על פי הוצאת המכון למחקר ולהוצאת ספרים סורא ירושלים,
ישיבה אוניברסיטה, ניו יורק תש"ל, בתוספת תיקוני המחבר

הקדמה

פרק א

פרק ב
       [גורמי השיבושים בתודעת בני אדם]
       [סוגי בני אדם באמונה]
       [מדוע חיברתי את הספר?]
       [כיצד לקרוא את הספר?]

פרק ג

       [היות האדם נברא הוא הסיבה לספקות]
       [דוגמה לחקירה והסרת ספקות]
       [הספקות - תוצאה של חוסר לימוד]

פרק ד
       [מהי דעה (=אמונה)]
       [דעת אמת ודעת שקר]
       [הסבורים שאין אלוה מפני שהם מכחישים אותו]

פרק ה
       [שלושת יסודות ההכרה]
       [היסוד הרביעי: המסורת]
       [דברים השומרים מן הטעות]

פרק ו
       [האם החקירה גורמת לכפירה?]
       [מטרת העיון בענייני אמונה]
       [מדוע צריך נבואה אם החכמה מוליכה לאמת?]

פרק ז
       [שמונה סיבות לכפירה]

פרק חהקדמה
       [נושא המחקר: בריאה יש מאין]
       ['יש מאין' הנו דבר שאיש לא ראהו]
       [יתרונות המאמין בבריאת יש מאין]

פרק א

       [דבר בעל תכלית יש תכלית לכוחו]
       [הארץ מורכבת - מכאן שהיא מחודשת]
       [דבר הכפוף למקרים - מתהווה]
       [העובדה שאנו קיימים מעידה שעבר זמן סופי]

פרק ב

       [שלוש ראיות שהדבר אינו יכול לברוא את עצמו]
       [העולם מחודש - האם מחודש מן האין?]

פרק ג

       [שיטה שנייה - הבריאה מדברים רוחניים]
       [דחיית השיטה השנייה]
       [שיטה שלישית: הבריאה מעצמות הבורא]
       [דחיית השיטה השלישית]
       [השיטה הרביעית: בריאה מעצמות הבורא ודברים קדומים]
       [שיטה חמישית: שני עושים קדמונים]
       [השיטה השישית: ארבעת הטבעים]
       [שיטה שביעית: ארבעה טבעים והיולי]
       [שיטה שמינית: השמים עושים את הגופות]
       [שיטה תשיעית: העולם נברא במקרה]
       [השיטה העשירית: הקדמות]
       [השיטה האחת עשרה: ההכרה קובעת מציאות]
       [השיטה השתים עשרה: אי קביעת עמדה]
       [השיטה השלוש עשרה: מכחישי המוחש]

פרק ד
       [שאלות נוספות ותשובות עליהן]הקדמה
       [ששה שלבים בתפיסת החושים]
       [האדם מתרומם מתפיסה לתפיסה]
       [דוגמה: מדוע יורד שלג?]
       [מדוע הובא נושא זה כאן?]
       [ברור עניין הבורא - היותו דק מכל מושג]
       [האם הבורא גוף?]
       [אולי הבורא הוא תנועה]

פרק א

       [תכונות הבורא במקרא]
       [תכונות הבורא בהגיון]
       [הוכחות שהבורא אחד]

פרק ב

       [דחיית הטוענים לשני יסודות: טוב ורע]
       [דחיות נוספות לתורת שני האלוהיות]
       [דברי הכתובים: ה' אחד]

פרק ג
       [השמות: ה' - אלוהים]
       [לתוארי ה' יש משמעויות מושאלות]
פרק ד

       [חי יכול חכם]
       [אין שינוי אצל הבורא]

פרק ה

       [אמונת השילוש הנוצרית]
       [הנוצרים: ה' חי ויודע - אלו שלושה]
       [תשובה לנוצרים]
       [בין ידיעת האדם לידיעת ה']
       [סתירה פנימית בטענת הנוצרים]
       [פירוש הביטוי "רוח ה'"]
       [יש ביטויים רבים הדומים ל'רוח']

