א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןואגה תטיש
"תעד הווחי" ,"רמוא עיבי" ת"וש

ותפוקתו רבחמה תודלות
לש ישאר ברו םירצמב ,םילשוריב ןיידו בר ;םילשוריב לדג ,(1921) א"פרת תנשב דאדגבב דלונ
ת"וש ,(םיקלח 'ח) "רמוא עיבי" ת"וש רביח ,(1983-1972) לארשיל ישאר בר ,ופי-ביבא לת
הרטע ריזחהל" ותמסיס ,תילארשיה הרבחב הלעמב הנושאר תינבר תוכמס ,"תעד הווחי"
יתטיש ןפואב םרודיסו םיבר תורוקמ ףוסיאב תונייטצמ ויתובושתו ולש דומילה ךרד ."הנשויל
.ויתוקיספב "ארתיה חכ" תא שפחמו ,תוילאוטקא תויעבל סחייתמ אוה .רורבו

תורעהו הכרדה ,םוכיס - הבושתה
ט"לשת תנשב "תעד הווחי" ת"ושב :תונוש תובושת יתשב אשונל סחייתמ ףסוי הידבוע ברה
עיבי" ת"ושב ;יממעו רצק הביתכה יפואו וידרב הכלהה תניפכ הנושארל הרדוש רשא ,(1979)
.םיבר םיאשונ רוריבו םיבורמ הכלה יטרפ םע ףיקמ רתוי ןויד שי (1976) ו"לשת תנשב "רמוא

"תעד הוחי" ת"וש (א)
ףד ןישודיקב איגוסה תא איבמ אוה ,הווצמ תב תגיגח ןיינעב יעמשמ דח רוקמ ןיאש תורמל
ןויד ךותמ .םירחא םינורחאו ,"המלש לש םי" ירבד תרזעב וירבד תא הילע ססבמו א"ע א"ל
הנימ אקפנו .אוה ןוכנ גהנמו" - הווצמ תדועסכ תרדגומ הווצמ תב תגיגחש ,קיסמ אוה הז
ירבד תא טטצמ אוה ."תכלל בייח ,וז הדועסב ףתתשהל ותוא םינימזמו ול םיארוק םאש
ךא ,(הלעמל האר) םימרופרה תעפשה ללגב הווצמ תב תגיגחל דגנתה רשא ,"השמ תורגאה"
,"םיהומת וירבדו") ללכו ללכ ולש םייתרבחה םילוקישה תאו םייתכלהה םינועיטה תא לבקמ אל
הפירחה תרוקיבה ךותמו םייתרבח םילוקיש ךותמ אקווד :("הכלהל םירווחמ וירבד ןיאו"
תונבל תוגיגח תעינמש תמאבו" :הווצמה תב תגיגח דעב דדצמ אוה ,םייתד אל םיגוח דצמ
םישועו ,לארשי תונב תא םיחפקמ וליאכש ,לארשי ימכח לע גרטקל םיעשופל די תנתונ ,הווצמ
תא טטצמ אוה ןיא ,"שא ידירש"ה ירבד תא טטצמ אוהש תורמל ".תונבל םינבה ןיב היילפה
תוכלשהה תא אקווד אלא ,(הלעמל האר) הריעצה לארשי תב תבוטל ולש יכוניחה לוקישה
"תעד הוחי" ויתובושתש רוכזל שיו ."לארשי ימכח לע גרטקל" תילארשיה הרבחב תויתרבחה
.בחרה ילארשיה רוביצל תבש ברע לכב וידרב ורדוש רשא ,"הכלה תניפ"כ הנושארל ורמאנ
תדועסכ התוא רידגמו ,("ןוגהו בוט גהנמ") הווצמ תב תגיגחב הכלהל ךמות אוה וירבד ףוסב
.הווצמ

ארקמה לע תססובמ רשא ,"םימתב םיכלוהל בוט ענמי אל ת"ישהו" ותמיתחל בל םישל שי
,"םימתב םיכלהל בוט ענמי אל 'ה ןתי דובכו ןח םיהל-א 'ה ןגמו שמש יכ" :בי ,ד"פ םילהתב
,ףסוי הידבוע ברה יקספבו םילהתב רשקהה יפל .ףסוי הידבוע ברה לש ונושלב רתויב הרוגשו
.הכלהה םויקב בלה תנווכ לש תובישחה תא תנייצמ איה


