אזרחות לחטיבה העליונה:
מאמרים באינטרנט להרחבת הלימוד

קישורים למאמרים על פי פרקי הספר
"להיות אזרחים בישראל מדינה יהודית ודמוקרטית"


תוכן
חלק ראשון: מהי מדינה יהודית
    פרק ב: מדינת ישראל גישות שונות
חלק שני: מהי דמוקרטיה

    פרק א: הרעיון הדמוקרטי
    פרק ג: עקרונות המשטר הדמוקרטי - זכויות האדם
      מבוא:
       1. הזכות לחיים
       2. חופש הביטוי
       3.חופש המידע
       3. חופש התנועה
       4. הזכות לפרטיות
       5. הזכות לפרטיות
       6. שוויון
       7. זכויות חברתיות
חלק שלישי: המשטר והפוליטיקה בישראל

    פרק א: היסודות החוקתיים של מדינת ישראל
       שאלת האזרחות
       שאלת החוקה:
    פרק ב: החברה הישראלית חברה רבת שסעים
       השסע הלאומי
       השסע הדתי
    פרק ה: המשטר ורשויות השלטון בישראל
       הרשות המבצעת
       הרשות השופטת


ההפניות המופיעות להלן מפנות למאמרים שונים, הקשורים לתכני הלימוד באזרחות על בסיס תוכנית הלימודים בחטיבה העליונה.
המאמרים מסודרים לפי תוכן הפרקים בספר הלימוד.
אנו מקווים לעדכן דף זה בע"ה בהפניות נוספות ובהצעות למערכי שיעורים.


חלק ראשון: מהי מדינה יהודית

פרק ב: מדינת ישראל גישות שונות
http://www.azure.org.il/hebrew/13-gavizon.html
על מדינה יהודית ודמוקרטית, רות גביזון

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/medina-2.htm

על גישות שונות בקרב הציבור הדתי והחרדי למעמדה ולייעודה של מדינת ישראל, מאת הרב אורי דסברג,

http://www.azure.org.il/hebrew/T7-polisar.html
אופייה של המדינה כמדינה יהודית, מאת דניאל פוליסרחלק שני: מהי דמוקרטיה

פרק א: הרעיון הדמוקרטי
סקירה כללית על שאלת יהדות ודמוקרטיה, מאת הרב אליעזר ברקוביץ
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/samchut-4.htm


מבוא כללי ומפורט על שאלת היחס בין היהדות לדמוקרטיה, כולל התייחסות תורנית נרחבת לערכים המרכזיים בדמוקרטיה המודרנית, מאת יצחק גייגר,
http://www.daat.ac.il/daat/ezrachut/demokratia/demokratia.htm


פרק ג: עקרונות המשטר הדמוקרטי - זכויות האדם

מבוא:
לשאלת זכויות הפרט, מאת הרב אהרון ליכטנשטיין
http://www.daat.ac.il/daat/ezrachut/demokratia/demokratia17.htm#de12


חינוך לזכויות האדם בבית הספר הדתי, מאת יצחק גייגר
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/gayger.htm


1. הזכות לחיים
סקירה מקיפה על שאלת "המתות חסד"
http://www.daat.ac.il/daat/dilema/mavo.htm


פרשת תאומות סיאם ושאלת ההפרדה ביניהם
http://www.daat.ac.il/daat/refua/teumut-4.htm


חקירות שב"כ לאור המשפט העברי, מאת מיכאל ויגודה
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/havat/7-2.htm


2. חופש הביטוי
על הלכות לשון הרע, מאת פרופ' נחום רקובר
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/allashon1-4.htm


צנעת הפרט וחופש הביטוי, מאת מיכאל ויגודה
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/129-2.htm


השמצתה של חנה סנש בסדרת דרמה בטלויזיה הישראלית, בשם חופש הביטוי
http://www.daat.ac.il/daat/dilema/senesh/senesh.htm


3. חופש המידע
על חופש המידע וזכויות הפרט, מאת הרב פרופ' יהודה איזנברג
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/lasonara.htm


3. חופש התנועה
המעצרים המנהליים, מאת זבולון המר
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/zvulun3.htm


4. הזכות לפרטיות
כבוד בריות כביטוי לחופש הפרט, מאת בניהו ברונר
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/kvod-2.htm


5. הזכות לפרטיות
פרסום שמות תורמים לעמותות לאור המשפט העברי, מאת ד"ר מיכאל ויגודה
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/havat/11-2.htm


האזנות סתר, מאת אליעזר שנקלובסקי
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/haazanat-2.htm


6. שוויון
שוויון הזדמנות בעבודה לאור המשפט העברי, מאת תומר מוסקוביץ
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/73-2.htm7. זכויות חברתיות
תנאי עבודה של פועל לפי ההלכה, מאת ד"ר יוסף היינימן
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/hinman-3.htmחלק שלישי: המשטר והפוליטיקה בישראל

פרק א: היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

שאלת האזרחות
על פרשת מיהו יהודי, מאת מיכאל קורילנדי
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/72-2.htm


שאלת החוקה:
סדרת מאמרים משנות החמישים של הוגים דתיים וחרדים על שאלת החוקה בישראל: איך הייתה צריכה להראות חוקה דתית. (ניתן להשתמש בנושא זה גם במסגרת הדיון בדמות המדינה היהודית)

פנחס רוזנבליט
http://www.daat.ac.il/daat/ezrachut/beayot.htm


יצחק ברויאר
http://www.daat.ac.il/daat/ezrachut/tohnit.htm


פרק ב: החברה הישראלית חברה רבת שסעים

השסע הלאומי
על פעילותם של חברי הכנסת הערביים במדינת ישראל בשנים האחרונות, מאת דן שפטן. (המאמר גדוש בציטטות ודוגמאות, וניתן להשתמש בו גם במסגרת הדיון על חסינות חברי הכנסת).
http://www.azure.org.il/hebrew/13-schiftan.html


השסע הדתי
סקירה על עניני נישואין וגירושים על פי ההלכה אל מול החוק הישראלי, מאת בן ציון שרשבסקי
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/deot/sharshvsky.htm


על יום מנוחה במדינה יהודית דמוקרטית, אביעד הכהן
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/66-2.htm


פרק ה: המשטר ורשויות השלטון בישראל

הרשות המבצעת
על תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, הרצוי והמצוי, מאת אוולין גורדון
http://www.azure.org.il/hebrew/4-articles1.html


הרשות השופטת
סדרת מאמרים נגד שיטת האקטיבזם השיפוטי של בית המשפט העליון:

פרופ' רות גביזון
http://www.daat.ac.il/daat/ezrachut/shavit.htm


הלל נייער
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/tchelet/hillel3.htm


אוולין גורדון
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/tchelet/gordon2.htm