דרך ה'

רבי משה חיים לוצאטו

חלק שני


פרק ז - השפעת הכוכבים


התוכן:
הגלגלים והכוכבים משפיעים על העולם
השפעת הכוכבים למקרים
הורוסקופ

הגלגלים והכוכבים משפיעים על העולם
א. הנה כבר ביארנו בחלק ראשון, שכל ענייני הגשמים, שורשם הוא בכוחות הנבדלים. ואמנם שם משתרשים העניינים האלה בכל הדרכים שצריכים להשתרש, ואחר כך צריכים ליעתק ולימשך אל הגשמיות בצורה שצריכים לימצא בו.

והנה לצורך זה הוכנו הגלגלים וכוכביהם, שבהם ובסיבוביהם נמשכים ונעתקים כל אותם העניינים שנשתרשו ונזמנו למעלה ברוחניות אל הגשמיות פה למטה, ועומדים פה בצורה הראויה. ואמנם מנין הכוכבים ומדרגותיהם וכל מחלקותיהם, היו כפי מה שראתה החכמה העליונה היותו צריך ונאות אל ההעתק הזה שזכרנו.

והנה נשפע מן הכוכבים כוח הקיום אל העצמים הגשמים שתחתיהם, שעל ידיהם נעתק עניינם מבחינתו למעלה בשורשים אל בחינתו למטה.


השפעת הכוכבים למקרים
ב. ואולם עוד עניין אחר חוקק הבורא יתברך בכוכבים האלה, והוא, שגם כל ענייני מקרי הגשמים ומשיגיהם, אחרי שהוכנו למעלה, יימשכו על ידיהם למטה, באותה הצורה שצריכים לקרות להם. דרך משל, החיים, העושר, החכמה, הזרע, וכיוצא כל אלה העניינים - מוכנים למעלה בשורשים, ונעתקים למטה בענפים בצורה הראויה על ידי הכוכבים. וזה במחלקות ידועות ובקיבוצים מיוחדים שהוחקו להם וסיבובים ידועים.

ונתפלגו ביניהם כל המקרים הקורים את הגשמים למיניהם, ונקשרו הגשמים כולם תחת שליטתם כפי סדריהם, להתחדש בהם כפי מה שיושפע מן המערכה, לפי הקישור שיתקשר בה כל איש ואיש.

ג. והנה נשתעבדו לזה הסדר כל בני אדם גם כן, להתחדש בהם כפי מה שימשך להם מן המערכה. אמנם כבר אפשר שתבוטל תולדת הכוכבים מכוח חזק ועליון מהם. ועל יסוד זה אמרו "אין מזל לישראל" (שבת קנו), כי כוח גזירתו יתברך והשפעתו גובר על הכוח המוטבע בהשפעת המערכה, ותהיה התולדה לפי ההשפעה העליונה ולא לפי השפעת המערכה.

הורוסקופ
ד. ואמנם משפטי ההשפעה הזאת של הכוכבים, גם הם מוגבלים כפי מה שגזרה החכמה העליונה היותו נאות. וקצת מדרכיה נודעים לפי סדרי המבטים, והוא מה שמשיגים הוברי השמים. אכן לא כל אמיתת סדריה מתגלית בזה, על כן לא ישיגו החוזים בכוכבים אלא קצת מהעניינים העתידים ולא בשלמות, וכל שכן שכבר יש ביטול לתולדותם, כמו שביארתי. ועל זה אמרו ז"ל "מאשר" (ישעיהו מז יג) - "ולא כל אשר" (ב"ר פ"ה ב).