:תדחוימ בל תמושתל םייואר הבושתה ךותמ םיאבה םיטפשמב ןויעה

ועיגהב הווצמ רב רענל םישועש ומכ הדועסו הביסמ הל תושעל םיגהונ םאש וירבדמ הארנו
תועינצה יללכ יפ לע וגהנתיש דבלבו) .הווצמ הדועסל בשחנו ,ןוגהו יואר רבדה ,תוצמל
.(.ו ןמיס ח"ואח ןיקלאוו ןרהא ןקז ת"ושב 'עו .הרותה יפ לע םישרדנה

איה הווצמ תבל "הביסמ" תכירעש םינורחאהו םינושארה שוריפו ארמגה יפל חיכוהל ואובב
יפ לע םישרדנה תועינצה יללכ יפ לע" םיגהונשכ "הווצמ תדועסל בשחנו ןוגהו יואר רבד"
הרואכלו .וירבדל החכוהכ "ןרהא ןקז" ת"ושל ארוקה תא ףסוי הידבוע ברה הנפמ ,"הרותה
לעב ומכ הווצמה תב תגיגחל הבר תואנקב דגנתמש קסופ ונאצמ אל ירה - אלפו אלפה רבדה
וריבח" אוה וליאכ "הכלהב וביוא" לע ךמתסהל לוכי ףירחו יקב קסופ ךיאו ,"ןרהא ןקז"
"ןרהא ןקז" לעב לש ותעד תנבהב ארוקה תא תועטהל האב הרואכל תאז היינפהו ,"הכלהב
?תאז היגוסב

םולשו סח הנווכ םוש ול ןיאו ,"ןרהא ןקז" לעב לש תיאנקה תודגנתהל עדומ ףסוי הידבוע ברה
תא ןיבהל שי ,םירחא םיקסופ ירבדב ףסוי הידבוע ברה לש ותונשרפ יפל ךא .ארוקה תא לבלבל
הווצמה תב תגיגחל "ןרהא ןקז" לעב לש תיתכלהה ותודגנתה .ןוכנה םרשקהב םתנקסמ
םישנא לע םישנ תופסאתה לש תוצירפה לש יפיצפסו ידוחי רוסיא :תומר יתשל תלצפתמ
לש תונקתה לכ ןיינעב "וכלת אל םהיתוקוחב" לש יללכ רוסיאו ,תועינצה תוכלהב העיגפכ
החוד ףסוי הידבוע ברה .תאז הקולחב ןיחבי ןכא "ןרהא ןקז" לעב ירבדב ןייעמהו .םימרופרה
הז לוקיש יפל רתומ ןכלו ,םיידי יתשב "וכלת אל םהיתוקוחב" רוסיאה תא הבושת התואב
תאזה תונשרפה יפל .דיפקהל םיבייח םלועל תועינצ תוכלה לע ךא ,הווצמה תב תא גוגחל
ןייעל םוקמ שיו ,השעמל הכלה רבחמה לש ותעד לע לבקתמ טלחהב תוצירפ רוסיא לש לוקישה
םע דדומתהל ףסוי הידבוע ברה עדי יארחאו ןותמ קסופכ ."ןרהא ןקז" לעב לש ותבושתב
סחייתמ אוהש ןויכ ךא .תיתכלהה ותנקסמ לע קלוח אוהש פ"עא ,בר דובכב "הכלהב וביוא"
,םיבושח םייתכלה םילוקיש ונממ דמול אוה ,"הכלהב וריבח" תניחבב דובכ תאריב וילא
.(ב"ע 'ל ףד ןישודיק יפ לע) "הז תא הז םיבהוא םישענ םהש דע ונממ זז וניאו"

וליאכש ,לארשי ימכח לע גרטקל םיעשופל די תנתונ ,הווצמ תונבל תוגיגח תעינמש תמאבו"
לאיחי יבר ןואגהל יתאצמ ןכו .תונבל םינבה ןיב היילפה םישועו ,לארשי תונב תא םיחפקמ
דיכ ביחרה ךיראהש רחאש ,(האלהו חפר דומע ,גצ ןמיס) 'ג קלח שא ידירש ת"ושב גרבניו בקעי
."...וילע הבוטה 'ה

