השבת בספרות תקופת בית שני

ברוך קנאל

- ה מ ש ך -


השבת והלכותיה בספר ברית דמשק

גם קטעים מספר ברית דמשק נגלו בין כתבי קומראן. אולם קטעים אלה אינם מפורטים, וגם לא כולם פורסמו עדיין. כידוע, נמצאו שני פרגמנטים מפורטים של ספר זה בתוך הגניזה בקהירא, והם הובאו לספרות האוניברסיטה בקמברידג' ע"י שלמה שכטר ז"ל. עתה זכינו למהדורה מדעית עם פרוש ותרגום מדעי באנגלית של ספר זה על ידי פרופסור חיים רבין, ואני מצטט מתוך מהדורתו.

כת דמשק, בדומה לכת המגילות וספר היובלות מדגישה לקוראיהם, שיש לשמור את המצוות לפי ההלכה שלהם, השונה בנקודות מסוימות מהלכת הפרושים, ומה גם מהלכות הצדוקים. לדאבוננו אין בידנו קבצי הלכה פרושיים או צדוקיים מימי החשמונאים והורדוס.
"באר חפרוה שרים, כרוה נדיבי העם במחוקק" (במדבר כ"א, יעח).
הבאר היא התורה,
וחפורה הם שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה ויגורו בארץ דמשק (שם, ו', ג-ה).
"והמחוקק הוא דורש התורה" (שם, ז'),
הם צריכים "להבדיל בין הטמא לטהור, ולהודיע בין הקודש לחול,
ולשמור את יום השבת כפרושה, ואת המועדות, ואת יום התענית
כמצאת (היינו, כמסקנת, כהלכת) באי הברית החדשה בארץ דמשק".

אפשרי הדבר, ש"דורש התורה" אינו מורה הצדק, מייסד כת המגילות, כי אם הוא מיסד כת ברית דמשק. נראה עתה, מה מוסר לנו ספר ברית דמשק על הלכות שבת.
"אל יעש איש ביום השישי מלאכה מן העת אשר יהיה גלגל השמש רחוק מן השער מלואו". (שם, י', ט"ו),
היינו - כאשר השמש המרוחקת מן האופק כדי מידת קוטרה, כפי שמסביר ח. רבין. במלים אחרות - השבת מתחילה אצלם לפני הזמן הקבוע בהלכתנו.
"וביום השבת אל ידבר איש דבר נבל וריק. אל ישה ברעהו כל. אל ישפוכו (היינו, דם) על הון ובצע" (שם, י"ח).
הכוונה כנראה, שאין להתגונן כאשר מתקיפים את בן הכת בשבת ורוצים לגזול אותו, כפי שנאמר גם בתוספתא ערובין, ד, ה. (רבין שם, בפרושו).

וזה לשון התוספתא:
גויים שבאו על עיירות ישראל יוצאין עליהן בכלי זיין, ומחלליו עליהן את השבת.
אימתי? בזמן שבאו על עסקי נפשות.
לא באו על עסקי נפשות - אין יוצאין עליהן בכלי זיין, ואין מחללים עליהם את השבת.
באו על עיירות הסמוכות לספר - אפילו ליטול את התבן,
אפילו ליטול את הקש - יוצאין עליהן בכלי זיין, ומחללים עליהם את השבת".

אמנם יש להעיר, שאם מניחים אנו, שהלכות אלו נתחברו בזמן שבני הכת ישבו בסוריה, (אם באופן זה נזהה את ארץ דמשק), בשטח מוקף אויבים - הרי מסתבר יותר, שלפי ההלכה שלנו היה צריך לסווג את יישובם כעיירות הסמוכות לגבולין.

מכל מקום, השוואה של הלכות הפרושים עם הלכות הכתות מלמדת אותנו שוב ושוב את התבונה הרבה שהייתה גנוזה בתורת הפרושים, שהיא תורת חיים, המותאמת לצורכי העם, ואשר סוככה על העם במשך אלפי השנים ומנעה את התבוללותו בין האומות.