פרק ו

       [ה' קנני ראשית דרכו]
       [נעשה אדם בצלמנו]
       [שלושת המלאכים באלוני ממרא]

פרק ז

       [ארבע אסכולות נוצריות]
       [דחיית הטענות]

פרק ח

       [כיצד ייתכן שהעדין הוא המנהיג?]
       [תארי הבורא - כולם בו]

פרק ט

       [הגדרת הבורא]
       [הנמצאים אינם דומים לבורא]
       [ההגשמה במקרא]

פרק י

       [ביטויי הגשמה במקרא: ראש, עין ועוד]
       [דרך התרחבות הלשון]
       [מדוע הלשון מתרחבת?]
       [פירוש הביטויים המגשימים במקרא]
       [לשון מושאלת ביחס לדומם]
       [חזונות הנביאים על דמות ה']

פרק יא

       [האיכות]
       [הנספח]
       [המקום]
       [הקנין]
       [הקימה]

פרק יב
       [פעולות הבורא]
       [זכירה]
       [חנינה ורחמים]
       [הבורא כנפעל]
       [הראני נא את כבודך]

פרק יג

       [איך אפשר לדעת את הבורא הנעלם ?]
       [איך נבין מציאותו בכל מקום?]
       [דמותו של המאמין]
       [האם יכול ה' לעשות את הנמנע?]
       [במה להלל את ה'?]הקדמה
       [יצירת העולם - חסד]
       [מדוע לא ייטיב ה' בלי מצוות?]

פרק א
       [ה' נתן לנו דת על ידי נביאיו]
       [הנחות הגיוניות לגבי הכרת תודה]
       [המצוות השכליות]
       [מצוות שמעיות]

פרק ב
       [המצוות השכליות]
       [טענה: אולי הטוב הוא מה שגורם עונג]
       [מצוות שמעיות וההגיון בהן]

פרק ג
       [הצורך בשליחות הנביא]
       [ההגיון אינו יכול לתת מידות למצוות ההגיוניות]

פרק ד
       [הנסים שעושים הנביאים ראייה שהם שליחים]
       [אין הבורא עושה נסים ללא הודעה]
       [הנביאים - בני אדם כמונו]
       [אימות הנבואה - היותה בזמנים מיוחדים]

פרק ה
       [לנביא יש סימן שהוא מקבל נבואה]
       [לפעמים גם העם מבחין בסימן הנבואה]
       [נסים שעשו מכשפים]
       [כיצד ברח יונה משליחותו?]

פרק ו
       [מה כוללים כתבי הקודש ?]
       [מעמדה של המסורת]
       [למסורת נאמנות כנאמנות החושים]

פרק ז
       [האם יכולה התורה להבטל ?]
       [טענות לאפשרות ביטול התורה]
             [כמו שממית ומחיה, כך יכול לתת תורה ולבטלה]
             [המתים חופשיים מן המצוות]
             [המצוות אינן תקפות בכל זמן]
             [ה' מוריש ומעשיר, אולי גם מבטל המצוות?]
             [יש שינויים בטבע]
             [מצוות שמעית מבטלת מצווה שמעית]
             [משה ביטל תורת אברהם, אפשר לבטל תורת משה]


פרק ח
       [האמונה בנביא היא בגלל אותות]
       [ראיות מפסוקים לביטול התורה]
             [ה' מסיני בא - טענת המוסלמים]
             [וציר בגויים שולח]
             [ברית חדשה בדברי ירמיהו]


פרק ט
       [נשואי אדם עם בתו]
       [עונשו של קין]
       [התר קרבן בכל מקום ואיסורו]
       [איסור מלאכה בשבת והתר הקרבה בשבת]
       [הצווי לשחוט את יצחק וביטולו]
       [בלעם: לא תלך עמהם - לך עמהם]
       [ביטול ענשו של חזקיהו]
       [המרת הבכורים בלויים]
       [מלחמת יריחו בשבת]
       [כוון התפילה למקדש במקום למשכן]
       [שינוי משמעות המילה עולם]
       [הבהרמים טוענים שהתורה בטלת את מצוותיהם]