"ןרהא ןקז" לעב .ןיינעמ הנפמ המיגדמ "םיעשופה" דגנ "ןרהא ןקז" לעב ירבד םע האוושהה
שודיחל םהלש ןויסינ לכ תואנקב רוסאל שי ןכלו ,לארשי יעשופ דגנ "הווצמ תמחלמ"ב אצוי
,לארשי יעשופלו ם"וכעל תומדתהל קר אוה םישדחה םינקתמה תנווכ לכו" :גהנמב וא הכלהב
רומג דוגינב .(הלעמל "ןרהא ןקז" הבושתל החיתפ) "סחנפכ רכש םישקבמו ירמז השעמ םישוע
לכ תא דחאל ,רתוי רחואמ הנש םישש לארשיל ישארה ברכ ףסוי הידבוע ברה ףאוש ךכל
לכב תולבקתמ רשא ,תויתכלה תוארוה ידי לע "הנשויל הרטע ריזחהל" ,לארשי תוליהק
תא דבכל ףסוי הידבוע ברה תא בייחמ לארשי יעשופ לש גורטקה .ידוהיה רוביצה לש םיגוחה
.הווצמה תב תא גוגחלו יתכלה לוקישכ םתנעט
לאיחי יבר ןואגהל יתאצמ ןכו" :גרבנייוו ברה ירבדמ ותשיגל קוזיח איבמ ףסוי הידבוע ברה
היתושגרב העיגפמ גרבנייו ברה ששח לוגד ךנחמכ ךא ." 'ג קלח שא ידירש ת"ושב גרבניו בקעי
ישונאה שגרב תושק תעגופ תונבל םינבה ןיב םישועש תאזה היילפהה וליאו" :לארשי תב לש
ברה .("שא ידירש") "הווצמ תונב תורענל תיבב הגיגחו הביסמ תושעל ריתהל שי ןכלו ,תבה לש
םינבה ןיב היילפה םישועו") ילולימ ןפואב גרבנייו ברה ירבד תא טטצמ םנמא ףסוי הידבוע
תבל יכוניח לוקישכ אל םהב רזענ ךא ,("...גרבניו בקעי לאיחי יבר ןואגהל יתאצמ ןכו .תונבל
תוגיגח תעינמש" :לארשי ימכח לע לארשי יעשופ לש גורטקה דגנ יתרבח לוקישכ אלא ,לארשי
,לארשי תונב תא םיחפקמ וליאכש ,לארשי ימכח לע גרטקל םיעשופל די תנתונ ,הווצמ תונבל
."תונבל םינבה ןיב היילפה םישועו

ט"כ ןמיס 'ב קלח תעד הווחי ת"וש

:הלאש
שי הכלהה יפל םאה ,דחא םויו הנש הרשע םיתש הל ואלמש ,הווצמ-תב ליגל העיגהש הרענ
,הווצמ-רב ליגל עיגהש רענל אלא ןכ תושעל ןיא וא ,הדועסו תיגיגח הביסמ הל ךורעל םוקמ
.תוצמל ועיגהב ןיליפת חינמ אוהש

