ל"צז הטאר םלושמ ברה ןואגה תטיש
"רשבמ לוק" ת"וש

ותפוקתו רבחמה תודלות
ד"שת תנשב הצרא הלע ,ץיבונרשט ריעב קסופו ברכ שמיש ,היצילגב (1875) ה"לרת תנשב דלונ
לוק" ת"וש רביח ,גוצרה ברה לש וצעויו לארשיל תישארה תונברה תצעומ רבח היה ,(1944)
םשה רבסה .(1963) ג"כשת תנשב םילשוריב רטפנ ,תובר תוילאוטקא תולאשב קסעו "רשבמ
האושה ירחא יתיכז רשאכ ,הליפת ינאו" :ומלוע תשיפת תא םג ףקשמ "רשבמ לוק" ורפס לש
א"בב ... המילשה ונתלואג רשבמ לוק עומשל 'ה ינכזי ןכ הלואגד אתלחתאב תוארל הארונה
.(ותמדקהב) "ר"יכ

תורעהו הכרדה ,םוכיס - הבושתה
(1958 = ח"ישת) לארשי תנידמ לש רושעה תנשב תותדה דרשמ לש להנמה ידי לע לאשנ רבחמה
ןויד ןיא .לארשי תונבל רדוסמ סקט וא עוריא תעיבק ונייהד ,"הווצמ תב תגיגח תינכת" ןיינעב
תב תגיגחל תינורקע תודגנתה ול ןיאש ,הלוע הרצקה ותבושת ךותמ .היגוסה יבועב בחרנ
םוי" רותב רפסה תיב וא החפשמה ברקב הווצמה תב םוי ןויצ תא דדועמ אוה אברדאו ,הווצמ
ברקב תוקולחמל םורגל םילולע רשא םישדח םיגהנמ עובקלמ רהזנ אוה ךא ,"הליגו החמש
שוחל שי מ"מ" :תבה ידי לע שידק תרימא ןיינעב ריאי תווח ת"וש לע ססבתמ אוה .לארשי
ומצעל המב הנוב דחא לכ 'יהיו םה הרות כ"גש לארשי ינב לש םיגהנמה חכ ושלחי ךכ י"עש
הלא םילוקיש תובקעבו,"...םהב לזלזל ואוביו אלולטאו אכוחכ ןנברד ילימ יזחמו ותרבס פ"ע
.השעמל הכלה ולש תויתכלהה תוכלשהה לכ םע "הווצמ תחמש"כ םויה תא עובקלמ ענמנ אוה

[1702-1638] סמרוומ ךרכב ריאי ברה לש (ב"כר ןמיס) "ריאי תווח" ת"ושב השיגהו אשונה
:התומלשב ןאכ תטטוצמ הבושתה ןכלו ,"רשבמ לוק" ת"ושל דואמ המוד
ותריטפ ינפל הוצו ןב ילב רדענ דחאש .םש םסרופמו םדרטשמאב השענ רז רבד הלאש"
'יע] שידק תבה רמאת דומילה רחאו םרכשב ותיבב שדוח ב"י ךות םוי לכ הרשע ודמליש
היאר ןיא יכ ףאו .םיסנרפהו הליהקה ימכח הדיב וחימ אלו ['ו 'יס ח"אח אנידמ ש"ר ת"וש
יכ ףאו לארשי ינב ירקמ םירכז ןינמ שי םג םשה שודיק לע הווצמ השא םג יכ רבדה רותסל
שי תבב םגד ארבס שי מ"מ היה רכז ןבב שידק םימותי תרימא רוקמ ונממש ע"רד השעמ
ינב לש םיגהנמה חכ ושלחי ךכ י"עש שוחל שי מ"מ .איה וערז יכ שפנל חור תחנו תלעות
ןנברד ילימ יזחמו ותרבס פ"ע ומצעל המב הנוב דחא לכ היהיו םה הרות כ"גש לארשי
הכרב לכ ףוסב תוחשל אבה לע ןידמוע ןיא 'פב 'סותה כ"כו וב לגלגל ואוביו אלולטאו אכוחכ
מ"מו 'מגב רכזנ אלש הז ש"כד ל"י 'מגב רכזנו ל"זחקת אוהש םש ינאש רמול ןיאו ץוריתל
המכבו ב"ע ו"ל ףד תומבי 'מגב ראובמכ קוזיח ךירצו הרות לארשי לש ןגהנמו שרדממ אב
ןידמלמ קר םש רמאנ אלש פ"עאו .הרות לשמ רתוי םהירבדל קוזיח ושע ל"זח כ"עד יתכוד
אל כ"עד ל"נו רמא אל עמש עמשב ומכ הנוגמ ז"ה 'יפאו ןיחומ רמא אלו תוחשל אלש ותוא
חור סגל והובשחי קר ונממ ודמלי אלו 'ימרגל דיבעד םתה ינאש ל"י מ"מ ם"במרה ורכז
ד"נעפלנהו .תוחמל שי םוסרפו הפיסא שיש הז ןודנב ןכלו .ז"ג םעטל תמאב 'סותה ש"מכ
ב"ח הבהאמ הבושתו ד"וי לאקזחי תסנכ ת"וש 'ע) /ד"ב תוהגהמ/ ךרכב םייח ריאי יתבתכ
.(ז"ע ש"מ ('י תוא ט"כר 'יס)

