יהדות ודמוקרטיה
היחס בין יהדות ודמוקרטיה על פי מקורות היהדות

ביבליוגרפיה

א. ספרות ציונית-דתית על יהדות ודמוקרטיה

[משרד החינוך והתרבות - האגף לתרבות תורנית]
בין דימוקרטיה ליהדות - דיון, ירושלים, תשמ"ח.

[חוברת הדרכה של תנועת "עזרא"]
עצור - גבול לפניך: הדמוקרטיה בראי היהדות, חוק זה לא צחוק, תשנ"ד.

[חוברת הדרכה של תנועת "בני עקיבא"]
שלטון ויהדות, ירושלים, (ללא ציון תאריך).

אבינר, הרב א.
פרקי מבוא בדמוקרטיה יהודית, ירושלים, תשנ"ו.

אברמסון, הרב י.
"חינוך לדימוקרטיה - בשיטות מרן הגראי"ה קוק, מרן הרצי"ה קוק ומרן הגר"ש ישראלי זכר צדיקים לברכה", דגל ירושלים ד' (תשנ"ו), עמ' קא-קי.

אחיטוב, י.
"על התנאים להפנמת ערכים דמוקרטיים אצל פוסקי הלכה מחוגי הציונות הדתית", בתוך: יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות, בעריכת א. שגיא ואחרים, ירושלים, תש"ס, עמ' 110-90.

אלון, מ.
"חוקי היסוד: דרכי חקיקתם ופרשנותם - מאין ולאין?", מחקרי משפט יב (תשנ"ו), עמ' 272-271.

"מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית - איך לחנך?", רבגוּני 2 (1998), עמ' 31-26.

אליקים, נ.
"חינוך לדמוקרטיה - 'חביב האדם שנברא בצלם' ", בשדה חמ"ד כט' (תשמ"ו), עמ' 128-123.

אלעזר, ד. י.
"יהדות ודמוקראטיה", אפיריון 6 (חורף 1986/1987), עמ' 49-48.

אריאל, הרב י.
"היכן נזרע זרע הפורענות?", עמודים לג' (תשמ"ה), עמ' 45-43.

"הלכה ודמוקרטיה", הצופה, מוסף 60 שנה, תשנ"ח, עמ' 35-34.

מאהלי תורה - מאמרי הגות ומחשבה לתורה ולמועדים, כפר דרום, תשנ"ח2, (המאמר "מונרכיה או דמוקרטיה"), עמ' 293-291 [התפרסם לראשונה בהצופה ו' אלול תשנ"ב, 4.9.1992, עמ' 7].

"שלטון העם או דמוקרטיה", הצופה ל' ניסן תשנ"ו, 19.4.1996, עמ' 4.

בלידשטיין, י.
"הלכה ודמוקרטיה", תרבות דמוקרטית 2 (תש"ס), עמ' 40-9.

בן-נון, הרב י.
"תורה, ציונות, דמוקרטיה", הצופה, יח כסלו תשנ"ו, 1.12.1995, עמ' 3, 8.

ברדע, הרב י.
"דמוקרטיה בתורה", הצופה, ה' סיון תשנ"ו, 23.5.1998, עמ' 7.

ברמן, י.
תורת המדינה בישראל, ירושלים, תש"ט [?]

ברמסון, הרב י.
תורה ודמוקראטיה, ירושלים, תשמ"ה.

ברקוביץ, הרב פרופ'. א.
"ההלכה בחברה הדמוקרטית", פתחים 37 (חשוון תשל"ז), עמ' 31-27.

משבר היהדות במדינת היהודים, ירושלים, תשמ"ז.

"סמכות דתית בחברה דמוקרטית - כיצד?", סיני צט' (תשמ"ו), עמ' פו-צב.

גוטנמכר, הרב ד"ר ד.
"הימין, הדתיים והדמוקרטיה", נתיב 9 (1996), עמ' 49-43.

"פסיקה הלכתית ציבורית ומושג הדמוקרטיה", הגיון ג' (תשנ"ו), עמ' 74-59.

גייגר, י.
"הדמוקרטיה הישראלית בהלכה", תחומין כ' (תש"ס), עמ' 144-131.

" 'להתפלל מנחה חמש פעמים' - הציונות הדתית וסוגיית 'יהדות ודמוקרטיה' " (עומד להתפרסם באקדמות י').