פרק י
       [הוספות: ספקות בני אדם ביחס לתורה]
       [בתורה אין ביאור מצוות לפרטיהן]
       [סתירות בתורה]
       [סיפורי שווא בתורה]
       [מה משמעות הקרבנות?]
       [אין יתכן שהשכינה שרתה על בני אדם?]
       [מדוע צריך את המשכן?]
       [ברית מילה]
       [פרה אדומה]
       [שעיר המשתלח לעזאזאל]
       [עגלה ערופה]
       [עם ישראל שפל]
       [אין עולם הבא בתורה]הקדמה
       [האדם הוא מטרת הנבראים]

פרק ראשון
       [לאדם יתרון על כל הבריות]
       [יתרון האדם - החכמה]

פרק שני
       [התועלת לאדם בחולשתו]

פרק שלישי
       [הבחירה החופשית - צדק הבורא]
       [הימנעות מעשייה היא עשייה]
       [על מעשה נעשה ברצון]

פרק רביעי
       [הבורא אינו מתערב במעשי האדם]
       [הוכחות מן המוחש]
       [הוכחות מן המושכל]
       [הוכחות מן הכתוב]
       [הוכחות מדברי חז"ל]
       [הוכחות נוספות מן הכתוב]
       [שאלות על הבחירה]
             [מדוע קיימים רשעים?]
             [ידיעה ובחירה]
             [האם יכול אדם לעשות נגד ידיעת ה'?]

פרק חמישי
       [מה טעם לצוות לצדיק אם ברור שישמע ?]
       [מה טעם לצוות לרשע, אם ברור שלא ישמע?]
       [הרוצח רצח - מה מקום ה' במעשה זה?]

פרק שישי
       [שמונה סוגי פסוקים המראים על חוסר בחירה]
             [אזהרה]
             [עונש]
             [חיזוק נפש]
             [הגדרת מעלה או דרגה]
             [כפרה]
             [תיאור פעולות ה']
             [תיאור דרכי בני אדם]
             [תיאור סיבות]
             [טעויות בגלל ניסוח הפסוקים]פרק א
       [הגדרת זכויות וחובות]
       [מומי הנפשות גלויים לבורא]
       [הבורא זוכר מעשי בני אדם]

פרק ב
       [עשר דרגות בבני אדם]
       [צדיק ורשע]
       [הגמול בעולם הזה על מיעוט המעשים]
       [דינו של החוזר בו ממעשיו]

פרק ג
       [שני סוגים בייסורי הצדיקים]
       [הסיבות לשלוות הרשעים]

פרק ד
       [הנשמע]
       [המורד]
       [השלם]
       [הבלתי שלם]
       [החוטא]
       [הפושע]
       [הכופר]

פרק ה
       [השב ונוהג בגדרי התשובה]
       [הפרישות מחסום לחזרה לחטא]

פרק ו
       [שבעה דברים שאין התפילה מתקבלת עמהם]
       [ארבע עבירות שעונשן בעולם הזה]
       [שש זכויות שגמולן בעולם הזה]
       [חמש מעלות בתשובה]

פרק ז
       [השקול]
       [התנהגויות בעלות חשיבות יתירה]

פרק ח
       [המחשבות - שכרן ועונשן]
       [הערכת התנהגויות שונות]פרק א
       [מהי הנפש?]
       [הנפש - מקרה]
       [הנפש - רוח, או אש]
       [בנפש שני חלקים: שכלי וחיוני]
       [הנפש שני אווירים]
       [הנפש - דם]

פרק ב
       [השיטה השביעית - הקדמה]

