לצ"ז ןיקלאוו ןרהא ברה ןואגה תטיש
"ןרהא ןקז" ת"וש

ותפוקתו רבחמה תודלות
ברה לצא ונבוקבו ב"יצנה לצא ןיזולוו תבישיב דמל ,הנבלה היסורב (1865) ה"כרת תנשב דלונ
רפס לע שוריפ ,"ןרהא תיב" ארמג ישודיח רביח ,קסניפ לש ד"באו בר .רוטקפס ןנחלא קחצי
"ןרהא ןקז" ת"וש ,"ןרהא ןשוח" טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש לע שוריפ ,"ויאריל ביבס" םיאריה
ץיבוטאק תייסנכב תימלועה "לארשי תדוגא" לש דוסיה יחינממ היה ."ןרהא חצמ" תושרדו
ורפסב ומסרופ ןקלחו ,םלועה יבחר לכמ תויתכלה תולאשב וילא ונפ .(1913) ב"ערת תנשב
ינרותה רוביחה" לש סרפל הכזו ,קסניפב (1932) ב"צרת תנשב םסרופ רשא ,"ןרהא ןקז" ת"וש
."תישעמה הכלהה עוצקמב השרוו תליהקב רתויב בוטה

תורעהו הכרדה ,םוכיס - הבושתה
םירושק םתשולש .םיאשונ השולשב רבחמל הנפ הילגנאבש ןודנולב םינברה דעו לש ריכזמה
."ןויצאמרעפנאק ,בגוע ,םישנ ידי לע תסנכה תיבב הליפתה תריש :םימרופרה םע םיקבאמל
לועל תבה תסינכ" ,"הווצמ תדועס" ,"הווצמ תב תגיגח" ןושלב תחסונמ הניא הלאשה
רשא ,"ןויצאמרעפנאק" םימרופרה םידוהיה לש םחורבו םנושלב אלא ,המודכ וא "תווצמה
ביבס ולוכ אוה יתכלהה ןוידה םג אליממ ;םימעה תוקוחל תומדיהל המגמה תא תפקשמ
:הבר תופירחב םיאשונה תשולש תא רסוא רבחמהו ,"וכלת אל םהיתוקוחב" רוסיאל
(ןכסל) ןקתל םיצור אתרק יבירחמ םידרומה ולעה רשא םיעשפה תשולש לע"
."...םכריעב גיהנהלו
לש הלאה "תונקתה" :תיזנכשאה הרבהה יפל תניינעמ ןושל לע לפונ ןושל שי רבחמה ןושלב
ירמושל דוגינב "אתרק יבירחמ" םתוא הנכמ אוה ןכלו ,לארשי םעל "תונכס" םה - םימרופרה
,הלא תולאש לש יתכלהה רוריבל שגינ רבחמהש ינפל ."אתרק ירוטנ" םה רשא ,תווצמו הרות
'ה אנש רשא הבצמ ךל םיקת אל" ןידמ ולש המדקהב הלאה םיגהנמה תא רוסאל םידקמ אוה
ומיקה תובאה ירה יכ ,"וכלת אל םהיתוקוחב" לש רוסיאה לע ססובמ הז רוסיא ."ךיהל-א
.הרז הדובעל וכפהנ הלא תורודבש םושמ תובצמ הרסא הרותה ךא ,תובצמ

