ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה ןואגה תטיש
"השמ תורגא" ת"וש

ותפוקתו רבחמה תודלות
רגיה .הכלה יקספו ס"שה לע םישוריפ רבחמ ,קסופו בר ,איסורב (1895) ה"נרת תנשב דלונ
ר"וי ,קרוי וינב "םילשורי תראפת" אתביתמה תבישי שאר שמיש ,1937 תנשב תירבה תוצראל
ףקותב דגנתה ,ב"הראב הרותה ילודג תצעומ לשו Union of Orthodox Rabbis לש
,"השמ תורגא" ת"ושו "השמ תורבד" םישודיח רביח ,םיביטברסנוקו םימרופר לש םתעפשהל
.םילשוריב רבקנו (1986) ו"משת תנשב קרוי וינב רטפנ ,רודה קסופכ לבקתה

תורעהו הכרדה ,םוכיס - הבושתה
ילב ,דואמ םירצק םיבתכמ השולש "השמ תורגא" וירפסב ומסרופ הווצמה תב תגיגח ןיינעב
,רתויב הרורב ותעדש תורמל ;1956 תנשמ איה הנושארה הבושתה .םיכורא םייתכלה םינויד
היינשה הבושתב) אשונל תינש סחייתה אוה ןכלו ,אשונב הבוגת בתכמ לביק ןייטשנייפ ברה
תא הארנה לככ םיפקשמ רשא ,םינוש םילוקיש יבגל לאושה םע ןיידתמו (1959 תנשמ ךיראתה
הבושתה ךותמ הלועש יפכ .הפוקת התוא לש תירבה תוצרא תוליהקב םירזוחה םינוידה
נ"כהיבב שודיק תושעל" לאושה ברה לש ותליהקב "העבקנ רבכ הווצמ תבה" ,הנורחאה
.אתוליזמו תקולחממ ענמיהל ותוא ריהזמ פ"מרגהו ,"וז הנידמד תסנכ יתב בורב ןיגהונש

וב ךורעל רוסא "תסנכה תיב תשודק" םושמ :םיאבה םילוקישה םילוע תורצקה ויתובושתב
,הווצמ תדועסכ תרדגומ הניא הגיגחהו ,יתכלה ףקות םוש ול ןיא רשא ,הווצמ תב לש סקט
דגנתמ ןייטשנייפ ברה ."אמלעב לבהו תושר" רבדה ןכלו ל"זח ירבדב דוסי הל ןיאש ןויכ
טוטיצ) "ויטאוורעסנאקו רעמראפערה" תמזיב האב השקבהש ול רורב יכ ,"עינומערעצ"ל
הז שדחל לבא") הווצמ רוקמ אלב םישודיח לש ינורקע רוסיא ךכב שי ןכלו ,(ז"עלב םיחנומ
שדחה ןינע קחרל שי ןכלו" הנורחאה הבושתב םג ךכו "ללכ הווצמ רוקמ אלב אוהש תונבב
תיתכלה תועמשמ םוש ךכל ןיא ,ותיבב הדועס תושעל הצור באהשכ םג .("הווצמ תבה תגיגחד
.הזמ ענמיהל יוצר ,רוסיא הזב ןיאש תורמלו ,דבלב תדלוה םוי תחמש אלא ,("הווצמ תדועס")
אלא ,תיכוניח תלעות םוש איבמ וניא "הווצמ רבה רדס" םגו ,יכוניח ךרע תאז הגיגחל ןיא
רוקמ הווצמ רבל שי ךא ,הווצמ רבה תגיגח תא םג לטבל םצעב יוארה ןמו ,תבש לוליח הברדא
רב לש ליגמ יכ ,ןבל תב ןיב לדבה שי .(ז"טק םיחספמ החכוהו ז"פ אמק אבב תכסמב) הכלהב
ךכ לע םסרפל בושחו תיתכלה תועמשמ םג הווצמ רבל שי ןכלו ןיינמל ףרטצמ רוחבה הווצמה
ןיאש יאדוו לבא ,לעופב ולטבל ןיא - עובק גהנמל רבכ הכפהנ הווצמה רב תגיגחש ןויכ ;רוביצב
.הווצמ תב תגיגח לש שדח גהנמ גיהנהל

תיכוניח תלעות לכ ללוש רבחמה הנושארה ותבושתב :תובושתה תשולשב הנפמל בל םישל שי
רחאל .תונבל הז גהנמ שדחל םעט םוש ןיא ןכלו ,ולטבל יוצר היה ותעדלו ,הווצמ רבל םג
אוה :אשונב תפסונ םעפ תילילשהו הינשה ותבושתב ןד אוה ,םינברה דחאמ הבוגת לביקש
תילילשה םתעפשה תא םכח דימלת ותואל ריכזמ אל ,םיקסופהמו דומלתהמ תורוקמ איבמ
הווצמה תב תגיגח לש תיכוניחה תלעותה תא דבכמ וליפאו ,םיביטוורסנוקהו םימרופרה לש
ןקז" לעבל דוגינב ."הזב שיש ה"רתכ רבוסש תלעותהל יגסיש רבתסמ הזו" :לאושה תנבה יפל
לע אלא ,םימעה תוקוח לש םנושלכ "ןאיצאמרעפנאק"ה לע רבדמ וניא ןייטשנייפ ברה ,"ןרהא
."הווצמ תונב ושענשכ תונבב החמשו רדס"