-"אל ידבר בדברי המלאכה והעבודה לעשות למשכים" (היינו, למחרת).
-"אל יתהלך איש בשדה לעשות את עבודת חפצו השבת.
-אל יתהלך חוץ לעירו על אף אלף באמה".
(בעוד אשר לפי הלכתנו תחום שבת הנהו אלפיים אמה).
-"אל יאכל איש ביום השבת, כי אם מן המוכן, ומן האובד בשדה.
-ואל יאכל ואל ישתה כי אם היה במחנה בדרך,
-וירד לרחוץ (השוה בבלי, ביצה, י"ח, ע"א) ישתה על עומדו, ואל ישאב אל כל כל(י)".
-"אל ישלח את בן הנכר לעשות את חפצו ביום השבת" - היינו, הם מתנגדים להעסקת "גוי של שבת".
-"אל ייקח איש עליו בגדים צואים, או מובאים בגז (היינו, בשבת), כי אם כיבסו במים או שופים בלבונה.
-אל יתערב (היינו, יצום) איש מרצונו בשבת.
-אל ילך איש אחר הבהמה לרעותה חוץ מעירו כי אם אלפיים באמה.
-אל ירם את ידו להכותה באגרוף, אם סוררת היא, אל יוציאנה מביתו.
-אל יוציא איש מן הבית לחוץ, ומן החוץ אל בית,
ואם בסוכה היה, אל יוצא ממנה, ואל יבוא אליה.
-אל פתח (ז"א אסור לפתוח) כלי טוח בשבת.
-אל ישא איש עליו סמנים (היינו, רפואות) לצאת ולהביא בשבת".
הלכה זו מנוגדת להלכתנו (משנה שבת, ו, ה).
"אל ייטול בבית. מושבת סלע ועפר",
היינו, שלא ירים איש אבן או עפר בביתו בשבת.
-"אל ישא האומן את היונק לצאת ולבוא בשבת.
-אל ימרא איש את עבדו ואת אמתו ואת שוכרו בשבת,
-אל יילד איש בהמה ביום השבת.
-ואם תפיל אל בור ואל פחת אל יקימה בשבת.
-אל ישבית (היינו, ישבות) איש במקום קרוב לגויים בשבת.
-אל יחל איש את השבת על הון ובצע בשבת.
-וכל נפש אדם אשר תיפול אל מקום מים, ואל מקום אל יעלה - איש בסולם וחבל וכלי".
(נחלקו המפרשים, אם לפי ברית דמשק מותר להצילו. וראה בפרושו של רבין שם).
"אל יעל איש למזבח בשבת כי אם עולת השבת. כי כן כתוב: מלבד שבתותיכם" (ויקרא, כ"ג, ל"ח).

מה עונשו של מחלל השבת לפי ברית דמשק? הלכתם מתכונת כנראה למי שחילל את השבת במזיד, ולא למי שחיללה בשוגג.
"וכל אשר יתעה לחלל את השבת ואת המועדות, לא יומת, כי על בני האדם משמרו.
ואם ירפא ממנה, ושמרוהו עד שבע שנים, ואחר יבוא אל הקהל".

אולי אפשר לשער, שהלכות שבת חמורות אלה קשה היה לבני הכת לשומרן בעת היותם בחוץ לארץ, מקום שם היו להם עבדים ושפחות - ניגוד גמור להלכות האיסיים בארץ, כפי שאנו מכירים אותם מכתבי יוסף בן מתתיהו ומכתבי פילון, וגם בכתבי כת ים המלח אין עבדים נזכרים.

חברי הכת היו מועטים, והיו להם עבדים ושפחות, ומסתבר שבעניינים אלה היו אולי נוהגים בוותרנות לעוברי עבירה, כדי שלא לדחות את החברים מעל הכת. אפשרי הדבר, שהחברים שהיו בעלי נכסים, מצאו את החומרות ההלכתיות של הכת כמעיקות עליהם, והיה חשש של עזיבה והצטרפות לכלל ישראל, ומסיבה זו ראו להקל - גישה שונה מצאנו בספר היובלות המחמיר בעניין שמירת השבת, וגוזר עונש מיתה על מחלליו, כפי שראינו לעיל.

