ל"צז גרבנייוו בקעי לאיחי ברה ןואגה תטיש
"שא ידירש" ת"וש

ותפוקתו רבחמה תודלות
שמיש ,רסומה תעונת לש םינבר לצא הקדובולסו רימ תובישיב דמל ,(1885) ה"מרת תנשב דלונ
תדובע בתכ ,הינמרגב הטיסרבינואב דומלל רבע הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע .ברכ
דע דסומה לש להנמכ ןהיכ ךשמהבו ןילרבב םינברה רנימסב דמיל .הרוסמה לע רוטקוד
בשי הב ,ץייוושב הרטנומל חורבל חילצה היינשה םלועה תמחלמ ךשמב .האושה ימיב ותדמשה
המרב תיתכלה הקיספו תידומלת תונדמל ודומילב בליש .(1966) ו"כשת תנשב ותריטפ דע
םע "שא ידירש" ת"וש רביח ,ותטיש יפל הרות ידמול לש רוד לדיג .תיעדמ השיג םע ההובג
.דועו רסומה תעונת לע ,דומלתה לע םירקחמו הכלה יקספ

תורעהו הכרדה ,םוכיס - הבושתה
,הווצמה תב תגיגח אשונב רתויב הפיקמהו הכוראה איה גרבנייוו בקעי לאיחי ברה לש ותבושת
,ןייוצמ אל הבושתה לש ךיראתה .אשונב יתועמשמ הנפמ הללוח איה ,ךשמהב הארנש יפכו
םע דדומתה קפס אלל רשא ,"תפרצב הלודג ריעב ישאר בר" ידי לע הלאשנ הלאשה
.בחרה ידוהיה רוביצה לש תוללובתהה

איגוסב ףיקמ יתכלהו ידומלת ןוידב תחתופ איה :רתויב ינויגהו יתטיש ןפואב היונב הבושתה
םיצורית השימח לע ןויד ,הרז הדובע תוכלהב ם"במרה ןושלב ןויד ,"וכלת אל םהיתוקוחב" לש
םינוידה רחאל קר .ב"ע א"י הרז הדובעו ב"ע ב"נ ןירדהנסב היגוסה ןיב הריתסה תא ריבסהל
לש תויעבה תא חתנמו ,ונרודב הווצמה תב תגיגח אשונל רבחמה שגינ ,הלאה םייתכלהה
ךוניחה לש תויעבל קימעמ ןפואב הז רשקהב סחייתמ אוה .האושה רחאל תידוהיה הרבחה
תוהדזה") ידוהיה שגרה םגו ינרותה ךוניחה רבד לש ופוסב .האושה רחאל הלוגב ידוהיה
וצ" םייק ותעדלו ,תאז היגוסב יזכרמ לוקישכ ויניע דגנל דמוע הווצמה תב תלכ לש ("תידוהי
הבוח" ותעדל שי ךכ תובקעב .קזח ינרות ךוניחל גואדל האושה רחאל רודב םיכנחמל "העש
,םילבוקמה תועינצה יללכ לע דיפקהל ןבומכ שי .תורגבה גחכ הווצמה תב תא גוחל "תיגוגדפ
.תסנכה תיבב הביסמה תא םייקל ןיאש ןייטשנייפ ברה םע םיכסמ אוהו

.הרצקב ךשמהב םתוא םכסנו ,םיאשונ רפסמב הנד הבושתה

הבושתה לש םינייפאמה
.וינפל םיקסופה לכ רשאמ בל תמושת רתוי הווצמה תב תגיגח אשונל שידקמ גרבנייוו ברה
רשא אשונ ,"וכלת אל םהיתוקוחב" תייגוס לש םייתכלהה תודוסיב קסוע ,ךורא אוה ןוידה
,(רמייהסדליה לאירזע יבר ,ןמפוה יבצ דוד ברה) האושה ינפל זנכשא ינבר תא דחוימב דירטה
"ןרהא ןקז" לעב לע קלוח גרבנייוו ברה .םירחא םימע לש םתמכחו םתוברת םע ודדומתה רשא
תעפשה חותינב םג אלא ,"וכלת אל םהיתוקוחב" לש רוסיאה םושייו שוריפב קר אל
התוא ךשמב יתוהמ ןפואב התנתשה תיתרבחה תואיצמה םגש רוכזל שי לבא ,םימרופרה
.ידוהיה ךוניחה תייעבו תוללובתהה תעפות ,האושה ידי לע הרצק הפוקת
,הווצמה תב תא גוגחל וגיהנה רשא ,"וניחא" לש םתנווכ תא גרבנייוו ברה איבמ ןוידה ךשמהב
אלא ,םיביטברסנוקבו םימרופרב םחלנ אל אוה .תיסיסבה תיכוניחה םתרטמ תא דבכמ אוהו
האושה ירחאש רודל דחוימב ,קזח ידוהי ךוניח - םהלש תפתושמה הייעבה םע ההדזמ השעמל
,גרבנייוו ברה לש תורחא תובושתל םג תינייפוא תאז השיג .(ורוביחל "שא ידירש" םשה ןכלו)
םילוקישל םירושק אלא ,תופורצ תויתכלה תולאש לע םיססובמ םניא הלא םירבדש עדומ רשא
םינברה רנימס ,רתויב םיבושחה ךוניחה תודסוממ דחא לש ןורחאה ולהנמכ .םייגולואידיא
אוהו ,שאר דבוכב המצע תבה תושגרל סחייתמ רשא ,דיחיה קסופה אוה גרבנייוו ברה ,ןילרבב
.תונבו םינב ןיב היילפהל עדומ

:םיאבה ם"במרה ירבדב חתופ יתכלהה ןוידה

א"י הרז הדובע תוכלה ם"במר
ןהב אצויכו רעשב אלו שובלמב אל ןהל ןימדמ אלו םיבכוכ ידבועה תוקחב ןיכלוה ןיא :א
שקנת ןפ ךל רמשה רמאנו ,וכלת אל םהיתוקחבו רמאנו ,םיוגה תוקחב וכלת אלו רמאנש
עודיו ןהמ לדבומ לארשיה היהי אלא ,ןהל המדי אלש ריהזמ אוה דחא ןינעב לכה ,םהירחא
לידבאו רמוא אוה ןכו ,ויתועדבו ועדמב ןהמ לדבומ אוהש ומכ וישעמ ראשבו ושובלמב
תיציצ ומכ ושאר תיציצ לדגי אלו ,ןהל דחוימה ,שובלמב שבלי אל ,םימעה ןמ םכתא
אלו ,תירולב ארקנה הזו ןישוע ןהש ומכ עצמאב רעשה חיניו ןידדצה ןמ חלגי אלו ,םשאר
תומוקמ הנבי אלו ,ןה ןישועש ךרדכ וירחאלמ ערפה חיניו ןזאל ןזאמ וינפ דגנכמ רעשה חלגי
ולאמ תחא השועה לכו ,ןישוע ןהש ומכ םיבר ןהב וסנכיש ידכ ם"וכע לש תולכיה ןינבכ
.הקול ןהב אצויכו

טמוש חור לכל תועבצא שלש בורק ותירולבל עיגהש ןויכ לארשימ רפתסמ היהש ם"וכע :ב
.ודי תא

ןהל המדי אלש יפל יאנג ול היהו םהיכלמ ינפל בשיל ךירצו תוכלמל בורק היהש לארשי :ג
.ןישוע ןהש ךרדכ וינפ דגנכ חלגלו ןהישובלמב שובלל רתומ הז ירה

ג"צ ןמיס ג קלח שא ידירש ת"וש


,ד"ארהמ לודגה ברה דובכ ה"ב
תפרצב הלודג ריעב ישאר בר

- וכלת אל םהיתוקוחבו םושמ הזב שי םאו הווצמ תב תגיגח גוחל רתומ םא ותלאש רבדב

םייוגה תוקוחב הכילה רוסיא
,א"ה ,א"יפ ז"ע 'לה ם"במרב .םינושארה תקולחמ םייוגה תוקוחב הכילה רוסיאב שי הנה
,ןהב אצויכו רעשב אלו שובלמב אל םהל ןימדמ אלו ם"וכעה תוקוחב ןיכלוה ןיא :בתכ
שקנת ןפ ךל רמשה :רמאנו ,וכלת אל םהיתוקוחבו :רמאנו ,יוגה תוקוחב וכלת אלו :רמאנש
עודיו ןהמ לדבומ לארשיה 'יהי אלא ןהל המדי אלש :ריהזמ אוה דחא ןינעב לכה ,םהירחא
םכתא לדבאו :רמוא אוה ןכו .ויתועדבו ועדמב ןהמ לדבומ אוהש ומכ ,וישעמ ראשבו ושובלמב
חלגי אלו ,םשאר תיציצ ומכ ושאר תיציצ לדגי אלו םהל דחוימה שובלמב שבלי אל .םימעה ןמ
דגנכמ רעשה חלגי אלו .תירולב :ארקנה הזו ,ןישוע ןהש ומכ עצמאב רעשה חיניו םידדצה ןמ
לש תולכיה ןינבכ תומוקמ הנבי אלו .םה ןישועש ךרדכ ,וירחאלמ ערפה חיניו ןזואל ןזואמ וינפ
.הקול ,ןהב אצויכו ולאמ תחא השועה לכו .ןישוע ןהש ומכ םיבר םהב וסנכיש ידכ ,ם"וכע
אלש וא םישוע ןהש ומכ תורוצ םהב השעי אלש רמאי םא ,הז והמ ,א"א :ד"בארה תגשהבו
.(םירבדה תא ראבנ ןלהלו) םישוע םהש ךרדכ םיברה תא וב ץבקל ןמיס םינמח םש השעי

ז"ע ישרשמ םהב שיש םירבדב ןיב ,רבד לכב םירכנל תומדיהל רוסאש ,ם"במרה ירבדמ אצוי
םאו ,ת"המ רוסא הז לכשו תומואל םידחוימ םהש אלא ז"ע ישרשמ םהב ןיאש םירבדב ןיבו
רוקמו םהיניב םייורש לארשיש תומואה לכ ללוכ הז רוסיאשו ,הקולו ואלב רבוע ןכ השוע
הווצמ ךוניחבו 'נ ת"ל ג"מסבו 'ל ת"ל תווצמה רפסב 'יעו .האר 'פ ירפסבו ירחא 'פ כ"ותב וירבד
.ב"סר
ואלהש הרואכל הארנ ג"יש 'יס םלשה םיאריב ןכו ח"פ 'יס םילילא דומע ,םיארי רפסהמ םלוא
ךלת אלש ,ךיקלאמ תאריו :ל"זו ,דבלב םירצמבו תומוא 'זב רמאנ וכלת אל םהיתוקוחבו
ץרא לא 'ד ךאיבהו :םיטפשמ 'פב ביתכד ,תומואה העבש השעמכ השעת אלו םייוגה תוקחב
םירצמ ץרא השעמכ :תומ ירחא 'פב בותכו ,םהישעמכ השעת אל :'ירתב ביתכו 'וגו ירמאה
וליפא 'יפ ,וכלת אל םהיתוקוחבו ושעת אל 'וגו ןענכ ץרא השעמכו ,ושעת אל הב םתבשי רשא
,ןהילע הרות הריהזה ןהלש הרות םשל ןכ תושעל ולגרוהש תוקוחו םישעמ אלא ,תוריבע ןניא
האצוי השא המב קרפב הרות םשל תושעל ולגרוהש תוקוחהו םישעמה המ ושריפ םימכחו
'יהש םימכח דיב הלבק התיהש המ לכ הנומ תבשד ז"פ אתפסותבו ,(א"ע ז"ס תבש)
תומוא 'ז לע בותכה ריהזה רשאכו .הלבקב קר ארבסמ ןניא יכ ןהילע ףיסוהל ןיאו םהיתוקחמ
השעמכ :ביתכדכ ,ז"לז ושקוה ירהש ,ןהיתוקוחו םירצמ ץרא השעמ לע ריהזה ךכ םהיתוקוחבו
אהד ,תוריבע ןניאש תוקח יקופאל ואל ,תוריבע לע :כ"תב 'ירמאד ג"עאו .'וגו םירצמ ץרא
אלא ,ב"ויכו 'וכו ירמאה יכרדמ ז"ה ימוק רפסמה :אינתדכ תוריבע ןניאש תוקוח אבוט אינת
אינת יכהו .וכלת אל םהיתוקחבד ואלו הריבעד ואל ,ןיואל ינש ,תוריבע ןהש תוקח לע רובעל
:ל"ת ?ןתומכ םינינב ונבי אלו תועיטנ ועטי אל לוכי ,מ"רא השעמכ :מ"חא 'פ ירפסב
?ןישוע 'יה המ ,םהיתובאלו םהל םיקוקחה םיקוחב אלא יתרמא אל ,וכלת אל םהיתוקוחבו
:רמאנ ךכל ,התבו השא אשונ שיאו ,םינשל השא תאשינ ,השא אשונ השאו ,שיא אשונ שיא
.וכלת אל םהיתוקחבו