פרק ג
       [השיטה השביעית: הנפש נבראה]
       [תכונות הנפש]
       [הנפש חכמה]
       [שלושת כוחות הנפש ושמותיהם]
       [מקום משכן הנפש - בלב]

פרק ד
       [נפש זכה בגוף עכור - האם רע לה ?]
      [הבורא אינו עושה עוול]

       [לנפש אין קיום לבדה]
       [האם הנפש לבדה תוכל להגיע לשלמות?]
       [הסיבות לייסורים]

פרק ה
       [הנפש והגוף - נעשו בידי כוח אחד]
       [המבדיל בין הנפש והגוף אינו יודע את חוקי הלשון]

פרק ו
       [משך חיי האדם]

פרק ז
       [מלאך המוות]
       [מדוע אין רואים את הנפש בעת המוות?]
       [מצב הנפש לאחר המוות]
       [תחיית המתים]

פרק ח
       [נגד אמונת הגלגול]פרק א
       [תחיית המתים הנה דבר מוסכם]
       [שירת האזינו על הישועה]

פרק ב
       [תחיית המתים בדברי יחזקאל]
       [התחייה בדברי דניאל]
       [ניסיונות לפרש הפסוקים בדרך אחרת]

פרק ג
       [פסוקים הסותרים תחיית המתים]

פרק ד
       [תחיית המתים אצל חז"ל]
       [כיצד יחדש הבורא את הגופות שהתפרדו ליסודותיהם?]

פרק ה
       [איך יחיו אלה שגופם התפרק ואבד?]
       [איך יחיו הקמים בתחייה?]

פרק ו
      [איך יעברו הקמים לתחייה לעולם הבא?]
      [מעמדם של הקמים לתחייה]


פרק ז
       [מי יקום בתחייה?]
       [היכן יחיו הקמים בתחייה?]

פרק ח
       [בעלי מומים שיקומו]
       [האם תהיה בחירה חופשית אחרי התחייה?]

פרק ט
       [אלה שיראו את התחייה בעודם חיים]
       [אורך החיים בזמן הישועה]פרק א
       [הישועה - בוא תבוא]
       [היום אין מבינים את אמונתנו]

פרק ב
       [כוחו של ה']
       [שני זמנים לגאולה]
       [סוגי בני אדם בהמתנה לקץ]

פרק ג
       [זמן הקץ]
       [חשבון הקץ של דניאל]

פרק ד
       [ספקות בחישובי הקץ בעבר]
       [הספק בקץ שעבוד מצרים]
       [הספק בקץ שעבוד בבל]

פרק ה
       [קץ ללא תשובה]
       [מלחמות שלפני הגאולה]

פרק ו
       [משיח בן דוד]
       [גוג ומגוג]
       [עונש הרשעים]
       [גורל הנשארים מן האומות]
       [תחיית המתים]
       [תיאור ישראל לאחר הגאולה]

פרק ז
       [נגד האומרים שהבטחת הגאולה היא לימי בית שני]
       [ראיות שהגאולה תהיה בכל פנים]

פרק ח
       [תשובות נוספות נגד המתייאשים מגאולה]
       והנה החמשה אשר מן הכתוב
       והחמשה אשר מן המסורת
       והחמשה האחרים הוא הנראה לעין

פרק ט
       [תשובות לנוצרים]
       [פירוש "ייכרת משיח"]פרק א
       [קיומו של העולם הבא]
       [הוכחה לקיום עולם הבא מן השכל]
             [האדם אינו מאושר בעולם הזה]
             [אדם מוכנים לסבול בגלל אידיאלים]
             [צדק בעולם הזה]
             [וטוב לו צדיק ורע לו]


פרק ב
             [גמול בעולם הבא במקרא]

פרק ג
       [ז. המונח" חיים "מכוון גם לעולם הבא]
       [ח. זיכרון טוב נשאר לצדיקים לפני ה']
       [ט. מעשי הצדיקים נשמרים בספרים]
       [י. האזהרות שיש גמול]
       [יא. ההבטחה שה' גומל צדק]
       [יב. יום ה' בעתיד]
       [יג. הגמול הטוב]

פרק ד
       [עולם הבא במסורת]
       [הכופר בעולם הבא]

פרק ה
       [א-ב. מהו הגמול ומהו העונש ?]
             [איך יחיה ה' את הענושים?
             [גן עדן וגיהנם]

פרק ו
       [ג. מקום השכר והעונש]
       [ד. זמן הגמול]

פרק ז
       [ה-ו. התמדת הגמול לאין סוף]
             [אם העונש הוא נצחי לעתיד, אולי קיום היקום היה נצחי בעבר?]


פרק ח
       [ז. האם יהיה הבדל בין מקבלי הגמול ?]
       [ח. האם יש הבדל בעונש בין צדיקים שונים ורשעים שונים?]

פרק ט
       [ט. מי ראוי לעונש ?]
       [י. האם ייפגשו הנגמלים והנענשים זה עם זה?]

פרק י
       [יא. האם מוטלת עבודת ה' בעת היותם בעולם הגמול ?]
       [יב. אם יהיו נשמעים - מה יהיה גמולם?]

פרק יא
הקדמה
       [הבורא אחד והנבראים מחוברים מדברים רבים]

פרק א
       [לאדם תכונות רבות]
       [יש להשתמש בתכונות המגוונות, ולא באחת]

פרק ב
       [שליטת האדם על מידותיו]
       [שלושת כוחות הנפש]

פרק ג
       [דירוג האהבות והשנאות]
       [שלוש אהבות שהן הבל כאשר הן לבדן]

פרק ד
             [שלוש עשרה תכונות האדם]

       הפרק הראשון: בפרישות
             [פרישות כתכונה מועדפת]
             [תשובה לחסידי הפרישות]
             [העוזבים את חברת בני אדם]


פרק ה
       והפרק השני: במאכל ובמשתה
             [אכילה ושתיה כתכונה מועדפת]
             [תשובה לדעה זו]    


פרק ו
       הפרק השלישי: המשגל
             [אהבת המשגל כתכונה מועדפת]
             [תשובה לטענה]


פרק ז
       הפרק הרביעי: החשק
             [החשק כתכונה מועדפת]
             [תשובה לטענה]


פרק ח
       הפרק החמישי: בקיבוץ הממון
             [איסוף כסף כתכונה מועדפת]
             [תשובה לטענה]


פרק ט
       הפרק השישי: הבנים
             [הולדת ילדים כמטרה מועדפת]
             [תשובה לטענה]


פרק י
       והפרק השביעי: הישוב
             [יישוב העולם כמטרה מועדפת]
             [תשובה לטענה]


פרק יא
       פרק השמיני: החיים הארוכים
             [אריכות ימים כמטרה מועדפת]
             [תשובה לטענה]

פרק יב
       והפרק התשיעי: בשררה
             [שררה כמטרה מועדפת]
             [נזקי השררה]


פרק יג
       הפרק העשירי: הנקמה
             [נקמה כמטרה מועדפת]
             [מגרעות הנקמה]


פרק יד
       הפרק האחד עשר: בחכמה
             [דרישת החכמה כמטרה יחידה]
             [השגיאה שבגישה זו]


פרק טו
       הפרק השנים עשר: העבודה
             [עבודת ה' כמטרה יחידה]
             [מגרעות גישה זו]
             [הביטחון בה' הוא לאחר ההכנה האנושית]


פרק טז
       הפרק השלושה עשר: בדברי מי שדימה
             [כי המנוחה החשובה מכל מה שייעשה]
             [המנוחה כתכונה שולטת]
             [טעותם של בעלי גישה זו]


פרק יז
             [שילוב התכונות כולן הוא הדרך הנכונה]


פרק יח
             [מיזוג תחושות החושים]


פרק יט
             [איזון המידות והאהבות]
             [שבעה סוגי טוב]

תוכן מחשבת ישראל