פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער החברים


החבר הרע מבקש התואנה, ואיננו מבקש האמת.

אוהבך - מי שהולך עמך באמונה,
ויועץ אותך לטוב,
ובא עמך מצד שכלך, לא מצד תאוותך.

לחברי עלי שלושה דברים:
שאשים עיני עליו כשהוא בא,
ושארחיב לו במושב כשהוא יושב,
ושאאזין אליו כשהוא מספר.

אל תחליף חבר קדמון בחבר חדש,
בעוד שלבו ישר עמך.

אל ירבו בעיניך אלף אוהבים,
ואל ימעט בעיניך שונא אחד.

אל תבחר לחבר, אלא מי שיכיר ערך עצמו,
ומי שאינו מכיר ערך עצמו - אין טוב בחברתו.

חבר שיגיד לך מומך בינך לבינו בכל עת שיפגעך -
טוב לך מחבר שיתן לך בכל עת שיפגעך דינר זהב.

אדם מבלי חברים - כשמאל בלי ימין.

אמרו לחכם, מי תאהב יותר:
אחיך או חברך?
ואמר: אינני אוהב אחי עד שיהיה חברי.

החברים שלוש כתות:
מהם - כמזון אשר לא תוכל לעמוד בלעדיו.
ומהם - כרפואה אשר תצטרך אליו לעתים.
ומהם - כמדווה אשר אינך צריך לו לעולם.

חברת הנדיב - מציאה גדולה,
וחברת הנבל - חרטה.

חברת השוטה סכנה,
ושנאתו שמחה.

כשתשאל על אדם, שאל מי רעהו.
כי כל אדם יעשה מעשה רעהו.

האוהב הנאמן:
מי שהתנדב לך בממונו בעת צורכך,
בנפשו - בעת צרתך.

כשתרצה להתחבר עם אדם - הכעיסוהו.
אם יודה לך על האמת בעת כעסו התחבר לו.
ואם לא - עזוב אותו.