פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער המוסר


אין אוהב להפכפך,
ולא אמונה לעבד,
ולא מנוחה לחמדן,
ולא סלסול לכילי,
ולא חברה לכעסן.

הדעתן לא יבקר מי שהוא כבד עליו,
ולא יספר באוזני מי שאינו מאזין אליו.

מי שאינו שומע לדבריך - סלק מעליו טורח אמריך.

לא ישבתי מעולם במקום שיראתי שאקום ממנו לזולתו.

ראוי לאדם שיהיה בוחר בארבעה:
שידבר בטוב שבדברים, ושיאזין בטוב כאשר ידברו עמו,
ושיסביר פנים למי שיפגע, ושילמד לשונו לדבר בטובה.
ושיברח מארבעה:
מדבר עם הכסיל, ומחלוק עם העיקש,
ומהחליק לשון לנבל, ומחברת המשחית.

אל תאכיל מאכל למי שאינו מתאוה לו -
ואל תספר דבריך למי שאינו פונה אליהם.

טוב לי לסבול שוטה מחצי שוטה:
והוא השוטה הרוצה להראות שהוא דעתן.