הבושתה לש םינייפאמה
תא ריכזמ רשא סקט ונייהד ,"הווצמ תב לש עינאמערעצה" לע לאשנ ןייטשנייפ ברהש העשב
ןינעב" "תותדה דרשמ לש להנמה" ידי לע הטאר ברה לאשנ ,םיללובתמהו םימעה תוקוח
הנווכ אלא ,שדחל וא סורהל הנווכ םוש תרכינ אל הלאשה חסונב ."הווצמ תב תגיגח תינכת
תונב לש םיינרותה םידומילה תרגסמב ,לארשי תנידמ לש תותדה דרשמ ישנא לש תיכוניח
םיכסמ הטאר ברה ,הריעצה לארשי תנידמ לש תיתדה ךוניחה תכרעמל תוירחא ךותמ .לארשי
ןיא ךא .רפסה תיב וא החפשמה תרגסמב יכוניח עוריאכ הווצמה תב םוי תא ןייצל תינורקע
הכלה הווצמ תדועסכ הווצמה תב תא גוגחל ,העובק הכלה וא גהנמ תיתכלה הניחבמ עובקל
.הכלהב םישדח םיגהנמ תעיבק לש תיללכה תויתייעבה ללגב השעמל

("ןרהא ןקז") "אתרק יבירחמ םידרומה ולאל" תיאנק תודגנתה "רשבמ לוק" לעב ירבדב ןיא
המכסה הפ שי אלא ,("השמ תורגא") "םייביטברסנוק וא םימרופר" םידוהיל תוגייתסה וא
העצהכו ,"הליגו החמש םוי"כ ,לארשי תבל בושח יכוניח עוריאכ םויה ותוא תא ןייצל תינורקע
תא ןייצל רשפאו" :רבחמה םייסמ (תיכוניח הצלמה וא תיתכלה הארוהכ אל ךא) תירשפא
תונבל רפסה תיבבו התיבב םידידיו םיבורק לש גוחב ,הליגו החמש םוי רותב הזה ערואמה
ריהבהל אמויד אנינעמ האצרה תוצרהל (השא וא שיא) םשד הרומה לכויו ,וב תדמול איהש
"אמויד אניינעב" הרומה לש השרדה הטאר ברה יפל ".תווצמה ליגל העיגהש לארשי תב תבוח
איה השרדהש ,ןייטשנייפ ברה ירבדל דוגינב הזו ,םויה לש ומוציע תא "ריהבהל" ידכ ,תצלמומ
דובכל םילמ הזיא רמול םג האשרו" :הליחתכל הצלמה ילב ךא ,דבלב תושר תרותב קר
"הזב שיש ה"רתכ רבוסש תלעותהל יגסיש רבתסמ הזו ,התחמש

