התרופות של חכמי התלמוד

עמירם דומוביץ

ברכות מ, ע"א: ואמר רבא (19) - ומקלפא ליה (42)


ביאור מושגים
אסכרה: (דיפטריה) - מחלה חריפה ומדבקת המצויה גם בימינו. המחלה נגרמת על ידי חיידק בצורת מתג. מקום הפגיעה השכיח ביותר הוא אזור הלוע, השקדים והגרון. המחלה גורמת לחנק. בימינו מחסנים תינוקות נגד החיידק.

המקפה אכילתו במים: האוכל ושותה (מים) בו זמנית. וכך המים מקיפים את המאכל במעיו.

קצח: שיח בעל ענפים דקים המגיע לגובה של למעלה מ- 30 ס"מ. עליו קטנים וצרים, ופרחיו צבעם לבן כחלחל. הקצח משמש בעיקר כתבלין שמוסיפים ללחם ולעוגות, והוא מכיל שמן אתרי. עשרים גרם של גרגירי קצח עשויים לגרום להקאה ולהפלה.

לימוד הסוגיה
שים לב: הגמרא פותחת במימרת רבא בר רב שמואל, לאחר מכן היא מביאה ברייתא האומרת את אותם דברים שרבא אמר. בהמשך היא מביאה "תניא אידך", המפרשים את דברי הברייתא הראשונה (וממילא את דברי רבא). אף הדברים המובאים בסוף הסוגיה, בעניין "המקפה אכילתו במים" קשורים לדברים שנאמרו לפני כן לעניינו.

1. מה הקשר בין הסוגיה שלנו לסוגיות הקודמות?
2. למה עוזרים הדברים הבאים? ציין גם אם הם מזיקים, ובמה:
אכילת מלח:
שתיית מים:
מקפה אכילתו במים:
עדשים:
חרדל:
דגים קטנים:
קצח:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3. בסוף הסוגיה רבן שמעון בן גמליאל מקשה: הרי הקצח מזיק?!
    א. לפי רבי שמעון מה עלול הקצח לגרום?
    ב. מהי תשובת הגמרא על הקושיה של רשב"ג?
    ג. הסבר על פי תשובת הגמרא, מדוע אמו של רבי ירמיה, כשאפתה לבנה לחם, הדביקה ללחם קצת קצח,
        ולבסוף קילפה אותו.

הרחבה והעמקה
בעיון ב"עין משפט" וב"נר מצווה" בוודאי תשים לב שרק חלק מן העצות הרפואיות שניתנו בסוגיה עברו גם לספרי הפוסקים. לדעת החכמים בדורות שלאחר התלמוד אין חובה לקבל את העצות הרפואיות של התנאים והאמוראים. אותם חכמים נתנו הסברים שונים מדוע אין חובה לקבל עצות אלו. לפניך דבריהם של "הגאונים" ושל "המגן אברהם":


אוצר הגאונים

בספר זה אסף וריכז ב"מ לוין את תשובות הגאונים בי"ג כרכים.
התשובות מסודרות ע"פ סדר התלמוד.

אוצר הגאונים - תשובות, גיטין סח, ע"ב, שעו, עמ' 152
ודאשאלתון למיכתב לכון הני אסואתא דמי שאחזו קורדיקוס מן רב ושמואל עד פסאקא דמתניתין, האיך קיבלוהו ופירושו בלשון גרים.
צריכין אנן למימר לכון דרבנן לאו אסותא אינון ומילין בעלמא דחזונין כבזמניהון וכחד חד קצירא אמורינן ולאו דברי מצווה אינון. הילכך לא תסמכון על אלין אסותא וליכא דעביד מינהון מידעם אלא בתר דמבדיק וידע בודאי מחמת רופאים בקיאים דההיא מילתא לא מעיקא לה וליכא דליתי נפשיה לידי סכנה. והכין אגמרו יתנא ואמרו לנא אבות וסבי דילנא דלא למעבד מן אילין אסותא אלא מאי דאיתיא כגון קיבלא דקים ליה לההוא דעביד ליה ביה עקתא. וכולהי מילי לא צריכינא לפרושנון וטעמי ליכא לגלואינון אלא מילי דחזיננא דעמיקן עליון התם.

ביאור (תרגום חופשי)
על השאלה ששאלתם אודות התרופה שמי שאחזו קורדיקוס (שיגעון ובלבול) ועל כל שאר התרופות שנזכרות במסכת גיטין (סז: - ע) וכיצד יש לפרש סוגיות אלו צריכים לומר שרבנן לא היו רופאים, והעצות הרפואיות הן העצות שהיו מקובלות בזמנם, ואין הם דברי מצווה. לכן אל תסמכו על אותן תרופות אלא לאחר שבדקתם אצל רופאים מומחים שהתרופה שנזכרה על ידי חכמי התלמוד אינה מזיקה ואינה מביאה לידי סכנה. כך לימדו אותנו אבותינו, שלא לעשות אותן תרופות חוץ ממה שמסרו לנו שאינו מזיק, ולכן אין אנו צריכים לפרש לכם עניינים אלו.


מגן אברהם

רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר, פולין המאה ה-17,
מ"נושאי כליו" של השו"ע לאו"ח.

מגן אברהם - שו"ע או"ח, סימן קעג, סעיף קטן א
ויש נוהגים ליטול בין גבינה לדגים, ויצא להם ממה שכתב הבית יוסף ביו"ד, סימן פז, דסכנה לאכול גבינה ודגים. וכבר כתב בדרכי משה שטעות סופר הוא שם בבית יוסף וצריך לומר דגים בבשר. עיין שם. וכך כתבו האחרונים.
א. דקשה לד"א: ואפשר דבזמן הזה אין סכנה כל כך, דחזינן כמה דברים המוזכרים בגמ' שהם סכנה לרוח רעה ושאר דברים, והאידנא אינו מזיק דנשתנו הטבעיות, וגם הכל לפי טבע הארצות...

4. מה ההבדל המהותי בין ההסבר של הגאונים לבין ההסבר של "המגן אברהם" בשאלה מדוע אין חייבים לקבל את העצות הרפואיות של חכמי התלמוד?

בהמשך מובאים קטעים מתוך "שאלות ותשובות" של חכמים מתקופת האחרונים הדנים בשאלה כיצד יש להתייחס לעצות הרפואיות של חכמי התלמוד. קרא את התשובות וענה על השאלות המופיעות בסוף. תוך כדי הקריאה בדוק איזו גישה אומצה על ידי האחרונים: הגישה של הגאונים או של ה"מגן אברהם".

לידיעתך!
התשובות אותרו על ידי המחשב תקליטור פרויקט השו"ת (בר-אילן), בעזרת חיפוש של המילים "נשתנו הטבעים".


שו"ת האלף לך שלמה

רבי שלמה קלוגר (המהרש"ק), פולין (גליציה), המאות ה-18-19,
השאיר אחריו אלפי תשובות ומאות ספרים, רובם בכתב-יד.

האלף לך שלמה, חלק י"ד, סימן רנז, ד"ה "והנה מ"ש"
והנה התבוננו וראו זה גלוי לכל כי כעין רפואת הגוף הווי רפואת הנפש, כי בוודאי כשנעשו ריעים זה לזה הווי רפואתם שווה זה כזה וזה לעומת זה עשה אלוקים. וצאו וראו ברפואת הגוף דרשו ברופאים כמה נשתנו הטבעים. מה שהיה בימים הקדמונים לרפואה עתה לא יועילו ולא יצליחו, ובדור הזה צריך רפואה אחרת. ולא די שרפואות הראשונים לא יועילו, רק לפעמים גם יזיקו. כן הווי בחולי הנפש כן העם הזה, אנחנו בני ישראל, בימים הראשונים היו נשמות גדולות וקדושות. ואם נחלשו הי' חולאת קטן ודי הי' ברפואות קלות, אף בפרפראות לחכמה. אבל עכשיו, בדורותינו, הנשמות קטנות וחולאת נפשותינו הווי חולאת גדול, ואין די לנו ברפואות קטנות, רק ברפואות יקרים בש"ס ופוסקים וקבלה שמעו ותחי נפשכם. השי"ת ישלח לנו רפואת נפשותינו בקרב כנפש המעתיר כו'.

שו"ת רב פעלים

רבי יוסף חיים ב"ר אליהו (בן איש חי - מהרי"ח), נולד בבגדד, נפטר בעירק בשנת 1909,
מחבר ספר הדרשות וההלכות "בן איש חי".

רב פעלים חלק ב, או"ח סימן מה, ד"ה "ומה ששאלתם"
[על דברי הגמרא בגיטין ע"א: "דברים המתיזין גופו של אדם, ואלו הם: אכל מעומד, ושתה מעומד..."]
ומה ששאלתם, אם יש בזה טעם ע"פ הסוד, נראה על הרוב שאין בזה טעם ע"פ הסוד, ורק מנהג זה הוא מתורת דרך ארץ של הסעודה, וכמ"ש הרב אליה רבא בסי' ק"ע, ס"ק כ"ג, בשם הרוקח, סי' שכ"ט, דרך ארץ לא יאכל אדם מעומד ולא ישתה מעומד, וראיתי שדבר זה הוא גמרא ערוכה בגיטין דף ע': "שלושה דברים מזיקין גופו של אדם, ואלו הן: אכל מעומד ושתה מעומד ושימש מיטתו מעומד. ע"ש". מיהו הרמב"ם ז"ל, בהלכות דעות פ"ד, לא זכר זה, ולא כתב שיגיע לו נזק לא באכילה ולא בשתייה מעומד, ואפשר דסבירא ליה בזמן הזה נשתנו הטבעים מזמן חכמי המשנה והתלמוד, כאשר נמצא כזאת בדברים אחרים, ואפשר מהאי טעמא אין העולם נזהרים בזה לא ביין ולא במים, מפני שראו דהרמב"ם השמיט עניין זה בהלכות דעות. מיהו רבינו האר"י ז"ל היה מדקדק לקיים דברי חכמים, מאחר דנזכר דבר זה בגמרא, ובוודאי גם במים היה נזהר, וכן בכל מיני שתיה, ועל כן אני אומר, מאחר דליכא טרחא בהכי, ודאי טוב ליזהר, אחר שראינו שרבינו האר"י ז"ל היה נוהג בכך, ואולי יש לו טעם אחר נסתר בזה.
]וצ"ע בדבריו של בעל "רב פעלים", שהרי הרמב"ם, בהלכות דעות פ"ד, הלכה ג, כתב: "לעולם כשיאכל אדם ישב במקומו או יטה על שמאל. ולא יהלך, ולא ירכב, ולא ייגע ולא יזעזע גופו ולא יטייל, עד שיתעכל המזון שבמעיו"].

שו"ת שרידי אש

רבי יחיאל יעקב וינברג, גרמניה-שווייץ, המאה 20.

שרידי אש, חלק ב, סימן סז, ד"ה "וע"ד ששאל"
וע"ד ששאל אם מותר לאכול שמן שנעשה מדגים עם בשר - ידוע שרמב"ם ז"ל השמיט דין זה, ועיין בתשו' ח"ס סי' ק"א, הובא גם בפ"ת סימן קט"ז, סק"ג, שכתב דמסתמא לפי עוצם חכמתו ידע והבין שנשתנו הטבעים בזה ונהי שלא נסמוך ע"ז לעשות מעשה לאכלם וכו'. אולם במג"א סי' קע"ג, סק"א כתב בפירוש, שעכשיו נשתנו הטבעים, עי"ש, שדעתו נוטה להתיר, ואולם ב"שדה חמד", מערכת ט', אות ו' מביא הרבה אחרונים שדוחים דברי המג"א. ועיין בדרכי תשובה סי' ע', סק"י, בשם ספר "יד יהודה", שאם נבלע ציר של דגים בבשר דאין סכנה בזה. ולכן בצירוף סברת כת"ר, שע"י תהליך הקיפאון (הערשטארונגספר) משתנה השמן ובטל ממנו טעם דגים, יש להקל ולהתיר את בישולו בבשר כנלע"ד. ומכל מקום להורות לרבים אני ירא לסמוך על דעתי בלבד.

שו"ת אגרות משה

רבי משה פיינשטיין, רוסיה ארה"ב (ניו-יורק), נפטר בשנת 1986,
הוכר כפוסק הגדול בארה"ב.

איגרות משה, חלק יו"ד ג', סימן לו, ד"ה "ובשלמא בגמ' "
ברפואות ודאי משתנים הטבעים, דהא חזינן שנשתנו טבעים דרפואות, דלכן לא מרפאין אותנו הרבה רפואות שאיתא בגמ' כמפורש בתוס' מו"ק (ועיין בחידושי רעק"א יו"ד סימן של"ו, דמהרי"ל אסר לנסות רפואות שבגמ', דשמא לא יעלו בידם וילעגו על דברי חכמים, שלכאורה איזה ספק היה למהרי"ל שלא יעלו, אבל הוא משום שנשתנו הטבעים בהרבה רפואות, ולכן הרי יש להסתפק על כל רפואה שמא לא תועיל בזמן הזה, והרבה רפואות ודאי אין מועילין משום דנשתנו הטבעים).


לימוד התשובות


"האלף לך שלמה"
5. האם בעל "האלף לך שלמה" מאמץ את השיטה ש"נשתנו הטבעים"?
6. כיצד הוא מסביר שהתרופות הועילו בעבר אך אינן מועילות בזמננו?

"רב פעלים"
7. כיצד מסביר בעל "רב פעלים" את שיטת רמב"ם בעניין העצה הרפואית שלא לאכול או לשתות במעומד?
8. מה שיטתו של הארי ז"ל בעניין זה?
9. כיצד פוסק לבסוף בעל "רב פעלים", ומהו נימוקו?

"שרידי אש"
10. כיצד מסביר בעל "שרידי אש" את שיטת הרמב"ם? את מי עוד הוא מזכיר כמחזיק בדעה ש"נשתנו הטבעים"?
11. מי הם החולקים על שיטת ה"מגן אברהם"?
12. מהי דעתו של בעל "שרידי אש", וכיצד הוא פוסק בסופו של דבר?

"איגרות משה"
13. האם בעל "איגרות משה" מאמץ את הטענה ש"נשתנו הטבעים"?
14. מה הוא הוכיח מדברי המהרי"ל?