א השרפ

:השרפה ןכות
לאלצב םיטפושה טופש ימיב יהיו [א]
'רל לאש יבר [ב]
:יבר רמא [ג]
ץראב בער יהיו [ד]
שיא ךליו [ה]
באומ הדשב רוגל


םיטפושה טופש ימיב יהיו [א]

.טפשהל ןיכירצ ויטפושש רודל יואו ,םהיטפוש תא וטפשש רודל יוא
.ועמש אל םהיטפוש לא םגו ('ב םיטפוש) רמאנש
?ויה ימו

:רמא בר
.ויה הרובדו קרב

:רמא יול ןב עשוהי יבר
.ויה דוהאו רגמש

:רמא אנוה בר
:ויה לעיו קרבו הרובד
,דח טפש
,ןירת םיטפש
.אתלת םיטפשה:לאלצב 'רל לאש יבר [ב]

?התיה הנוז ונמא הרשש רשפא ,'םמא התנז יכ' ('ב עשוה) ביתכד והמ
,ץראה ימע ינפב ןיזבתמ הרות ירבד יתמיא אלא .םולשו סח :ול רמא
.םתוא ןיזבמ ןהילעבש העשב

:העומש הידבעו ימידבא רב בקעי 'ר אתא
,ץראה ימע ינפב תונוזכ ןישענ הרות ירבד יתמיא
.םתוא ןיזבמ ןהילעבש העשב

:אכהמ הל יתיימ ןנחוי 'ר
.היוזב ןכסמה תמכחו ('ט תלהק)
?התיה היוזב ןכסמ היהש אביקע יבר לש ותמכח יכו
.וירבדב יוזב אוהש ימ ,ןכסמ והמ אלא
(ט"י םירבד) :שרודו בשוי ןקז ןוגכ
,טפשמ הטמ אוהו טפשמ הטת אל
,םינפ ריכמ אוהו םינפ ריכת אל
,דחש חקול אוהו דחש חקת אל
.םתוא הנעמ אוהו ןונעת אל םותיו הנמלא לכ (ב"כ תומש)

.ויניע רחא ךלה ןושמש
.יניעב הרשי איה יכ יל חק התוא (ד"י םיטפוש) :רמאנש
.םיבכוכ תדובע דבע ןועדג
דופאל ןועדג ותוא שעיו ('ח םש) :רמאנש
,הזמ לודג ןכסמ ךל ןיאש יוה
.טפשמב םינפ ריכמש ןיידל יוא

:אייח 'ר ינת
טפשמב לוע ושעת אל (ט"י ארקיו)
:תומש השמח יורק ןידה לקלקמש ןיידהש דמלמ
לוע
יונש
ץקושמ
םרח
הבעות
:השמח וילע ארוק אוה ךורב שודקהו
ער
ץאנמ
תירב רפמ
סיעכמ
הרממו
:םלועל םירבד השמח םרוגו
ץראה תא אמטמ
םשה תא ללחמו
הניכשה תא קלסמו
ברחב לארשי ליפמו
םצראמ םלגמו

.וז הדימב לקלוקמש רודל יוא

:אייח 'ר ינת
.ןידב רומא רבכ ,ןידל םא .ןידב - טפשמב לוע ושעת אל
?הרושמבו לקשמב הדמב טפשמב רמאנ המל ןכ םא
,ןייד ארקנ דדומהש דמלמ אלא
.םירבד השמח םרוגו ,תומש השמח יורק רקיש םאו
.רקש לש ויתודימש רודל יוא

:אנוה 'ר םשב אינב 'ר רמאד
,םירקש לש ויתודימש רוד תיאר םא
.רודה ותואב הרגתמו האב תוכלמ
.ה תבעות המרמ ינזאמ (א"י ילשמ) םעט המ
.ןולק אביו ןודז אב (םש) ביתכו

:אבא יבר םשב היכרב יבר רמא
.עשר ינזאמב הכזאה ('ו הכימ) ביתכ
?המרמ ינבא סיכבו אלא הכוז רקש לש ויתודמש רודש ןכ רשפא

:יול יבר רמא
:הרותב לארשיל ןהל הזמר השמ ףא
הפיאו הפיא ךתיבב ךל היהי אל ,ךסיכב ךל היהי אל (ה"כ םירבד)
,וב הרגתמו האב תוכלמהש ףוס ןכ השע םאו
.לוע השוע לכ הלא השוע לכ ךיהלא 'ה תבעות יכ (םש) ביתכד
.םירצממ םכתאצב ךרדב קלמע ךל השע רשא תא רוכז (םש) ביתכו


:יבר רמא [ג]

.ןהילעבל תוללקמ תוללקו ,ןהילעבל תוכרבמ תוכרב
.היהי קדצו המלש ןבא (םש) ביתכד ,ןהילעבל תוכרבמ תוכרב
.ךל היהי ןכ תישע םאו
,ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל (םש) ביתכד ןהילעבל תוללקמ תוללקו
,ןכ תישע םאו
,הנטקו הלודג תושעל תשקב התא אוה ךורב שודקה רמא
.תושעל עשר ותוא לש ודיב ןיקיפסמ ןיא הנטק וליפא ךייח
.ךסיכב ךל היהי אל (םש) ביתכד
.יתא ןושעת אל ('כ תומש) התווכדו
,בהזו ףסכ יהלא יל תושעל תשקב התא אוה ךורב שודקה רמא
.םכל ושעת אל ביתכד תושעל עשר ותוא לש ודיב ןיקיפסמ ןיא ץע לש ךייח


ץראב בער יהיו [ד]

םלועל ואב ןובער הרשע
ןושארה םדא ימיב דחא
ךמל ימיב דחא
םהרבא ימיב דחאו
קחצי ימיב דחאו
בקעי ימיב דחאו
והילא ימיב דחאו
עשילא ימיב דחאו
דוד ימיב דחאו
םיטפושה טופש ימיב דחאו
םלועל אבו לגלגתמש דחאו

ןושארה םדא ימיב דחא
.ךרובעב המדאה הרורא ('ג תישארב) :רמאנש
ךמל ימיב דחאו
.'ה הררא רשא המדאה ןמ ('ה םש) :רמאנש
םהרבא ימיב דחאו
.המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו (ב"י םש) :רמאנש
קחצי ימיב דחאו
.ןושארה בערה דבלמ ץראב בער יהיו (ו"כ םש) :רמאנש
בקעי ימיב דחאו
.ץראה ברקב בערה םיתנש הז יכ (ח"מ םש) :רמאנש
והילא ימיב דחאו
.רטמו לט הלאה םינשה היהי םא (ז"י 'א םיכלמ) :רמאנש
עשילא ימיב דחאו
.ןורמשב לודג בער יהיו ('ו ב"מ) :רמאנש
דוד ימיב דחאו
.םינש שלש דוד ימיב בער יהיו (א"כ 'ב לאומש) :רמאנש
םיטפושה טופש ימיב דחאו
.ץראב בער יהיו :רמאנש
םלועל אבו לגלגתמש דחאו
.םימל אמצ אלו םחלל בער אל ץראב בער יתחלשהו ('ח סומע) ביתכד

:לאומש יבר םשב אנוה 'ר
,לואש ימיב אבל יואר היה םהלש הייטנתווא רקיע
,דוד ימיב אבל יואר היה אלו
,וב דומעל לוכי אלו המקש לש תיפורג לואש היהש ידי לעו
,דוד לצא ואיבהו אוה ךורב שודקה ולגלג
.וב דומעל לוכי היהו תיז לש תיפורג אוהש
:רמא [לשמ=] אלתמ
.אמלתשמ אנחויו אטח הליש
,םירובג םדא ינבב אלא ןיפופש םדא ינבב ואב אל םלוכ ךכ
.ןהב דומעל ןילוכי ויהש

:רזעלא ןב ןועמש יבר םשב אבר אייח 'ר
,ןוטירטויד תוסוכ האלמ הפוק ודיב התיהש גגזל
.ותפוק הלות כ"חאו ,העקותו דתי איבמ היה ,תופוק תולתל שקבמ היהש ןויכו
.םירובג םדא ינבב אלא ,ןיפופש םדא ינבב ואב אל םלוכ ךכ

:ןוהילע ירק הוה היכרב 'ר
.חכ ףעיל ןתונ

:ובלח 'ר םשב היכרב 'ר
ןושארה םדא ימיב ואב םינש

אחא יבר םשב אנוה יבר
.ךמל ימיב דחאו םהרבא ימיב דחא
.תדבע אל הנש תדבע הנש :היה תרוצב לש ,והילא ימיב היהש בער
.היה המוהמ לש ,עשילא ימיב אבש בער לבא
.ףסכ םינומשב רומח שאר תויה דע ('ו ב"מ) :רמאנש

- םיטפושה טופש ימיב אבש בער

:אסוד 'ר םשב אנוה 'ר
.תחאו םיעברא ושענו ויה תואס םיתשו םיעברא
!?לקשב תוחוקל םיתאס ויה כ"אא ץראל הצוחל םדא אצי אל ינת אהו

:לאילמג ןב ןועמש יבר רמא
,חקיל איצומ לבא ,חקיל אצומ וניאש ןמזב ?יתמיא
.ץראל הצוח לארשי אצי אל לקשב האס וליפא
?לגרה רזפ ןובער תעשבו ,לגרה סונכ המחלמ תעשב רבדה תעשב :אינת אהו

?ךלמילא שנענ המל
.םהילע לארשי לש ןביל ליפהש י"ע
,הנידמב יורש היהש ןיטילובל
,םירמואו וילע ןירובס הנידמה ינב ויהו
.ןוזמ םינש רשע הנידמה תא קפסל לוכי אוהו תרוצב ינש ואובי םאש
.הדיב התפוקו יקדיסב תליעמ ותחפש הל התצי תרוצב תנש תאבש ןויכ
:םירמוא הנידמה ינב ויהו
,םינש רשע ונתוא סנרפל לוכי אוה תרוצב אבת םאש וילע םיחוטב ונייהש והז
.הדיב התפוקו יקדיסב תדמוע ותחפש ירהו
,רודה יסנרפמו הנידמה ילודגמ היה ךלמילא ךכ
,יחתפ ןיבבסמ לארשי לכ וישכע רמא ןובער ינש ואבשכו
.ותפוקב הזו ותפוקב הז
םהינפמ ול חרבו דמע
:הדוהי םחל תיבמ שיא ךליו :ביתכד אוה אדה


שיא ךליו [ה]

.[ידיחי] םודרג
.התאיצימ רתוי לארשי ץרא לש התאיב אוה ךורב שודקה בביח המכ הארו אב אלא
,םהילמג םהידרפ םהיסוס ביתכ ןלהל
.[ידיחי=] םודרג - שיא ךליו ביתכ אכה םרב
- םנוממ תא בותכה סחיי אל ,ץראל הצוחל ץראהמ ןיאצוי ויהש ידי לע ןלהל אלא
.םודרג - שיא ךליו


באומ הדשב רוגל

:יול יבר רמא
.איכרפא - הנידמ ,הנידמ - ריע ,ריע - הדש אצומ התאש םוקמ לכ
.ךדש לע ךל תותנע ('ב א"מ) ריע הדש
.םילשורי ךותב ריעה ךותב רבע ('ט לאקזחי) הנידמ ריע
.הנידמ האמו םירשעו עבש איכרפא הנידמ

.םהל ןילפט וינבו ,ול הלפט ותשאו ,רקיע אוה -וינב ינשו ותשאו אוה
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