"סוגיית 'יהדות ודמוקרטיה' בראי ספרות רבנית ציונית", סיני קכג'-קכד' (תשנ"ט-תש"ס) [= ספר רפאל - מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות לזכרו של ד"ר יצחק רפאל], עמ' קיד-קכט.

גרשוני, הרב י.
"בירור במקורות דמוקרטיה ויהדות וזכויות העם", סיני ק' (תשמ"ז), עמ' רצא-רצח.

הירשנזון, הרב ח.
מלכי בקדש - שאלות ותשובות בהנהגת הממלכה בישראל על פי דרכי ההלכה, חלק א', סנט לואיס, תרע"ט; חלק ב', סנט לואיס, תרפ"א.

הלוי, הרב ח. ד.
עשה לך רב, חלק ח', תל-אביב, תשמ"ח, שאלה צ, עמ' רפג-רצ; [="רוב ומיעוט במדינה יהודית דמוקרטית", בתוך: יהדות ודמוקרטיה [הרצאות שהושמעו בכינוס בחורף תשמ"ו, ביוזמת האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך והמרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה], ירושלים, תשמ"ט, עמ' 39-36. חלק מהדברים הופיע תחת הכותרת "הכרעה עפ"י רוב", הצופה טו' אדר תשנ"ח, 13.3.1998, עמ' 6].

"שלטון על פי התורה והדמוקרטיה", שנה בשנה תשנ"ח, עמ' 213-212

הרצוג, הרב י. א. הלוי
תחוקה לישראל על פי התורה, (ליקט, סידר וערך: א. ורהפטיג), ירושלים, תשמ"ט, כרך א' (המאמרים "תיאוקרטיה ודימוקרטיה", עמ' 6-2; "המדינה הישראלית עפ"י השקפת המסורת והדמוקרטיה", עמ' 11-7; "סמכות התורה במדינת ישראל, עמ' 228-221).

וולדינברג, הרב א. י.
הלכות מדינה, חלק א', ירושלים, תשי"ב; חלק ג', ירושלים, תשט"ו.

טרופר, מ.
"הדמוקרטיה בהשקפת היהדות", הצופה כח שבט תשמ"ו, 7.2.1986, עמ' 7.

יעקובוביץ, הרב י. (עמנואל)
"היהדות והדמוקרטיה", בספרו: משנת השר, (תרגום: י. לרנר), ירושלים, תשנ"ח, עמ' 253-259 [המאמר הופיע במקור באנגלית בתש"ז].

ישראלי, הרב ש.
"בין ישראל לעמים (על דמוקרטיה ויהדות)", הצופה י' מרחשוון תשמ"ו, 25.10.1985, עמ' 5.

"המשטר המדיני לפי התורה", [מתוך הרצאה בל' מרחשוון תשכ"ג], בתוך: הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים, תשל"ג, עמ' 210-203 [הודפס לראשונה בגוילין טז' שבט תשכ"ג, עמ' 11-7, ושוב בקובץ הדת והמדינה, עורך: מ. רוטנברג, תל-אביב, תשכ"ד, עמ' 55-48].

לאו, הרב ב.
"וילכו שניהם יחדיו", עמודים מד' (תשנ"ו), עמ' 293-279.

מאיר, י.
"על התורה ועבודה ודמוקרטיה", הצופה כד' מרחשוון תשנ"ו, 17.4.1995, עמ' 4.

מצגר, הרב י.
"מדינה דמוקרטית - או מדינה יהודית?", הליכות 111-110 (תשמ"ו), עמ' 29-28

נזרי, הרב נ.
"ההלכה והמשטר הדמוקרטי", שמעתין 125 (תשנ"ו), עמ' 113-110.

נריה, הרב מ. צ.
המדינה בהלכה, תל-אביב, תשי"ז [נדפס שוב בקובץ הציונות הדתית - קובץ מאמרים, בעריכת יוסף תירוש, ירושלים, תשל"ד, עמ' 245-238 ובספרו של הרב צניף מלוכה, כפר הרואה, תשנ"ב, עמ' 32-28].

סטויסקי, י.
"על הדמוקרטיה והיהדות", בשדה חמ"ד לט, ה-ו (תשנ"ו), עמ' 61-55.

ספראי, ז.
"הלכה במדינה דמוקרטית", עמודים לג' (תשמ"ה), עמ' 51-49.