ןדש רפוס םתחה קספ לעו א"ע ח"מ ףד הטוסב ארמגה לע רבחמה ךמתסמ םישנה תריש ןיינעב
.(א) הז ןיינעב ריתהל םוקמ םוש ןיא ןכלו ,ארוסיאל הז אשונב
שרופמב תאז איגוסב ןדש ,רפוס םתחה קספ לע בוש רבחמה ךמתסמ תסנכה תיבב בגועה יבגל
אוה "הלכו ןתח יטומזמ" חוסינה .ןודינב ריתהל םוקמ םוש ןיא ןכלו ,יטלחה ןפואב רסאו
.(ב) "הלכו ןתח יטומזמב תוארל ןיאבו ןיצבקתמש םדא ינבכ" :ב"ע ד"י ףד הגיגחמ
םתנווכ לכ יכ ,("הווצמ תב" אל) "תורענל תורגבה תגיגח גוחל...םיצורש המב דיבכה ןורחאהו"
ןידמ אתיירואדמ רוסא רבדה ןכלו ,רעמראפערה לארשי יעשרלו ם"וכעל תומדיהל
חתפ םוש ריאשמ אל רבחמה .ףסוי תיבה יקספבו ם"במרב שרופמכ "וכלת אל םהיתוקוחב"
םהיתוקחבו םושמ ז"עד ארזיבא ,דואמ רומח ורוסיא רשא הזה רבדב ש"כ" :הז ןודינב ריתהל
אוה ירה הב קיזחמהו ארממ ןקז אוה הזב ריתמהש יאדו ,תוירעד ארזיבא םגו ,וכלת אל
.(ג) " 'ה תדעמ אהי לדבומו רוראו סילוקרמל ןבא קרוזכ

םיצרופו םיסרהמה 'ה יביוא" לומ קזחתהל לארשי ינברל תיגיגח האירק שי הבושתה ףוסב
םימויאה ינפמ םכבבל ךרי לא... םיסגלק תעפש ינפמ ואריתת לא...ידוהיה םלוע לש ןרדג
:ט-א ,'כ םירבדמ הווצמ תמחלמ לש םיחוסינל ןאכ זמור רבחמה ;"םכתא םידחפמש םידחפהו
רמאו...םירצמ ץראמ ךלעמה ךמע ךיהל-א 'ה יכ םהמ ארית אל...ךיביא לע המחלמל אצת יכ"
לאו וארית לא םכבבל ךרי לא םכיביא לע המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש םהלא
עישוהל םכיביא םע םכל םחלהל םכמע ךלהה םכיהל-א 'ה יכ םהינפמ וצרעת לאו וזפחת
לוק םכילע וריטמי רשא םיסגלק תעפש ינפמ ואריתת לא" ותבושתב חוסינה ןכ ומכו ".םכתא
:ג ,'כ םירבדב קוספה ירבד םישרופמ וב ,א"ע ב"מ ףד הטוסמ חוקל - "םימעה יבתכב םיסמלק
."ןיסגלקה תעפשו ןיסירת תפגה ינפמ - וארית לא"
לש תושדחה תונקתה דגנ ףקותב םחלהל ידכ ,הווצמ תמחלמ לש תונושלב ןכ םא רזענ רבחמה
אוה הנווכבו ,םירחא םימעמ תטלחומה תולדביהה איה הרותה יפל הנוכנה ךרדה .םימרופרה
:הלאה םיכרעה תוכזב ותישארמ לארשי םע םויקל זומרל ידכ ,חספ לש הדגהה ןושלב שמתשמ
דגנ תיאנקה האירקה ףוסב ."וניתולכל ונילע םידמועשכ רודו רוד לכב ונל הדמעש איה"
םנוצרש אוה הגגשב םעה לכל יאדובש תויהב םלואו" :תוכז דומילל זמור אוה ,םימרופרה
קוח רבד םהל ודיגת ךא םא יכ תווקל יכנא ץפח...םתעידי ןורסחמ םישפחהל תומדתהל
הסנמ אוה ,הלא תונקתל הפירחה תודגנתהה תורמל ."...םהילע הבהאב ולבקי טפשמו
זמור אוה .("תווקל יכנא ץפח...םתעידי ןורסחמ") תוכז ףכל םתוא ןודל תאז לכב לדתשמו
."הגגשב םעה לכל יכ םכותב רגה רגלו לארשי ינב תדע לכל חלסנו" :וכ ,ו"ט רבדמב קוספל

