א. מקורות
ארכיונים:
ארכיון ציוני מרכזי ירושלים. (אצ"מ)
תיקי מחלקת העליה- S6, המחלקה המדינית- S25, ועד ההצלה- S26, המשרד הארצישראלי בקושטא L-15.
דו"ח ברלס על פעולות בטורקיה בענייני עליה והצלה בתקופת אוקטובר 1943-1944.
בית לוחמי הגטאות.
ארכיון קושטא,
ארכיון החלוץ, תיק הונגריה.
ארכיון הציונות הדתית אונברסיטת בר אילן, רמת גן. (אצ"ד). לשכת הקשר בקושטא ש - 5 - I.
גנזך המדינה- ירושלים. (אמ"י). תיק משפט גרינוולד - קסטנר.
גנזך הציונות הדתית, מוסד הרב קוק, ירושלים. תיקי אירופה חו"ל, לפי שנים.
דו"ח קראוס לסוכנות היהודית, תיק אירופה, גנזך הציונות הדתית, ירושלים. וכן אצ"ד, אוניברסיטת בר אילן.
ארכיון מורשת, גבעת חביבה. (מורשת). לשכת הקשר בקושטא - D.1.
דו"ח רפי בנשלום (פרידל) נגד מנהל המשרד הא"י משה קראוס, פראג 14.4.1946.
יד ושם
תיק קומוי. P.31.
ארכיון בית ז'בוטינסקי, ת"א. פ - 195
ארכיון המרכז לתעוד היסטורי- אונברסיטת חיפה. (המרכז לתעוד.) עדויות של פעילי התנועה הציונית בהונגריה. H3C ("המרכז")
ארכיון העבודה, בית ברל. חטיבה 2
ארכיון משואה, תל יצחק. תיק הונגריה.

ראיונות ועדויות
באומר יוסף "מרכז" H3C7
אייכלר חווה עם משה קראוס (עותק בידי) 25.7.83
באדר מנחם "מרכז" H3C33
בניטו (קיבוץ העוגן) עם אברי גולדברג. A/1003 מורשת.
משה קראוס "מרכז",H3C15.
קול יצחק "מרכז" H3C14/5
שפרינמן שמואל "מרכז" H3C21/5
עדות משותפת של חברי "בני עקיבא" "מרכז"H3C22/7 ', H3C21/2

ראיונות עם המחברת:
באומר יוסף - 18.10.96, 23.4.97, 20.7.97, 2.8.98, 19.12.98, 24.12.98
בנשלום רפי- 16.8.96,
בראנד האנזי - 15.7.97 ,
קדארי מ.צ -.14.12.96, 27.7.98.
רבס פרץ - 31.7.97
ראב צדוק. - 11.7.96
שוואלב נתן- 23.7.96.

מקורות מודפסים
דו"ח קסטנר- דו"ח של ןעדת ההצלה היהודית בבודאפשט 1942 - 1945, תרגום לעברית בנימין גת רימון. בהוצאת האגודה להנצחת זכרו של ד"ר ישראל קסטנר. (ללא ציון שנה)

זכרונות:
שטרנברג משה, זכרונות חויות ומצוקות נפש לקראת המפגש לרגל 50 שנה לעליתנו. אייר תשנ"ג, מאי 1993.

ב. ביבליוגרפיה
רשימת ספרים:
אייכלר חוה, ציונות ונוער בין שתי מלחמות עולם, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בר אילן ר"ג, תשמ"ג.
אייכלר חוה, יהודה תלמי, חלום, מאבק הצלה, משואה- הנוער הציוני. 1996
באדר מנחם, שליחויות עצובות, ספרית פועלים, מרחביה, 1954.
בורנשטיין הייני, האי שוייץ, מורשת, ת"א. 1996
בראנד יואל, בשליחות נידונים למוות, עיינות, ת"א, תשי"ז.
ברהם רנדולף, קצבורג נתנאל, תולדות השואה: הונגריה. יד ושם, ירושלים, תשנ"ב.
ברלס חיים, הצלה בימי שואה, בית לוחמי הגטאות, 1975.
הדרי זאב (וניה פומרנץ ), צומת קושטא, משרד הבטחון, תל אביב 1992.
זהבי צבי, מהתבוללות לציונות- מקור ציונותו של הרצל, הספריה הציונית ע"י ההסתדרות הציונית ירושלים תשל"ג.
כהן אשר, המחתרת החלוצית בהונגריה. הוצאת הקיבוץ המאוחד, אוניברסיטת חיפה, תשמ"ד.
לבל ג'ני, חאג' אמין וברלין, (חמו"ל) ת"א תשנ"ו.
משה ישראל, לזר דב (עורכים), דרור הבונים, העובד- תנועות חלוציות בהונגריה, (חמו"ל) נהריה דפוס "רוניל", בחסות המוזיאון למורשת היהדות דוברת ההונגרית, בית לוחמי הגטאות. 1996
עשהאל צבי, שמידט שלמה (עורכים), בגלוי ובמחתרת- הנוער הציוני הדתי במרכז אירופה, מורשת הוצאת ספרים בע"מ, תל אביב, 1992.
פורת דינה, הנהגה במילכוד, עם עובד, ספרית אופקים, ת"א, 1986.
קורניאנסקי יוסף, בשליחות חלוצים, בית לוחמי הגטאות הקיבוץ המאוחד. דפוס גסטליט חיפה, תשל"ט.
קצבורג נתנאל, פדות- הצלה בימי שואה, אונברסיטת בר אילן, רמת גן, תשמ"ד.
רוזנפלד שלום, תיק פלילי 124, קרני, תל אביב, 1955
שטאובר רוני, "פעולות של ועד העזרה וההצלה בבודאפשט עד הכבוש הגרמני", עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, אוקטובר 1990.
"הונגריה", גוטמן ישראל (עורך), אנציקלופדיה של השואה. יד ושם, ספרית הפועלים, ת"א, 1990.
יוגב גדליה, פרוינדליך (עורכים), פרוטוקולים של הועד הפועל הציוני, פברואר 1919-1920, הספריה הציונית העולמית, ירושלים, תשמ"ה
BRAHAM RANDOLPH, THE POLITICS OF GENOCIDE, THE HOLOCAUST IN HUNGARY, VOLUME I COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, NEW YORK, 1981/

רשימת מאמרים:
הורביץ אריאל, "שליחותו של מנחם באדר בקושטא", ילקוט מורשת ל"ח, ניסן תשמ"ג, אפריל 1983, עמ' 153-202.
כהן אשר, "לדמותה של ועדת העזרה וההצלה בבודאפשט בראשית דרכה", בתוך: ילקוט מורשת, חוברת כ"ט עמ' 148-160.
עופר דליה, "פעולות המשלחת הא"י בקושטא". 1943. בתוך: גוטמן ישראל (עורך), "ניסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואה", יד ושם,ירושלים, תשל"ו, עמ' 360-370.
"פעולות הצלה בקושטא 1940 - 1945, דיונים בבית לוחמי הגטאות, קבוץ לוחמי הגטאות, 16.12.68.