ןכו ,םירצמבו תומוא 'זב אלא םהיתוקוחבו לש רוסיאה ןיאש ,םיאריה ירבדמ אצוי הרואכל
.ויאריל ביבס ורפסב ,ל"צז ןיקלאוו א"רהמ ןואגה תעד
ם"וכעה יגהנמ ירחא תוקחל םישפחה וליחתהש םיגהנמ המכ לע תוכז דמלל אצי ךכ ךותמו
ז"פ) אתפסות התואב םייונש םירבד הברהש :ח"עק 'יס ד"רויב י"בה בתכ הז ןיעכו ,ש"יע ,'וכו
אמשו .בל לע םש שיא ןיאו םהב םילשכנ א"נב הברהו ירומאה יכרד םושמ םהב שיש (תבשד
םירבד ראש לכו ,דבלב 'מגב ורכזוהש םירבדל אלא ירומאה יכרד םושמ שוחל ןיאש והל עמשמ
דמלל ןיא מ"מ - והיינימ אדומלת קיתש הוה אל כ"לאד ,אתכלהכ אלד ווה אתפסותב םייונשה
ומכ ,םיאריה לעבל וליפא רוסא הזו ם"וכעל תומדהל ידכ םישוע םהש ,םישפחה לע תוכז
.ןלהל ראוביש
תמא וזו ,הרותב בותכש ומכ םירבדה תא רדיס םיאריהש אלא ,ןכ רבדה ןיא ד"נעל לבא
םישעמ אלא תוריבע םניא וליפא :בתכ כ"חא לבא ,תומואה 'זב םירבדה ורמאנ הרותבש
'פב ...תוקוחהו םישעמה המ ושריפ םימכחו ...ןהלש הרות םשל ןכ תושעל ולגרוהש תוקוחו
,םהיתוקחמ 'יהש םימכח דיב הלבק התיהש המ לכ הנומ תבשד ז"פ אתפסותבו השא המב
ורבע רבכש תומוא 'ז לע אל םש רבודמהש ,האור םימכח ונמש המ אתפסותבו 'מגב ןייעמהו
יכרדמ םהש םש םייונמה םירבדה לכ ירהש ,תורחאה תומואה לכ לע אלא םלועה ןמ ופלחו
התיהש שרפל רשפא יא ,םהיתוקוחמ םהש םימכח דיב הלבק התיה וניבר ירבד יפלשו ירומאה
ריהזה רשאכו :וניבר בתכש המש ,הארנו .תומואה תעבש תוקוחמ םהש םימכח דיב הלבק
ושקוה ירהש ,םהיתוקוחו םירצמ ץרא השעמ לע ריהזה ךכ םהיתוקחבו תומוא 'ז לע בותכה
לארשיש תומואה תוצראמ ץרא לכב אלא ,תומוא 'זב אקוד ואלש רמול הצר 'וכו ביתכדכ ז"לז
ץרא השעמכ ביתכדכ הזל הז ושקוה ירהש :ןושלהו םהיתוקוחבו םושמ רוסא םהב ןיבשוי
ז"לז ושקוה ירהש ןושלה ןיא כ"לאש .וניבר תנווכ איה ןכש חיכומ 'וכו הב םתבשי רשא םירצמ
,רמול ותנווכש אלא ?ז"לז ושקוה ירהש רמול ול המלו ןכ הרותב שרופמ םירצמב ירהו ,ןבומ
,א"ה ז"ע 'להמ א"יפב ם"במרה בתכש המ ןיעכ הזו .הרותה הרסא דבלב תומוא 'ז אקוד ואלש
תא םג איבה ,וכלת אל םהיתוקוחבו ;יוגה תוקוחב וכלת אלו םישרופמ םיבותכ איבהש רחאל
ןיא הרואכלש ,םימעה ןמ םכתא לידבאו קוספה תא ןכו םהירחא שקנת ןפ ךל רמשה םיקוספה
שי הלא םיקוספמש אלא ,םייוגה תוקוחב הכילה לש רוסיאהמ םירבדמ הלאה םיקוספה
םירומאה םיקוספהש 'יאר ןאכמו ,םימעה ראשמ לארשי תא לידבהל הצור ת"ישהש ,דומלל
.תומואה ראש לע םג םיטשפתמ תומוא 'זב

םיוגה תוקחב םדא ךלי אלש ארובה ונוצ :בתכש ,ז"נ תואב םיאריה ןושלמ קדקדל שי ןכו
,יוגה תוקוחב וכלת אל :םישודק 'פב ביתכד אבוסו ללוז תויהל ובבל תורירש ירחא ףודרל
חלשמ ינא רשא יוגה תוקוחב וכלת אלו :רמאנ םישודק 'פבו .םיאבוסו םיללוז םייוגה תוקחו
יכ ;םינענכה ולא םכינפמ חלשמ ינא רשא :םיירצמה ולא ,יוגה תוקחב :םש ארפסבו ,םכינפמ
םדא ךלי אלש :בתכ וניבר וליאו .וללה םירבדב םיפוטש םינענכה 'יהש דמלמ ,ושע הלא לכ תא
אמגוד םה םינענכהו םירצמה יכ וניבר רבוסו םיאבוסו םיללוז םייוגה תוקחו ...םייוגה תוקחב
ןמ םכתא לידבאו :ןכו םימעה ןמ םכתא יתלדבה רשא :םיקוספהמ אצוי הזו .תומואה ראשל
לש םתא ירה ואל םאו ימשל םתא ירה םימעה ןמ םתא םילדבומ םא :ארפסבו .םימעה
,תוקוחב תכלל אלש - וכלת אל םהיתוקחבו :ב"סר הווצמ ךוניחה ןושלמ ןכו .וירבחו רצנדכובנ
םידבועו 'ה תאמ םירס םהש ירחאמ ןינעה הזו 'וכו וכלת אלו :רמאנש ,תומואה 'זמ םייוגה
.'וכו ונישובלמב םהכ גהנתנ אלש תוצמה ןיינעו ם"וכע

תומוקמה לכ איבה כ"חאו ,תומואה 'זמ םייוגה תוקוחב תכלל אלש בתכ הליחתבש ונל ירה
ד"ריב ח"בהש .םיאריה תעדב ןכ ןיבה ח"בה םגש הארנו .םירכנל תומדתהה הרסאנ םהבש
ןיא ארבסמד םיאריה םשב איבהש תוינומיימ תוהגה לע בתכו םיאריה לע קלוח ב"ס ח"עק
רקיעה אלא ,אתילד - ם"וכעה תוקחמ איהש םדיב הלבק התיהש םימכח ונמש המ לע ףיסוהל
ויהש םירבדה וריכזה ל"זר יכ ,ל"זרדב רכזנ אלש י"פעא ,רוסא ,םהל דחוימש המ לכבש
המ לע גישה אלו .םינמזה לכב ושדחתנש םייוגה גהנמ לכב ה"הו םימיה םתואב ...םיגהונ
ומכ םיאריה ירבד שריפ ח"בה םגש חכומ - תומוא 'זב אלא רסאנ אלש םיאריה בתכש
.ונשריפש

םהב שיש םירבדב אלא וניא םהיתוקוחב םושמ רוסיאהש ,שרופמ אצוי םיאריה ירבדמ הנהו
ונמנש תואסקרקו תוארטט לע בתכ ךוניחבו ז"על זמר םהב שיש ,רמולכ ,םהלש הרות םושמ
תונזו תונועגש תושעל םיצבקתמשכ םהיצוביקב םישועש קוחש ינימ םה הלא לכו :ארפסב
יומיד לכש עמשמ ל"נה ם"במרהמ וליאו ,ןלהל אבויש ק"ירהמה תעדכ והזו .םילילא תדובעו
אוהש ומכ ,וישעמ ראשבו ושובלמב עודיו םהמ לדבומ לארשיה 'יהי :בתכ ירהש ,רוסא ם"וכעל
ןכש .ךוניחהו םיאריה תעדכ רבוסש עמשמ ד"בארה ירבדמו .ויתועדבו ועדמב ןהמ לדבומ
רופסת אלשו תיציצ לדגת אלשו רוחנת אלש :ב"ביר רמאש המל ,ירחא 'פ ארפסל ושוריפב
.םהב םהיניע םישנה ונתיש ידכ תונזל ע"א ןיטשקמש םייוגה ךרד אוהש :בתוכ אוה ,ימוק
םיתנש וא הנש ז"על ןתוא ןילדגמ ןהש יל המודמכו :ד"בארה בתוכ ,תירולב לודיג רוסיאלו
ש"מע ד"בארה תגשהמ עמשמ ןכו .ש"יע ,ז"ע יונל ותוא ןימירחמו ותוא ןיחלגמ ףוסבלו
,הז והמ עדוי יניא :ד"בארה בתוכ ,ם"וכע לש תולכיה ןינבכ תומוקמ הנבי אלו :םש ם"במרה
ד"בארהו ם"במרה ןיב קוליחהש הארנו .הלעמל אבומכ ,תורוצ םהב השעי אלש רמאי םא
,ז"ע וא תונז םושמ םהב שיש םירבד קר ד"בארלו ,רוסא םירכנל יומיד לכ ם"במרהלש ,אוה
.ךכב וקליח אל נ"הפכש ,ח"עק 'יס ד"רוי ך"שבו ז"טב 'יעו .ל"נכ

תא רידגה א"מרהו .םתומילשב ם"במרה ירבד וקיתעה ח"עק 'יס ד"רויב ע"ושהו רוטה הנהו
םימעה תוקוח םושמ ןיאש ח"פ 'יס ק"ירהמה ירבד י"פע םימעה תוקוח רוסיא לש םינידה
הלגנ ומעט ןיאש הנושמ רבד השועש ןויכש ,הלגנ ומעט ןיאש רבד ,'אה :םינפ ינשמ דחאב אלא
,םעטה א"מרה בתכ מ"דבו) םהיתובאמ ם"וכע ץמש וב שיש שוחל שי ,ןכ םישוע םהש אלא
,'בהו :(םיהומתה םהירבדכ השעי המל כ"לאש ,םהל הדומו םהירחא ךשמנש יאדו הארנ זאש
ןירדהנסב ש"מ איבה מ"דבו) םימודא םישובלמ שובלל וגהנש ןוגכ תוצירפ םושמ וב שיש רבד
תומודא ןהיתועוצרש ם"וכע לש גהנמש ,ף"ירה שריפו אנאסמד אתקרע ייונשל וליפא :ב"ע ד"ע
עבצו םודא ושובל תויהל לארשי ךרד ןיאד ,תועינצ םושמ אוה גהנמה הזד ,םירוחש לארשי לשו
,תלעותל וגהנש אלא ,ל"נה םושמ םהב ןיאש םירבד לבא ,(תולפשהו הענכהה לע הרומ רוחשה
אפור אוהש רכינ אוה ז"יעש ,דחוימ שובלמ שבול החמומ אפור אוהש ימ לכש ןכרדש ןוגכ
אוה רוסיאה לכש ,אוה הלועה ללכהו .רתומ ,רחא םעט וא דובכ םושמ םישוע םא ןכו ,ןמוא
וא ןוממ תלעות םשל השוע םא לבא ,תרחא תלעות אלב ם"וכעל תומדיהל ידכ השוע אוהשכ
.רתומ ב"ויכו דובכ