תא םירהלו לארשי תוליהק לע עיפשהל ,לארשי יניידל דודיע ירבדב הבושתה תא םייסמ אוה
."השודקה הרותה ןרק"
םדגנ תאצל שיו ,םימרופרה לש השקב לכ דגנ תינוציקו תיאנק איה "ןרהא ןקז" לעב לש ותשיג
ןנוחמ םאונכ ,גיהנמכ ירוביצה םוחתב ונויסנ רכינ ותבושתמ .םהמ דחפל ילב הווצמ תמחלמב
.רתויב תודדוחמ ויתוצילמו ,ל"זחמו הרותהמ םיחוקל ויחוסינ ."לארשי תדוגא"ב ןקסעכו

הבושתה לש םינייפאמה
רשא ,ןיקלאוו ןרהא ברה לש ותבושתב הנושארל הלע "תורענל תורגבה תגיגח" לש אשונה
אוצמל ןיא .לארשי םע לש ומויקל "הנכס" הווהמ רבדה ןכלו ,םימרופרה לש "הנקת" הב האור
.ףקות לכב םהל דגנתהל הווצמ ןכלו ,אלוק וא רתיה םוש הלא םינודינב

'ו ןמיס ח"וא ןושאר קלח ןרהא ןקז ת"וש


.ז"פרת ינש רדא ז"י 'ב םוי ה"ב
הריבה ןודנול ק"קד םינברה דעו דובכ
.א"טילש רברעפ יבצ 'ר ברה ריכזמהל דוחיבו


(ןכסל) ןקתל םיצור אתרק יבירחמ םידרומה םה ולא רשא םיעשפ השלש לע םכתלאש רבדב
:םה אלה ,םכריעב גיהנהלו

,נ"כהבב ןזחה םע ררושל תובקנ דימעהלו ,הורע השאב לוק - ע"בק םתלפת תושעל (א)
,הפוח תעשב לוחה ימיב (ליגרא) בגועב ןגנל (ב)
תוגוז תוגוז ,םישנו םישנא תבורעת ז"יעו ,נ"כהבב (תורגבה גח) תורענל ןאיצאמרעפנאק (ג)
.גגוח ןומהב החפשמ חבז גח תא גוחל םיאב דחי םג הלותבו רוחב

יכ ,הזב שיש הלשכמה לדוגו רוסיאה רמוח תא ראתל יפב םילמ יד ןיא ,רבדא המו רמוא המ
םירבד ויה 'יפאש וזמ הלודגו ,ירמגל םירתומה םירבד ןמצע דצמ וללה םירבדה ויה םא 'יפא
יעשופו יעשר םגו ,י"נבמ םניאש תומואה יראש הזכ םישועש וישכע ה"פא ,הווצמ ןהב שיש
'פ) ירפסב ראובמכו אתיירואדמ ונינפל הז רוסא בוש ,רעמראפערה םה ולא ,והייפונ לארשי
היהש ףא ,ךיה-לא 'ה אנש רשא הבצמ ךל םיקת אלו פ"הע ל"ז י"שרב םש אבוהו (םיטפוש
םתדובעל קח כ"ג תומואה םתוא ושעש ינפמ יואנש וישכע מ"מ ,תובאה ימיב הביבח הבצמה
םירובס רשא ומכ םוקמה ינפל םיביבח ויה םמצע דצמ םא ףא תאזה הדובעה םג ןכבו ,כ"ע
יתבב רעמראפערה םגו תומואה יראש ןכ םישוע רבכש וישכע ז"כב ,ןקתל םיאבה ינוירב והנה
םישוע ,לארשי יעשופלו ם"וכעל תומדתהל קר אוה םישדחה םינקתמה תנווכ לכו ,ןתלפת
,בקעי תיב תא תונזל ,שדקה תדובעל הרז שא םיאיבמ ,סחנפכ רכש םישקבמו ירמז השעמ
יאדוב ,תופי תודובעבו האנ הלהקמב וניקולא תיב תא םמורלו ראפל םיאב םהש םירמואו
רבדה םצע היהשכ 'יפא הז לכו ,אנש רשא 'וגו םיקת אלמ ת"המ הז רבד ונינפל רוסא בושש
ש"כו ,בעותמו ץקושמ יואנש רבדה בוש השענ ,םהב םישמתשמ םיעשרש רחאל ה"פא ,הווצמ
.ראבנש ומכו לודג רוסיא ןהב שי ןמצע דצמ םירבדהש וללה םירבדב