פדרבוש, הרב ד"ר ש.
משפט המלוכה בישראל, מהדורה שניה מורחבת, ירושלים, תשל"ג.

פילבר, הרב י.
קדושה ומלכות - עיונים במשנת רבנו אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, ירושלים, תשנ"ז, (המאמר "תורה ודמוקרטיה"), עמ' קז-קיג [="נרות קבע ונרות שעה", הצופה כט' כסלו תשנ"ו, 22.12.1995, עמ' 8-7; הודפס שוב בדגל ירושלים ד' (תשנ"ו), עמ' עג-עט ובאחד מעלוני לאורו.

פלק, ז.
(מתוך סימפוזיון על "דת ודמוקראטיה") פתחים 26 (1973), עמ' 35-31.

יהדות ודמוקרטיה, ירושלים, תשמ"ב.

פרידמן, הרב נ. צ.
"קוים לדמוקרטיה והלכה", תחומין ד' (תשמ"ג), עמ' 258-255

צביאלי, הרב ב.
"הדמוקרטיה בהסתאבותה מול יהדות הנצח", צפיה ג' (תשמ"ט), עמ' 109-106 [זהה למאמר "האם יש דמוקרטיה יהודית?", הצופה, יד' תשרי תשמ"ו, 29.9.1985, עמ' 3, 8 להוציא הפסקה הראשונה].

רביצקי, א.
"ערכי יהדות ודמוקרטיה בזיכרון ההיסטורי", יהדות ודמוקרטיה, מחלוקת ואחדות [הכינוס השנתי של המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ], ירושלים, תשנ"ו, עמ' 24-12.

(הרצאה בתוך) מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית - רב שיח ומקורות נלווים, (עורך: רון מרגולין), ירושלים, תשנ"ט, עמ' 68-56.

רוזנברג, ש.
"דמוקרטיה ויהדות", יהדות ודמוקרטיה, מחלוקת ואחדות [הכינוס השנתי של המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ], ירושלים, תשנ"ו, עמ' 62-45.

"דמוקרטיה ויהדות - פרספקטיבה פילוסופית", בתוך: מדינת ישראל: בין יהדות לדמוקרטיה - קובץ ראיונות ומאמרים, עורך ומראיין: י. דוד, ירושלים, 2000, עמ' 209-179.

רוזן-צבי, א.
'מדינה יהודית ודמוקרטית': אבהות רוחנית, ניכור וסימביוזה - האפשר לרבע את המעגל?", עיוני משפט יט' (תשנ"ה), עמ' 520-471.

רוטנברג, הרב ד"ר נ.
מבוא לקובץ "ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית - איך לחנך?", רבגוני 2 (תשנ"ח), עמ' 6-5.

רפל, ד.
"ערכי יהדות ודמוקרטיה - אחוה, שוויון וחירות", יהדות ודמוקרטיה, מחלוקת ואחדות [הכינוס השנתי של המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ], ירושלים, תשנ"ו, עמ' 11-3.

"תרבות הדמוקרטיה ביהדות", בשדה חמ"ד 30 (תשמ"ח), עמ' 135-133.

שביב, הרב י.
"דמוקראטיה ויהדות", ממלכת כהנים וגוי קדוש - קובץ לזכר דוד כהן, ירושלים, תשמ"ט (תשנ"ז2), עמ' 304-291.

שגיא, א.
"יהדות ודמוקרטיה: האומנם קונפליקט?", תרבות דמוקרטית 2, (תש"ס), עמ' 187-169.

שפירא, א.
"נבות לא מת לשווא", פנים 2 (מאי 1997), עמ' 69-60.

Roth, Rabbi S.
Halakha and Politics - The Jewish Idea of the State, N.Y., 1988, ch. 11.


ב. ספרות אחרת
אביעד-וולפסברג, י.
"מדינת ישראל", בתוך: הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים, תשל"ג, עמ' 249-233 [מועתק בקיצורים קלים ובלתי משמעותיים מספרו עיונים ביהדות, ירושלים, תשט"ו].

אבנון, ד.
"ההיבט הלא-דמוקרטי של חוקי היסוד בנושא זכויות האדם", פוליטיקה 2 (1998), עמ' 70-53.