אנו רואים אפוא, שבאופן כללי תואמות הלכות השבת של כת דמשק את הלכותינו אנו, אלא שהיו מחמירים יותר בכמה פרטים - חומרות, שאולי חלק מחברי הכת שראו את הנהגות השבת הנבונות של כלל ישראל מצאון כחמורות מדי ובלתי מציאותיות.


בכתבי כת ים המלח נזכר יום השבת רק לעתים נדירות. נסיים את המאמר בדברים הלקוחים מיוסף בן מתתיהו, מפילון האלכסנדרוני, ובקטע הנודע על שמירת השבת מתוך אחת מאגרות בר כוכבא.


השבת בכתבי יוסף בן מתתיהו

יוסף בן מתתיהו הכהן, ההיסטוריון הגדול של עם ישראל ושל המרד הגדול כנגד הרומאים, היה כוהן ממשפחה נכבדה. הוא היה פרושי, ודבריו אודות השבת תואמים את ההלכה הפרושית.

בסכמו את בריאת העולם אומר יוסף:
"משה אומר: כי בששה ימים שלמים נברא העולם,
וכל אשר בו וביום השביעי שבת אלוהים ויינפש ממלאכתו.
לפיכך גם אנו שובתים ממלאכה ביום זה וקוראים לו שבת.
משום שמילה זו בלשון העברית פירושה שביתה". (קדמוניות, א, א, א,). -
(לפי תרגומו של פרופסור א. שליט. כל הקטעים מקדמוניות מצוטטים לפי תרגום משוכח זה).

בספרו "נגד אפיון", שבא לסתור את עלילותיהם של צוררי ישראל אשר בימיו, אנו פוגשים בהסבר משונה של האנטישמי האלכסנדרוני אפיון בנוגע לשבת. ואלה דברי עלילתו של אפיון בתוך דבריו אודות יציאת מצרים:
"היהודים הלכו דרך שישה ימים, והנה נגלתה אצלם שאת ממארת במפשעתם,
ומסיבה זאת נחו ביום השביעי אחרי שהגיעו בשלום אל הארץ,
שעתה היא נקראת ארץ יהודה.
הם נחו ביום השביעי, וקראו ליום זה בשם "שבתון",
כיוון ששמרו על המקור המצרי של המילה,
כי השאת הממארת של המפשעה נקראת במצרים בשם, שבוי".

לדברי שטנה אלה משיב יוסף ואין לדעת, אם יש לצחוק לדברי תעתועים אלה, או אם, להפך, יש להתרגז על הנבלה אשר בכתיבה הזאת. ברור, שכל האנשים האלה, שמספרם הגיע לי"א ריבואות לקו כולם בשאת ממארת. אולם אם היו עיוורים ופסחים ומנוגעים בכל מחלה, כאשר העיד עליהם אפיון, הן לא עצרו כוח ללכת אף דרך יום אחד, ואם יכול יכלו כולם לכת דרך המדבר הגדול, וגם לנצח במלחמה את כל אויביהם בקרבות שכולם השתתפו בהם, - איך לקו כולם במפשעתם אחרי שישה ימים? כי אין מחלה זו פוגעת באנשים הנמצאים במסע מלא קשיים. רבבות אנשי צבא עברו בכל הדורות דרכים כמו אלה ימים רבים ולא ניזוקו.

גם אין להניח, שהיה זה עניין שבמקרה, - זה יהיה שיא הגיחוך? ואחרי אשר הודיע אותנו אפיון, איש הפלאות הזה, כי הגיעו אבותינו לקץ שבעת ימים אל ארץ יהודה, סיפר עוד פעם, כי עלה משה אל ההר אשר בין ארץ מצרים ובין ערב, הוא הנקרא סיני, ונסתר שם ארבעים יום, ואחרי זאת ירד מן ההר ונתן ליהודים את התורה. ואיך יכלו היהודים להתמהמה ארבעים יום במדבר, במקום ציה וצימאון, ובכל זאת להגיע לארץ יהודה בששה ימים?

ואמנם, האופן שבו משבש הדקדקן (אפיון היה דקדקן; בימינו היו אומרים - בלשן) הזה את המילה 'שבת' מראה שאינו יודע בושה או שהוא בור גמור: קיים הבדל רב בין המלים שבו ושבתון. שבתון בשפת היהודים פירושו: הימנעות מכל עבודה. ואילו פרושה של המלה המצרית שבו הוא: שאת המפשעה.

רואים אנו אפוא, שעלילותיהם של האנטישמיים, שבודאי האמינו בהם חוגים רחבים של הגויים, לא פסחו גם על יום השבת, ויוסף היה צריך להתגונן כנגד השמצות אלה. במקום אחד מזכיר יוסף, שעל כניסת השבת, וכן על מוצאי השבת הודיע בירושלים אחד הכוהנים בתקיעת חצוצרה
"האות הראשון לימד את העם לשבות מכל עבודה,
והאות השני - לשוב אל המלאכה". (מלחמות ד, ט, י"ב).

יסף יודע לספר על הנוכרים הרבים, שקיבלו מישראל את שמירת השבת
"והנה מידינו נגלו החוקים לכל יתר בני האדם. לראשונה באו חכמי היונים (הפילוסופים) אשר למראה עין שמרו על דרכי אבותיהם, אבל בספריהם ובחכמתם הלכו אחרי משה.,. אולם גם בקרב ההמונים עצם זה מדורות רבים מספר המקנאים לעבודת אלוהינו, ואין עיר מערי היונים, או עם מעמי הלועזים, אשר לא פשט שם מנהג היום השביעי שבו שובתים אנחנו מכל עבודה, וגם משמרת הצומות והדלקת הנרות ורבים מחוקי האוכל אשר צוו עלינו..." (נגד אפיון, ב, ל"ט, בתרגום י.נ. שמחוני).

ואכן, גם כמה מקורות נוכריים מזכירים את עניין שמירת השבת.

יוסף מזכיר את העובדה, שמתתיהו החשמונאי הרשה להתגונן ביום השבת, כפי שנזכר בספר חשמונאים א', כפי שכבר הזכרתי הוא אומר:
"ומתתיה הורה אותם להלחם גם בשבתות, ואמר שאם לא יעשו כך, אלא יקיימו את החוק, יהיו אויבים לנפשם, שאם יתנפל השונא עליהם דווקא באותו יום, והם לא יתגוננו, אין דבר אשר ימנע את אובדן כולם בדרך זו בלא קרב. בדברים אלה הוכיח להם את הדבר, ועד היום נוהגים אנו להילחם גם בשבתות כל אימת שיש צורך בכך". (קדמוניות י"ב, ו', ב'),

גם יוסף מזכיר, שכמה פעמים ניצלו מפקדי צבאית נוכריים את העובדה, שאבותינו שמרו על השבת, כדי לנצחם. כך יודע הוא לספר על תלמי בן לאגוס מלך מצרים, מייסד השושלת התלמית (נפטר בשנת 283 לפני סה"נ).
"כך סבלה גם סוריה מידיו של תלמי בן לגוס, שכינה עצמו סוטר, היינו מושיע, את ההפך מן המשמעות של שם זה. מלך זה לכד גם את ירושלים בעורמה ובמרמה. שכן בא אל העיר בשבת, כאילו כדי להקריב, ומאחר שהיהודים לא התגוננו בפניו, שהרי לא חשדוהו בשום מעשה איבה ולא חששו משום דבר, ואותו יום היו שרויים בביטול מלאכה ובמנוחה, השתלט על העיר בלי קושי ורדה בה ביד חזקה.

על סיפור מעשה זה מעיד גם אגאתרכידס מקנידוס (כנראה מורו של תלמי לתירוס בן זמנו של ינאי) שחיבר ספר על תולדות הדידוכים (יורשי אלכסנדר הגדול). הוא מטיח דברים כלפינו על אמונתנו התפילה, שבגללה קיפחנו את חירותנו, וכך הוא אומר:
"ישנו עם, הקרוי עם היהודים. הללו, אף על פי שיש להם עיר חזקה וגדולה, ירושלים, נתנוה שתיפול ביד תלמי, מפני שלא רצו לאחוז בנשק,
ומחמת אמונה תפילה, שלא הייתה השעה הולמתה,
קיבלו עליהם אדונים קשים".
(קדמוניות היהודים, יב א, א.)