ןיינעב שי :ךדיאמ ז"עלב תונושלבו ,דחמ םיבר םיידומלת םיחוסינב שמתשמ ןייטשנייפ ברה
תעפשהב ינרדומה רודה תפיאש ןיבל לבוקמה ידומלתה םלועה ןיב תושגנתה הווצמה תב תגיגח
ותודגנתה תשגרומ ותבושתב ."שדחה ןינע קחרל שי" ןבומכו ,םיביטוורסנוקהו םימרופרה
םתעפשה דגנ םחלנ ןייטשנייפ השמ ברה .םיביטוורסנוקהו םימרופרה דצמ םישודיחל תינורקעה
.םיבר תומוקמב "השמ תורגא" ויתובושתב ףקתשמש יפכ ,םיביטוורסנוקהו םימרופרה לש

הבושתה לש םינייפאמה
םיפירח תוחפ ויחוסינ ,םתעפשהבש הכלהב םישודיחלו םימרופרל תיסיסבה ותודגנתה תורמל
אל םהיתוקוחב" לש רוסיאה תא ריכזמ אל ןייטשנייפ ברהו ,"ןרהא ןקז" לש ותבושתב רשאמ
הלא םירוסיא םשייל ןיא ס"שב םירבדה תוטשפ יפל יכ ,("ןרהא ןקז" ת"ושב ומכ) "וכלת
יפל תיכוניחה תלעותל תיקלח תונוכנ תרכינ הנורחאה ותבושתב .הווצמ תב תגיגח לש ןודינב
לעב לש ותבושתל דוגינב הזו ;הזה ןועיטה תא לבקמ וניא ומצע אוהש תורמל ,םילאושה תעד
תוארוהל ,תוללובתהה לש תויעבל ,הרענה לש שגרל תוסחייתה שי הב ,(ןמקל) "שא ידירש"
,הווצמה תב תגיגחל תלעותו הקדצה םוש האור אל ןייטשנייפ ברה .'ודכו האושה רחאל העשה
.תוכיראב אשונב ןודל ךרוצ ןיא ןכלו


ד"ק ןמיס 'א ח"וא קלח השמ תורגא ת"וש .א

הווצמ תב רבדב

.ז"טשת טבש א"י
.א"טילש אקפופ ןרהא ךורב ר"רהמ ג"הרה דבכנה ידידי כ"עמ

הז תושעל ןיא הנה ,הווצמ תונב ושענשכ תונבב החמשו רדס הזיא גיהנהל םיצפחה ןינע רבדב
ףא תושרה ירבד תושעל םוקמ וניא תסנכה תיבב יכ ,הלילב אל ףא ןפוא םושב תסנכה תיבב
ןיאו אמלעב לבהו תושר ירבד קר יאדו אוה הווצמ תב לש /סקט/ עינאמערעצהו ,יאנת לע ונבנב
רעמראפערהמ אב רוקמהש הזב ש"כו .תסנכה תיבב הז תושעל ריתהל םוקמ םוש
./םיביטוורסנוקו םימרופרהמ/ ויטאוורעסנאקו
הז בישחהל ךמסו ןינע םוש הז ןיא לבא יאשר ותיבב החמש הזיא תושעל באה הצור םא קרו
.אמלעב תדלוה םוי לש החמשכ קר אוה יכ ,הווצמ תדועסו הווצמ רבד
הז איבה אל עודיכש ,םינבה לש הווצמ רבה רדס םג ונתנידמב לטבמ יתייה יליח רשייא יאו
הברהב הברדאו ,תחא העשל אל ףא הווצמ רבה תא אל ףאו ,תוצמלו הרותל וברקל שיא םוש
.םירוסיא דועו תבש לולחל הז איבמ תומוקמ
אוהש תונבב הז שדחל לבא ,לטבל השק הווצמ רוקממ הז אב םגו הפב גהנוה רבכש המ פ"כע
תושעל לבא ,רוסיא אכילש ףא עונמל בוט רתוי 'יה יאדו תיבב ףא ,ללכ הווצמ רוקמ אלב
.... .רוסא ןיללפתמ ןיאש העשב הלילב ףא ,נ"כהיבב
.ןייטשנייפ השמ ,וריקומ ודידי

