ךוניחב םיבשחמ
קובקבל דשה תא ריזחהל ןתינ דציכו םאה

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,ם"לת 'חמ תלהנמ ,רמז רגה
44 ןוילג "ךוניחב םיבשחמ" ךותמ

ןרוא ליגיבא ר"ד לש התבושתל תופסותו תובחרה
גרבנזייא הדוהי ר"ד לש ורמאמ לע

םייניע ריאמו בושח היה ,42 ןויליג "ךוניחב םיבשחמ"ב עיפוהש גרבנזייא ר"ד לש ורמאמ
אוצמל ,ןכ םא ,יתחמש .תשדוחמ הניחבו תוסחייתה תבייחמ טלחהב התייה קרזש "הפפכ"הו
תיזכרמה היגוסה םע תדדומתמה ןרוא ליגיבא ר"ד לש התבושת תא ,(43) וירחאלש ןויליגב
.רמאמב התלעוהש

בשחמ - ףואשל שי וילאש ןורתפב ,תמייסמ ןרוא ר"ד ובש םוקמב ליחתהל ינוצרב הז ירמאמב
הסנא .וניתוזוחמב םשגתהלמ ןיידע קוחר ,הז ןורתפ יכ הניבמ ןרוא ר"ד םג ,תאז םע .דלי לכל
.וישכעו ןאכ ןימז םלוא - ינמז םג םא - רחא ןורתפ עיצהל ,ןכ םא

,ללכ ךרדב ,םיזכורמ םיבשחמה לארשיב רפסה יתבב :לארשיב םייקה בצמה רואית
וא רועיש רחאל ןתוא םינפמו םרובע ועבקנש תועשב תודבעמל םיסנכנ םידימלתה .תודבעמב
לכ ובש "םיבשחמ רועיש" ןיכהל םירומה תא חירכמ הז בצמ .םירחא םידימלתל םיינש
הניא התיכה לכ םהבש םירחא םירועישו םמצע םיבשחמב הקוסע ,התיצחמ וא ,התיכה
דודנל םיצלאנה םידימלתה לע ןה דואמ דיבכמ הז ןיעמ םידומיל ןונכת .םיבשחמב הקוסע
,םמצע םיבשחמב םידימלתה תקסעהב תורושקה תויעבמ םיששוחה םירומה לע ןהו תודבעמל
רועיש תאז לכב םייקתמ רשאכ .הדבעמה תועש לע רתוול םיטונ ףא םה םיתיעלש ךכ ידכ דע
ןהו םידימלתה ןה - ףילחת ןיא הזכ רועשל .לטבתמ רועישה ,תלפונ תשרה עתפלו הדבעמב
.םנמז תא םיזבזבמ םירומה

ללכ ןיא םש יכ יתחכונ הילגנאב ןוכית רפס תיבב ירוקיבב :רחא םוקמב בצמה רואית
המגמ ,םיעדמל המגמ :לשמל) תומגמ יפ לע תנגרואמ רפסה תיבב הדימלה .םיבשחמ תודבעמ
הקיטמתמ ומכ דומיל תועוצקמ יפל וא ,(דועו הירוטסיהו היפרגואיגל המגמ ,בוציעו ןונכתל
םיהושו םידימלתה םיעיגמ ןהילאש דומיל תותיכ תכרעמ שי עוצקמ וא המגמ לכל .תילגנאו
דומילה תונחלוש לע םירזופמה םיבשחמ םימייק דומיל תתיכ לכב .םיבר םירועיש ךשמב ןהב
המגמה ידומילל רקיעב תודעוימה תונכות תואצמנ םיבשחמ םתואב .ךכל ודחויש תוניפב וא
ינורטקלא ןויליגו עבצ תשרבמ ,ןלילמת :ומכ םילכ ןבומכ דבלמ ,תוכייש ןה םהלש עוצקמה וא
.תועוצקמהו תומגמה לכ לש םיבשחמה לכב םיאצמנה

תותיכב תוהשל םידימלתל רשפאמ תועוצקמ וא/ו תולוכשא יפ לע תידומילה הביבסה ןוגרא
,היירפס :ומכ םירחא םיבאשמב שומישה ךרוצל ןהו םיבשחמב שומישה ךרוצל ןה דומילה
םישרדנ םניא םירומה תאזכ תוכרעיהב .דועו םיפוקסורקימ ,תופמ ,טוטרס ירישכמ ,ואידיוו
,ןכ ומכ .םיתבשומ םיבשחמה לכ ובש בצמ רצונ אל םלועלו ,"םיבשחמ רועיש" תונבל
.הדימלה תביבס לולכממ קלח לאכ בשחמל סחייתהל םילגרתמ םידימלתה

ףאו תומגמל תוקלוחמ ןניא רפסה תיב תותיכ ונלצא :ונלצא םייקה בצמה יונישל העצה
ץמאל יוצר תאז לכב .ליעל תראותמה הטישה תא תוקחל ןתינ אלש ןבומ ןכלו ,תועוצקמל אל
םזוכיר תא לטבלו תותיכה ירדחב םיבשחמה תא רזפל ,הנושארבו שארב ,ועמשמש ןויערה תא
םלוכ אלש ,םהיתותיכב םיבשחמ לבקל וצרי םירומה לכ אלש ,םיבר ונעטי ךכ לע .תודבעמב
יתבב ,תישאר יכ תונעל ןתינ ךכ לע .דועו םיבשחמ קיפסמ ןיאש ,םיבשחמה תא קזחתל םילוכי
לצא ליחתהל ןתינ ,תותיכה לכב ליחתהל חרכה ןיא ,תינש ;םיבשחמ תואמ רבכ שי םיבר רפס
;הגרדהב לגעמה תא ביחרהלו םהיתותיכב םיבשחמ ליעפהל תונוכנו ןוצר ולגיש םירומ םתוא
יאנכטה ,תיעיברו ,םיבשחמ הרשעכ התיכ לכל סינכהל קיפסמ ןושאר בלשב ,תישילש
רבכ םימייק השעמל יכ ןייצל בושח .תותיכב םג תאז תושעל לכוי תודבעמה תא קזחתמש
.םיידוסיה רפסה יתבב רקיעב ,הז גוסמ םייוניש לש םינצינ