הורע השאב לוק (א)
אוה לודג רוסיא ,הלפת תעשב אל םגו נ"כהבב אל יטרפ תיבב אוהשכ 'יפא ,הורע השאב לוק
שאכ ארבג ינעו ישנ ירמז ,אתוצירפ ישנ ינעו ירבג ירמו ףסוי בר רמא ח"מד הטוסב םרמאמכו
ש"מכו רבדה לטבל בויח שיש ס"שהמ עמשמו ,אה ימקמ אה ילוטיבל מ"נ יאמלו ,תרוענל
אוהש הז תא לטבל םידקנ םהינש לטבל ונל ןיעמוש ןיא םאש אלא ,אה ימקמ אה "ילוטבל"
ןיא בויחה םצע ןינעל לבא ,הזל הז ןיב קוליח אכיאד אוה המידק ןינעל קרו ,תרוענל שאכ
ש"כו ,אתוצירפ םושמ אלא וניאש ג"עא לטבל בויח שי ימנ ישנ ינעו ירבג ירמזב 'יפאו קוליח
הרמזה יקוחמ אוה ןכד ,ארבג ינעו ישנ ירמז ימנ הזב שיד הלהקמ םע םירמזמשכ ד"נב
שאכ יוהד םהירחא הנוע הלהקמה םע ץ"שהו הניגנ הזיא רמזל תוליחתמ םישנהש םימעפל
ןמחס מ"וחח) הבושתב ס"תחה ש"מכ הריבע רוהרהד אטח ינפמ תוחדנ תווצמה לכו .תרוענל
םוקמ הזיאב רכזומ אל ס"שב אהד ,הלפתה תעשב אלשו יטרפ תיבב 'יפא אוה הזו ,(ל"ק
םושמ וליפא וא תרוענל שא םושמ יוהד ןויכ ומעטב טושפ םגו רמזה יוה העש הזיאבו
בועיתו ץוקיש קיחרהל בויחה לודג ןכיה דע הזמ דמלו אצ כ"או ,רוסא מ"כבד יאדו ,אתוצירפ
ףיסומ רוסיא הזב שיד הלפתו ש"רק תעשב ש"כו ,הלפת תעשב אלש 'יפאו ,שודק םוקממ הזכ
הכרב אלב ארוקו רזוחו ש"רק ידי אצי אל דבעידב 'יפאש ,השעמ תעשב םימש םש ריכזהל
תולותבו ,(ה"ע 'יה) א"נמה ש"מכ הלוק עומשל רוסא היונפ השאב 'יפאו ,םינורחאה ש"מכ
ג"מפה ש"מכו ש"רק תעשב אלש 'יפא ןלוק עומשל רוסא םלועל ןה תודנ תקזחב םלוכש ןדיד
בגועו םינימב נ"כהבב רסיקה ינפ לבקל וצרש אדבועב םש ס"תחה ש"מ רטוז ימו ,םש
אלש םירהזומ ונאש ט"המ רוסאל בתכו ,םינגנמהל רוזעל םישנ תרזעב ודמעי תולותבהו
הלפתה תעשבו ש"רק ןירוק ונאש העשב הורעו הדנ הניאש היונפ וליפא השא רמז לוק עומשל
איהה הבשחמב ברעתמש הידוהו חבש וא הלפת לכש םינימאמ ונא יכ ,א"גמו ח"ואב ראובמכ
רשפא ךיא ןכ םאו ,ןוצרל לבוקת אלו ת"ישה ינפל תולעמב הלעת אל ותשאב 'יפא רוהרה םוש
םיארונו םישודק םימיבו שודק םוקמב הלפת תעשב םג ריתהלו רדג ץורפל תעדה לע תולעהל
.ולאכ תובעות תולפת