:הבושת
יברכ הכלה יל רמא הוהד ןאמ אנימא הוה שירמ ,ףסוי בר רמא :(א"ע אל ףד) ןישודיק תכסמב
,אנדיבע אהו אנדיקפמ אל אהד ,ןנברל אבט אמוי אנדיבע תוצמה ןמ רוטפ אמוס רמאד הדוהי
,השועו הווצמ וניאש יממ רתוי השועו הווצמה לודג אנינח יבר רמאד אהל תיעמשד אתשה
היה ףסוי בר ,שוריפ] .ןנברל אבט אמוי אנדיבע הדוהי יברכ הכלה ןיאד יל רמאד ןאמ הברדא
הדוהי יברכ הכלהש םימכח יל ורמאי םאש רמוא יתייה הלחתמ ,רמאו .(אמוס) רוהנ יגס
ינאש יפ לע ףא ירהש ,לארשי ימכחל בוט םוי השעא ,הרותה תוצמ םויקמ אמוסה תא רטופש
אוהש חקפ םדאמ רתוי לודג ירכשו ,בוטה ינוצרמ ןתוא םייקמ ינא תאז לכב ,תוצמה ןמ רוטפ
ימ לודג רמאש אנינח יבר ירבד יתעמשש תעכ לבא .וחרכ לעב תוצמה םייקל חרכומו בייח
הכלה ןיאש יל ורמאי םאש ינא רמוא ,הברדא ,השועו הווצמ וניאש יממ רתוי השועו הווצמש
השעא ,הרותבש תוצמה לכב בייחש םירבוסו וילע םיקלוחש םימכחכ הכלה אלא ,הדוהי יברכ
ןואגה דמל ןאכמו .[חקפ םדאכ לודג ירכשו השועו הווצמ ינא םג ירהש ,לארשי ימכחל בוט םוי
תגיגחו תדועסש ,(זל ןמיס 'ז קרפ אמק אבב) המלש לש םיב ,ל"שרהמה ,אירול המלש יבר
איהש ,וזמ הלודג הווצמ תדועס ךל ןיא ,דחא םויו הנש הרשע שלש ול ואלמש רענל הווצמ-רב
השועו הווצמה לודגש ,תוצמל עיגהל הזה רענה תא הכיזש לע אוה ךורב םוקמל האדוה תדועס
ףסוי בר היה םימכחכ הכלהש דבלב הרושבה לע וליפא ירהש .השועו הווצמ וניאש יממ רתוי
ןמזל םידוד תע רענה לש ותע עיגהב ןכש לכ ,לארשי ימכחל בוט םוי תושעל ןנוכתמו חמש
ןמיס) םהרבא ןגמה בתכ ןכו .ןאכ דע .בוט םוי ותושעל יוארש ,תוצמה לכב לעופב ותובייחתה
םויכ ,תוצמ לועל ונב סנכנש םויב הדועס תושעל הווצמש ,םינורחאהמ דוע איבהו ,(ד"קס הכר
.שדחה רהוזה יפ לע (א"ע אנ ףד) ףסוי תחנמ רפסב סאגריא יבר ןואגה בתכ ןכו .הפוחל סנכנש
םגש הארנ הז יפלו .(אצש ןמיס) העד הרוי הבברמ לוגדבו .(ע ןמיס) ריאי תוח ת"ושב דוע הארו
,ןהב תבייח השאהש תוצמה לכב תבייחתמו ,דחא םויו הנש הרשע םיתש הל ואלמש הרענל
התסינכ תא גוחל יוארו ,תוצמ ןתואב השועו הווצמ תישענ ירה ,(:המ הדנ תכסמב ראובמכו)
םעיגהב ,הרענל רענ ןיב לדבה לכ ןיא תאזה הניחבהמש ןויכ ,החמשו האדוה תדועסב תוצמל
תוא האר תשרפ) יח שיא ןב רפסב לבבמ םייח ףסוי יבר ןואגה בתכ הזב אצויכו .תוצמ בויחל
שבלתש יואר םוקמ לכמ ,תוצמל הסנכה םויב הרענל הדועס תושעל וגהנ אלש יפ לע ףאש ,(זי
םאש וירבדמ הארנו .כ"ע .תוצמה לועל סנכהל התכזש לע םויה ותואב החמש היהתו תבש ידגב
יואר רבדה ,תוצמל ועיגהב הווצמ רב רענל םישועש ומכ הדועסו הביסמ הל תושעל םיגהונ
'עו .הרותה יפ לע םישרדנה תועינצה יללכ יפ לע וגהנתיש דבלבו) .הווצמ הדועסל בשחנו ,ןוגהו
לש ונב) ,אייפסומ םהרבא יבר ג"הרה בתכ ןכו .(.ו ןמיס ח"ואח ןיקלאוו ןרהא ןקז ת"ושב
םעונ ץבוקב האבוהו ,די תביתכ הבושתב ,(דסחו םייח ת"וש רבחמ אייפסומ םייח יבר ןואגה
םיתש הל ואלמש ,תוצמה בויחב ותב הסנכנש םויב הדועס השועש ימש ,('ד דומע) 'ז קלח
םויו הנש הרשע שלש ול ואלמש רענב ומכ ,איה הווצמ תדועסש הארנ ,דחא םויו הנש הרשע
החמש םוי תושעל ,תורייע ראשבו תפרצ ירעב םיגהונ ןכו ,הזל הז ןיב לדבה המ יכ ,דחא
אקפנו .אוה ןוכנ גהנמו ,הווצמ תב תישענש תבל ןכו ,הווצמ רב השענש ןבל הווצמ תדועסו
א"מרה קספש ומכו) ,תכלל בייח ,וז הדועסב ףתתשהל ותוא םינימזמו ול םיארוק םאש הנימ
הרוי הובג ןחלשב ןייעו .ד"תכע .(הלימ תירב תדועס ןינעל בי ףיעס הסר ןמיס העד הרויב הגהב
.ק"ודו .(ומ ק"ס הסר ןמיס) העד