ז"צ ןמיס 'ב ח"וא קלח השמ תורגא ת"וש .ב


.הווצמ תבל הדועס ןינעב ד"ק ןמיסב ילע ותרעהב

,ןבב ומכ הנש ב"י תב תישענשכ הווצמ תב תדועסב הווצמ ןיא עודמ השקתמ ה"רתכש המו
ףאד ,תשרוד תבה ןיאש ףאש אישוקה קזחל ףיסוהל שיו ,תוצמב התע תבייחתמ איה תבה םגד
תבשחנ הווצמ רב השענש םויב אה מ"מ ,הרות דומלתמ הרוטפש הלעמ אכיל שורדת םא
א"צש ןמיס ד"וי ר"מגדבו ד"קס ה"כר ןמיס א"גמב אתיאדכ ,שרוד וניאשכ ףא הווצמ תדועס
דחא םויו הנש ב"י הל ואלמנש םויה ותואב תבב םג כ"או .ש"שיב ל"שרהמ םשב 'ב ףיעס
.הווצמ תדועס בשחתי
ןינעל השקהש ה"קס א"אב ג"מפב ןייעו .םוקמ םושב הז רכזוה אלד ןויכ נ"האד רמול ןיאו
,הדועס ןישוע ןיאש המ לע השקה אלו ,הנש ב"י תישענשכ תבב ןנירמא אל ט"מ ,ינרטפש תכרב
םעטש ,ש"הצחמב אוה ןכו השועו הווצמה לודגד םושמ ר"אמ ד"קסב בתכ הדועסה םעטש ףא
.הלודג אישוק איהו תבב םג ונשי אה הז

ןבל ד"לו .התונטקמ רתוי הלודג תישענש המב השעמל תבב קולח רכינ ןיאד םושמ ד"על ןוכנהו
אמלעב העידי לעו .השלש ןינמו הרשע ןינמ יעבש רבד לכל ותוא ןיפרצמ התעמש אבוט רכינש
.שממ החמשה התוא הזב שי םצעבש ףא ,החמשו הדועס ןישוע ןיא השעמל רכינ אלשכ

הזמש ןנברל אבט אמוי אנדיבע הדוהי 'רכ הכלה ןיא יל ד"מד ז"פ ףד ק"בב ףסוי ר"אש המו
כ"גד רמול ךירצ ,ש"שיב ל"שרהממ ש"הצחמב איבהדכ ,הווצמ רבב הדועס תושעל רוקמה אוה
אמינ םא ףא אלא ,הרשעל ףרטצמ אל תוצמה ןמ רוטפ אמוס םאד אמינ םא מ"ל ,רכינ אוה
רכינ ףסוי ברכ לודג םדאב ימנ ,תוצממ רוטפש ףא ףרטציש ךייש תעד רב אוהש ןויכד ףרטצמש
,םירחא איצוהל לוכי ןיא רוטפ אוה םאו .םירחא איצוהלו ךרבל ול ןינתונ ותולדג דצמד םושמ
ינב איצוה ףסוי 'רש המב ז"טק ףד םיחספב ןייע ,לודגה אוהש ףא ךרבל ול ןתיל ןילוכי ויה אלו
לבא .הדועס השעיש ךייש היהו רכינה רבד הז היה ןכלו ,חספ לילב אתדגא תרימאב ותיב
.הדועס תושעל הווצמ אכיל השעמב רכינ אלשכ

ו"ל ןמיס 'ד ח"וא קלח השמ תורגא ת"וש .ג


תסנכה תיבב הווצמ תב תגיגח

.ט"ישת ןויס 'ב
.קראי אונ שטיב דראוהב בר א"טילש אנהכ ריאמ ברה כ"עמ

תדלוה םוי לש החמשכ אוה אלא הווצמ תדועס ןינע הזב ןיא ,הווצמ תב תגיגח םצע רבדב
ףא נ"כהיבב ריתהל ןיא תושרה תודועסש ,נ"כהיבב תושעל ןיא ןכלו ,תושר אוהש אמלעב
תושעל וז הנידמד תויסנכ יתב בורב ןיגהונש ,נ"כהיבב שודיק תושעל לבא .יאנת לע הנבנשכ
הזיא רמול םג האשרו ,ןישועש תוחמש ראשמ וז החמש הערג אל ,םדאהל שיש החמש לכב
לע רמאת אל לבא .הזב שיש ה"רתכ רבוסש תלעותהל יגסיש רבתסמ הזו ,התחמש דובכל םילמ
.םש שודיקה ןישועש ןחלשה לצא אלא המיבה

אלש םגו ה"רתכל אתוליז היהי אלש ןפואב ה"רתכ לוכי םא ,העבקנ רבכש הווצמ תבה רבדבו
תקולחמ הזמ תויהל רשפא םאו ,תונשל הארי שודיק תיישעב קר היהיש תונשל תקולחמ היהי
תיישעב קר היהיש גיהני אבהל לבא ,עבקוהש ומכ חיני - וב רזוחש לע ה"רתכל אתוליז וא
.םדאל שיש החמש לכב תושעל ליגרה שודיק

םינבב ףאו ,דועו תבש לולחב םילוקלק הברדא הזמ אצוי הארנה יפל ,ה"רתכ בתוכש תלעותהו
ה"רתכ האר ללכה ןמ תאצוי תב הזיאב םא ףאו .תוצמלו הרותל וברקל הזמ תלעות וניאר אל
הווצמ תב תגיגחד שדחה ןינע קחרל שי ןכלו .לוקלק הברדא אוה ןבורד אבורב ,תלעות הזיא
.ליעלדכ תקולחמ אלב לבא ,ברקל אלו
.ןייטשנייפ השמ ,ודידי

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח