ףתושמ תיבב תוניג :ח קרפ

והדשב דבע ,יוג ןיבו ידוהי ןיב ,רחא םדא םאש ונייהד ,הטימשב והדש תתיבש לע הווצמ םדא
'סות) (ב ,הכ ארקיו) 'הל תבש ץראה התבשו :קוספהמ תדמלנ וז הוצמ .השע תוצמ לטיב ,הטימשב
ו"כש הוצמו ח תוא ח"צר תוצמ ךונח תחנמ ,םש ןנחלא 'ר 'סותו ב"ע וט הרז הדובע ותנקסמב דיר
.(ד ק"ס אנ 'יס המלש תחנמב ,הכ ק"ס זי 'יס א"וזחה ,אלש ה"ד

םיריידל םג .הכלהה יפ לע היהי תפתושמה הניגב לופיטהש גואדל בייח ףתושמ תיבב הריד לעב
לשכיהל ילב הניגה תא םייקל רשפא בל תמושת טעמבש ענכשלו ריבסהל ןתינ תיעיבש םירמוש םניאש
,תורוסא תודובע עונמל רשפא יאו הכלהכ גוהנל םינכשה ובריס ותולדתשה ףא לע םא .תיעיבש ירוסיאב
'יס ח"וא הרורב הנשמ) םישנא השולש ינפב (ג תוא אנ 'יס המלש תחנמב) ריקפהל וילעש םירמוא שי
םא .(םש הרורב הנשמ) ותיב ינבמ ויהי הלא השולשש רתומו ,ףתושמה ןגב וקלח תא (וט ק"ס ומר
.(וכש הוצמ ךוניח תחנמ) ריקפהל הכירצ איה םג ,השאה םש לע םג המושר הרידה

גי 'יס ץרא ינדעמ) הריקפהל ךרוצ ןיא ,ןנברד תוכאלמ קר תפתושמה הניגב םישוע םאש םירמוא שי
.ב קרפ האר ,ןנברדמ ולאו הרותהמ תורוסא תוכאלמ וליא .(וט תוא

רוסא ירהש ,הכלהכ השעייש חטבוה אל דוע לכ ,תפתושמה הניגב לופיטה תואצוהב ףתתשהל רוסא
תיבש ךירעמ וטילקרפש החנהב) טפשמל ותדמעה םורגי םולשתה יאו הרקמב .הריבע ירבוע ידיב עייסל
םיעצבמש יפ לע ףא םיסימ ראש םימלשמש םשכ םלשל רתומ ,(הריבע ירבוע םתואב ךומתי טפשמה
תא יכ תיבה דעו גיצנל עידוהל יאדכ הז הרקמב םג .(א"טילש בישילא ש"ירגה) םירוסא םירבד םג םהב
.תורוסא תודובעל אלו תורתומ תודובעו ןויקנ תורטמל םלשמ אוה ופסכ