דרך ה'

רבי משה חיים לוצאטו

חלק רביעי - תוכן מפורט


פרק א - בחלקי העבודה

חלקי העבודה
חלקי המעשה
עיקר העבודה: קרבת ה'

פרק ב - בתלמוד תורה
השפעת לימוד התורה
דרגות בהשפעת הלימוד
יש לעסוק בכל חלקי התורה
תנאי התלמוד
(א) לימוד התורה
(ב) תיקון המעשה
התוצאה לפי ההכנה

פרק ג - באהבה ויראה
יראה ואהבה
היראה מטהרת את האדם מחושך חומריותו
האהבה מדבקת את האדם לבוראו

פרק ד - בק"ש וברכותיה
קריאת שמע, ייחוד ה' וקבלת עול מלכות
מה מקומו של הרע בעולם?
הנהגת העולם וחידוש סדרי העולם
מלכות ה'
העדות על ייחוד ה' מביאה טובה לעולם
תיקון העולם חייב להיות על ידי האדם
קידוש השם
נקודת המוצא של העולם - מדרגה בינונית
קידוש השם - מעביר את חושך העולם
דרגות בקידוש השם
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
מי אומר ברוך שם כבוד מלכותו
קריאת שמע
עניין זכירת יציאת מצרים
רמ"ח תיבות בקריאת שמע
ברכות קריאת שמע של שחרית
ברכות קריאת שמע של ערבית

פרק ה - בעניין התפילה
התפילה - התקרבות אל ה'

פרק ו - סדר היום והתפילות
שליטת כוחות הטומאה בלילה
הארה ורצון בחצות הלילה
בעולם יש אפשרות קיום לרע ולטוב
טומאת הידיים בלילה
נטילת ידים
הציצית
תפילין
ימים שאין מניחים בהם תפילין
חלקי התפילה
התפילה
שבע ברכות בתפילת השבת
ארבעה עולמות
עולם האלוהות
חלקי התפילה מקבילים לעולמות
נפילת אפים ושלוש עשרה מידות
מנחה וערבית, תיקון חצות ומוסף

פרק ז - בעבודה הזמניית
שבת
מחזור שבעת הימים
איסור מלאכה בשבת
עונג שבת וכבוד שבת
חגים
החגים הם חזרה על הזמן ההסטורי

פרק ח - במצוות הזמנים
חמץ ומצה
סוכה ולולב
חנוכה ופורים
שופר
יום הכיפורים
קריאת התורה

פרק ט - בברכות
כל הקיים בעולם נוסד לפי תכלית הבריאה
ברכות הנהנין
עניין ברכת המצוות