תופוח תעשב וב ןגנל נ"כהבב בגוע (ב)
םינורחאה הזב ורבד רבכ ,תופוח תעשב וב ןגנל נ"כהבב בגוע דימעהל םיצורש הנקתה רבדבו
בגועב ןגנל רוסאד ולעהש ב"ח םייח בנבו (ב"צק 'יס מ"וחח) ס"תחב ןייע ,םהיתובושתב
רמול ןיאו קחשי םימשב בשוי רשא דע ךרבתי וינפל החמש ןיא יכ לוחה ימיב 'יפא נ"כהבב
'יפא ריתהל הלילח רוסיא ךרס םושמ וב שיש רבד לכ אהד ,ינאש הלכו ןתח תווצמ םושמד
הלילח ,תבשב םג כ"חא ןימייסמו לוחב ןיחתופ ןויסנה הרוהש יפכ םגשבו ,הלכו ןתח ךרוצל
ירמגל קיחרהל תרחא הווצמ רורגת הווצמש ילואו ,תסנכה תיבב ליגראה תא ליגרהל הלילחו
םלוכו םנוקתכ םינשהש העשב 'יפא הזב ןירסואה ובר רבכ רשא נ"כהבמ הפוחה תא ז"יע
וניתורודב ש"כו ,השודקהו תוכרבה ןועממ ןיאושנה רשק תעשב ךרבתהל הווצמ םשל םינווכמ
עורזו בל יפושח םיכלוהשכ םישנה לע םישנאה ואובי הלכו ןתח יטומזמבו תוצירפה הרבגש
בועית ץוקיש קיחרהל לטומ בויחהש יאדו ,םכותב ןטשה םג אוביו ,תומשובמו תוטשוקמ
תאז הריבעב וקזחוה רבכש ינפמ ז"ע ונל ןיעמוש םה ןיאש אלא ,טעמה שדקמה תיבמ םמושמ
ףיסוהל םהל חיננ אל םא לבא ,הווצמכ אלא רתיהכ םהל השענש קר אלש דע ושלישו ונש
ימ לכו ,ונל ועמשיש רשפאו ןיידע ושרתשנ אל הז אטחבש ,בגועה תא דוע איבהלו םתלויאב
יתשמ ולצניו ,רחא םוקמב הפוחה תושעל וינפל רוחבי ,בגוע י"ע החמשב תוברהל הצריש
אלמ ר"הועב ה"אלב רשא ,בגועב ש"כו ,נ"כהבב רמז ילכמ הניגנ רוסיאו הפוח רוסיא ,םירוסיא
.ה"אלב םיברה םיבגוע לע בגוע ףיסוהל ךרוצ ןיאו ,םייעבט םיבגע םע הפוחה תעשב נ"כהבה