חיכוהש ש"יעו ןכ רבוס ם"במרה םג ק"ירהמה תעדלו ,ל"נה ק"ירהמב אוה םירבדה לכ רוקמו
רמול ול המלו ,םהל דחוימה שובלמב שובלי אל :םש ז"ע 'להב בתכש ם"במרה ןושלמ ןכ
רבכש שובלמב רסאנ אלד יאדו אלא ?םשובלמל המודה שובלמב שבלי אל :אמיל ,םהל דחוימה
וא ,(ב"ע ,ד"ע ןירדהנס) י"שריפש ומכ ,תועינצ םושמ ונממ םילארשיה ושריפו םהילא דחייתנ
ורמאדמ ,רתומ דובכ םשל וא תלעות םשל השוע אוהש לכש ,חיכוה ןכו .רחא םעט םושמ
ג"עאו ,ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש רבד לכ :ז"ע ןילוחב ןכו ז"ס תבשב
שי ,ונתבהא קיספת ןפ וניתוניב רובעת לא רמואה :אתפסותב ונינש ןכו ,םיירומאה וב וליגרהש
.ש"יע ,תויארב הבריה ק"ירהמהו .רתומ ,דובכה ינפמ םאו .ירומאה יכרד םושמ וב

בורקש ימ :רוטהו ם"במרה ש"מע ח"עק 'יס י"בב השקהש המ בשייתמ ק"ירהמה יפלו
יריסא אתיירואדמד ןויכ - לכב רתומ אוה ,םהל תומדלו םהישובלמכ שובלל ךירצו תוכלמל
,'א :םיצורית ינש ץריתש ש"יעו ?תוכלמה יבורקל הרות רוסיא ריתהל םימכחל חוכ 'יה ךיא
אל הרותהש ,'ב ;תוריזגה לטבל ץרפב םידמוע תוכלמל םיבורקד ,רתומ לארשי תלצה םושמ
ורסא םהו םימכחל רבדה הרסמו וכלת אל םהיתוקוחבו :הבתכו המתס אלא רבד השריפ
תוכלמל םיבורקב םייקתי םהיתוקוחבו ארקו ,תוכלמל םיבורקל םריתהל וארו א"נב ראשל
יפלו .ז"עד א"יפ מ"כב בתכ ןכו ,תוכלמל םתברוק ןינעל םידירומו םילעמ םניאש םירבדב
.רוסיא םוש ךכב ןיא תלעות ןאכ שיש ןויכש ,אישוק ןאכ ןיא ק"ירהמה

תומדתהל םיצורשכ קר אוה רוסיאה לכש ,אישוק ןאכ ןיאש כ"ג בתכ ח"בהש יתיאר כ"חא
ם"במרה ןושלמ אצוי ח"בה ירבדכו .רתומ םהל תומדתהל ותעד ןיאש ימ לבא ,םהומכ גוהנלו
יאנג ול 'יהו םהיכלמ ינפל בשיל ךירצו תוכלמל בורק 'יהש לארשי :ג"ה ,םש ז"ע 'להב בתכש
,עמשמ .םישוע םהש ךרדכ וינפ דגנכ חלגלו םהישובלמב שובלל רתומ ז"ה ןהל המדי אלש יפל
,ח"בהו ק"ירהמה ובתכש ומכ אלא ,לארשי תלצה םושמ הזב שיש םושמ םעטה ןיאש
תעינמ וא דובכ ךותמ ןכ השועש ימל אל לבא ,םהל תומדתהל הצורש ימל קר אוה רוסיאהש
.ןויזב

רפסל וריתה ה"ד ,א"ע ,ג"פ ק"בב 'סותה ירבד וריכזה אל ח"בה ןכו י"בהש רבדה הומתו
ךלהש ,הליעמב ןחכשאדכ ,ליגר 'יה אוהו תוכלמל םיבורק לע ורזג אל הליחתמ :ימוק
ינש ונדמל םהירבדמ .םתוא העטהו ידוהי אוהש וריכי אלש ימוק רפיסו ןבואר ןב סומלוטובא
,דועו ;תוכלמל םיבורק לע ורזג אל הליחתבו םימכח תריזג 'יה ימוק רפסל רוסיאהש ,םירבד
ןיוכתנ אלו םיטילשה תא תועטהל ידכ ,ימוק רפסל ךכב ליגר 'יה ןבואר ןב סומלוטבאש
.ח"בהו ק"ירהמה ובתכש ומכ הזו .םהילא תומדיהל

ם"וכע תוקוחב הכילה תעינמ רקיעש י"פעא :ל"זו ,ב"נ ןירדהנסל יריאמב םישרופמ םירבדהו
תרופסתבו םהל םידחוימה םהישובלמב םהל המדי אלש ,הרז הדובע ישרש ןינעל אלא הניא
וילע האורה בושחיש דע םהלשכ תולכיה ןינבבו םהירמוכל םידחוימה םירבד ראשבו םרעש
ידכ הז ןיממ םניאש םירבד הברהב םירפוס ירבדמ טשפתמ רבדה כ"פעא ,םהלשמ אוהש
הרותב בותכ ונאצמש המ לכ ,מ"מו .וזל וזמ םהירחא וכשמי אלו םהילילאמו םהמ וקחרתיש
,ךכב םילילאה ידבוע ךרדש י"פעא ןישוע ,ותושעל ונל רתוהש וא ותושעל וניוטצנש םיאיבנב וא
,ז"ע םושמ רסאנש המ מ"מו ...ונמצע דצמ אלא םהיסומנ רחא תוכשמה תרותמ הל ונדרי אלש
בקעי בציו :בותכש י"פעא ,הבצמ םיקהל הרות הרסא ירהש .רוסא ,בותכ והונאצמ וליפא
רשפאש - ותנווכ) רקיע ןושארו .התרסא הרותהש אלמלא ןכ םירמוא ונייה אל אמש וא ,הבצמ
תושעל רוסאד אהו ,הרותב בותכ ונאצמ םא רתומ ז"ע םושמ וב שיש רבדב וליפאש רמול
ךכ :םייסו ןירדהנסל הנוי ונבר ישודיחב בתכ ןכו ,שוריפב הרסא הרותהש םושמ אוה ,הבצמ
תויגוסד הלעה הז ךותמו ןושארה ושוריפב ןכ בתכ ז"על א"בטירה ישודיחב םגו .רקיע הארנ
החד יריאמה לבא - (ש"יע אתכוד איהד רקיע ןירדהנסד םתהו ידדהא יגילפ ןירדהנסדו ז"עד
שיש םירבדב קר אוה ת"המ רוסיאהש ,וירבדמ ונדמל פ"כע .רקיע ןושארהו :כ"שמכ ,הז שוריפ
וכשמי אלש ידכ ,הז ןיממ םניאש םירבד ראש לע םג ורזג םימכח לבא ,ז"ע ישרשמ םהב
.ל"נה ג"פ ףד ק"בב 'סותה תעדכ הזו ,םהירחא

קיתעמ יריאמה ירהש .ןכ רבוס ם"במרה םג ותעדלש ,הארנ יריאמה לש ונושל תועמשממו
םרעש תרופסתבו םהל םידחוימה םהישובלמב םהל המדי אלש :בתוכו ם"במרה לש ונושל
םינמנה םירבדה םה םהו ,םהלשכ תולכיה ןינבבו םהירמוכל םידחוימה םירבד ראשבו
קר רסוא ם"במרהש ,ןכ רבוס ק"ירהמה םגש ,הלעמל יתאבה רבכו .הלעמל אבומכ ,ם"במרב
לש ךרס שי םרעש תרופסתב םגש ,כ"ותב ד"בארה תעד יתאבה ליעלו .םהל םידחוימה םירבד
לדבומ לארשיה 'יהי אלא ,םהל המדי אלש :בתכש ,ם"במרה לש ונושל תלחתמ םנמאו .ז"ע
אוהש עמשמ ,ויתודמבו ועדמב םהמ לדבומ אוהש ומכ וישעמ ראשבו ושובלמב עודיו ןהמ
המ לבא ,ןנברדמ אוה הזש רמול שי מ"מ ,ז"ע ישרשמ וב ןיאש הז וליפאו אוהש יומיד לכ רסוא
ונייהו ,הזמ הלעמל םירבדה לע יאק הקול ב"ויכו ולאמ תחא השועה לכו :וירבד ףוסב בתכש
.ז"ע לש ךרס םהב שיש םירבד השועש

יכרדב תכללמ ונריהזה :'ל הווצמ ת"ל תווצמ תווצמה רפסב ם"במרה ןושלמ עמשמ ןכו
:הלעתי ורמא אוהו ,םבשומב םהיצובקבו םהישובלמב וליפאו םהיתוגהנמב גהנתהמו ם"וכעה
םהיתובאלו םהל םיקוקחה םיקוחב אלא יתרמא אל :שוריפה אבו ...יוגה תוקוחב וכלת אלו
ןוגכ ,םהל םיקוקחה םירבדב ,םהלש תוסומינב וכלת אלש וכלת אל םהיתוקוחבו :ארפס ןושלו
,םימלצה תדובעל םהב םיצבקתמ 'יהש םיבשוממ םינימ םה הלאו ,תואסיקרקו תואריטרט
אלשו תיציצ לדגת אלשו רוחנת אלש :רמוא י"ר .םימכח ונמש ירומאה יכרד ולא :רמוא מ"ר
הזמ הרהזאה הלפכנו :בתוכו ךישממ אוהו .תוקלמ בייח ולאמ רבד השועש ימו ,ימוק רפסת
השעתו םהל המדת אמש ,םהירחא שקנת ןפ ךל רמשה :ורמא אוהו ,רחא ןושלב ןינעה
,ןיסולתב אצא ינא ףא ןיסולתב ...םיאצוי םהו ליאוה רמאת אלש ,שקומל ךל 'יהיו םהישעמכ
,א 'ינפצ) ירכנ שובלמ םישבולה לכ לעו :איבנה ןושל תעדי רבכו .םישרפה ןויז יניממ ןימ אוהו
הווצמ יטפשמ וראבתה רבכו .שובלמב וליפאו םהיתוקח לכ תונגלו םהמ קחרתהל ולוכ הז .(ח
םיאצוי םהו ליאוה ,רמאת אלש :האר 'פ ירפסב אוה םינורחאה וירבד רוקמ ,תבשמ יששב וז
,ןיסולתב םיאצוי םהו ליאוה ...ןמגראב םיאצוי םהו ליאוה ,אגיטבאב אצוי ינא ףא אגיטבאב
,םהיתובאלו םהל םיקוקחה םירבד לש תחא הקולח :תוקולח יתש השוע וניברש ,םיאור ונאו
בייחש ם"במרה רמוא םהילעו ,ז"על םהב םיצבקתמ 'יהש :כ"שמכ ,ז"ע קפס םהב שיש
ליאוה :ש"מכ ,ם"וכעל םהב תומדתהל םיצור םא םירוסא םירבד לש 'ינש הקולחו ,תוקלמ
םהמ קחרתהל ולוכ הז :ם"במרה רמוא םהילעו ןיסולתב אצא ינא ףא ןיסולתב םיאצוי םהו
כ"שמכ ,ת"המ רוסא הזש ,םירמכ ישובלמ אקווד ואלו .שובלמב וליפאו םהיתוקח לכ תונגלו
םישוע םהו ליאוה שובלמ ותוא שובלל הצור אוהו ם"וכע לש שובלמ םתס וליפא אלא ,יריאמה
םירוסא םהו יריאמהכ רבוסש עמשמ ,תוקלמ בייחש רמוא ם"במרה ןיא הזב לבא ,רוסא ,ןכ
.ם"וכעל תומדיהל ןיוכתמ םא קר רוסאש ,ח"עק ד"רויב ח"בה בתכ הזבו .ןנברדמ קר

