תוכן המאמרמאמר שני - עיקר חמישי

העיקר החמישי: באמונה האחרונה

       הכלל
       1. מוחשות ומקובלות
       2. במקובלות סדר העולם
       3. המקובלות אמיתיות

הפרק הראשון: בנבואה ומיניה, ואפשרות מציאותה לאנשים והתחלפות מדרגות האנשים בה
       1. חלומות
       2. רוח הקודש - בשינה
       3. ראיות מפסוקים
       4. נבואה בלי משל
       5. נבואה בהקיץ
       6. משלים בנבואות בהקיץ
       7. סיכום
       8. דמות המופת וכוחה
       9. מי זוכה לכוחות על טבעיים
       10. תנאים בקבלת רוחניות: זמן מקום ואומה
       11. נבואה אצל גויים
       12. השפעת השפע
       13. מדות הנביא
       הערות

הפרק השני מן העיקר החמישי: בזכר התמורה ובתנאי הנביא

       1. "תמורה" - מהי?
       2. מצוות שכליות ושמעיות
       3. דתות מפורסמות ודברים שאין בהם תמורה
       4. תמורה בדת אפשרית מצד חידוש הרצון אצל ה'
       5. התורה מפרשת שהמצוות נצחיות
       6. פסוקים נגד קיום מצוות
       7. טענות המחייבות ביטול המצוות
       8. תשובה לטענות
       9. טענה ראשונה: התורה הומרה
       10. טענה שניה: התורה שבידינו אינה זו שניתנה
       11. פסוקים המתבארים כשינוי הנביא
       12. המשך התשובות נגד טענה ב
       13. טענה: המסורת אבדה בגלות
       14. תשובה: הייתה מסורת מסודרת
       15. ההסכמה הוכחה למסורת
       16. הנביא כהוכחה לתורה
       17. ערעור על נבואת משה
       18. עניינים תכופים ומקובלים
       הערות

העיקר השישי: ברשות וההערה אל אמיתיות הפרישות. ומה שהיה על דרך ההעברה כמו שמדמין אותו.

הפרק הראשון

       1. הסתירות בין התורה והפילוסופיה
       2. הפילוסופיה על תארי ה'
       3. תנועה אצל ה'
       4. סתירה בפסוקים
       5. שמות משותפים
       6. הסיבה לשמות המשותפים
       7. שמות משותפים בשם ה'
       8. הוכחות שהמלאך נקרא ה'
       9. השלמים מבני אדם ויחסם למלאכים
       10. ברית עם השלמים מבני אדם
       11. המלאך הממונה על האומה ייקרא ה'
       12. פעולת ה' ביציאה ראשונה או במלאכים
       13. רעת האסטרולוגים
       14. המלאכים והממונים הטבעיים
       15. עבודת הכוכבים
       16. טעות הפילוסופים: ה' יודע רק את עצמו
       17. ידיעת ה'
       18. התפילה לה' ולא למלאך
       19. מנין שהמלאכים ממונים על המתחדש?
       20. המלאך ייקרא ה'
       21. מדוע לעבוד את ה' ולא את המלאך?
       22. כוחו של המלאך
       23. מדוע באר את עניין המלאך
       24. כיצד לפרש את ביטויי פעולות ה'
       25. פרשת משה והמלאך המוציא את ישראל
       26. המלאך הנראה
       27. דרך השתלשלות דבר ה'
       28. הסבר המושגים תנועת נפש וגשם
       29. נעשה אדם
       30. בצלמנו - צורה שכלית
       31. הפסוק "המים אשר מעל לשמים"
       32. העצמים הרוחניים שופטים בעולם
       33. כוחם של נפשות הצדיקים
       הערות

הפרק השני: במקורי הטובות והרעות, וסדור הסיבות ומנות אותם, וביאור ההשגחה וסור היכולת.
       1. ה' יודע ידיעה שלמה
       2. השתלשלות סדרי המציאות
       3. מה' לא יצא רע
       4. סוגי חסרון: חיובי והעדרי
       5. הטוב מרובה מן הרע
       6. הדברים אינם מושלמים
       7. החסרון בפרט גורם לשלמות כלל המציאות
       8. תפקידם של חסרי השכל
       9. דוגמה: האש והרוח
       10. מזג נפשו של הרשע
       11. מדוע צריך נמצאים שפלים?
       12. אנשים נקיים כדוגמת לאחרים
       13. ה"אפשר"
       14. סוגי הסיבות:
       15. ארבע סיבות לכל דבר
       16. מדרגות בני אדם
       17. ההתקרבות אל ה'
       18. בחירה
       19. המושגת
       20. הנעזב לנפשו
       21. סיכום: הבחירה לאדם שלמה
       הערות

המאמר השלישי: ברפואה הנפשית, והוא שני פרקים:

הפרק הראשון

       1. שלושת כוחות הנפש
       2. היושר - ראש המעלות
       3. השכל מחייב את עבודת ה'
       4. עשרת הדברות
       5. ידיעת ה' ואהבתו
       6. הרע נובע מהסיבות או מהאדם
       7. לא די בתפילה
       8. מי שאינו יכול לדבוק בה'
       9. רק התחלת העבודה קשה
       10. מצוות הזיכרון
       11. כבוש הכעס ועזיבת צרות העין
       12. מעלות המידות בתורה
       13. המצוות השמעיות
       14. חלקי התורה
       15. מעמדן של המצוות השמעיות - קורבנות
       16. השפעתם של שבעת הכוכבים
       17. "ותיקח צפורה צור"
       18. הדם על המשקוף
       19. הנבואה מאמתת את מצוות השמע
       20. אברהם כמופת לאמונה
       הערות

תקציר:
הספר אמונה רמה בא להתאים את האמונה לשיטה הפילוסופית האריסטוטלית, ולעסוק בשאלות השגחה, הבחירה החופשית והחובה לקיים את המצוות: המושכלות והשמעיות. מאמר זה כולל את מחציתו של המאמר השני של הספר ועד סופו. הנושאים הנדונים הם: נבואה, נצחיות התורה ואין שינוי בה, מהימנות התורה, ידיעת ה', השגחה פרטית ובחירה חופשית, מידות.

מילות מפתח:
נבואה, השגחה, בחירה, מידות, רפואות הנפש, פילוסופיה, נצחיות התורה, שינויים בתורה, סיבות, שינויים ברצון ה', מלאכים.