אורבך , א. א.
"השימוש בספרותנו המסורתית לחינוכו של האזרח", על חינוך האזרח, בעריכת ח"י רות, ירושלים, תש"י, עמ' 111-91 [נדפס שוב בספרו על יהדות וחינוך, ירושלים, תשכ"ז, עמ' 126-104].

אחיטוב, י.
"לבטיו ההלכתיים של הרב הראשי יצחק הלוי הרצוג בעשור הראשון לתקומת ישראל", בתוך: אתגר הריבונות - יצירה והגות בעשור הראשון למדינה, עורך: מ. בר-און, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 213-199.

"מתחים ותמורות במנהיגות הדתית", בתוך: בין סמכות לאוטונומיה, (בעריכת ז. ספראי וא. שגיא), תל-
אביב, 1997, עמ' 83-56.

אייזנברג, י
(הערת עורך) בשדה חמ"ד, לט גליון ה'-ו' (תשנ"ו), עמ' 63-61.

אייזקס, א.
"הדתי החדש", מימד 13 (תשנ"ח), עמ' 23-21.

אלאור, ת.
בפסח הבא - נשים ואוריינות בציונות הדתית, תל-אביב, תשנ"ט (1998).

אלון, מ.
"כבוד האדם וחירותו: מדעי היהדות ו'ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית' ", מדעי היהדות 34 (תשנ"ד), עמ' 36-9.

אלוני, ש.
"מלידה עד פטירה ועד בכלל", פוליטיקה 17 (1987), עמ' 13-11.

אליצור, א.
"כשערכים הופכים לסיסמאות - השמאל בישראל צריך לעבור קורס בדמוקרטיה", נקודה 190 (כסלו תשנ"ו, דצמבר 1995), עמ' 66.

אלעזר, ד. י.
"הברית כיסוד המסורת המדינית היהודית", עם ועדה - המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו, (בעריכת הנ"ל), ירושלים, תשנ"א, עמ' 54-36.

"הקהילה מראשיתה ועד סוף העידן המודרני", עם ועדה - המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו, (בעריכת הנ"ל), ירושלים, תשנ"א, עמ' 207-174.

בלידשטיין, י
עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם, רמת-גן, תשנ"ג.

בל"ס, הרב א. הכהן
זהב הארץ, בית-אל, 1994.

בן-נון, הרב י.
הפרדת רשויות כאידיאל דתי", בתוך: מדינת ישראל: בין יהדות לדמוקרטיה - קובץ ראיונות ומאמרים, עורך ומראיין: י. דוד, ירושלים, 2000, עמ' 151-133.

בן-סירא, ז.
ציונות מול דמוקרטיה - עמדות וערכים של מתבגרים ישראליים יהודים, ירושלים, תשנ"ה.

בקון, ג.
"דעת תורה וחבלי משיח - לשאלת האידיאולוגיה של 'אגודת ישראל' בפולין", תרביץ נב' (תשמ"ג), עמ' 508-497.

ברונר, ז'. ופלד, י.
"על אוטונומיה, יכולות ודמוקרטיה: ביקורת הרב-תרבותיות הליברלית", בתוך: רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית - ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי, (עורכים: מ. מאונטנר ואחרים), תל-אביב, תשנ"ח, עמ' 1998, עמ' 131-107.

ברנזון, צ.
"מגילת העצמאות - חזון ומציאות", סקירה חודשית 5-4 (1979), עמ' 60-54.

ברנשטיין, הרב מ.
הגיונות - ענינים שונים, חלק א', ירושלים, תשי"ג.

ברק, א.
"המהפכה החוקתית: זכויות יסוד מוגנות", משפט וממשל א (תשנ"ב), עמ' 35-9.

פרשנות במשפט, כרך שלישי (תשנ"ד1994-), ירושלים.

בשארה, ע.
"דפוסי איסלם ודמוקרטיה", זמנים 51-50 (1994), עמ' 155-146.

"תהליך הריבונות עוד לא הושלם", בתוך: מדינת ישראל: בין יהדות לדמוקרטיה - קובץ ראיונות ומאמרים, עורך ומראיין: י. דוד, ירושלים, 2000, עמ' 329-325 [הופיע לראשונה בפנים 9 (אביב תש"ס)]

גביזון, ר.
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים וסיכויים, תל-אביב, 1999.

המהפכה החוקתית - תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה?, ירושלים, 1998.