ד"מ ןמיס 'ב קלח רשבמ לוק ת"וש


.קרב ינב ,ח"ישת ולסכ 'ב ,ה"ב
.ו"ת םילשוריב ,י"נ אנהכ .ז .ש ר"ד תותדה דרשמ לש להנמה דובכל

בתכ 'ל תוא תוכרבד ט"פ ש"ארה לע ח"ד 'סב הנה ,הווצמ תב תגיגח תינכת ןינעב ותלאש ד"ע
איה וז הכרבב הנווכה :הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב באה ךרבמש הווצמ רב לש הכרבה שוריפ
לשרתמשכ אצמנו הרותב ולדגלו תווצמב וכנחל באה לע לטומו הבוח היה התע דעש לע ךרבמש
שריפש (ח"קס ה"כר 'יס א"גמב םג אבומה) שובלה לע גישהש ש"ייע ,וילע שנענ אוהש הז לכמ
וניא ותב וכנחל בייח ונב ט"כ ףד ריזנב ןנירמאד ןויכ כ"או .ושוריפ תא החד אוהו רחא ןפואב
העיד איבהש א"קס ג"מש 'יס א"גמה ד"פל ףאו .תב יבג הז ןינע ךייש אל אליממ ,הכנחל בייח
ךרבי אל הכנחל ביוחמש ד"מל םגד ה"קס ה"כר 'יס א"אב ג"מפה בתכ מ"מ הכנחל בייחש
ןושלמ חכומ ןכו .התונטקב הכנחל ביוחמש תווצמ כ"כ הב ןיאש יפל םינש ב"יל העיגהשכ באה
,הנש ג"י דע ונבב לפטהל םדא ךירצ א"ר רמא םירענה ולדגיו קוספב תודלות 'פ הבר שרדמה
לפטיל םדא ךירצ םש י"שר שריפ ז"עו ,הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב רמאיש ךירצ ךליאו ןכימ
ןיא ז"פלו ,אל ותב לבא ונב אקווד עמשמ בתכ םש ל"דרה ישודחבו תווצמו הרות ודמלל ונבב
כ"אש .ל"ז םינורחאה ובשח רשאכ ןטקה רבועש המ לע שנענ ויבא היה התע דעש ליבשב םעטה
.ל"נה תודומח ירבדמ עויס ול שיו ,ונבל הרות דמלל בייח לע הנווכה רקיע אלא .ןכ ותבב םג

םישנ ןיאש םלועה גהנמו ,ארמגד אנידמ איה למוגה תכרב אהד ,הזב רחא םעט ל"י דועו
ינפב איה וז הכרב רדסד םושמ םעטה ט"יר 'יס ח"ואב םינורחאה ובתכו וז הכרב תוכרבמ
ינפל הויצו ןב ילב רדענ דחאש ב"כר 'יס ריאי תוח ת"וש 'יעו ,השאל אערא חרוא ואלו הרשע
,שידק תבה רמאת דומילה רחאו ,םרכשב ותיבב שדוח ב"י ךות םוי לכ הרשע ודמליש ותומ
וערז יכ שפנל חור תחנו םשה שודק לע הווצמ השא םג יכ רבדה רותסל הייאר ןיא יכ ףא :בתכו
דחא לכ 'יהיו םה הרות כ"גש לארשי ינב לש םיגהנמה חכ ושלחי ךכ י"עש שוחל שי מ"מ ,איה
.םהב לזלזל ואוביו אלולטאו אכוחכ ןנברד ילימ יזחמו ותרבס פ"ע ומצעל המב הנוב

תיבבו התיבב םידידיו םיבורק לש גוחב ,הליגו החמש םוי רותב הזה ערואמה תא ןייצל רשפאו
אנינעמ האצרה תוצרהל (השא וא שיא) םשד הרומה לכויו ,וב תדמול איהש תונבל רפסה
.תווצמה ליגל העיגהש לארשי תב תבוח ריהבהל אמויד
הטאר םלושמ ,בר דובכב

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח