דרך ה'

רבי משה חיים לוצאטו

חלק שני - תוכן מפורט


פרק א - בעניין השגחתו יתברך בכלל

השגחתו יתברך על כל מדרגות הבריאה
השגחה על המין האנושי

פרק ב - במקרי המין האנושי בעולם הזה
תכלית המין האנושי דבקות בה' בעולם הבא
תכלית העולם - ביטול הרע
הגמול בשני זמנים ובשני מקומות
גהינום
פרטי הדין אינם ידועים לנו
תפקיד הייסורים
שכר הרשעים בעולם הזה
דרגות בני אדם לעתיד לבוא
מקבלי שכר נמוך בעולם הבא

פרק ג - בהשגחה האישית
הניסיונות העומדים בפני בני אדם בעולם הזה
מקרי העולם הזה לעזר או לעיכוב להשגת השלמות
ייסורין להעיר הלב לתשובה
מילוי הסאה
אדם נדון בגלל הוריו, בניו או חבריו
ייסורים לצדיקים לטובת דורם
ייסורי צדיקים כדי להביא את העולם לשלמות
גלגול נשמות
סיבות שונות למקרי בני האדם
מקרים אמצעיים ותכליתיים

פרק ד - בעניין ישראל ואומות העולם
בין ישראל לאומות
מצב הראוי לאדם ותולדותיו וההוה להם
עד זמן הפלגה - שורשים. אחריה - ענפים
אברהם - אב לגרים
ענפי אילנו של אברהם - יוצאי מצרים
מעמדם של אומות העולם
אומות העולם בעולם הבא
ההשגחה על אומות העולם

פרק ה - באופן ההשגחה
ה' משקיף על הדברים
השתלשלות השפע האלוהי
כוחות הטבע מול גזרת הגמול
נסים

פרק ו - בסדר ההשגחה
בית דין של מעלה
העדים בבית דין של מעלה
הקטיגור - השטן
חוקות הדין שלמעלה

פרק ז - השפעת הכוכבים
הגלגלים והכוכבים משפיעים על העולם
השפעת הכוכבים למקרים
הורוסקופ

פרק ח - בהבחנות פרטיות בהשגחה
השגחה עם רצון ה' להיטיב
דרכי השפעת ה' על העולם
הארת פנים והסתר פנים
ארבע דרגות בהתפתחות העולם
גבולות ההשפעה הנפשיות