הכאלמה רשאכ םירומא םירבד המב .(די ק"ס זט 'יס א"וזח) החוורה תמרגנ הז ידי לעש
םיצעהמ קזנ עונמל האב הכאלמה םא לבא ,ג ףיעס ליעל ראבתנש יפכ תיעיבש תוריפמ קזנ עונמל
םוצמצב תושעל רשפא םא ,תיעיבש תשודקב םישודק םניאש תוריפמ קזנ עונמל האבש וא ,םמצע
.םוצמצב התושעל ידכ תופסונ תואצוה איצוהל וילע ,תפסונ האצוה הכירצמ וז הרוצב התיישעש אלא
האצוהה ךא ,תגשמ ודי התיה .ליגרכ התושעל רתומ ,תופסונ תואצוהל תגשמ ודי ןיא םא םנמא
.(םש א"וזח) ליגרכ התושעל ול רתומ םוקמ לכמש רשפא ,הבורמ

ותביבסבש םירחא םיחמצ םינהנ וז האקשהמש יפ לע ףא ,םימל קוקזה חמצ תוקשהל רתומ
רוסא ןכל .רישי ןפואב םתוקשהל רוסא ךא ,(ץילרק נ"רגה ונל הרוה ןכ) ךכל םיקוקז םניאש
חמצ לכ הקשי אלא ,האקשהב םירתומ םניאש םיחמצ םג וכותבש חטש הרטממב תוקשהל
םניאש םיחמצ דיל םג םירבוע תורוניצה רשאכ ףוטפט תכרעמ י"ע האקשהב ןידה ןכו .דרפנב
םיקוקזש םיחמצה תא קר תוקשהל תינכט תורשפא ול ןיאש הרקמב .האקשהל םיקוקז
נ"רגה הרוה ןכ) י 'יעסב םיטרופמה םיאנתה פ"ע השעי ,תואצוהב ךורכ רבדהש וא ,האקשהל
םיקוקזה םיחמצה םא אלא ,םיקוקז םניאש םיחמצ תוקשהל ןיא בישילא ש"ירגה תעדל .ץילרק
.(םיקוקזה םיחמצה לא תסחיתמ ותכאלמ זאש ,םוקמ ותואב טלחומ בור םה