הטימש תנשב תורשעמו תומורת :חי קרפ

שיר ד"רוי רוט ,ה"ה ו"פ םיינע תונתמ ם"במר) תורשעמו תומורתמ םירוטפ הטימש תנש תוריפ
,יתיאר התעו ה"ד דכ 'יס לכור תקבא ת"ושב ףסוי תיבה) םירמוא שי ,רוטפה םעטב .(אלש 'יס
שיו ,תורשעמו תומורתמ רוטפ רקפהו רקפה םהש םושמ אוהש (טי 'יעס אלש 'יס ד"רוי ע"ושבו
'יס א"ח ט"ירהמ ת"ושו (בכ 'יס לכור תקבא ת"ושב םג ספדנ) אי 'יס א"ח ט"יבמה ת"וש) םירמוא
.תורשעמו תומורתב םיבייח םניא תיעיבשה הנשה תוריפש םושמ (גמ

תשרפהב םיבייח ,לארשי תושרב םתכאלמ הרמגנו םירכנ תושרב ולדגש הטימש תנש תוריפ
םתכאלמ הרמגנש םירכנ תוריפש בתכ טי 'יעס אלש 'יס ד"רוי א"מרה) הכרב ילב תורשעמו תומורת
תאפ בתכו .אלש 'יס שיר רוטה לע ףסוי תיבהמ ורוקמו ,תורשעמו תומורתב םיבייח לארשי תושרב
א"וזחה בתכו .ז ק"ס כ 'יסו ט 'יס ףוס א"וזחה תערכה ןכו ,הכרב ילב שירפיש בי 'יעס גכ 'יס ןחלשה
חילש י"ע ורכמנש ינפמ .א ,ורכמנ םא ףא רשעמה ןמ םירוטפ תיעיבשב םיטקלנה :ז ק"ס זכ 'יס
ויה ,חקמה םייקל עבות יברעה היה םאו ,ו"בטב םהל רסמנ אלש ינפמ .ב ,הריבע רבדל חילש ןיאו
תריכמבו ,תמאב ןינק וניאש םדא לכ בלבש ינפמ .ג ,הנק אל ו"בטה תמישר אלבד םכניד ךכ םירמוא
לכ ורכמי אל תיעיבש תוצמ תעקפה ליבשב אכה לבא ,הנקמו רמג י"בב ורבעי אלש ידכ ןנירמא ץמח
תוריפ םאה הלאשב .ירכנל ץראה לכ רוכמלמ תיעיבשה תא רומשל ונל חונ הברדא ,ירכנל ץראה
וקלחנ ,הטימש תנשב תורשעמו תומורת תשרפהב םיבייח לארשי דיב םתכאלמ הרמגנש םירכנ
תושרב םתכאלמ הרמגנש הטימש תוריפש ,בתכ דכ 'יס לכור תקבאב ףסוי תיבה תעד .םינורחא
אוה הטימש תנשב תורשעמו תומורת רוטפש םושמ ,תורשעמו תומורת תשרפהב םיבייח לארשי
,תורשעמו תומורתמ םירוטפ הטימשב ירכנ תוריפש םש ט"ירהמהו ט"יבמה תעד ךא רקפה םעטמ
ןיאש ,השעמלו ה"ד חי ק"ס ט 'יס א"וזחה בתכ תורשעמב תבייח הניא תיעיבשה הנשהש םושמ
םא וליפאו ,תיעיבש תוריפ לוכאל הוצמ ןיאש ןויכ ,תיעיבש תוריפ דספה םושמ קפסמ השרפהב
רוסיא ןיא אליממו ,המורת תליכא קפס םושמ םתליכאמ שורפל רתומ ,םלכואל הוצמ התיה
רשעממ ירוטפאל ליעומה רקפה ,חרמיש םדוק ריקפהל ןוכנד הארנו :א"וזחה םייסמו .התרובקב
םג קפסמ שירפהל וגהנו .(םש א"מר) ינע רשעמ םישירפמ הז הרקמב .(קפס ידימ תאצל ידכ
לאומש ר"הומש םש בתכו ,(וט תרגיא רקיה רדא רפסה ףוסב אבומ) ת"רדאה בתכ ןכ)ינש רשעמ
.טלר 'יס ןהכ תעד ת"ושב בתכ ןכו ,יאנת לע ינש רשעמ תשרפה גיהנהל ומע םיכסה טנלס
לש םמורדב ינש רשעמו :השרפהה חסונב רמולו ,(םעטה ראבל ךיראה זל 'יס המלש תחנמב
.םמורדב ינע רשעמ אהי ינע רשעמ ךירצ םאו ...ללוחמו תוריפה

תנשב םג ליגרכ תורשעמו תומורת תשרפהב םיבייח תישיש הנשל םיכייתשמה תוקריו תוריפ
הנשל תוריפה תא ךיישמ תישישה הנשב היהש לודיגב בלש הזיא ראבתנ וט קרפב .הטימש
.עבוקה בלשה יפל ןימ לכ ,תישישה