וריתהש המד ,ג"פ ק"בב 'סותה ש"מע בתכש ,'ל 'יס ד"רוי ,א"ח םייח ירבד ת"ושב יתיארו
וצרית אלו ,תוכלמל םיבורק לע ורזג אל הלחתמש יפל ,ימוק רפסל ןבואר ןב סומלוטבאל
ןיוכתמ ןיאש ימב לבא ,ם"וכעל תומדיהל ידכ ןכ השועש ימב אלא רסאנ אלש ,ח"בה ץוריתכ
אלש ונקת םימכח לבא ,תומדתהל הצורש ימב קר רוסא ת"המש םירבוס 'סותהש - רתומ
?ןבואר ןב סומלוטבאל וריתה ךיא ושקה ןכלו תומדתהל הצור וניא םא וליפא ימוק רפסי
והורעיש אלש לודג שודיח הז םלוא .תוכלמל םיבורק לע ורזג אל הליחתכלד ,וצריתו
ד"יב ןיא אהו :ושקהש ,םש ק"מטשב ןייעו .ל"נה 'סותה ןושל עמשמב וניאו ,ל"ז םינושארה
םיבורק לע ורזג אל םינושארש רמול שי ,י"רה םשב ובתכו ?ורבח ד"יב ירבד לטבל לוכי
קדקד ח"דבו .םינושאר תריזג 'יה ימוק רפסי אלש הז רוסיאש םירבדה תועמשמו ,תוכלמל
דיב הלבק ולא לכו :בתכו ,ם"במרה ןושל קיתעהש ,ז"עמ א"יפב רפס תירקב ט"יבמה ןושלמ
ונמש םירבד ראש לכ ןכו וכלת אל םהיתוקוחבו קוספב םיללכנ םהו םגהנמ 'יה ךכש םימכח
השועה לכו ז"עע יקוח 'יהש ,ל"זח תלבק יפכ םיקוספב תוללכנ ,אתיירואדמ םלוכ ,אתפסותב
ןיוכתמ וניא וליפאש עמשמ הז לכמש ,ח"דב בתכו .הקול ל"זח ונמש ז"ע יקוחמ ב"ויכ ולאמ 'א
תומדל ןיוכתמ םאו רתומ ןיוכתמ וניא םאש ,ל"זח דיב הלבקד רמא המל כ"לאש ,רוסא תומדל
ךכיפלו רוסא תומדל ןיוכתמ וניאב וליפאש ,ט"יבמהל ל"סש יאדו אלא .ןכ םגהנמש ירייא כ"א
ןכ ושע םינושארה תומואהש ,םימכח תלבק דצמ רוסא ךכ םיגהנתמ ןיא תעכ םייוגה םא וליפא
.ל"כע ,םהיכרדמ לארשיל רוסאו קוחל

כ"שמכ ,ז"ע לש קוח םהב שיש םיכרדב אלא חכומ וניא ח"דה לש וקודקד יפל וליפא ,םלוא
ם"וכעה וב וגהנש אמלעב גהנמ קר אוהו ז"ע לש קפס םהב ןיאש םירבדב לבא ,אידהל ט"יבמה
ליבשב ןכ השוע אלא ךכל ןיוכתמ וניא םא לבא ,םהל תומדיהל ןיוכתמ םא אלא רוסא וניא
הצר ט"יבמהש ,הארנ ח"דה לש וקודקד םצעבו .ט"יבמה יפל וליפא רתומ איהש ,תלעות
,רתונו ריתי רמואה ןוגכ ז"ע לש ךרס םהב ןיאש םיבר םירבד אתפסותב ורסאש המ ריבסהל
ןיא הנושאר הפקשהבש ,םודא יבג לע טוח רשוקה ןכו ,אל אל רמואה ,וריתוהו ותש רמואה
םינושארה תומואבש םימכח דיב הלבקש ,ט"יבמה בתכ ז"עו ז"על תוכייש םוש ולא םירבדב
י"ר .ירומאה יכרדמ ז"ה ןורדקו ןגד ,רמואה :םש ורמאש ומכו ,ז"ע לש ךרס ולא םירבדב 'יה
,רבד ףוס .ז"ע ש"ע ןד :רמוא י"ר .ירומאה יכרדמ ז"ה ינד ינד רמואה ,,ז"ע םש לע ןגד :רמוא
רמול ןיא ירהש ,םהל תומדהל ןיוכתמ וניאב וליפא רוסא ז"ע לש ךרס םהב שיש םירבדבש
םירבד לבא ,תוטש ישעמ םישועו םילילא ידבוע םהש םינושארה תומואל תומדהל הצור אוהש
םש ורמאש המ ךכל אמגודו .םהל תומדהל הצור םא קר רוסא ז"ע לש ךרס םהב ןיאש
ינפמ םאו .ירומאה יכרדמ ז"ה וניתבהא קיספת אלש וניתוניב רובעת לא רמואה :אתפסותב
.ק"ירהמה הריכזה רבכו ,רתומ דובכה

ראש לבא ,ז"ע ישרשמ וב שיש המ קר רוסא ת"המש יריאמה תעדל 'יאר איבהל שי הרואכלו
ז"ע םושמ וב שיש לכש ,ב"ע ,ב"נ ןירדהנסב 'סותה כ"שממ ןנברדמ אלא רוסא וניא םירבד
אתיירואב ביתכ יא רוסא וניא ז"ע םשל וניאש קוחב לבא ,אתיירואב בותכ הוה 'יפא רוסא
יתיארו .אתיירואב ביתכד םושמ רתומ יכהלו ז"ע םשל וניאש םיכלמה לע הפירשו ףייס ןוגכ
םיללכנ והיוורת ירהו ,אנש יאמד ,םינבומ םניא 'סותה ירבדש בתכ י"נ יטלוז ב"רגהש 'ב םעונב
ז"על אוהש קוח קרש ,יריאמהכ םירבוס 'סותהש חיכוה ןאכמו ?וכלת אל םהיתוקוחבו ואלב
ביתכ יא רתומ יכהלו ןנברדמ אלא םניא םירבד ראש לבא ,םהיתוקוחבו םושמ רוסא
ביתכ יאד ,איה 'סותה תרבסש ,'יאר ןאכמ ןיא ד"נעלו .ןנבר ורזג אל ינהבד ,אתיירואב
ןושלכ ,םיוגה תוקוחב הכילה םשל השוע וניאש יפל םהיתוקוחבו ללכב יוה אל אתיירואב
הרותה התליג ז"עב לבא ,הרותה גהנמ י"פע ןכ םישוע ונא אלא ,ןנירמג אק והיינימ אל :'מגה
י"פעא הבצמ םיקהל הרות הרסא ירהש ,הרותב בותכ והונאצמ וליפא ןכ תושעל רוסאש
.ל"נה ברה ואיבהו ,םש ןירדהנסב יריאמה כ"שמכ ,הבצמ בקעי בציו :בותכש

ז"עד איגוסה ןיבו ןירדהנסב איגוסה ןיבש הריתסה
ןירדהנסבד ,ז"עד איגוסה ןיבו ןירדהנסב איגוסה ןיבש הריתסה לע ודמע םינושארה לכ הנהו
אל םהיתוקוחבו םושמ ףייסב התימ בייחה תא תימהל רסוא י"רש ,ארמגה תרמוא ב"ע ב"נ
:אינתד אה ה"תלאד ,ןנירמג /אק/ יאק והיינימ אל אתיירואב ףייס ביתכד ןויכ ,ןנברו ,וכלת
אלא ?וכלת אל םהיתוקוחבו :ביתכהו ,ןניפרש יכיה ,ירומאה יכרדמ אלו םיכלמה לע ןיפרוש
נ"הו ,ןנירמג אק והיינימ ואל 'וגו ךיתובא תופרשמבו :ביתכד ,אתיירואב הפירש ביתכד ןויכ
אלד אלא ,הקוח הפירשד רבוס י"ר םגו .ןנירמג אק והיינימ ואל אתיירואב ףייס ביתכד ןויכ
הקוח הפירשד ע"כלד עמשמ .יאו ה"ד ,א"ע ,א"י ז"עב 'סותה כ"שמכ ,אתיירואב אביתכל שייח
אנש אל רבס ריאמ יברד ללכמ :םש ארמגבו ,אתיירואב הביתכד ואל יא הרוסא איהו איה
מ"ר ילת אלדמ :י"שריפו) ז"על הב יחלפ הפירש הב ןיאש התימ אנש אלו הפירש הב שיש התימ
ללכמ ,איה הקוח ואל הפירש אמלא ,(ז"ע םשל אוה ם"וכעה קח ואל אמלא ,הפירשב אמעט
הקוח יאו ,ירומאה יכרדמ אלו םיכלמה לע ןיפרוש :אינת אהו ,איה הקוח הפירש ירבס ןנברד
אלא איה הקוח ואל הפירש ע"וכד אלא ?וכלת אל םהיתוקוחבו ביתכהו ןניפרש יכיה ןנא איח
התימה םהל הבישח ,םהל הבושח ותתימש ןיארמ וילע ןיפרושש ימ :י"שריפו) איה אתובישח
ש"לו הפירש הב שיש התימ ש"ל רבס מ"ר ,יגלפימ אק אהב אכהו (א"על וחלפו הלע ופרשש
,הב וחלפו והל הבישח הפירש הב שיש התימ ירבס ןנברו ,ז"על הב יחלפ הפירש הב ןיאש התימ
אל 'מגהו איה הקוח ואל ע"וכל הפירשש ,עמשמ ,הב יחלפ אלו הבישח אל הפירש הב ןיאשו
אלא איה הקוח ואל :םתס הרמא אלא ןנירמג הנימ ואל אתיירואב ביתכד ןויכ הרמא
םיצורית הזב ורמאנו ?איה הקוח ואל הפירש ןנברל ןיבו מ"רל ןיבש עמשמ .איה אתובישח
ת"ושב 'יעו) םהב תכלל רוסיאהו םימעה תוקוח רדגב תונוש תוטיש תופעתסמ םהמו םינוש
.(הרשע שש 'מע ז"ט 'יס ח"וא ליעוהל דמלמ

:םש ז"ע 'סותב י"רה תטיש 'א
תוטשו לבה תעד םשל םישועש דחאו ,ז"על קוח םשל םישועש דחא ,ווה הקוח ינווג ירתד
איה הקוח ואל רבס מ"ר :פ"הו ,ז"ע םשל םישועש קוח ותואב יריימ ןיתעמשב אכהו ,םהלש
,ןניפרש יכיה ןנא ז"על הקוח יאו (איה הקוחד ירבסו מ"ר לע יגילפד ןנברל) ךירפ יכהל ,ז"על
קוח אוה םהלש ןויכ ,רוסאל שי אתיירואב ביתכד ג"עאו וכלת אל םהיתוקוחבו :ביתכ אהו
קוח םיירומאה הושעשמ ,וינפל הבוהא התיה תובא 'ילע םיבירקמ ויהשכ הבצמד אימוד ז"על
םשל אוה קוח ואל ע"וכד אלא ,קיסמו .הבצמ ךל םיקת אל :ביתכד ,'ילע ריהזהו האנש ז"על
'ד 'פבו (אתיירואב ביתכ יוה אל יא רוסאל ונל 'יה יכהלו) תוטשו לבה קוח אוה מ"מו ז"ע
י"ר וליפא יכהלו אכהד אנקסמ יפל תובישח םושמ אוה קוחב יעתשמ (ב"נ ןירדהנס) תותימ
הוה אל יא יאדו לבא .אוה ז"על קח ואלו אתיירואב הביתכ יא והיינימ ןנירמג אלד הדומ
אלא ארקב ביתכ וניא ףייסו ,תוטש לש םגהנמב ףא גהנתהל ונל היה אל אתיירואב הביתכ
רמימל אכיא ברח יפל :ביתכד ימנ תחדנה ריעב 'יפאו ,ץיפוקב ומייקל שיו ביתכ הגירה ןושל
,ןנידבע אל תלוונמ התימ ץיפוקד ,םתה אמעט אכיאד ירבס ןנברו .ברח ללכב אוה ץיפוקד
,הרוסא אתיירואב אביתכ וליפאו רוסא ז"על קוחש ,םהירבדמ אצוי .םתה ןנירמאדכ
יביתכ יא לבא ,ןנירמג והיינימ יא קר יריסא תוקוח ראשו .ל"נכ ,הבצמ יבג ןחכשאדכ
םג תאבומ ןכו ב"נ ןירדהנס 'סותב םג הבותכ וז הטישו .רתומ ןנירמג והיינימ ואלד אתיירואב
רוסא ז"על וניאש קוחש ,'סותה ירבדמ הלועהו .רמול דוע שיו ה"ד ,תוכמל א"בטירה ישודיחב
וניא םא לבא ,םהל תומדהל ידכ ןכ השוע אוהש חיכומ הזד ,לבהו תוטש לש גהנמ אוהשכ קר
- ןנירמג והיינימ אל אתיירואב הביתכד ןויכ :'גה הרמאש המו ,רתומ ,םהל תומדהל ידכ השוע
בותכה גהנמ י"פע ןכ השוע אלא ם"וכעל תומדיהל ידכ השוע וניאש חיכומ הזש אוה שוריפה
י"פע השועש ימ לכ אלא ,אקוד ואל ירמג והינימ ואל אתיירואב ביתכד ןושלהש ל"צו .הרותב
אקווד ואלו :ו"קס ,ח"עק ד"רויל א"רגה רואיבב בתכ ןכו .רתומ ם"וכעל יומיד םשל אלו ומצע
לכ לבא ,םישובלמב ןכו רתומ ,םתלוז םישוע ונייהש ד"כ אלא ,אתיירואב ביתכד םושמ
.רוסא ,םהל דחוימה שובלמ םישבולש

