תוממחבו גג תחת םילדגה םיחמצ :ו קרפ


לדגה לע ונייהד ,תיבב חמוצה לע םילח הטימש יניד םאה קפתסמ (ב"ה א"פ הלרע) ימלשוריה
:רהב תשרפ תליחתב בתכנש הטימש תוצמל הרותה יוויצבש םושמ םה קפסה ידדצ .תיבה עקרקב
.(ד םש) ערזת אל ךדש ... :רמאנו .(ב ,הכ ארקיו) 'הל תבש ץראה התבשו ...
יניד וב םילח אלש רמול שי ןכלו ,הדש וניא ,הרוקמ םוקמ - תיבו הדש לע הרומ ,ערזת אל "ךדש"
יניד לכ וב לוחל םיכירצ ןכ םאו ץראל תבשחנ תיבה עקרקו ,"ץראה" התבשו םג רמאנ ךא .הטימש
ןידכ תיבה עקרק תא ןודלו רימחהל שיש א"וזחה קספו ,הז קפסב עירכמ וניא ימלשוריה .הטימש
קפסב לקהל םיקסופ ,ןנברד הזה ןמזב הטימשש ןויכש בתכ ,בנ ק"ס כ 'יס ןחלשה תאפה) הדש
עקרקב לותשל וא עורזל רוסא ,ןכל .(רימחהל שיש קספו וירבד החד א ק"ס בכ 'יס א"וזחה ךא .הז
םיללכה יפכ קר הטימש ינפלמ וב םילדגה םיחמצב לפטל רתומו ,רחא הנבמ לכ לש עקרקב וא תיבה
עקרקכ ןניד ,תולטלטימ ןניאש ןויכש ,ןינבב תועובקה תוינדאב םג רומא הז ןיד .ד ,ג םיקרפב וראבתנש
.ןלהל האר תיבב םיציצע ןיד .(6 -ה ףיעס ז קרפ האר) תיבה

חמצהו ץיצעה תמדא ןיב הציצח שיש ונייהד ,"םיבוקנ םניאש" םיציצעכ יתכלהה םנידש םיציצע
ומצע ץיצעה ידי לע תויהל הלוכי הציצחה) עקרקהמ תוחל קנוי אל חמצהש ךכ ,עקרקה ןיבל וב לדגה
םיצוחנה םיפסונ םיטרפ .עקרקל וניב ץצוחו ץיצעה תחת אצמנה רחא רבד ידי לע וא בקנ וב ןיא םא
םלטלטל ןתינו עקרקל םירבוחמ םניאש ןויכמ ,(ה ףיעס ז קרפב וראבתי בוקנ וניאל בשחי ץיצעהש ידכ
האר) ןנברדמ קר הטימש יניד םהילע םילח ,עקרקהמ תוחל קנוי אל םכותבש חמצהו ,םוקמל םוקממ
םיללכה יפכ אלא םהב לפטל רוסא םימשה תפיכ תחת םידמוע םיציצעה רשאכ ןכל .(ב ףיעס ז קרפ
קספ ,תיב ךותב םידמוע םה רשאכ ךא .ד ,ג םיקרפב וראבתנש הניגב םילדגה םיחמצב לופיט לש
רשפאש הארנ ןנברד תוכאלמ ראשו ,ךומסל המ לע ול שי ,םהב לותשל וא עורזל לקימהש א"וזחה
רתומש ןחלשה תאפה הרוהש ירחאש ,ד ק"ס וכ 'יסו א ק"ס בכ 'יס א"וזח) הלבגה אלל םהב תושעל
בוקנ וניאש ץיצעב עורזל לקימה םוקמ לכמ - ותומכ םיקסופ אל הזבש יפ לע ףא - תיב ךותב עורזל
.םיאבה םיפיעסב ראבתי הז ןינעל תיב רדג .(ךומסל המ לע ול שי תיב ךותב

,תיבכ בשחנ גג לעב הנבמ לכ אלא ,םירוגמל יושעה ןינב אקוד וניא םדוקה ףיעסב רומאה תיב
א"וזח) ןידדצ עבראמ (םיחפט הרשע) מ"ס 89 הבוגב תוריק הנבמל ויהיש ךירצ םא קפתסהל שיו
הז ןינעל תיבכ בשחנ וניא ,לודיגה רמג םדוק וריסהל תנמ לע השענש ינמז גג .(א ק"ס בכ 'יס
.(םש א"וזחה)

רוסאו תיבכ תבשחנ הניאש םירמוא שי ,הב לדגל ךרדהו םיחמצ לודיגל התנבנו ליאוה הממח
וקלחנו .א"טילש ץילרק נ"רגהו בישילא ש"ירגה ורוה ןכ) ,בוקנ וניאש ץיצעב םג הב דובעלו עורזל
הדשכ וניאש םיטעממ ונאש תיבש םושמ ,תיבכ הניא הממחש רבוס ץילרק נ"רגה ,רבדה םעטב
וכותב לדגהו ,הדש םש לטבמ וניא לודיגל ליעוהל ידכ השענש תיב לבא .לודיג םוקמ וניאש תיב אוה
,הדש םש אתיירואדמ תלטבמ הממח םגש רמאנ םא וליפאש בישילא ש"ירגה תעד .הדשב לדגכ
םירמוא שיו (.ןנברדמ פ"כע הרוסא הממח ןכלו ולודיג ךרד והזש רבד לכ ורסא ןנברדמ םוקמ לכמ
רקיעמש פ"עאש רנזאוו ש"רגה בתכו רנזאוו ש"רגהו ךאברעיוא ז"שרגה) תיבכ הניד םוקמ לכמש
הטימשב לדגל ל"זח ןוצר הז ןיאש הארנ םוקמ לכמ ,הממחב בוקנ וניאש ץיצעב לדגל רתומ ןידה
.(הנש לכ םילדגמש ךרדכ