"מדינה יהודית ודמוקרטית: זהות פוליטית, אידיאולוגיה ומשפט, עיוני משפט יט (תשנ"ה), עמ' 682-631.

גורן, הרב ש.
תורת הפילוסופיה - לקט הרצאות בפילוסופיה יהודית, ירושלים, תשנ"ח.

גייגר, י.
"החינוך לאזרחות בבית הספר הדתי - קשיים יחודיים והצעות להתמודדות", דרך אפרתה ז' (תשנ"ח), עמ' 68-57.

"חינוך לזכויות אדם בבית הספר הדתי", בשדה חמד מב' (תשנ"ט), עמ' 134-103.

דון-יחיא, א.
"פונדמנטליזם דתי ורדיקליזם פוליטי: הישיבות הלאומיות בישראל", בתוך: עצמאות - 50 השנים הראשונות, בעריכת אניטה שפירא, ירושלים, תשנ"ח, עמ' 470-431.

דון-יחיא, א. וזיסר ב.
"רציפות ותמורות בהגות המדינית היהודית", עם ועדה - המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו, עורך: ד"י אלעזר, ירושלים, תשנ"א, עמ' 134-100.

דון-יחיא, א. וליבמן, י. צ'.
"הדילמה של תרבות מסורתית במדינת ישראל - תמורות והתפתחויות ב'דת האזרחית' של ישראל", מגמות 4 (1984), עמ' 484-462.

דור, י.
"בואו נדבר 'דמוקרטיה' ", הצופה ל' מרחשוון תשנ"ו, 23.11.1995, עמ' 3.

"דמוקראטים 'איפצעלוכעס' ", הצופה, ט' באב תשנ"ו, 25.7.1996, עמ' 3.

האזרחי, י.
"הממד התרבותי של מושג הכוח בדמוקרטיה המודרנית", זמנים 51-50 (1994), עמ' 9-4.

הלוי, הרב ח. ד.
"דעת תורה בעניינים מדיניים", תחומין ח' (תשמ"ז), עמ' 367-365.

"מצוות יסוד לביסוס משטר כלכלי בתורה", הצופה, טז אייר תשנ"ז, 23.5.97 ,עמ' 7.

תורת חיים, חלק ב', תל-אביב, תשנ"ג.

הרצל, ב. ז.
מדינת היהודים, תרגום: א. ברש, ירושלים-תל-אביב, תשי"ח.

ויילר, ג.
תאוקרטיה יהודית, תל-אביב, 1976.

וייס, הלל
"לטיהור מושגי היסוד: זכויות האדם, דמוקרטיה, גזענות ושאר ירקות", נתיב 6 (נובמבר 1996), עמ' 62-59.

וסרמן, הרב א.
עקבתא דמשיחא, (הסתדרות צעירי אגודת ישראל, הוצאה חדשה מושלמת, ללא תאריך ומקום).

ורהפטיג, הרב ד"ר א. ושץ, י.
"מדינת התורה", שנה בשנה תשנ"ו, עמ' 359-347.

ורהפטיג, הרב י.
"הלכה ודמוקרטיה", בתוך: ישועות עוזו - בענייני גאולה ומשיח; ספר זכרון לרב עוזי קלכהיים זצ"ל, [עורך: א. ורהפטיג], ירושלים, תשנ"ו, עמ' 501-499.

זיוון, ג.
"הגות יהודית-אורתודוכסית לנוכח עולם פוסט-מודרני: ניסיונות התמודדות ראשוניים", בתוך: יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות, בעריכת א. שגיא ואחרים, ירושלים, תש"ס, עמ' 387-346.

זיסר, ב.
על ימין ועל שמאל - אשנב לשיח האידיאולוגי בן-זמננו, תל-אביב, תש"ס1999-.

זיסר ב. ודון-יחיא א.
"דמוקרטיה כנגד לאומיות: ישראל כ'מקרה חריג' ", תרבות דמוקרטית 1 (תשנ"ט), עמ' 23-9.

זמיר, י.
"גבול הציות לחוק", בתוך: זכויות האדם והאזרח בישראל - מקראה, (עורכים: רותי גביזון וח. שנידור), כרך ב', עמ' 343-341. המאמר הופיע במקור בתוך: גבורות לשמעון אגרנט, (עורכים: מ. קרמניצר ואחרים), ירושלים, 1987.