:הפירש יבג 'מגה הרמאש המו תוטש לש גהנמ איה םיכלמה לע הפירשש ,עמשמ 'סותה ירבדמו
אתובישח הפירשמ םישועש המש ,תוטש לש גהנמ אוה הז גהנמש ונייה ,איה אתובישח
ביתכ יוה אל יא ,םהלש תוטש לש גהנמ איה ףייסב התימה ןכו תוטש לש גהנמ איה םיכלמל
אביתכ אל ףייס תתימד רבוס י"רש אלא ,ךכב הדומ י"ר ףאו רוסאל ונל 'יה אתיירואב
ףייסב ם"וכעה יגהנמש ,קיש ם"רהמה םשב ןלהל בותכאש המ הארו .ל"נכ ,אתיירואב
.םינוש םימעטמ רסאנ לארשילד ,תוטש יגהנמ םה םיכלמה לע הפירשבו

:ל"זו בתוכ ןירדהנסל וישודיחב ן"רה 'ב
הרותהש יפל הזב םעטהש ,מ"י .ןנירמג אק והיינימ ואל אתיירואב ףייס ביתכד ןויכ ןנברו
ןוכנה םעטה אלא ,םה ומדק אלש רמול ךל שי כ"ג םירבדה לכבש קיפסמ וניאו ,םהל המדק
םא ימנ ןכו .םתומכ םהירחא םדאה ךשמי אמש ,ז"ע יסומנל דחוימ גהנמ לכ הרסא הרותהש
וב שי ןתומכ השועה ,ןויסנב תמאתנ אלו עבטה יכרדב אובמ ול ןיאש גהנמ וזיאב וגהנ םייתוכה
םינבאב ונעוט ויתוריפ רישמה ןליא :(ב"ע ,ז"ע) ןילוח 'סמב ןנירמאדכו ,ירומאה יכרד םושמ
ורקוסו אלא ,'יליח שוחכינד יכיה יכ םינבאב ונעוט אמלשב ,'מגב ןנישקמו .ארקיסב ורקוסו
,ץרתמו ?(א"ע ,ז"ס תבש 'יע .ירומאה יכרד םושמ הזב שי אהד ,שוריפ) יאמא ארקיסב
דומלתהש ,ראבתנ ירה .וילע םימחר ושקבי םיברו םיבר ועדיש ידכ ,ארקי אמט אמטו :אינתדכ
תמחמש רשפאש ,ןליאה שיחכהל אוה יעבט רבדד ,םינבאב ןליאה ןינעוט המל המת 'יה אל
?המל ארקיסב ורקוס אלא ,עבטה ךרדמ ול בוט םינבאב הניעטהו ויתוריפ רישמ לודג וחוכש
?ןויסנב תמאתנ אלו עבטה יכרדב אובמ ול ןיאש ,ירומאה יכרדמ אוה ןינעה הזש ,רמולכ
(ליעוהל דמלמ 'יעו ,ן"במרה :ל"צ ילוא) ם"במרה שריפ ןכו .'וכו אמט אמטו ,אינתדכ :ץרתמו
.ל"ז

לבא ,אנווג לכב רוסא ,ז"על דחוימ גהנמ וא ז"ע לש תוקוח לכש ,איה ן"רה תטישש ,וניאר
יאמ שרפמ ן"רהש ,ל"צו .רתומ עבטה יכרדב דסוימ אוהו םעט וב שיש רבד ,תוקח ראשב
יאדווב הרותב ביתכ אוה םאבש רמול ונייה ,ןנירמג והיינימ אל אתיירואב ביתכד :'גה הרמאד
ז"על ף"ירה לעש ן"רה בתכ ןכו .הלעמל ונאבהש 'סותה שוריפכ אלש הזו ,ןוגה םעט וב שיש
השעת אלל שוחל ירומאה יכרדמ הניא ,ירומאה יכרדמ אלו םיכלמה לע ןיפרוש :א"י
הלטבו לבה לש םירבד (וא :ל"צ) ולא ז"ע לש תוקוח אלא הרות הרסא אלש יפל ,םהישעמכ
ףורשל אכיא אמעט םיכלמה לע הפירשבו ,ורש םעט לש םירבד לבא ,ז"ע ךרס םהב שי ןלוכו
וירבדלו .אוה שמתשנש המב שמתשהל יושע רחא םדא ןיאש רמול ,ןשימשת ילכ ןדובכל
,דחא רבדל תונווכתמ תויגוסה יתש ן"רה יפלש ,ז"אז תורתוס תויגוסהש אישוקה תבשוימ
םימעה תוקוחב ךליל רוסיאהש ,ן"רה יברדמ עמשמ ןכו .םעט וב שי אתיירואב בותכש המ לכש
.ז"ע ךרס םהב שיש םירבדב קר אוה

:ןירדהנסל ושוריפב הנוי ונבר םג שריפ הלאה םירבדכ 'ג
ואל הפירש ע"וכ אלא :ןנירמא אק יכה םתהד ,אוה אמעט דח םתהו אכהד פ"הד ,םירמוא שיו
תובישח אלא ,איה ז"ע קוח ואלד יאדו אתיירואב הפירש ןחכשאד ןויכ ,רמולכ ,איה הקוח
?הרותב הפירש התיה ךיאו ,הליחתמ ןיפרוש ויה ךיא ףורשל ז"ע קוח 'יה וליאש ,איה אמלעב
והינימ ואל אתיירואב ףייס ביתכד ןויכ ,ןנברו :ןנירמא ימנ אכהו .אוה ז"ע קוח ואל כ"ע אלא
ושוריפמ אצויו .םייוגה םהל ושעש תובישח אלא ,איה הקוח ואלד רמימל ןל תיא אמלא 'וכו
.ל"נה ן"רהכ ,ז"על קוח וניאש חיכומ הרותב בותכש המ קרו ת"המ רוסא ז"ע לש קוח לכש הז
קוח כ"חא הואשע ם"וכעש םושמ ,הרותב הבותכ איהש י"פעא הבצמ הרותה הרסאש אהו
.ל"נה ז"ע 'סותב י"רה תרבסכ ,ז"על

םיכירצו םיעטוקמו םישבושמ םש םירבדה לבא ,רחא שוריפ הלחתב שרפמ הנוי ונבר םנמאו
ןושלה תא ןקית אל לבא ,'סותה םשב א"בטירה בתכש המ אוהש רעיש ליעוהל דמלמבו ,ןוקית
.ןושלה תא בשייל ע"צו .תשבושמה

םש ז"עב א"בטירה 'ד
יברלד ןויכד איה הקוח ואל הפירש מ"רלד 'מגה הרבס הליחתבש ,י"שר שוריפ הנושארב שרפמ
איה הקוח ואל הפירשד ...ל"סד ללכמ הפירש ידבע אלד ןינמיזו הפירש ידבעד ןינמיז ריאמ
אה ןנברד אבילא ךירפ יכהלו .הקוח ימנ הפירשד ירבס ןנברו .קוח יוה דוחלב דיאו ,םיכלמל
ע"וכד ןניקרפו .איה ןנברו איה הכלה אתיירב איהה אמתסמו םיכלמה לע ןיפרוש :אינתד
ואל ןנבר ידבעד הפירש דיאו ,רמולכ .איה אתובישחב אלא ןנברל 'יפאו איה הקוח ואל הפירש
םהילע לבוקמ ךלמה םימעפד ,םהל הצורמו בושח 'יה אוהה ךלמהש יפל אלא אוה קוח םושמ
קדקדמ א"בטירהו .והל בישח אלד םושמ הפירש אלו דיא אל 'יל ידבע אלו הכולמה ערזמו
ןישוק ילוכד ןויכד תצק השק (איה הקוח ואל מ"רל הפירש אמלא :י"שר תסריג) וז אסריגלד
אמלא :ןיסרוג ונלש םירפסה לכבו ?מ"רדכ ידימ ארקיעמ קדימל ןל המל אוה ןנבר לע ןיקורפו
הפירש תושעל ןיגהונ 'יהש ,הקוח הפירש ןנברל ןיבו מ"רל ןיבש ,ונייה .איה הקוח הפירש
דיא ,לבוקמ וניאש ךלמל הפירש ןישוע 'יה אלש ג"עאד רבס מ"רד אלא ,םיצורמ 'יהש םיכלמל
כ"או ,לבוקמ ךלמל אלא ידבע אל דיא ףאד ירבס ןנברו .מ"מ םהילע ךלמש ןויכ ידבע תהימ
ןינמיזו איה הקוח ואל ע"וכד ,ינשמו ?םיכלמל ןיפרוש ונא ךיא ,ןנברל ןיבו מ"רל ןיב אישק
,יגילפד אוה דיאבו ,דובכ ול תושעל וצרש ,בוהא ךלמל אלא הפירש ידבע אלו לבוקמ ךלמ יוהד
וזו .םהל בושח ךלמל אלא דיא ידבע אלד ירבס ןנברו ,ךלמ לכל היל ידבע דיאד רבס מ"רד
אלא ,ז"ע םשל הניאש ןויכ ,הרוסא התיה אל המצע דצמ הפירשהש ,ותטישמ אצוי .ת"ר תטיש
בתוכ כ"חאו .רוסא הזו ,דיא םישוע זאש ,בושח ךלמל תישענ איהשכ הפירש הרוסא ןנברלד
,איה הקוח תרמאד אכיה לכד עמשמ אכהד ,ןיתעמשא קדימל אכיא יתכא והימו :א"בטירה
ןגילפ ןייגוסד וצרית 'סותבו ,ןנירמג והיינימ ואלד ןל אריסא אל אתיירואב אביתכד ןויכ
.רקיע (ןירדהנסד) םתהד איההו ידדהא

אביתכ יא ז"ע לש קוחב וליפא ןירדהנסב איגוסה יפלש ,הז שוריפב רבוס א"בטירהש חכומ
הבותכש ג"עא הרוסא הבצמש ,וז הטישל ל"צו ,ןנירמג והיינימ ואלד םושמ ,רתומ אתיירואב
המש הרבס ןירדהנסב 'מגהש ל"צ וז הטיש יפלו .שוריפב הרסא הרותהש םושמ ,אתיירואב
גהנמ י"פע םיגהונ אלא ,ם"וכעמ הז םידמול ןיאש םושמ אוה ,רתומ אתיירואב אביתכד
.ז"ע ךרס וב שי םא וליפאו ,רוסא וניא ם"וכעל תומדיהל ידכ םישוע ןיאש לכו ,הרותב בותכש

אכהד אנקסמא (ןירדהנסב) םתהד :תויגוסה תריתסל רחא ץורית א"בטירה איבמ וירבד ףוסבו
ךרד קוח וניאו המואה קוח איהשכ אריסא אל אביתכד אכיה לכד םתה ןנירמא יכו ,ימייק
רוסא יאדו אה ג"הכ לכו ג"על אוה קוח ןנברלד ד"סק אכה לבא .רוסא הגירהד אימוד ז"על
איה םיכלמד הקוח אלא ,איה ג"עד הקוח ואל ע"וכד אנקיסאו ,אתיירואב אביתכד ג"עא
ביתכד ןויכ :שוריפ) ןנירמג והיינימ ואלד ירש ןכד ןויכו ,דוחלב אתכלמד אתובישח םושמו
רבוסד םושמ אלו .ז"ע םשל םירכנל אוה קח :ושוריפב ל"ז י"שר בתכ הזלש הארנו ,(אתיירואב
יאדו אלא ,ןכ רמול רשפא יא ירהש ,םוקמ םושב ז"עד הקוח אלא אנמחר רסא אלד ל"ז ןרמ
ןונגסמו .ליעל אבומכ ,הקוח ינווג יתש שיש ,ז"ע 'סותב י"רה תטיש איה וזו .ל"נכ ,ןרמאדכ
.ל"נה ת"ר תטישכ אלו ,י"רה תטישכ עירכמ א"בטירהש הארנ ונושל

