פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער ההסתפקות במועט

מי שמבקש יותר מצורכו - טורד נפשו מתועלתו.

מלך אחד אמר לחכם:
אילו היית שואל ממני הייתי מספיק לך כל ימי חייך.
אמר לו: ולמה אשאל ממך ואני עשיר ממך?
אמר לו המלך: ואתה היאך עשיר ממני?
אמר לו: מפני שאני מסתפק במעט אשר לי, יותר ממה שאתה מסתפק ברב אשר לך.

מי שרצה מן העולם כדי ספקו -
יהיה המעט מספיק לו,
ומי שירצה במעט מן הטרף -
יקבל ממנו הבורא המעט ממעשיו.

העושר הגדול - עזיבת החמדה.

עושר הנפש - טוב מעושר הממון.

ראש ההסתפקות והזריזות -
שלא יגדל בעיניך הרב של זולתך,
ולא ימעט בעיניך המעט שלך,
ואל תשקול מי שלמעלה ממך - בך.

פרי ההסתפקות - המנוחה,
פרי השפלות - האהבה.

הנהיג הנפש כדי סיפוקה, ואם לא - היא תבקש ממך יותר מסיפוקה.

שניים לא יתחברו לעולם: ההסתפקות והחמדה.