מסמך על ריכוז היהודים בגטאות

מתוך: תולדות השואה, הונגריה, יד ושם תשנ"ב עמ' 246-244

המטרות
הנדון: הקצאת מקומות מגורים ליהודים.

הוד מעלתה ממשלת הונגריה עומדת לטהר בקרוב את המדינה מיהודים. אני מצווה שהטיהור יתבצע לפי אזורים. כתוצאה מן הטיהור, היהודים - בלי הבדל גיל או מין - יישלחו למחנות הריכוז שנקבעו. בערים או בכפרים גדולים ישוכנו חלק מן היהודים בבניינים של יהודים או בגטאות, שיקצו לשם כך רשויות המשטרה.

המבצעים
את המצוד אחר היהודים יבצעו יחידות המשטרה המקומית או יחידות הנוגעות בדבר של הז'נדרמריה ההונגרית המלכותית. אם יהיה צורך בכך תסייע הז'נדרמריה למשטרה ההונגרית המלכותית באזורים העירוניים בכוחות מזוינים.

משטרת הביטחון הגרמנית תהיה נוכחת במקום כגוף מייעץ. יש לתת חשיבות מיוחדת להשגת שיתוף פעולה בלתי מופרע עמם.

הרשויות המנהליות של המחוזות חייבות להקים לאלתר מחנות ריכוז באתרים המתאימים ובמספר הדרוש בהתאם למספר היהודים שיישלחו אליהם. על מיקום המחנות יש לדווח למזכיר המדינה לביטחון הציבור. בכל עיר או כפר גדול שבהם מספר היהודים מצריך הקצאה של בניינים מיוחדים עבורם, על רשויות המשטרה לנקוט את הצעדים המתאימים ביוזמתם, מאחר שרק יהודים הנחשבים מסוכנים מנקודת המבט של ביטחון המדינה ייכלאו במחנות ריכוז, בעוד שהאחרים ישוכנו בבניינים יהודיים, בניינים שהיו מאוכלסים במספר גדול של יהודים יש להסב לבניינים יהודיים.

הרכוש
בעת ובעונה אחת עם המצוד אחר היהודים ועם שילוחם, על הרשויות המקומיות למנות ועדות, אשר ינעלו, בשיתוף עם המשטרה והז'נדרמריה, את הבתים ואת החנויות של היהודים ויחתמו אותם בנפרד. המעטפות החתומות ובהן המפתחות וציון השם והכתובת של היהודי, יימסרו לידי מפקד מחנה הריכוז. טובין מתכלים ובעלי חיים שאינם משמשים לצורכי ייצור, יימסרו לשלטונות העיר והכפר. הם ישמשו בראש ובראשונה למילוי צורכי הצבא והכוחות המופקדים על ביטחון הציבור, ורק במקום שני את צורכי האוכלוסייה המקומית, כסף וחפצי ערך (זהב, כלי כסף, ניירות ערך וכו'), בלוויית רשימה קצרה המפרטת אותם, יש להפקיד למשמרת בידי הגופים שנזכרו לעיל, תמורת קבלה וקבלה נגדית. על הרשויות המקומיות להעביר חפצי ערך אלה תוך שלושה ימים לסניף הבנק הלאומי במרכז של השטח שיטוהר.

הובלת היהודים
את היהודים יש להוביל כאסירים, ברכבת, או אם יש צורך בכך, בקרונות מטען שיזמינו הרשויות המקומיות. היהודים שיגורשו יורשו לקחת עמם רק את הבגדים שעליהם, ולכל היותר שתי מערכות לבנים, ומזון בכמות מספקת לארבעה עשר יום לכל היותר. יש להרשות להם לקחת עמם מטען אישי במשקל שלא יעלה על 50 ק"ג, כולל משקלם כלי מיטה, שמיכות ומזרנים. ייאסר עליהם ליטול עמם כסף, זהב או חפצי ערך אחרים.

סודיות
יש לטפל בהוראתי הנוכחית כסודית ביותר וראשי הממשל או המפקדות אחראים לכך, שתוכנה לא ייוודע לאיש לפני שיתחילו הטיהורים.