א"י ףד ז"על ד"יר 'סותב 'ה
ינפמ ושריפש יתיארו :ל"זו ,ז"עד איגוס ןיבו ןירדהנסד איגוס ןיבש הריתסה לע כ"ג דמע
אלד ,הקוח םושמ תושעל רוסא יוה (אלו :ל"צ) אל ,איה הקוח ואל הפירש ע"כד ,ךכ וז אישוק
הארנו) תותימ עברא 'פב יתבתכדכ ,ותושעל םדוקמ ונגהנ אלש רבד אלא םייוגה תוקוח ירקימ
ן"רהשו ןהל המדק הרותהש יפל הזב םעטהש ,ןירדהנסל ן"רב תאבומה מ"יה תטיש איהש
ונחנאש ,רמולכ ,ןנירמג והיינימ ואל אתיירואב ביתכד ןויכ :ש"מ ושריפ מ"יהו ,התוא החד
הקוחד ג"עא :רמול ל"וה יכהד ,ןכ חיכומ וניא ןושלהש ,יל הארנ וניאו .(ותושעל םדוקמ ונגהנ
,איה הקוח ואל :רמאד אתשה לבא ,ןנירמג אק והיינימ ואל אתיירואב אביתכד ןויכ איה
'יכריפ רקעימל דיבע אתובר יכה 'יל ץירתד יאהד ל"יו .ןל אריסא תוה הקוח תוה יאד עמשמ
,איה הקוח אלו איה אמלעב אתובישח רמימל אכיאד ,הקוח איהד אכהמ קודית אלד ,ירמגל
.םתה שרפמדכ אתיירואב אביתכד םושמ אירש הקוח איהד רמול יצמית םא 'יפא יאדו לבא
ומכ ,םדוקמ ונגהנ רבכש םושמ םא ,ם"וכעל תומדהל ידכ םישוע ןיאש לכש ,וירבדמ אצויה
תובישח םושמ ןכ םישוע אלא ם"וכעל הקוח הניאש םושמ וא ,אתיירואב אביתכד ףייסב
.רתומ ,םכלמל תובישח תושעל םיצורש

םאש ,םידומ מ"מ ,ז"עז םייולת םירבד הברהבש ג"עאש ,םינושארה ירבד לכמ הלועה ללכהו
םא לבא ,םהל תומדיהל ידכ םישוע םא קר רוסא ,המואה קוח אלא ז"על קוח וניאש רבד אוה
וב ןיא םא ם"וכע גהנמכ תושעל רתומ םינושאר תצקלו ,רתומ םהל תומדיהל ידכ םישוע םניא
וב ןיא םא וליפא ם"וכעה יכרדב ךליל רוסיאהש ,הלעמל ונאבה ק"ירהמה תעדו .ז"ע לש ךרס
שוחל שי הנושמ רבד אוהש ןויכד ,הלגנ ומעט ןיאש רבד ,'אה :םינפ ינשמ דחאב אלא ז"ע ךרס
ןוגכ ,תוצירפ םושמ וב שיש רבד 'בהו ;םהישעמ תוקחל ידכ ןכ השוע אוהש וא ז"ע ץמש וב שיש
.ש"יע ן"רהו ק"ירהמה םשב ח"עק ד"רוי א"מרב אבוהו ,םימודא םידגב תושעל וגהנש

וב ןיאש רבדב אלא רוסיא ןיאש ובתכש ,ן"רה לעו ק"ירהמה לע השקה א"רגה ירואיבב הנהו
אתיירואב ףייס ביתכד ןויכ ,ןנברו :ש"אש ,ןירדהנסד איגוסמ - תוצירפ םושמ אוהש וא םעט
םהיתוקוחבו :ביתכ אהו 'וכו םיכלמה לע ןיפרוש :אינתד אה ,ה"תלאד ,ןנירמג אק והיינימ אל
ףייס ביתכד ןויכ נ"הו ,ןנירמג אק והינימ ואל ...אתיירואב הפירש ביתכד ןויכ אלא ?וכלת אל
ןכו ,תלוונמ התימ איה ץיפוקד ,םעט וב שי ףייס אהו .ןנירמג אק והיינימ ואל אתיירואב
ואל יא רוסא ה"פאו רחא םהב שמתשי אלש ,םיכלמ לש םדובכל ףורשל ,םעט הב שי הפירש
וליפאש ,בתכו ק"ירהמהו ן"רה ירבד א"רגה החד וז אישוק םושמו ?אתיירואב ביתכד םושמ
תמאבו .ש"יע ,'וכו ,רוסא םהמ דומלל קר לבא ,רוסא ,ץחש םהב ןיאשו םעט םהב שיש םירבד
תוטשו לבה םשל םישועש רבד רוסאש בתכש ,ז"ע 'סותב י"רה לע םג בוסת א"רגה תיישוק
,םהל תומדיהל ידכ השוע אוהש חיכומ ןכ השועה לבהו תוטש אוהש רבדבש עמשמו ,םהלש
.ליעל אבומה השמ יכרדב בתכש ומכו

אישוקה בשייל בתכ ה"סק ד"רוי קיש ם"רהמ ת"ושב .םינוש םינפואב וצרית א"רגה תיישוקו
א"בטירהש אלא ,ידדהא יגילפ ז"עבו ןירדהנסב תויגוסהש ,א"בטירהכ רבוס ן"רהש ,ן"רה לע
איהש ,רקיעה איה ז"עד איגוסה ,אברדאד רבוס ן"רהו ,ןירדהנסד איגוסהכ רקיעהד רבוס
,בתכ כ"חאו .'יתווכ ל"ס ג"מסהו ךוניחהו ם"במרה םגש םושמ ,ן"רהכ קספ א"מרהו המוקמב
ןכ תושעל לארשיל יואר וניא מ"מ ,דובכל איהש ףא םיכלמה לע הפירשד רמול ןוכנ רתויש
'ר רמאש ומכ ,לווינ אוהש ףייס ןכו ,תמה לע םילכ קורזל ל"זח ורסאש ומכו ,תיחשת לב םושמ
אוהש ושארו וינפ ונממ לוטיל לארשיל יואר וניאו ,לפונו דמועמ וגרהש ינפמ :י"שריפו ,הדוהי
םושמ ףייסב ןיגרוהש הזש םיאורה ורמאי כ"עו ,קנחב וגרוהל רתוי 'יה בוטו םיקלא םלצ
.ןניפלי והיינימ ואלו ארקב ביתכד םושמ אוה רתיההד רמול ןנבר וחרכוה ןכלו והיינימ ןניפליד
אתיירבבו אוה לוונש םושמ םעטה י"ר רמוא הנשמב אה םינושארה ושקהש המ בשוימ ז"יפעו
ןידהש ותנווכ ,אוה לוונ י"ר ש"מש ,ץרתל םינושארה וקחדנו ?ת"ל םהיתוקוחבו םושמ רמא
אוהו אוה לוונש ןויכש ,רמול שי ל"נה יפלו ,םש ה"מרבו 'סותב 'יע ,םהיתוקחב םושמ לוונ אוה
.ם"וכעל תומדיהל ןכ השועש רבדה הארנ ןכ השוע

א"ע א"י ףד הרז הדובע - ב"ע ב"נ ףד ןירדהנס ןיב הריתסה םוכיס


א"ע א"י ףד הרז הדובע
ז"ע לש הקוח ואל הפירש
אתובישח אלא
ב"ע ב"נ ףד ןירדהנס
ביתכד ןויכ ךא ,הקוח איה הפירש
ןנירמג והיינימ ואל אתיירואב
 
לבה קוח דחאו שממ ז"על קוח םשל םישועש דחא ווה הקוח ינווג ירת"
לבה קוח ךא ,הבצמה ומכ דימת הרוסא שממ ז"ע לש קוח ;תוטשו
ןנירמג והיינימ ואל - הרותב ביתכד ןויכ הרוסא אל תוטשו
י"ר
(א"י ז"ע תופסות)
,אנווג לכב רוסא ז"ע יסומינל דחוימ רוסא גהנמ וא ז"ע לש תוקוח לכ
החכוה) ירש עבטה יכרדב דסוימו םעט וב שיש רבד תוקוח ראשב לבא
.ןוגה םעט וב שיש רמול ונייה אתיירואב ביתכד ןויכו ,(ב"ע ז"ע ףד ןילוחמ
םיסינ ונבר
אכיאד םינומדקה םימע לש קוח אלא אתירואב בותכב רתומ וניא
יאדו רחואמ קוחב לבא אוה ז"ע קוח רואל כ"ע אתירואב ביתכדמ רמימל
הבצמא יוהד ידימ אתיירואב בתכד המ ינהמ אל
הנוי וניבר
(ןירדהנסל וישודיח)
רתומ אתיירואב יביתכ יא ז"יפלו ,רקיע ןירדהנסדו ,ידדהא יגילפ תויגוסה
הבצמ םג הז ללכ יפלו ,הרז הדובע לש קוח והואשעשכ וליפא ,אנווג לכב
.שרופמב התוא הרסא הרותה ךא תרתומ
א"בטיר
(הרז הדובע)
ומכ ,םדוקמ ונגהנ רבכש םושמ םא ,ם"וכעל תומדהל ידכ םישוע ןיאש לכ
ןכ םישוע אלא ם"וכעל הקוח הניאש םושמ וא ,אתיירואב אביתכד ףייסב
.רתומ - םכלמל תובישח תושעל םיצורש תובישח םושמ
ד"יר תופסות
(א"י הרז הדובע)

ביתכד ןויכ :'מגה הרמאש המ שרפמש ,ותטישל א"רגהש הארנ ,א"רגה תישוק םצעבו
רבדש יפל ,ת"ל םהיתקוחבו ללכב וניא הרותב שרופמש רבדד ,ןנירמג והיינימ ואל אתיירואב
םידמול ונאש המ אל לבא םהמ םידמול ונאש המ אלא רוסא וניאו םהמ םידמול ונא ןיא הז
ם"וכע יגהנממ אוה םישוע ונאש הזש םושמ רוסא ,הרותב בותכ וניאש המ לבא .הרותהמ
המ םישרפמ ק"ירהמהו ן"רה לבא ,ן"רהו ק"ירהמה לע השקה ןכלו .םעט וב שי םא וליפאו
,םעט וב שי יאדווב הרותב בותכש המש ,ןנירמג והיינימ ואל הרותב ביתכד ןויכ :'מגה הרמאש
,ןילוחב הנוי ונבר 'יחבו ן"רה ישודיחב ושריפש ומכ ,הז רבד תבתוכ הרותה התיה אל כ"לאש
.א"רגה תישוק תקלוסמו ,ליעל אבומכ

?םתומכ תועיטנ ועטי אלו תונינב ונבי אל לוכי ,םירצמ ץרא השעמכ :רמאנ ירחא 'פל ארפסבו
תובאלו םהיתובאלו םהל םיקוקחה םיקוחב אלא יתרמא אל ,וכלת אל םהיתוקחבו :ל"ת
השאהו התבו השא אשונ שיאה .השאל השאהו ,שיאל אשונ שיאה ?םישוע 'יה המו .םהיתובא
קר אוה אדיפקה רקיעד ראובמ ןאכש ,ז"ע ריעה ת"ותבו .ת"ל םהיתוקחבו :נ"כל ,םינשל תסינ
םשב י"בה כ"כו ,ז"ע ץמש םהב שיש םירבד ןכו םהב םיגהונש םיצורפו םירעוכמ םישעמ לע
ףייס תתימב שיש םימעטהש ,בתכו ןירדהנסד 'מגמ א"רגה תישוק השקה אוה םגו ,ק"ירהמה
םושמ םהב שי ם"וכעל לבא ,ונל קר םה ,תובישח ינפמ םיכלמ לע הפירשבו הלק התימ איהש
הריתהש אתיירבה ירבד ריבסהל 'מגה תרמוא םשש ,ז"עד 'מגה דגנ אוה כ"חמבו .ז"ע ןיינע
תובישחל אלא ז"ע םשל םישוע םניאש ונייהד ,איה אתובישח םושמ :םיכלמה לע ףורשל
ןיאו ,ליעל ונאבהש םינושארה לכ דגנ אוה ןכו ,םהיתוקחבו םושמ הזב אכיל ךכיפלו םיכלמה
.רתוי ךיראהל