אולם עלינו לציין, שבאותם דורות לא הייתה בין כד וכה אפשרות לאבותינו לזכות בחרות מדינית, וחשוב מכל היו לשמור על השבת לפי ההלכה המקובלת בימים ההם. אולם מאז ימי מתתיהו מסתבר, שבדרך כלל נהגו הלכה כמותו. כן יודע יוסף בן מתתיהו לספר גם על האחים הגיבורים חסינאי וחנילאי בארץ בבל. הפחה של בבל ניסה לתקוף אותם ביום השבת, והקיף את מחנם. חסינאי שלח אחד מאנשיו לצפות על תנועות האויבים, והלז מסר:
"הוקפנו בעורמה בדומה לצאן טבחה. המון גדול כל כך של פרשים דוהר לקראתנו, ואנו - ידינו חסרות אונים מפני שהמצווה לנוח בשבת על פי חוקי אבותינו מעכבת עלינו".
"אולם חסינאי, כמובן, לא אמר להחליט לפי דעת הצופה מה שעליו לעשות,
אלא חשב שראוי יותר לפי הדין לקדם את פני האויבים בגבורה,
ולקחת מהם נקם על ההכרח לחטוא שנתגלגלו לתוכו,
ולמות, אם יש צורך בכך, מלמות בחיבוק ידיים ולשמח את לב האויבים,
ותפש בעצמו את כלי הנשק, והפיח באנשים אשר אתו רוח גבורה לעשות כמוהו.
כולם כאחד יצאו לקראת האויבים והרגו רבים מהם,
מפני שאלה זלזלו בהם, וכמו הלכו אל ניצחון מוכן, ואת השאר הניסו".
(קדמוניות, י"ח, ט', א').

מן הראוי לציין, שהחשמונאים הראשונים שמרו על יום השבת בהקפדה גם תוך כדי מסעי מלחמה. כידוע, נכבשה ירושלים בשנת שלטונו הראשונה של יחוחנן הורקנוס הא' (104-135 לפני סה"נ) על ידי המלך הסלבקי אנטיוכוס השביעי (סידטס). הוא היה ידוע בכינוי "החסיד", ואכן רחש כבוד לדת ישראל, דבר שהוכיח גם בעת המצור על ירושלים: כאשר ביקש הורקנוס שביתת נשק לשבעה ימים בגלל חג הסוכות הסכים אנטיוכוס לכך, וגם שלח קורבנות - פרים שקרניהם היו מצופות זהב, וגם מתנות למקדש.

והנה יודעים אנו מפי ההיסטוריון ניקולאוס מדמשק, שהיה משרי הורדוס המלך, על שמירת השבת במחנהו של הורקנוס, כאשר עדיין השתייך לפרושים. ואלה דברי ניקולאוס:
"אנטיוכוס הציב טרופיאה (מצבת ניצחון) על נהר לוקוס, לאחר שניצח את אינדאטס שר צבא הפרתים, וחנה שם יומיים לבקשת הורקנוס היהודי, בגלל חג אחד המקובל עליהם מאבותיהם, שחוק הדא להם שלא לצאת בו לדרך",

לכך מעיר יוסף בן מתתיהו:
"שכן הגיע אז חג השבועות, שחל להיות אחר השבת,
ואסור לנו להלך בדרך לא בשבת ולא במועד".
(קדמוניות י"ב, ח, ג').

ויש לזכור, שהקרבות העיקריים עוד היו לפניהם, כי חדרו אז לתחום האויב.

מסתבר, שבעת המרד הגדול נגד הרומאים (מרד הקנאים) נהגו אבותינו בדרך כלל להלחם ביום השבת - לא רק מלחמת מגן כי אם גם התקיפו ביום זה בעת הצורך, כי אלה דברי יוסף בתארו את המלחמה נגד קפטיוס גלוס
"וכראות היהודים, כי המלחמה הולכת וקרבה אל עיר הבירה,
עזבו את חגם ולקחו בידיהם כלי נשק. ובבטחם בהמונם הגדול הגיחו מן העיר בתרועת מלחמה בלי מערכה וסדר, וגם לא שמו את לבם למנוחת השבת, אף כי נהגו תמיד לקדש את היום הזה בכל תוקף". (מלחמות, ב',

מעניינים הם דברי יוחנן מגוש חלב אל טיטוס, כאשר הרומאים צרו על הכפר הגלילי גוש חלב:
"עליך, טיטוס, לתת ליהודים לשמור את היום הזה כמשפטו, כי הוא יום השבת,
ובו אסור לנו לצאת למלחמה וגם לדבר שלום אל האויב". (מלחמות ד', ב,ג.)

כפי שכבר הזכרנו, השתדלו היהודים בתפוצות אשר בתחום האימפריה הרומאית להיות פטורים משרות צבאי. אחד מנימוקיהם היה - החשש לחילול השבת. יוסף מצטט הוראות רומיות, בנידון. נצטט תעודה אחת לדוגמא:
"דולבלה Dolabella האימפרטור לשלטונות, למועצה ולעם של לפסוס, שלום,
אלכסנדרוס בן תיאודורוס, שליחו של הורקנוס (היינו, הורקנוס השני, בן ינאי המלך - בי ק.) בן אלכסנדרוס הכהן הגדול ושליט עם היהודים הודיעני:
שבני ארצו אינם יכולים לצאת בצבא, מפני שאינם יכולים לשאת כלי נשק ולהלך בימי השבתות,
ולא לספק לעצמם את המאכלים המקובלים עליהם, לפי חוקי האבות הנהוגים אצלם.

הריני מעניק להם אפוא, כמו המושלים לפני:
פטור מעבודת הצבא,
ומרשה להם לשמור את מנהגי אבותיהם בהתכנסם לעבודת הקודש והדת כמקובל עליהם לפי חוקיהם
ולהרמת תרומות לקורבנות.
ורצוני שתכתבו את הדברים האלה לשאר הערים". (קדמוניות י"ד, י"ב).

אנו רואים אפוא, כמה חשיבות ייחסו בני הגולה באימפריה הרומית לשמירת השבת, ויש לציין, שהרומאים ראו בד"כ לנכון לאשר את פטורי היהודים מן הצבא מטעמים אלה.

ועתה נצטט קטע מדבריו של הפילוסוף פילון האלכסנדרוני, שחי באחרית ימי הבית השני והיה פרושי שומר מצוות אולם יחד עם זאת פילוסוף שספג לתוכו את, מיטב התרבות היונית, העוסק בכתביו גם בענייני השבת.

פילון אומר, שעשרה חגים נזכרים בתורה,
הראשון - הוא כל יום כשלעצמו.
השני - יום השבת,
השלישי - ראש החודש,
הרביעי - פסח,
החמישי - חג השבועות, וכו'.

והוא ממשיך ואומר (בהשמטות)
"אחרי חג רצוף זה, (היינו, כל יום כשלעצמו) החג השני שיש לשמרו הוא היום השביעי המקודש... המספר שבע הוא גורם משותף לכל התופעות המצטיינות בעולם המוחשי... שבעת הפלנטות... ומחזורי הירח,.., וכן התנועות ההרמוניות והגדולות מעבר לכל תיאור של שאר גרמי השמים... ביום זה מצווים אנו להימנע מכל עבודה, לא מפני שהתורה מלמדת את העצלות"
(כזאת הייתה טענה מצויה של האנטישמיים בימי קדם)

"נהפוך הוא, התורה תמיד תובעת מבני האדם לסבול קשיים, ומעודדת אותם לעבוד, ובזזו לאלה המבטלים את זמנם. מסיבה זאת תובעת התירה באופן ברור, לעבד שישה ימים מלאים. ואילו מטרת התורה היא לתת לבני האדם מרגוע מעמל אין סופי ורצוף, ולרענן את גופם על ידי שיטה מחושבת של הפוגות, כדי להחזירם רעננים לעיסוקם הרגיל. כי הפסקת נופש מאפשרת לא רק לאנשים פשוטים אלא אפילו את האתלטים (היינו, ספורטאים) לקבץ את כוחם בכוחות רעננים יכולים הם לעסוק בזריזות ובסבלנות בתפקידים העומדים לפניהם. יתר על כן, כאשר אסרה התורה את העבודה הגופנית ביום השבת, הרי היא מרשה את פעילותם של הפעולות הנעלות יותר - היינו, את לימוד יסודות ההתנהגות המופתית. כי התורה דורשת מאתנו להקציב זמן ללימוד הפילוסופיה, ועל ידי כך משתכללים הנשמה והשכל הפעיל.
באופן זה פתוחים ביום השביעי בכל עיר אלפי בתי ספר של שכל טוב, מתינות, אומץ לב, צדק ומידות טובות אחרות... כיוון שאנו מורכבים מגוף ומנשמה, הוא הועיד לגוף את תפקידיו הנאותים. וכן נתן לנשמה את חלקה, ורצונו (של המחוקק) היה, ששני אלה ימתינו כדי להחליף זה את זה. כאשר הגוף עובד, הרי ניתנת הפוגה לנשמה, אולם כאשר הגוף נח, חוזרת הנשמה לעבודתה. באופן זה משלימים מיטב הביטויים של החיים, היינו הצד העירני והצד המעשי, זה את זה. לחיים המעשיים הוקצב המספר שש למען שמש את הגוף. ואילו לתחום העיוני הוקצב המספר שבע לתועלת הידע והשלמת התודעה".
(על החוקים המיוחדים, ב, סעיף מ"ב ואין קטע זה מדברי פילון נותן לנר מושג מסוים מדבריו אודות השבת - פרק, אשר רצוי לחזור ולהקדיש לו תשומת לב מרובה.


שמירת השבת באגרת בר כוכבא

לבסוף עלינו להזכיר את האיגרת הידועה של בר כוכבא, שנגלתה על ידי פרופסור די וו וחבריו בואדי מורבעת בירדן, ואשר פורסמה לראשונה על ידי פרופסור מיליק:
"משמעון לישוע בן גלגולה שלום!
שתשלח תביא חמשת כורין חטין אש לביתי, אצלך בדעת, ותתקן להן מקום פניו - יהו בו אצלך תשבת (היינו, את השבת) הזו, אם יחפצו לבו(א), והתחזק, וחזק תמקום. הוא שלום! ופקדתי תמי שיתן לך תחטין שלה. אחר השבת יטלון".

שמעון בר כוכבא שלח אגרתו אולי ביום רביעי בשבוע מביתר. הוא מצווה להביא חמישה כורין חיטין - כמות גדולה, בערך שתי טונות של חיטה, לביתו של המנהיג. יהושוע, שהנו אולי מפקד החבל שמרכזו במבצר הרודיון, צריך לתת לשליחים מקום כיאה לאורחים מכובדים, שיוכלו להתארח בו בשבת, באם ירצו להתארח אצלו - נוהג, שכמותו נהגו גם הרומאים לגבי חיילים שהיו עוסקים בהחרמות. אנו נמצאים בזמן שכבר היה ברור לרוב הצבור, שהמרד נידון לכישלון - על כן מוסיף שמעון ליהושוע, ולאנשי המקום את הפסקה:
"התחזק וחזק את רוחם של אנשי המקום",
שהחלו כבר להראות סימנים של היסוס, ושניסו בודאי לחלץ את עצמם מהמלחמה, שלא האמינו יותר בהצלחתה. יהושוע עצמו נמלט כנראה למערה זו, כאשר התמוטט המרד. שמעון עצמו יצווה, איך מתחלקת ההחרמה - היינו, כנראה, אופן החלוקה שיצוו עליו שליחיו, יהא בעיניו, כאילו שמעון עצמו הוא שפקד על כך. כי בודאי תהינה טענות רבות - רבים ירצו להטיל את חלקם על חבריהם. הדבר המעניין מבחינתנו היא, שלמרות המצב הקשה אין לפגוע בקדושת השבת - רק אחרי השבת יש להחרים את התבואה, על אף שעת החירום החמורה.

חזרה לתחילת המאמר