פנייה אל שכנינו הערבים
כרוז בערבית נגד הפורעים הערבים

שידור - 15.12.47מילות מפתח: יחס לערבים

הארגון הצבאי הלאומי הזהיר אתכם, כי אם תימשכנה ההתקפות הרצחניות על אזרחים עבריים יחדרו חייליו למרכזי הפורעים שלכם ויעשו בהם שפטים. לא שעיתם לאזהרה. הוספתם לפגוע באחינו ולרצוח אותם באכזריות פראית. על כן יצאו חיילי הארגון הצבאי הלאומי להתקפה, כפי שהזהרנוכם.

בימים האחרונים פקדנו את מרכזי הפורעים שלכם ביפו ובירושלים, בחיפה, ביהודיה, בשעפט, בטירה ובכפר יאזור. תוצאות ההתקפות הראשונות האלו ידועות לכם. הפורעים למדו על בשרם את נחת זרועו של החייל העברי.

אולם גם בימים טרופים אלה, כאשר דם ערבי ודם עברי נשפך להנאתו של המשעבד הבריטי, הרינו קוראים לכם להפסיק אתת ההתקפות, ולהשכין שלום בינינו. אין אנו רוצים במלחמה נגדכם. בטוחים אנו, כי אף אתם אינכם רוצים במלחמה נגדנו. במלחמה זו רוצים רק הבריטים וסוכניהם הגלויים והנסתרים.

על כן, הפסיקו את ההתקפות. קצצו את ידי הסוכנים הבריטיים המסיתים אתכם להמשכת הפרעות. החזירו את יחסי השכנות הטובה, שהיו קיימים בינינו בכל השנים הללו, כאשר אנחנו היכינו, בוודאי גם לשמחתכם, במשעבד המשותף של עמינו.

אנחנו, אשר במשך ארבעים ושמונה שעות גרמנו לפורעים שלכם פי כמה וכמה אבדות משהם גרמו לבני עמנו במשך שבועיים - אנחנו, חיילי הארגון הצבאי הלאומי, קוראים לכם לשלום.

אם תיפסקנה ההתקפות מצדכם, ניתן צו להפסקת אש מצדנו. אך אם תימשכנה ההתקפות הרצחניות, נגביר את האש פי כמה וכמה, חדור נחדור לכל קני הפורעים שלכם ונכריתם בלי רחמים.

שכנינו הערבים, הארגון הצבאי הלאומי, שגרם לגירוש המשעבד הבריטי מן הארץ, קורא לכם מתוך אזהרה חמורה:
שימו קץ להשתוללות הדמים בארצנו.
למען השלום; למען העתיד; למענכם.