יונגרמן, ל.
"ויהבלו", יתד נאמן יב' שבט תשנ"ט, 29.1.1999, מוסף שבת קודש, עמ' 11.

יונה, י.
"מדינת כל אזרחיה, מדינת לאום או דמוקרטיה רב-תרבותית? - ישראל וגבולות הדמוקרטיה הליברלית", אלפיים 16 (1998), עמ' 263-238.

ירון, צ.
משנתו של הרב קוק, ירושלים, תשל"ד.

ישראלי, הרב ש.
עמוד הימיני, תל-אביב, תשכ"ו [ירושלים2, תשנ"ב].

כהן, א.
"דת ומדינה - חילוניים, דתיים וחרדים", בתוך: העשור הראשון: תש"ח - תשי"ח, עורכים: צ. צמרת וח. יבלונקה, ירושלים, תשנ"ח, עמ' 242-227.

הטלית והדגל - הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה, ירושלים, תשנ"ח.

כהן, א. וזיסר, ב.
"בין הסכמיות שבירה לשבירת ההסכמיות: תמורות ביחסי דת ומדינה - בין קונסוציונליזם להכרעה", בתוך: רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית - ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי, (עורכים: מ. מאונטנר ואחרים), תל-אביב, תשנ"ח, 1998, עמ' 701-675.

כהן, ח.
המשפט, ירושלים, 1991.

כהן, י. (עורך)
התורה והחיים, ירושלים, תשמ"ח.

כהן, ל. נ.
"הכיפה תחת התקפה", הצופה, כד' מרחשוון תשנ"ו, 17.11.1995, עמ' 9-8 במוסף לשבת.

כהן, ס. א.
"מושג שלושת הכתרים: מקומו במחשבה המדינית היהודית והשלכותיו על חקר ההיסטוריה החוקתית היהודית", בתוך: עם ועדה - המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו, (עורך: ד"י אלעזר), ירושלים, תשנ"א, עמ' 75-55.

כהן, ס. א. ואלעזר, ד. י.
עדת בני ישראל - ההתארגנות המדינית היהודית מתקופת המקרא ועד ימינו, ירושלים, תשנ"ז.

כהנא, הרב מ. ד.
אור הרעיון, ירושלים, תשנ"ג.

כץ, י.
עת לחקור ועת להתבונן, ירושלים, תשנ"ט.

להב, פ.
"גוני הגישות לביקורת השיפוטית בארה"ב", עיוני משפט י (1984), עמ' 504-491.

לובוצקי, א.
"המרד הקדוש", מימד 14 (תשנ"ט), עמ' 7-4.

לוברבוים, מ.
"בזכות הדמוקרטיה: שאלת המשטר הטוב במסורת ההלכתית וההגותית", בתוך: יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות, בעריכת א. שגיא ואחרים, ירושלים, תש"ס, עמ' 75-57.

ליבמן, י. צ'.
"דמוקרטיה, דת והדילמה של סדר חברתי", תרבות דמוקרטית 1 (תשנ"ט), עמ' 84-71.

"דת ודמוקרטיה בישראל", זמנים 51-50 (1994), עמ' 134. [מאמר זה הוא תרגום מעובד של המאמר "Religion and Democracy in Israel", Israeli Democracy under Stress, [ed. E. Sprinzak and L. Diamond], Boulder, 1993, pp. 273-292].

"מי רצח את יצחק רבין?", רצח פוליטי - רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח-התיכון, תל-אביב, 1998, עמ' 79-69.

"עצור גבול לפניך", שם, עמ' 10-8 [="Modern Orthodoxy in Israel", Judaism 47 (1998), pp. 405-410].

לפיד, י. (טומי)
"בזכות אי-שוויון, מעריב, 18.9.1987, חלק שני, עמ' 4.

לצרוס-יפה, ח.
עוד שיחות על האיסלם, תל-אביב, תשמ"ו.

מאיר, מ.
"גם דתי גם חילוני", מימד 14 (תשנ"ט), עמ' 13-11.

מוסקוביץ, ד. (מנחה)
[רב-שיח] "יהדות ודמוקרטיה - התאמה או ניגוד", יהדות חופשית 13 (אוגוסט 1998), עמ' 25-22.
מלכה, הרב מ.
נטפי המים, חלק ג', ירושלים, תשמ"ט.