תורענל תורגב תגיגח (ג)
תגיגח גוחל ,תולותבו םירוחב ,םישנו םישנא תולהק ליהקהל םיצורש המב ריבכה ןורחאהו
המכ דוע ,הזב םג והנתיא ,ליעל יתראבש בועיתהו תוצירפה ימעט לכש דבל ,תורענל תורגבה
יעשרלו ם"וכעל תומדתהל ותנווכ ןכ השועה לכ יאדובש ירחא ,הזב אכיא אתיירואד ירוסיא
ראובמכ ,םהיתוקחב ךליל אלש ,ע"מ ינשו ת"ל העבשב ז"ע ונרהזה רבכו ,רעמראפערב לארשי
אלו שובלמב אל םהל ןימדמ אלו ם"וכעה תוקחב ןיכלוה ןיא ל"זו (ז"ע תוכלהמ א"יפ) ם"במרב
ןפ ךל רמשה 'אנו וכלת אל םהיתוקחבו 'אנו ם"וכעה תוקחב וכלת אלו 'אנש ב"ויכו רעשב
עודיו ןהמ לדבומ לארשיה אלא ןהל המדי אלש ריהזמ אוה דחא ןינעב לכה ,םהירחא םקנת
לכמ םכתא לידבאו א"הכו ויתועידבו ועדמב ןהמ לדבומ אוהש ומכ וישעמ ראשו וישובלמב
רוסא וב וגהנש גהנמ 'יפא אלא ם"וכעה תוקחב תכלל רוסא ל"זו רוטב ה"כו ,ל"כע 'וכ םימעה
הבתכו המתסו רבד השריפ אל ק"הותש םש י"בה 'יפו ,וכלת אל םהיתוקחבו ביתכד וב ךליל
הדומש הארנ ז"יעש ם"וכעל תימדתה השעמהב שיש ןמז לכבו רבד לכב וכלת אל םהיתוקחבו
תוארל וללה םינקתמה לש םהיניעמ רפע הלגי ימ ,וכלת אל םהיתוקחבו םושמ רוסא ןתדל
ףא ,קלמע השעמ רוכז 'פ תאירק עומשל נ"כהבל אובל תואשר םישנ םא ןינעל םינורחאה ש"מ
םישנו םישנא ואוביש הרשיה ךרד וז אלש ובתכ ז"כב ,וז הווצמ רקיעב ןה תובייח תמאה יפלש
ו"קו ,יניסמ התניתנכ המיאב דומעל םיביוחמ םלוכש הרותה תאירק תעשב אוהש ףא דחיב
,םויה יתלב העמש ונעמש אל רשא שדח רבד ןקתל ש"כו ,הווצמ םוש ךרוצל אלשו הודח תעשב
רשא הזה רבדב ש"כ ,רוסיא דונדנ ןיאש רבדב וליפא וניתובא יגהנממ תונשל השעי אל ןכו
יאדו ,תוירעד ארזיבא םגו ,וכלת אל םהיתוקחבו םושמ ז"עד ארזיבא ,דואמ רומח ורוסיא
אהי לדבומו רוראו סילוקרמל ןבא קרוזכ אוה ירה הב קיזחמהו ארממ ןקז אוה הזב ריתמהש
.'ה תדעמ

לומ ברקב דומעל םכיצלח םירובגכ ורזאתה ,וצמא יקזח ,ויכירדמו וירומ לארשי ינב םתאו
םיגייסהו םימעה ןמ לדבהה קר רשא ידוהיה םלוע לש ןרדג םיצרופו םיסרהמה 'ה יביוא
ףכמ ונתוא ליצהלו ונתולכל ונילע םידמועשכ רודו רוד לכב ונל הדמעש איה ,ונרדגוהש םירדגהו
םיאבש ולא לכו ,תונערופה ינפב סירתכ ונינפל הדמע םיגייסהו הלדבהה קר ,ונילע םימקה לכ
ואריתת לא ,דחאכ ףוגהו הרותה ,רמחבו חורב ותוא םה םילכמ ,תואבצ 'ה םרכ לש רדג ץורפל
לא ,םבתכ יפמו םהיפמ ,םימעה יבתכב םיסמלק לוק םכילע וריטמי רשא םיסגלק תעפש ינפמ
ובירעהו ומיכשה ,םכל םחלי 'ה יכ ,םכתא םידחפמש םידחפהו םימויאה ינפמ םכבבל ךרי
תומדתהל םנוצרש אוה הגגשב םעה לכל יאדובש תויהב םלואו ,ןהילאמ םילכ םהו םהילע
יכנא ץפח ,םינומדק םינואגמ תומרחו םירומח םירוסיא הזב שיש םתעידי ןורסחמ םישפחהל
ףתכ ונתי אלו ןתד תא םהילע הבהאב ולבקי טפשמו קוח רבד םהל ודיגת ךא םא יכ תווקל
חנוג חנאתמה שפנכ לארשי לכו לארשי ינייד לע םולשו םישודק םלוכ הדעה לכ יכ תררוס
.השודקה הרותה ןרק תמרהל הפצמו ואב יכ ולאכ תועומש לע גאודו

ןיקלאוו ןרהא תכרבב םככרבמ

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח