פרק ח': כיבושי העי


נושאי הפרק:
• שלושים אלף איש נשלחים למארב על העי - א-ו
• העם מתקרב אל העי ומבצע מנוסה מדומה - י-יז
• האורב לוכד את העיר ומצית אותה - יח-יט
• בני ישראל משמידים את צבא העי - כ-כט
• יהושע בונה מזבח, כתיבת התורה, הברכה והקללה - ל-לה

מטרות:
התלמידים:
יגלו התעניינות בהמשך כיבוש העי.
יבינו את התכסיס המלחמתי ואת תפקידו של האורב.
יעריכו את מעורבותו של יהושע במלחמה ואת מנהיגותו.

קשיים:
• התמצאות מרחבית לקויה של התלמידים ואי שליטה בכיוונים עלולות להקשות עליהם להבין את הפרק.
• הבנת התכסיס שנקטו בני ישראל, משלב התכנון ומקומו של האורב ועד לכיבוש העי, מצריכה תפיסה מרחבית, שייתכן שתלמידים מתקשים בה.
• קושי להבין בריחה כתכסיס, כהעמדת פנים.
• קושי לשחזר את הביצוע של תכנית הכיבוש ולהשוותה לתכנון.
• קושי מבחינת הלשון. מילים קשות: אורבים, התיקנו, והורשתם, אתננה.
• קושי מבחינת זמן ההתרחשות: ויצו, ונסנו, וינגעו, וינתקו.

דפי העבודה לתלמידים:
שאלות התוכן והשלמת הפסוקים יסייעו לתלמידים לחזור על הפרק.
התרגיל של בחירת מילים עשוי להעשיר את אוצר המילים של התלמידים ולפתח את חשיבתם. על המלים המוצעות יוכלו המורה והתלמידים להוסיף משלהם. התלמידים ינמקו מדוע מתאימות המילים שבחרו להגדיר את התכסיס. אחר כך יחברו התלמידים משפטים או קטע שמכיל את המילים.
תיאור הקרב על העי בעזרת משפטי השלמה או בעזרת המילים הפותחות יסייעו לתלמידים לשחזר את המהלך. אפשר להסתפק באחת הפעילויות.
התמונות הן אמצעי קל ונוח לחזור על הסיפור. סידור התמונות תוך התאמת משפטים המתארים את מהלך הקרב יוכלו לסייע לתלמידים להתגבר על קשיי הפרק.


עיון בפרק

בפרק ח' מתוארת התקפה חוזרת על העי. הפעם שולח יהושע את כל העם למלחמה, ובתכסיסי מלחמה הוא מכניע את העי. יהושע וכל העם מתקיפים את העי מצד צפון, ואילו חמשת אלפים חיילים נחבאים וטומנים מארב לעי בצדה המערבי של העיר. אנשי העי, הבטוחים בכוחם, יוצאים גם הפעם להתקיף את ישראל. יהושע מביים בריחה מאנשי העי, וכאשר תושבי העיר יוצאים לרדוף אחרי ישראל, נכנס המארב לעיר ומתחיל לשרוף אותה. כשמגלים זאת אנשי העי, הופכים הבורחים את פניהם, ומתחילים להילחם בהם. אנשי העי הרואים את עירם עולה באש, אינם מסוגלים להילחם ביעילות, והם נלחצים בין שני מחנות צבא ישראל המתקיפים אותם.
המלחמה מסתיימת בהשמדתם של אנשי העי ובהריגת מלכם. הפעם אין יהושע מכריז על שלל העיר כעל חרם לה', והעם לוקח לעצמו את השלל.
פרק ח' מסיים בהליכתו של יהושע לשכם, לבנות שם מזבח בהר עיבל.

עכשיו נתבונן במפה, כדי לראות את המהלכים של יהושע במלחמתו לכיבוש הארץ:
יהושע נכנס לארץ ממזרח, חוצה את הירדן מול יריחו, כובש את יריחו ואת העי, ופונה משם צפונה, לכיוון שכם, ושם הוא בונה מזבח לה'.
מסלול זה, המתחיל בעי ומסתיים בשכם, דומה למסלול הליכתו של אברהם אבינו בכניסתו לארץ: אברהם מגיע לארץ מצפון, ולכן הוא מגיע בתחילה לעיר שכם. בשכם נראה ה' אל אברהם ואומר לו "לזרעך אתן את הארץ הזאת" (בראשית י"ב, ז). אברהם בונה מזבח לה' בשכם, וממשיך בדרכו לכיוון בית אל והעי. שם נוטה אברהם את אוהלו, ובונה מזבח לה'.
מסלול הכיבוש של בני ישראל דומה למסלול הליכתו של אברהם, ולא במקרה. בני ישראל הולכים בעקבותיו של אברהם, והארץ מובטחת לישראל בזכות אברהם. אברהם, יעקב ויהושע בונים מזבח ליד העיר שכם. שלושתם עושים בשכם אותו מעשה: אברהם קורא בשכם בשם ה' אל עולם, יעקב קורא למזבח "אל א-להי ישראל" (בראשית לג: כ), ואילו יהושע בונה בשכם מזבח, וקורא שם את כל דברי התורה, הברכה והקללה.
במעשים אלה מראה יהושע כי דרכו בכיבוש הארץ היא מימוש ההבטחה שניתנה לאברהם.


יהושע נכנס לארץ מול יריחו, קצת צפונה לים המלח. מן הגלגל הוא עובר מזרחה כעשרים קילומטר, בעלייה תלולה וקשה, עד בית-אל, ומשם צפונה עוד כארבעים קילומטר עד שכם, כמחצית הדרך שבין ים המלח לים כינרת. במסע כיבוש זה חותך יהושע את הארץ לשניים, ומפריד בין מלכי הצפון למלכים שחיו בדרום הארץ. בארץ היו מלכים רבים, כל מלך שלט על עירו. היו קשרים בין המלכים, אבל כל אחד דאג קודם כול לעצמו ולעירו.


היבטים דידקטיים: כיבוש העי

שלבי ההוראה

הקניית התוכן בתמציתו:
רק אחרי שהחרם הוסר ועכן נענש, הצליחו בני ישראל לכבוש את העי. הכיבוש נעשה בעזרת ה' שהדריך את יהושע בתכסיס מלחמתי: שלושים אלף איש נשלחו למארב על העי; שאר העם התקרבו אל העי; כשאנשי העי יצאו להילחם בהם, עשו בני ישראל את עצמם כאילו שהם בורחים. האורב לכד את העיר והצית אותה; בני ישראל השמידו את צבא העי. בסיום בנה יהושע מזבח וכתב את התורה, הברכה והקללה.
כדאי להסביר את מהלך הקרב בעזרת סרטוט על הלוח או בעזרת האיור שבחוברת.

התבוננות במפה, במפה מצוירת או באיור:
התלמידים ימצאו במפה את העי ואת בית אל.
מיקומה של העי: התלמידים יסמנו במפה מצוירת את מקומו של האורב על ההר (ממערב לעי) ואת מיקומם של יהושע ושל שאר בני ישראל כשאנשי העי ביניהם.

נקודות לשיחה ולדיון:
נחזור ונשאל: מדוע היה חשוב לכבוש את העי? מה החשיבות של מקום גבוה בשעת מלחמה?
ההבדל בין כיבוש העי בדרך מלחמה ונקיטת תכסיסים כדי להערים על האויב לעומת כיבוש יריחו שהתרחש בדרך נסית.
מה ניתן ללמוד מהמלחמה על העי: כדי לנצח דרושה תכנית ולא רק מעשי גבורה.
לשם מה היה צורך בתכסיס? מדוע ה' לא עזר להם בדרך נס כמו בכיבוש יריחו?
הדרך שבה התבצעה התכנית של כיבוש העי כשיהושע מנהל אותה. התנהגותו של יהושע ומשמעות כל פעולה: הלך בלילה בתוך העמק כדי להכיר את שדה הקרב, הלך בראש כולם כדי לעודד את העם ולהשרות עליו ביטחון, נטה בכידון ידו כדי לסמן את העיתוי שבו יצא האורב ממקומו. מה ניתן ללמוד על יהושע כמנהיג מהדרך שבה ניהל את המלחמה על העי?
תגובת אנשי העי. מתי הם הבינו שנפלו למלכודת, מה הרגישו ומה עשו? המשגה שעשו - השארת העיר פתוחה בלי הגנה כלשהי.


הצעות לפעילויות

תרשים זרימה:
אפשר לתאר את רצף האירועים שהוביל לכיבוש העי בתרשים זרימה כשכל אירוע נקשר באופן לוגי ברצף של סיבה ותוצאה:

האורב מסתתר מאחורי העיבני ישראל מתקרבים אל העיאנשי העי יוצאים להילחם בבני ישראלבני ישראל בורחיםאנשי העי יוצאים מן העיר ורודפים אחרי בני ישראלהאורב נכנס אל העיר ושורף אותהבני ישראל מנצחים ומחרימים את העי

אפשר להציג את תרשים הזרימה כשחלק מהמשפטים חסרים והתלמידים ישלימו אותם תוך שחזור התוכן, או להוסיף משפטים בלשון הכתוב.

ציור או פעילות בארגז חול:
פירוט השלבים בכיבוש העי לפי סדר התרחשותם. הראו את כיבוש העי בארגז חול.
תוכלו לבנות את העי וסביבותיה בארגז חול.
את הבתים אפשר להכין מנייר, מבריסטול או מקרטון.
אפשר להציע לתלמידים כותרת - חלק של פסוק - שעל פיה יציירו. למשל: "והנה עלה עשן העיר השמימה"; "ויהושע נטה בכידון"; "ויהיו בתוך אלה מזה ואלה מזה".


הבעה בתנועה:
התלמידים יתארגנו בשלוש קבוצות: האורב, אנשי העי, יהושע ושאר העם. הם יציגו בתנועה (בלי מילים) - בעזרת מוסיקה או בעזרת כלי הקשה ובתזמון המתאים - את הקרב על העי ואת הכיבוש.