תלעותה ןיבל היגולונכטב העקשהה ןיב רעפה ךורע ןיאל םצמטצי ,עצבתי הז יוניש ןכא םא
שומישה תויורשפא וחתפיי ,וזכ תוכרעהב .הב שומישהמ םידמולל חמצתש תיביטקפאה
ר"ד איבמש אצממה לטבתי אליממו ,דומילה תועש לכ ךלהמב םידימלתה ינפב בשחמב
."בשחמ תרזעב םינתינ םירועשהמ זוחא השמח" קר יכ גרבנזייא

םיבשחמה תא רזפנ אל דוע לכ "קובקבה לא רוזחל ןאמי דשה" ,הרצקבו
.תודבעמב םיזכורמ םריאשנו ,דומילה תותיכב

:42 ןויליגב םימסרפתמה "גרבנזייא יקוח" תשולשל הרצקב סחייתהל ינוצרב ,םויס ינפל

בשחמהו הדמולה קוח .א
- עדימ ירגאמ רקיעב אלא "תודמול" םניא םויה חותיפה ינוויכ יכ ריהבהל בושח תישאר
הלאה םיחותיפה לכב .םירוטילקת יבג לע וא טנרטניאב ,םיידפולקיצנא וא םיידועיי
ללוחמו ןויליג ,ןלילמת :ןוגכ הדובע ילכל השיג ,יהשלכ ךרדב ,רשפאל ץמאמ עקשומ
לש התמצוע יכ ,תרמואה ןרוא ר"ד לש התשיג תא םאות חותיפ לש הז ןוויכ .תוגצמ
הכותב תדחאמ אלא עדימ תרבעהב קר תקסוע הניאש ךכב איה םיבשחמה תיגולונכט
תיתוהמ בשחמה תייגולונכט הנוש ,ןרוא ר"ד הפיסומ ,ךכבו .עדימ דוביע דצל וז היצקנופ
.תורחאה תויגולונכטה לכמ

קוח" - ןושארה גרבנזייא קוח לח םיחותיפ לש הז גוס לע םג ,ונרעצל ,הרקמ לכב
:תויעב יתשמ רקיעב עבונ הזו - "בשחמהו הדמולה
.םימושיי חותיפל ביצקת לש ידמ הנטק האצקה .1
הדמול חותיפמ םיבאשמ תוחפ ךירצמ עדימ רגאמ חותיפ יכ ררבתמ ,רבטצמ ןויסנמ
- רצק ןמז ךות ,בושחמלו םדא חוכל ,ריבס ביצקת תאצקהב ומייסל ןתינו הבוט
.יצחו הנש דע הנש
רושיאהו הקידבה ךילהת .2
לברוסמו ךורא םיבשחוממ םירמוח ןויפיאל טקייורפה לש רושיאהו הקידבה ךילהת
.הזמ רתוי הברה םיבר םירקמבו הנשכ בוטה הרקמב ךשמנו


ביצקתה קוח .ב
תויופידע רדס לע דרשמה טילחי רשאכו םא תוריתפ ויהי ליעל יתנייצש תויעבה יתש
,הלעה גרבנזייא הדוהי ר"דש היצמרופניאה רואל .ביצקתה "תגוע" תקולחב הנוש
לע םג ולו ,םימושיי חותיפל םיבר םיבאשמ תונפהל ליחתהלו הדח תינפת עצבל שקבתמ
.תומיאתמ תונכות רסוחמ "םילזרב"ל אליממ תכפוהש ,הרמוח תשיכר ןובשח

םיחמומה קוח .ג
םניאש ןכות יחמומו הארוה ישנא םיפתוש ויהי ובש יגוגדפ חותיפ תווצ םיקהל רשפא
דומעיש יחרכה םלוא ."תיבשחמ" בושחל םילגוסמ לבא ,םיבשחמל םיחמומ חרכהב
תעד םוחתב הדימל ירמוח חותיפב ןה ,הארוהב ןה ןויסינ לעב זכרמ הזכ תווצ לכ שארב
לוכי יגוגדפה תווצה הזכ בכרהב .םיבשחמב הקימעמ הנבהו עדי לעב ןהו ,והשלכ
ןיעמ שורד ,תורחא םילימב .בושחמה תדובע תא ורובע עצביש הנכות תיב םע רשקתהל
- הנכותה תיב ןיב תרשקמ הילוח הווהי חותיפה ךילהת לכ ךרואל רשא "תוכרעמ חתנמ"
הארוהה םוחתב ותויחמומש - יטקדידה תווצה ןיבל - םיבשחמה םוחתב ותויחמומש
.ופקותמ דבאי ישילשה "גרבנזייא קוח" ,םייקתי הזכ בצמ רשאכ יכ קפס ןיא .םינכתהו

"ךוניחב םיבשחמ" ןכות