"וכלת אל םהיתוקוחב" איגוסה יפל הווצמ תב תגיגח


ןוידל אובמ
תב תגיגח לש הלאשל רבחמה שגינ "וכלת אל םהיתוקוחב" לש איגוסב ךוראה ןוידה רחאל
ןודינב הארנ וישכעו" :"ןרהא ןקז" לעב לש ותבושת תא איבמ אוה וירבד תישארבו ,הווצמה
ןקז ת"וש 'יע) םהיתוקוחבו םושמ רוסאל םיצורש שיו .הווצמ תב תגיגח גוחל רתומ םא ןדיד
רוסאל ונל 'יה ז"יפלש אלא" :רשיה לכשה יפל וירבד תא החוד גרבנייוו ברה ."...('ו 'יס ןרהא
תא םג רוסאל ונל 'יהו ,םירכזל םג ןאיצמריפנוק םישוע םלצא ירהש ,הווצמ רב תגיגח םג
תגיגח םיגגוח םייוגה םגש המ ונל תפכיא אלו...ז"על םיללפתמ םה םג ירהש ,הליפתה
תויסנכב םיערוכו םיללפתמ םה ,ןדידב ןנאו והדידב םה ,תונבל ןיבו םינבל ןיב ןויצמרפנוקה
תב תגיגח אשונ לע ןודל ןיא ןכל ."ה"בקה ה"ממ ינפל םידומו םיוחתשמו םיערוכ ונחנאו םהלש
הז וגיהנהש וניחא" לש םתנווכ תא דבכל שיו ,"וכלת אל םהיתוקוחב" לש היגוסה יפל הווצמ
שגר ,תוצמל העיגהש ,תבה בלב קזחל ידכ ןכ םישוע" םה םג ירה יכ ,"הווצמ תב תגיגח שדחמ
,"שודקו לודג םעל תב התויה לעו התודהי לע ןואגה שגר הב ררועלו ,היתווצמלו תודהיל הבהא
ףתוש תויהל ןכומ גרבנייוו ברה ,םהיתונבו םהינב לש ךוניח יניינעל םיגאוד םהש ןויכו
ירמוש לש םיגוחב םג לבקתה הווצמ תב לש גהנמה הפוריאב ונמזבש ריבסו ,םהיתופיאשל
גרבנייוו ברה ,םימרופירה ידי לע הנושארל הגהנוה הווצמ תב תגיגחש תורמל .תווצמו הרות
לכל תינורקע תודגנתה ול ןיאו ,הווצמה תב תגיגח לש תיכוניחה תלעותבו הנווכב דקמתמ
הווצמה תב תגיגחב האור טלחהב גרבנייוו ברה .ןייטשנייפ ברה ומכ תימרופיר הפיאש
.ידוהי ךוניח םיריעצל קינעהל היואר תונמדזה
גרבנייוו ברה איבמ ,ןייטשנייפ ברה לש תיתפקשההו תיכוניחה ותשיגל םיכסמ וניאש תורמל
ףאו" :ולוכ ידוהיה רוביצב ולבקתה רשא ,"השמ תורגא" ירבד תא השעמל הכלה ותנקסמב
ורפסב ןייטשנייפ מ"ר ןואגה תעדל ינא םיכסמ מ"מ ,הווצמ תב תגיגח ריתהל ינא הטונש
םא יכ ,םישנא םש ןיאש ףא הלילב אל ףאו נ"כהבב וז הגיגח גוגחל ןיאש ,ח"וא השמ תורגא
אלא ,םישדח םיגהנמ גיהנהל שפחמ גרבנייוו ברה ןיא ."נ"כהיבל ךומסה םלואב וא יטרפ תיבב
שורדי ברהש יאנתבו" ףיסומ אוה ןכלו ,םיריעצה לש תיכוניחה הייווחה תא שיגדהל ותנווכ
תוירקיעה תווצמה האלהו םויהמ תרמוש תויהל הריהזהלו הפילאמ השרד תרגובה תבה ינפב
."...םוקמל הניבש םירבדב

האושה רחאלש רודב םייכוניחו םייתרבח םילוקיש
ןיבל ורוד ןיב לדבהל עדומ אוה ,םיידי יתשב "ןרהא ןקז" לש ותעד תא החד אוהש תורמל
דחא לכש יפל תונבה ךוניחב קוסעל וכרטצה אל ונינפלש תורודב" :האושה ינפל תורודה
חורבו חירב אלוממו אלמ 'יה לארשימ ריעו ריע לכב ריואה םגו ש"ריו הרות אלמ 'יה לארשימ
וקניש טעמכו השעמ ספאב ןברקב תודהיה חור תא ופאש לארשי תיבב ולדגש תונבהו ,תודהיה
בלמ תרקוע בוחרה תעפשה .םוצע יוניש תורודה ונתשנ וישכע לבא ,ןהיתומא ידשמ תודהיה תא
,םינוליח רפס יתבב וא םירכנ רפס יתבב תוכנחתמ תונבהו ,תודהי לש קיז לכ הרענו רענ לכ
תודהיה לש שדוקה יגהנמלו לארשי תרותל הבהא םהידימלת בלב שירשהל םידקוש םניאש
,בל ביאכמ רבד הז ירהו .תונבה לש ןכוניחב וניתוחכ לכ זכרל ונילע לטומ וישכע ,המילשה
,םינבל ומכ תונבל םיגאוד חורהו עבטה יעדמו תינוליח תורפסו תופש ידומיל ,יללכה ךוניחבש
םישנהש תוישעמ תווצמל ךוניחו ,ל"זח לש רסומה תורפסו ך"נת ידומיל ,יתדה ךוניחב וליאו
תאזה הלקלקה לע םדוקה רודב לארשי ילודג ודמע ונרשאל .ירמגל םיחינזמ ,ןהב תובייח
תיב לש הפיקמו הלודג תשר תמקה .לארשי תונב דעב יתד קוזיחו הרות לש תודסומ ונקתו
תורגבה תגיגח אשונב תונבו םינב ןיב היילפהה ."ונרוד לש רתויב הרדהנה הנגפהה איה בקעי
ןורקיעה תבוחו רשיה ןויגהה תרושו" :לארשי תונב לש שגרב השק העיגפל םורגל הלולע
םינבה ןיב םישועש וז 'ילפהו ,תוצמה בויחל התעגה תא תבל םג גוחל ,טעמכ ,בייחמ יגוגדפה
םיחטשב רשא ,תרגובה תבה לש ישונאה שגרב השק תעגופ תורגבה תגיגחל עגונב תונבהו
תבה לש תורגבה גח תא גוגחל בייחמה םרוגה ."לוכיבכ ,איצפיצנמאה ןויכזב הוכז רבכ םירחא
יתכלה רוקמ הז ןיאש ןויכ ךא ,"יגוגדפה ןורקיעה תבוחו רשיה ןויגהה תרוש" לוכיבכ אוה
."טעמכ" הלימה תא הפ רבחמה ףיסומ - םייתכלהה םיגשומב לבוקמ

םירקחמ הידסיימלו רסומה תעונתל שידקהו אטילב רסומה תובישיב דמל גרבנייוו ברה
תדחוימ ךרדב יתדהו ישפנה שגרה תא חסנלו רודה תויעב תא חתנל ונורשכ רכינ םהב ,םיפיקמ
הווצמה תב תגיגח ןיינעב תאז הבושתב .(הבחרהב 'ד קלח "שא ידירש" ת"ושב וירקחמ האר)
.האושה רחאל לארשי םע לש תיגולויצוסו תיכוניח הייעב חתנל דחוימה ונורשכ יוטיב ידיל אב
רעונ תעונת ןיינעב ותבושת תא תוושהל שי הווצמה תב תגיגח ןיינעב גרבנייוו ברה ירבד תנבהל
תא הוושמ אוה .("'הל תושעל תע") תונבה ךוניחל גואדל "העשה וצ" לע ןד אוה הב ,תברועמ
םתשוחת לע אוה ירקיעה שגדהו ,םידרחה םידוהיה לש םתשיגל זנכשאב ידוהיה ךוניחה תטיש
הב ,וזכ תינבר תעד תווח דוע תמייק אל יתעידי בטימ יפל .םמצע םיריעצה לש םתשגרהו
. תיתכלהה הקיספה םע םייגולויצוסו םייתרבח ,םייכוניח םילוקיש םיבלושמ

הווצמ תב תגיגח גוחל רתומ םאה

.הווצמ תב תגיגח גוחל רתומ םא ןדיד ןודינב הארנ וישכעו
םאבש ,הזב יולת ,ד"נעלו ,('ו 'יס ןרהא ןקז ת"וש 'יע) םהיתוקוחבו םושמ רוסאל םיצורש שיו
לכב םהיתוקוחבו םושמ /רוסאל/ רסאל שי ,ז"ע םשל אוה ם"וכעה לש ןאיצמריפנוקהש רמאנ
םג ןאיצמריפנוק םישוע םלצא ירהש ,הווצמ רב תגיגח םג רוסאל ונל 'יה ז"יפלש אלא ,ינווג
וב שיש ש"ל הזבש אלא .ז"על םיללפתמ םה םג ירהש ,הליפתה תא םג רוסאל ונל 'יהו ,םירכזל
ונמעמ םיימרופירה םגו .םהינב לש םתורגב לגרל םתחמש תגיגח ןכ םישועש אלא ז"ע םושמ
.תורגבל םהינב ועיגהש התחמשו החפשמ תגיגח םשל אלא ,םהל תומדיהל ידכ ןכ םישוע םניא
בלב קזחל ידכ ןכ םישוע םהש ,םירמוא הווצמ תב תגיגח שדחמ הז וגיהנהש וניחאמ הלאו
לעו התודהי לע ןואגה שגר הב ררועלו ,היתווצמלו תודהיל הבהא שגר ,תוצמל העיגהש ,תבה
ןיב ןויצמרפנוקה תגיגח םיגגוח םייוגה םגש המ ונל תפכיא אלו .שודקו לודג םעל תב התויה
ונחנאו םהלש תויסנכב םיערוכו םיללפתמ םה ,ןדידב ןנאו והדידב םה ,תונבל ןיבו םינבל
.ה"בקה ה"ממ ינפל םידומו םיוחתשמו םיערוכ

תורבקה לע תולבאה ימי 'זמ רקוב לכ םיכלוהש גהנמה לע בתכ ח"נק 'יס ש"בירה ת"ושבו
ןכ םישועש ינפמ םאו ,םהיתוקוחבו םושמ רוסיא הזב ןיאש ,םילאעמשימ גהנמה הז וחקלו
ןיפרושש ,ז"עד ק"פב ןנירמאדכ ,םהיתוקוחבו םושמ רוסא אהיש הקוח וז ןיא - םילאעמשיה
...אתובישח אלא איה הקוח ואל הפירשד םתה שרפמו ירומאה יכרד םושמ וב ןיאו םיכלמה לע
רוסאנ ןכ רמול ונאב םאש ,ירומאה יכרד םושמ רסאנ אל ,ןכ ןישוע ם"וכעה םגש י"פעאו
תונשל קדקדת לבל םימעפ המכ ךממ יתשקב רבכו ...ןידיפסמ ם"וכעה םגש ינפמ דפסהה
םדא םושמ הז ולבקי אלש ,דועו .םולשב םהמע דומעל הצרת םא הלאכ םירבדב םהיגהנמ
ןיגגוש והיש בטומ (ח"מק תבש) ל"ז ורמא ןילבקמ ןיאש לכ .רומג רוסא אוהש רבדב וליפאו
.ג"צש 'יס מ"דב אבוהו .ןידיזמ והי לאו

םהל השקוה אלו ,ז"עד איגוסה לע םרתיהב וכמתסה ,מ"דב ואיבהש א"מרה ןכו ש"בירה הנהו
רוסא יכה ואלבד עמשמו ,אתיירואב ביתכד םושמ אוה ףייסב רתיההש ב"נ ןירדהנסד 'מגהמ
ן"רה ומכ ןירדהנסב 'מגה םישרפמ םהש כ"עב ,א"רגה השקהש ומכ ,םעט שיש םוקמב 'יפא
.הלעמל אבומכ .אוה אמעט דח םתהו אכהד ,הנוי ונברו

