הקדמת המחבר

החכמה היא הגדולה בטובות האלוהים
        שלושת חלקי המכחה
        אך חכמת התורה מתחלקת לשני חלקים
        חובות האברים יחלקו לשני חלקים
        שלושה סוגים בספרים שנתחברו על המצוות
        חכמת חובות הלבבות לא זכתה לספר
        חובות תובבלה מן לכשה
        חובות הלבבות מן הכתוב
        חובות הלבבות מן הקבלה
        מדוע לא נכתב ספר על חובות הלבבות?
        אולי אין החובה תמידית?
        אולי אין החובה נפרטת למצוות רבות?
        אולי החובה ידועה לכל ואין צורך בספר?
        האם הקבלה תבוא במקום העיון?
        שילוב הקבלה עם העיון
        חקירת חכמת המצפון
        הקדמונים עסקו בחובות עצמם ולא בדינים נדירים
        מצוות הלבבות - היות תוכו כברו
        על כתיבת הספר הזה
        היסוסי המחבר
        שיטת הספר
        מבנה הספר
        חתימה
        שערי הספר הזה על סדריהם.


שער ראשון - שער הייחוד


הקדמה
        באור פרשת שמע לארשי
        והפרק הזה כולל עשרה עניינים:
        עשרת מרכיבי דוחייה

פרק א
        הייחוד: השוואת הלב והלשון

פרק ב
        אך על כמה פנים מתחלק ייחוד הבורא?

פרק ג
        חובה לחקור על הייחוד

פרק ד
        אך איך דרך המחקר על אמיתת הייחוד?

פרק ה
        שלוש הקדמות להוכחת קיום בורא לעולם
        בירור הקדמה ראשונה
        ובירור ההקדמה השניה
        ובירור ההקדמה השלישית

פרק ו
        כיצד נשתמש בשלוש ההקדמות?
        העולם הזה נעשה במקרה

פרק ז
        אך הראיה שהבורא יתברך הוא אחד
        וצריך שנבאר אמיתת אחדותו משבעה פנים:
        ואילו היה לעולם יותר מבורא אחד
        הבורא אחד
        ואם הבורא יותר מאחד?
        אחדות הבריאה מעידה על בורא אחד

פרק ח
        אך ביאור אופני האחד האמיתי והאחד העובר
        האחד המקרי
        האחד האמת

פרק ט
        ראיה שהבורא אחד אמת

פרק י
        מידות האלוהים
        האל נמצא
        האל קדמון
        האל אחד
        הנמצא תדיר, הוא אחד-אמת וקדמון
        מידות האלוהים
        תארי האלוהות לפי יכולת השומע
        הגשמה
        שמות האלוהים
        מקורות הדעת ודעת האלוהים
        ידיעת ה' מסימני מעשיו בעולם
        תכלית ידיעת ה' - להודות בשכלותנו בהבנת עצם כבודו
        השכל - הוא הנותן כוח לחושים
        יש לבקש מציאות ה' מצד סימני מעשיו
        אך מפסידות הייחוד בלב שלם הרבה


שער שני - שער הבחינה


הקדמה
        בביאור אופני הבחינה בברואים ורוב טוב האלוהים עליהם.

פרק א
        מהות הבחינה

פרק ב
        אך אם אנו חייבים לבחון בברואים אם לא
        מן המושכל
        ומן הכתוב -
        ומן המקובל

פרק ג
        אך איך אופני הבחינה בברואים
        וסימני החכמה בכל זה על שלושה עניינים:

פרק ד
        אך כמה סימני חכמה בברואים אשר נוכל לבחון בהם?

פרק ה
        אך איזה מין קרוב אלינו ואנו חייבים לבחון בו יותר
        חסד האלוהים במבנה גוף האדם
        חסד האלוהים במבנה כוחות הנפש
        חסד האלוהים בתבונה שנתן לאדם
        אך הבחינה בשאר מיני החיים והנהגתם ומחיתם
        התורה - הגדולה שבטובות הבורא
        הסכמות חברתיות בענייני שלטון וכספים
        דברים הדרושים לקיום האדם

פרק ו
        אך מפסידי הבחינה והדברים התלוים בה


שער שלישי - שער עבודת האלוהים


הקדמה
        בביאור אופני חיוב קבלת עבודת האלוהים יתברך
        אופני הטובה של האלוהים
        חמשת אופני טובת בני אדם
        ותחילתם טובת האב על בנו
        אבל טובת האדון על עבדו
        אבל טובת העשיר על הרש לקבל שכר שמים
        אבל טובת בני אדם קצתם אל קצתם
        אך טובות החומל על העני הכואב לו
        המיוחד בטובות ה' לאדם
        ויראה לך זה בשלושה עניינים
        נושאי השער

פרק א
        הצורך בהערה על עבודת ה'

פרק ב
        חולשת השכל

פרק ג
        אך גדר העבודה וביאור חלקיה ומעלות כל חלק מחלקיה
        והכניעה נחלקת לשני חלקים:
        כניעה מחמת הערת השכל
        מעלות התורה

פרק ד
        וראוי לנו לבאר צורת ההערה התוריה
        והתורה חולקת מעשי בני אדם לשלושה חלקים:
        והצווי מתחלק לשני חלקים.
        והאזהרה מתחלקת גם כן לשני חלקים:
        והמותר מתחלק לשלושה חלקים:
        מעשי בני אדם: ציווי, אזהרה או סיפוק
        עשר מדרגות בחכמת התורה
        עשר מדרגות בדעות אנשי התורה על אמונתם

פרק ה
        מהי הערה שכלית?
        החובה לפרוע את החובות לבורא
        המידות המגונות והכוחות השליליים
        הטובה שתגיע לנפש בהפרדה מתכונות רעות

פרק ו
        עבודה מיוחדת למקבלי טובה מיוחדת
        חובת העבודה לפי רוב הטובה
        המידות המונעות את עבודת האלוהים

פרק ז
        ומה ששאלת על המעוטה שבעבודות האלוהים

פרק ח
        עניין ההכרח והגזרה, והממשלה והחפץ
        וכבר ארכו מחלוקת החכמים באופני ההפקה בין ההכרח והצדק.

פרק ט
        מעמדו של האדם בעולם
        מעלת העליונים הסובלים
        מבנה גוף האדם
        הבוחר בעבודה יעלה במעלות הנבחרים לה'
        מחלות ומוות

פרק י
        השימוש הנכון במידות


שער רביעי - שער הביטחון


הקדמה
        בביטחון על האלוהים יתברך
        ועוד, כי הבוטח באלוהים יש לו עליו יתרון בעשרה דברים:
        ומתועלת הביטחון בה' בעניין התורה
        אך תועלת הביטחון בעולם

פרק א

פרק ב
        אך הסיבות אשר בהן ייתכן הביטחון מהבוטח על הברואים הן שבע.

פרק ג
        הקדמות לבטחון בה'
        א. התקבצות שבעה עניינים באלוהים
        ב. הבורא משקיף על האדם
        ג. לייחד האלוהים בבטחון
        ד. שתהיה השגחתו חזקה והשתדלותו גדולה
        ה. הדרכים להשלים את העולם
        מדוע האדם צריך לטרוח בעבודה?
        דרך רשעים צלחה
        מעט תשובה לשאלת הגמול והצדק
        האדם אינו צריך לטרוח יותר מדאי

פרק ד
        הדברים שחובה לבטוח בהם
        ודברי עולם הזה יחלקו לשני חלקים:
        וענייני העולם לתועלות העולם הזה יחלקו לשלושה חלקים:
        וענייני העולם לתועלות העולם הבא יחלקו לשני חלקים:
        וענייני העולם הבא יחלקו לשני חלקים:
        והנה כל הדברים שבוטחים בהם על הבורא יתברך שבעה חלקים:
        התחומים בהם יש לבטוח בה'
        א. בענייני גוף האדם
        ב. בענייני הרכוש
        ג. משפחה וחברה
        ד. שמירת המצוות
        ה. חובות חברתיות
        ו. הגמול
        מדוע לא הוזכר העולם הבא במקרא?
        ז. חסד האלוהים על בחיריו

פרק ה
        בין הבוטח לחסר הבטחון

פרק ו
        בעלי ה"משכונות"

פרק ז
        מפסידי הבטחון
        דרגות בביטחון


שער חמישי - שער ייחוד המעשה


הקדמה
        בביאור אופני חיוב היות כל מעשינו מיוחדים לשמו
        ולהיזהר מן החונף
        וראוי עתה שנבאר מענייני ייחוד המעשים לאלוהים שישה עניינים.

פרק א
        מהו ייחוד המעשה לאלוהים?

פרק ב
        אבל במה יהיה ייחוד המעשה לאלוהים לבדו.

פרק ג

פרק ד
        מפסידי ייחוד המעשה
        ויש יתרון לעובד כוכבים על החנף בארבעה דברים:
        הרהור היצר מתחלק לשני חלקים

פרק ה
        היצר
        עיקשותו של היצר
        הספקות שהיצר מעלה
        לנפש אין קיום
        העולם קדמון
        שיתוף
        הבורא אינו צריך לעבודת האדם
        ספקות באמיתת הנבואה
        ספקות באמיתת הקבלה
        חוסר צדק בגמול
        ספק בקיום העולם הבא
        להתעצל בעבודת ה'
        על לימוד ענייני כוכבים ומזלות
        ספקות לאדם החכם בדעת האלוהים
        לקבל על עצמו תוספת למצוות
        דוגמאות נוספות למאבק עם היצר
        יש לעסוק גם בענייני בני אדם
        כדאי להתפאר בפני בני אדם
        טרדות בענייני מסחר
        להתחזות למי שאינו עובד האלוהים
        ספקות בענייני הגמול
        העדר בחירה
        להתגאות על בני אדם
        הצלחתך היא פרי השתדלותך בלבד
        עבודת ה' גורמת להפסד
        חרטה על המעשה הטוב
        כדאי ללמוד עניינים אחרים
        קנאה בחבריך

פרק ו
        אבל הזהירות במחשבה ושמירתה


שער שישי - שער הכניעה


הקדמה

פרק א
        הכניעה - שפלות הנפש

פרק ב
        שלושה חלקים בכניעה

פרק ג
        עשר סיבות לכניעת בני אדם

פרק ד
        אבל באיזה עניין חייב להתנהג בכניעה ובשפלות?

פרק ה
        אבל אופני קנות הכניעה

פרק ו
        אבל המנהגים שראוי לנהוג בהם בעל הכניעה הם עשרה:

פרק ז
        חמשת הסימנים של הנכנע

פרק ח
        מי קודם - הכניעה או המידות הטובות?

פרק ט
        אבל אם יתכן להתקבץ בלב המאמין הכניעה והגאווה אם לא.

פרק י
        תועלת הכניעה בעולם הזה ובבא
        ואשר בענייני העולם הזה:
        התועלת בענייני העולם הבא


שער שביעי - שער התשובה


הקדמה
        בביאור אופני חיוב התשובה וגבוליה, והדברים התלויים בה
        ואומר תחילה בחיוב התשובה והצורך אליה

פרק א
        ביאור מהות התשובה

פרק ב
        אבל חלקי התשובה הם שלושה

פרק ג
        במה תהיה התשובה מהאדם?

פרק ד
        אבל גדרי התשובה הם ארבעה:
        והחרטה אות על גנות מעשהו בעיניו
        והעזיבה אות על בירור אמונתו בגמול ובעונש
        והתודותו בעונו סבת המחילה לו
        אבל הקבלה שלא ישנה אות על ידיעתו ברוע מעשהו וגודל חטאו.

פרק ה
        מהם תנאי החרטה חמישה
        ותנאי העזיבה גם כן חמישה
        אבל תנאי בקשת המחילה כמו כן חמישה
        ותנאי הקבלה שלא ישנה לעשות מה שהזהיר ממנו הבורא
        חמישה כמו כן.

פרק ו
        אבל אופן ההערה יהיה לאחד מארבעה דברים

פרק ז
        מפסידי התשובה

פרק ח
        האם ישתווה השב עם הצדיק?

פרק ט
        האם תתכן התשובה מכל חטא?
        בעבירות שבין אדם למקום
        בעבירות שבין אדם לחבירו

פרק י
        אבל איך אופן התחבולה למי שקשתה עליו התשובה?
        תוכחה


שער שמיני - שער חשבון הנפש


הקדמה

פרק א
        חשבון הנפש - ידיעת האדם את חובותיו

פרק ב
        אם חשבון כל בני אדם שווה

פרק ג
        שלושים אופני החשבון
        טובות האלוהים על האדם
        האדם מאחר להבין את התורה
        האדם עבד לאלוהים
        ייחוד הלב לאלוהים
        התפילה
        האדם גלוי לפני האלוהים
        עבודת האלוהים או עבודת היצר?
        הכרת טובה
        האדם לא יחיה לעולם
        מצוות הוכחה
        בשבח הבדידות
        מעלות חברת אנשי החסד והתורה
        תודה על שה' מציל את האדם
        במה יכול אדם לעבוד את האלוהים?
        שאיפות למותרות
        אהבת העולם הזה
        תגובות לסבל
        האדם גר בעולם הזה

פרק ד
        תועלת חשבון הנפש

פרק ה
        מתי יש לערוך את חשבון הנפש?

פרק ו
        מנוחת הנפש של המאמין


שער תשיעי - שער הפרישות


הקדמה
        בפרישות מן העולם הזה והטוב לנו ממנה

פרק א
        מהי פרישות?
        אך אופני הצורך אל הפרישות הכוללת

פרק ב
        אבל מה גדר הפרישות המיוחדת,
        מטרת התורה: שלטון השכל בתאווה
        יישוב העולם וחורבן השכל
        פרישות יחידים מאנשי התורה

פרק ג
        סוגי הפרישות
        פרישות על פי מסורת התורה
        פרישות מזוייפת

פרק ד
        דמותו של הפרוש

פרק ה
        אבל מה שיאות לתורתנו מהפרישות
        מנהג הפרוש עם בני אדם
        פרישות מן האסור ומן המותר
        פרישות מן הדברים האסורים
        פרישות מן הדברים המותרים
        ריסון החושים
        הלשון והשפתיים
        העיניים
        האזניים
        חוש הטעם
        ריסון הידים
        ריסון הרגלים
        החושים כולם
        אבל הפרישות הנוהגת בפנים השלישיים -

פרק ו
        תיאורי פרישות במקרא

פרק ז
        אבל ההפרש שבין קדמונינו ובינינו בפרישות הוא -
        מליצה נמרצת בעניין הפרישות


שער עשירי - שער אהבת ה'


הקדמה
        באהבת האלוהים השלמה
        אהבת ה' - המטרה העליונה

פרק א
        אבל מה עניין האהבה באלוהים?
        הרגשתו של אוהב האלוהים

פרק ב
        אבל על כמה פנים תהיה האהבה באלוהים יתברך?
        כי אהבת העבד באדוניו תהיה לאחד משלושה פנים:
        והוא שהאוהבים שלושה מינים:

פרק ג
        אבל איך הדרך אל אהבת האלוהים יתברך?
        שני ייחודי הלבבות, ושתי כניעות, ושני חשבונות, ושתי בחינות
        הפרישות והאהבה

פרק ד
        אבל אם האהבה באלוהים היא ביכולת האדם אם לא?
        האהבה על שלושה פנים:
        איוב כדוגמה
        החסידים הראשונים

פרק ה
        אבל מפסידי האהבה באלוהים רבים מאוד

פרק ו
        אבל אותות האהבה באלוהים מן האוהב
        והיראה על שני פנים:
        הנהגתו של אוהב האלוהים
        "החכות"

פרק ז
        אבל מנהגי אוהבי ה' יתברך רבים מספר
        אינו נכסף לעולם
        עזבו ענייני עולמם
        הנהגתם עם הבריות
        רצונם לקיים מצוות רבות
        עובדים ה' במצוות שכליות מיוחדות
        הם קרובים אל הנביאים
        פועלים על פי השכל והמידות

סיכום הספר