מלמד, הרב ז. ב.
יש שואלים, בית-אל, תשנ"ח.

מעוז, א.
"ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית", עיוני משפט יט' (תשנ"ה), עמ' 630-547.

מרגולין, ר. (עורך)
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ירושלים, תשנ"ט.

מרון, ס.
"דמוקרטיה מול דעת תורה", מפנה 20/21 (1998), עמ' 52-47.

נויברגר, ב.
"דמוקרטיה עם ארבעה כתמים", בתוך: מדינת ישראל: בין יהדות לדמוקרטיה - קובץ ראיונות ומאמרים, עורך ומראיין: י. דוד, ירושלים, 2000, עמ' 317-311 [הופיע לראשונה בפנים 9 (אביב תש"ס)]

ניצן, ד.
"המחיר הפוליטי של החרד"ליות", הצופה ד' תמוז תשנ"ט, 18.6.1999, עמ' 4.

סמוחה, ס.
האומה לפני המדינה", בתוך: מדינת ישראל: בין יהדות לדמוקרטיה - קובץ ראיונות ומאמרים, עורך ומראיין: י. דוד, ירושלים, 2000, עמ' 324-319 [הופיע לראשונה בפנים 9 (אביב תש"ס)]

עוז-זלצברגר, פ.
"הדמוקרטיה הליברלית: מבט היסטורי על עניין לא פשוט", תרבות דמוקרטית 1 (תשנ"ט), עמ' 147-136.

עמיאל, הרב מ. א.
הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי שלנו, בתל-אביב, תרצ"ו [נדפס שוב קובץ מאמריו: בין אדם לחברו - לברור יחסי אנוש ביהדות, ירושלים, תשל"ה].

דרשות אל עמי, חלק ב', ורשה, תרפ"ח.

עמיחי, הרב י. ה.
"דעת תורה בעניינים שאינם הלכתיים מובהקים", תחומין יא' (תש"ן), עמ' 30-24.

פישמן, א.
"מסורת וחידוש בהוויית הציונות הדתית", בתוך: בשבילי התחייה - מחקרים בציונות הדתית, (עורך: א. רובינשטיין), רמת-גן, תשמ"ג, עמ' 147-127.

פלד, י.
"זרים באוטופיה: מעמדם האזרחי של הפלסטינים בישראל", תיאוריה וביקורת 3 (1993), עמ' 35-21.

פלורסהיים, י.
מדינת ישראל - חברה יהודית?, ירושלים, תשמ"ו.

פלק, א.
"מאוסוולד עד עמיר, דיוקן פסיכואנליטי של רוצח פוליטי", פנים 8 (1999), עמ' 29-24.

פלק, ז.
"מדוע זקוקה המדינה לדת?", בתוך: קובץ הציונות הדתית, עורך: שמחה רז, ירושלים, תשנ"ז, עמ' 361-359.

פפה, א.
"הדמוקרטיה הערבית: ההבטחות, הכישלון והתקוות", זמנים 51-50 (1994), עמ' 179-156.

פרידמן, מ.
החברה החרדית, ירושלים, 1991.

חברה ודת - האורטודוקסיה הלא-ציונית בארץ ישראל תרע"ח-תרצ"ו / 1936-1918, ירושלים ,תשל"ח.

צרפתי, א.
"דמוקרטיה מול הלכה - חוקי המדינה מול חוקי התורה בחסידות חב"ד", החינוך וסביבו יט (תשנ"ז), עמ' 205-201.

קולקה, ג.
חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית - רציפות ושינוי בממשל ארצות-הברית, תל-אביב, 1987.

קוק, הראי"ה
משפט כהן, ירושלים, תרצ"ז.

קליין, מ.
בר-אילן: אקדמיה, דת ופוליטיקה, ירושלים, תשנ"ח.

קניוק, י.
"צומת אכזר", פוליטיקה 17 (1987), עמ' 8-2.

רבינוביץ, הרב נ. א.
דרכה של תורה - פרקים במחשבת ההלכה ובאקטואליה, ירושלים, תשנ"ט.

"על דת ופוליטיקה בישראל", מעליות יח' (תשנ"ז), עמ' 128-109.

רביצקי, א.
דת ומדינה במחשבת ישראל: דגמים של איחוד, הפרדה, התנגשות או כפיפות, ירושלים, 1998 [הודפס שוב בספרו חירות על הלוחות - קולות אחרים של המחשבה הדתית, תל-אביב, 1999, עמ' 89-49 (בלי המקורות שבסוף כל פרק)].