אלש ,םימדוקה תורודה גהנמ דגנ אוהש םושמ ,הווצמ תבה תגיגח לש רתיהה דגנ םינעוט שיו
,תונבה ךוניחב קוסעל וכרטצה אל ונינפלש תורודב יכ ,הנעט וז ןיא תמאב לבא .הז גהנמ וגהנ
אלמ היה לארשימ ריעו ריע לכב ריואה םגו ,ש"ריו הרות אלמ 'יה לארשימ דחא לכש יפל
ספאב ןברקב תודהיה חור תא ופאש לארשי תיבב ולדגש תונבהו ,תודהיה חורבו חירב אלוממו
.םוצע יוניש תורודה ונתשנ וישכע לבא ,ןהיתומא ידשמ תודהיה תא וקניש טעמכו השעמ
םירכנ רפס יתבב תוכנחתמ תונבהו ,תודהי לש קיז לכ הרענו רענ לכ בלמ תרקוע בוחרה תעפשה
יגהנמלו לארשי תרותל הבהא םהידימלת בלב שירשהל םידקוש םניאש ,םינוליח רפס יתבב וא
.תונבה לש ןכוניחב וניתוחכ לכ זכרל ונילע לטומ וישכע ,המילשה תודהיה לש שדוקה
חורהו עבטה יעדמו תינוליח תורפסו תופש ידומיל ,יללכה ךוניחבש ,בל ביאכמ רבד הז ירהו
ךוניחו ,ל"זח לש רסומה תורפסו ך"נת ידומיל ,יתדה ךוניחב וליאו ,םינבל ומכ תונבל םיגאוד
רודב לארשי ילודג ודמע ונרשאל .ירמגל םיחינזמ ,ןהב תובייח םישנהש תוישעמ תווצמל
תשר תמקה .לארשי תונב דעב יתד קוזיחו הרות לש תודסומ ונקתו תאזה הלקלקה לע םדוקה
תבוחו רשיה ןויגהה תרושו .ונרוד לש רתויב הרדהנה הנגפהה איה בקעי תיב לש הפיקמו הלודג
ןיב םישועש וז הילפהו ,תוצמה בויחל התעגה תא תבל םג גוחל ,טעמכ ,בייחמ יגוגדפה ןורקיעה
רשא ,תרגובה תבה לש ישונאה שגרב השק תעגופ תורגבה תגיגחל עגונב תונבהו םינבה
.לוכיבכ ,איצפיצנמאה ןויכזב הוכז רבכ םירחא םיחטשב

ורפסב ןייטשנייפ מ"ר ןואגה תעדל ינא םיכסמ מ"מ ,הווצמ תב תגיגח ריתהל ינא הטונש ףאו
םא יכ ,םישנא םש ןיאש ףא הלילב אל ףאו ,נ"כהבב וז הגיגח גוגחל ןיאש ,ח"וא "השמ תורגא"
הפילאמ השרד תרגובה תבה ינפב שורדי ברהש יאנתבו .נ"כהיבל ךומסה םלואב וא יטרפ תיבב
,תורשכ) םוקמל הניבש םירבדב תוירקיעה תווצמה האלהו םויהמ תרמוש תויהל הריהזהלו
הרות דומילב לעבל קוזיחהו דודיעה תבוחו ,םינבה ךוניחב לופיטה ,(החפשמ תרהט ,תבש
םה הלאה םירבדה לכו .ש"ריו ח"ת אוהש שיאב 'יניע תתל הדוקש התויהו ,תווצמ תרימשבו
.הלא םינינעב דואמ רימחמ והנהש ,א"רגה תטיש יפל וליפא וז הגיגח ריתהל םילודג םימעט

תוירי ונייהד ,יאבצ 'יול לש סכט רוסאל 'ב םענב יטלוז ב"רגה ש"מע ריעהל ילע הז םוקמבו
ושדק יפמ אציש רחאמ ,אבצ דובכ תקולחו תמה דובכ םושמ םישועו אבצ יגהנמ םהש ,ריואב
דגנ םגו ,הלעמל אבומה ש"בירה דגנ םה ז"ברגה לש וירבדש ,ח"עק 'יס ד"רויב א"רגה לש
םגו ,ירומאה יכרד םושמ וב שיש רבדב וליפא רתומ ,דובכ ינפמש ,ליעל תאבומה אתפסותה
אלש ןכ םישוע אלא ,דומיל ארקנ וניא הז לבא ,םהמ דומלל הצורב אלא רסא אל ומצע א"רגה
םעטה יפכו ,תוכלמ יברוקמל ימוק רפסל וריתהש ךרדכו .םימעה יניעב ילארשיה אבצה הנגתי
שיש ,יאבצ סכטב כ"שכמו ,ןהל המדי אלש יפל יאנג ול 'יהו :ג"ה ,ז"עמ א"יפב ם"במרה בתכש
ל"נה ןואגה זירפה יתעדלו .רוסיא לש ךרס םוש וב ןיא םינושארה לש םתעד יפלש ,ןוגה םעט וב
.הדימה לע

לע ותעשב לארשי ילודג וליטהש רומחה רוסיאל הווצמ-תבה תגיגח ןינע תומדל ןיאש רורבו
'יס ח"וא ליעוהל דמלמב) לוחה תומיב םג אלא ט"ויו תבשב קר אל ,תסנכה יתבב בגועב ןוגינה
ז"ע יתבב םתדובע םשל וב םישמתשמ ם"וכעה ןכש ,ז"ע ךרס םושמ וב שי בגועב ןוגינהש .(ז"ט
קחדנ םנחלו .םייחה רורצ רפסב ןידמע ק"קד ד"בא םטשניול א"רגה םשב םש 'יעו) םהלש
אל ק"ירהמה יללכו ,רוסא ינווג לכב ז"ע לש קוחבש הדומ ק"ירהמהש טושפ רבדהש ,הזב
תליחתבש ,דועו .(םריכזהל ךרצוה אלש אלא ,ז"על םידחוימ םניאש םירבדב אלא ורמאנ
ם"וכעה יגהנמ תוקחל תינודיזה םתנוכ הטלב ,םיסרהמה י"ע תסנכ יתבב בגועה תסנכה
תליכא וריתה ,איסהרפב תבשה תא ולליח םג אלא ,ושע דבלב וז אלו .רבד לכב םהל תומדהלו
םוקמ שי םנמאו .םילשוריל הדובעה רדסו ןויצ תבישל רכז לכ תוליפתה רודיסמ וקחמו ט"ונ
,םיסרוקיפאה יוקיח םושמ רוסיא םג שיש ,ל"נה ל"למב ןמפוה צ"דרגה בתכש המל שושחל
הקחי אלש ,ןכ השעי אל קושבו ...ותיב ךותב אמוג השוע לבא :א"מ ןילוח הנשמב רמאנש ומכ
אל קושבו :םש אתיירבבו .קוח ןושל הקחי .םהיתוקוחב םהידי קיזחי :י"שריפו .םינימה תא
םשש ףאו .וירחא הקידב ךירצ ןכ השע םאו ,וכלת אל םהיתוקוחבו :רמאנש םושמ ,ןכ השעי
קוח אוהש םושמ אמוגד אמעטד ,הנשמב י"שר בתכש ומכ ,ז"ע לש ךרס וב שיש יפל רוסיאה
הז שדח גהנמ גיהנהל םינושארה 'יה םהש ,םיסרהמל קוזיח םושמ וב שי מ"מ ,ז"על םיקודצה
יתבב הווצמ תב תגיגח גוחל אלש םעט תמאב והזו ,םש ל"למב כ"שמכו הווצמ תב תגיגח לש
הגיגח םיגגוחש ןויכמ ,םש השמ תורגא ורפסב ,א"טילש ,פ"מרגה בתכש םעטה לע ףסונ ,תסנכ
'סותה ובתכש ומכ ,םיסרוקיפאה יגהנמ תוקחל הנווכה ןיאש רבדה רכינ נ"כהיבל ץוח וז
םגו .השוע אוה ורצח רקנל רמוא ותיבב השועש האורהש ,ןכ השעי אל קושבו ה"ד םש ןילוחב
החפשמה תחמש םשל אלא ,םה םגהנמכ תסנכה תיבב וז הגיגח םישוע ןיאש לכה וארי ןאכ
.תווצמה ליגל העיגהש תבל יכוניח קוזיח םשלו

םוכיס
לש הז גהנמ שדחל םיצורה תנווכב יולת רבדה השעמלו ,וז הכלה לש הרוריבל יתבתכ ל"נה לכ
אל םנמא .םינימה יוקיח םשל הלילח וא ,הווצמ םשל םינווכתמ םה םא ,הווצמ תבה תגיגח
םייתד םיגהנמ לש תולאשב בל םימש םניאש ,םירימחמו םירסוא םיאריה ןיב שיש ,ינממ םלענ
י"פע ןהילע םינד אלא ,םייתוכלה םירוריבל םתעד םינתונ םניא ףאו ,םיינויגה םילוקישל
גהונב אוהש יוניש לכמ עתרנ ,םירומו םירוה תרוסמב קבדה ידוהיה בלהו ,דבלב בלה תושגר
םירבד ולאו :ח"מ ,ה"פ ןיטיג הנשמל ושוריפב ם"במרה בתכש המ ץילמהל שי םהילע .יתדה
גהנמ לש רתיהב םידדצמה םג יכ חוכשל םהל ןיא םלוא .ש"יעי ,'וכו םולש יכרד ינפמ ורמא
,לארשי תונב לש יתדה ךוניחה קוזיחל הדרחב קפוד םבל ,הווצמ תב תגיגח לש הז שדח
ליגל ןעיגהב ירסומ דודיעלו ינחור ןוסיחל רתויב תוקוקז ןה הזה רודב םייחה לש תוביסנבש
לכ ,רומג רוסיא אוהש רבדב וליפאש ,ל"נה ותבושתב ש"בירה ירבד רוכזל שי דחוימבו .תוצמה
הלאכ םירבדב קדקדל ןיאשו ,ןידיזמ ויהי לאו םיגגוש ויהיש בטומ ל"זח ורמא ,ןילבקמ ןיאש
.םולשב םהמע תויחל םיצור םא
,תונבל הווצמ תב תגיגח לש הז גהנמ גיהנהל אקוד םיצור הלהקה ינב בורש בתכ ר"תכו ליאוהו
ןסוחו קוזיח תמאב שמשי הז גהנמש ךכל גואדל קר ,םדגנ תקולחמב תאצל ר"תכל ןיא
.לארשי תונב בלב תוצמו הרות חור תטלשהל

גרבנייווו בקעי לאיחי

"גהנמ שדחל םיצורה תנווכב יולת רבדה" :הנקסמ

הרטמהש יאנתבו ,תועינצה יללכ יפל הווצמה תב תגיגח תא ריתהל קסופ גרבנייוו ברה
ףוסב בתוכ אוהש יפכ ,ןודינב םיסוסיה ול שי תאז לכב .תרכינ הריעצה לארשי תבל תיכוניחה
:הבושתה
תב תגיגח לש הז שדח גהנמ לש רתיהב םידדצמה םג יכ חוכשל םהל ןיא םלוא"
םייחה לש תוביסנבש ,לארשי תונב לש יתדה ךוניחה קוזיחל הדרחב קפוד םבל ,הווצמ
."תוצמה ליגל ןעיגהב ירסומ דודיעלו ינחור ןוסיחל רתויב תוקוקז ןה הזה רודב

לש הז גהנמ שדחל םיצורה תנווכב יולת רבדה השעמלו" :בלה תנווכב רבדה יולת השעמל
יניע דגנל ".םינימה יוקיח םשל הלילח וא הווצמ םשל םינווכתמ םה םא ,הווצמ תבה תגיגח
ללגב לארשי תב לש תורגבה תגיגח תא רסא רשא ,"ןרהא ןקז" לעב לש ותבושת התיה רבחמה
יעשופלו ם"וכעל תומדתהל קר אוה םישדחה םינקתמה תנווכ לכו" :םימרופרה "תנווכ"
ברה ."רעמראפערב לארשי יעשרלו ם"וכעל תומדתהל ותנווכ ןכ השועה לכ יאדובש...לארשי
אל םהיתוקוחב" לש רוסיאה םושייו שוריפב קר אל ,"ןרהא ןקז" לעב לע קלוח גרבנייוו
ברל רורב .הווצמה תב תגיגח תא שדחל םיצורה לש "הנווכה" תונשרפב םג אלא ,"וכלת
בתוכ אוהש יפכ ,"בלה תושגר יפ לע" - תיגולואידיא רבד לש ופוסב איה תקולחמהש ,גרבנייוו
בל םימש םניאש ,םירימחמו םירסוא םיאריה ןיב שיש ,ינממ םלענ אל םנמא" :הבושתה ףוסב
,םייתוכלה םירוריבל םתעד םינתונ םניא ףאו םיינויגה םילוקישל םייתד םיגהנמ לש תולאשב
עתרנ ,םירומו םירוה תרוסמב קבדה ידוהיה בלהו ,דבלב בלה תושגר י"פע ןהילע םינד אלא
."...יתדה גהונב אוהש יוניש לכמ

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח