דרך ה'

רבי משה חיים לוצאטו

חלק שלישי - תוכן מפורט


פרק א - בעניין הנפש ופעולותיה

נפש האדם בשונה מבעלי חיים
הנשמה העליונה שבאדם
הנפש מוגבלת בגלל היותה בגוף
חלקי הנפש
החלום

פרק ב - בעניין הפעולה בשמות ובכישוף
סדר השתלשלות המציאות
פעולות שלא בסדר ההשתלשלות
האדם יכול להשתחרר מהגופניות
אמצעים בהם ישתחרר האדם מגופניות
שמות האלוהים והשפעתם
היציאה מגבולי הטבע
האדם יכול להשתמש במציאות שימוש רוחני
שימוש בשם האלוהים
תפקיד האדם - ביטול הרע
כשפים ושדים

פרק ג - בעניין רוה"ק והנבואה
רוח הקודש
נבואה
התגלות האלוהים

פרק ד - במקרי הנבואה
השגות הנביא
בני הנביאים
נבואה "חלשה"
הלימוד למתלמדים
הבדל בין הנביאים
שליחויות הנביאים
ייתכן שיתעלם מן הנביא חלק מנבואתו
סוגים שונים בנבואה
נביא בתחילת נבואתו
נביאי שקר
צדקיה בן כנענה וחבריו

פרק ה - בהבדל שבין נבואת כל הנביאים למשה
בין הנביאים למשה
נבואה במראה או בחלום
החלום
"אספקלריה"
נבואת משה
בין שאר הנביאים למשה
השגת הנביא: אין תמונה, וראיית ציור