משנתו ההיסטורית של ר' יהודה הלוי

מדריך למורה
לבית הספר המ"מ

משרד החינוך התרבות והספורט
המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים
ירושלים, התשמ"ז

המחבר:
ייעוץ מדעי:
ריכוז ועריכה:
עריכה לשונית:
יאיר שיפמן
פרופ' יוסף דן
צילה מירון
דליה לאופר

תוכן העניינים:
הקדמה למורה
מבוא: ריה"ל - חייו ותקופתו
פרק א: סיפור הרקע על המלך הכוזרי
פרק ב: המפגש בין המלך הכוזרי לפילוסוף
פרק ג: המפגש בין המלך הכוזרי לבין הנוצרי והמוסלמי
פרק ד: היהדות - דת היסטורית
פרק ה: העניין האלוהי - יתרונו של היהודי על שאר בני-האדם
פרק ו: ההיסטוריה היהודית - זירת גילוי רצון האל המנהיג את העולם
א. הופעת הדת היהודית
ב. תקופת יחידי-העולם
ג. השעבוד במצרים, קריעת ים סוף ומעמד הר סיני
ד. חטא העגל
ה. מקומה של ארץ-ישראל בהגותו של ריה"ל
ו. ימי הבית הראשון והבית השני
ז. עם ישראל בגולה
סיכום
ביבליוגרפיה