רוטנברג, הרב ד"ר נ.
"האם תיתכן מדינת הלכה?", רבגוּני 2 (1998), עמ' 35-32.

רפל, ד. (עורך)
הפנינה - ספר זכרון לפנינה רפל, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 118-63.

רקמן, הרב פרופ' ע.
היהדות של יחיד - דת, דעת וחרות, ירושלים, תשמ"ט.

שאנן, הרב ח. ש.
"דעת תורה - בעניין שאינו הלכה (תגובה)", תחומין יב' (תשנ"א), עמ' 177-171.

שביב, הרב י.
"נשים בתפקידים ציבוריים", תחומין יט' (תשנ"ט), עמ' 27-17.

שביד, א.
דימוקראטיה והלכה - פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הירשנזון, ירושלים, תשל"ח.

"האיכויות היהודיות של הדמוקרטיה הישראלית", עט הדעת א' (תשנ"ז), עמ' 111-95.

הציונות שאחרי הציונות, ירושלים, תשנ"ו (המאמר "ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית: היבטים היסטוריים ורעיוניים", עמ' 147-132).

שגיא, א.
יהדות: בין דת למוסר, תל-אביב, 1998.

"ציונות-דתית: בין סגירות לפתיחות", יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות, בעריכת הנ"ל ואחרים, ירושלים, תש"ס, עמ' 168-124.

שוורץ, ד.
אמונה על פרשת דרכים - בין רעיון למעשה בציונות הדתית, תל-אביב, 1996.

ארץ הממשות והדמיון - מעמדה של ארץ ישראל בהגות הציונית דתית, תל-אביב, תשנ"ז.

"הכיר בחילון, האמין שיחלוף" [מאמר ביקורת על הספר של שבייד על הרב הירשנזון], הארץ, ד' תמוז תשנ"ז, 9.7.1997, עמ' 1, 13 במוסף הספרים.

הציונות הדתית בין הגיון למשיחיות, תל-אביב, 1999.

שוחטמן, א.
"ההכרה הדתית בחוקי מדינת ישראל", שנתון המשפט העברי טז'-יז' (תש"ן-תשנ"א), עמ' 500-417.

"מקומו של ההיבט ההלכי בהוראת אזרחות במערכת החינוך הדתי", עדי עד - לזכרו של הרב עזריאל דביר, מאמרי עיון והגות חינוכית, בעריכת א. וסרטיל, ירושלים, 1993, עמ' 229-205.

שטנדל, א.
ערביי ישראל - בין פטיש לסדן, ירושלים, תשנ"ב.

שטרן, י. צ'.
פסיקת הלכה בשאלות מדיניות, ירושלים, תש"ס [="נגישות הלכתית לסוגיות מדיניות", בין סמכות לאוטונומיה, (בעריכת ז. ספראי וא. שגיא), תל-אביב, 1997, עמ' 242-218].

שילה, ש.
דינא דמלכותא דינא, ירושלים, תשל"ה.

שמגר, מ.
"על הדמוקרטיה הליברלית", עיוני משפט כב' (1999), עמ' 562-553.

שמיר, ר.
"חברה, יהדות ופנדמנטליזם דמוקרטי: על מקורותיה החברתיים של הפרשנות השיפוטית", עיוני משפט יט' (תשנ"ה), עמ' 716-699.

שרמר, ע.
החינוך בין רדיקלייות לסובלנות, ירושלים, תשנ"ט.

תמיר, י.
"שני מושגים של רב-תרבותיות", בתוך: רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית - ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי, (עורכים: מ. מאונטנר ואחרים), תל-אביב, תשנ"ח, 1998, עמ' 92-79.

Cohen, S. A.
The threecrowns,Cambridge,1990.

Dahl, R. A.
"A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation", Political
Science Quarterly
109 (1994), pp.23-33.

Held, D.
"Democracy: From City States to a Cosmopolitan Order?", in D. Held (ed), Prospects for
Democracy, North, South, East, West
, Cambridge, 1993, pp 13-52.

Liebman, C. S. and Don-Yehiya, E.
Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture in Jewish State, Berkeley, 1983.

Tamir, Y.
Liberal Nationalism, Princeton, 1993.