פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער ההנהגה


אריסטו כתב אל אלכסנדרוס: משול בעם בהטיבך להם,
וכך תגיע האהבה מהם.
כי המושל המיטיב - ממשלו מתמיד מהמושל בכפיה.
כי אין השלטון שלטון בגופות - אלא שלטון בלבבות,
וכאשר תקנה את הלבבות בהטיבך, יטו הגופים עמהם.

ודע כי העם, כשיכלו לומר - יעשו.
השתדל שלא יאמרו - ותנצל מאשר יעשו.

אל תעמוד לפני המלך כשהוא כועס,
ולא בפני הנהר כשהוא שוטף.

נמשל המלך כאש:
אם תרחק ממנו - תצטרך אליו,
ואם תקרב אליו - ישרפך.

אל תשיאך אהבת המלך - כשהשר אויב לך,
וכשהשר אוהב לך - אל תירא מהמלך.