לאשנ (דק ןמיס ח"וא קלח) השמ תורגא ת"ושב /ןייטשנייפ/ ןייטשמנייפ השמ יבר ןואגה םנמא
תב הרענל הביסמו הגיגח םישועש המ הווצמ תדועסל בושחל דוסיו ךמס םוש ןיאש ,בתכו ,הזב
בתכש םעטה ותוא ירהש ,םיהומת וירבדו .כ"ע .דבלב תדלוה םוי תחמשכ אלא הז ןיאו ,הווצמ
.הווצמ תב הרענ תדועס יבגל םג ךייש ,הווצמ רב תדועס יבגל ,ל"נה המלש לש םיב ל"שרהמה
המתש דחא לודג ירבד איבהש (זצ ןמיס ח"וא קלח) 'ב קלח השמ תורגא ת"ושב יתיאר בושו
,תוצמל עיגהש דאמ רכינ רבדה םשש ,הווצמ רב רענ ןידל המוד הז ןיאש ,בשייל בתכו ,ןכ וילע
רבדה הב רכינ אלש הרענ לבא ,השודקבש רבד לכלו ןינמל ותוא םיפרצמ אבהלו ןאכמ ירהש
יפ לע ףא ,החמשו הדועס הליבשב תושעל ןיא ןכל ,תוצמל העיגהש דבלב העידי אלא ,השעמל
בר לצאו ,הווצמ רב רענב ומכ ,שממ החמשה התוא תכייש תוצמל העיגהש רבדה םצע לעש
.ד"תכע .םתבוח ידי םירחא איצוהלו ךרבל ול םינתונ ויה ותולדג דצמש ,רכינ רבדה היה ףסוי
רקיע ירה ,דסומ דוסי ילב הלאכ םיקוליח תושעל ונל ןינמ יכ ,הכלהל םירווחמ וירבד ןיאו
ומכ רקיעה ןכלו .תוצמל העיגהש תבל ןידה אוה אליממ ,השועו הווצמ השענשכ יולת רבדה
לע ת"ישהל האדוהו החמש תדועס תושעל םוקמ שי ,הווצמ תב הרענל םגש ליעל ונבתכש
'ה קלח ידבע ליכשי ת"ושב היאדה הידבוע יבר ןואגה בתכ ןכו .תוצמל סנכהלו עיגהל התכזש
לועל הסנכנש םויב הרענל םג החמשו הדועס תושעל וגהנש םוקמבש ,(חכ ןמיס ח"וא קלח)
יח שיא ןב רפסב םייח ףסוי יבר ןואגה ירבדמ ראבתמש ומכו ,ןוגהו יואר רבדהש יאדו ,תוצמ
תונבל תוגיגח תעינמש תמאבו .(זלש דומע 'ו קלח ידבע ליכשי ורפסב דוע הארו) .ד"תכע .(ל"נה)
םישועו ,לארשי תונב תא םיחפקמ וליאכש ,לארשי ימכח לע גרטקל םיעשופל די תנתונ ,הווצמ
'ג קלח שא ידירש ת"ושב גרבניו בקעי לאיחי יבר ןואגהל יתאצמ ןכו .תונבל םינבה ןיב היילפה
םיצורהש חיכוהל ,וילע הבוטה 'ה דיכ ביחרה ךיראהש רחאש ,(האלהו חפר דומע ,גצ ןמיס)
,וכלת אל םהיתוקוחבו םושמ רוסיא ששח לכ הזב ןיא ,הווצמ תב הרענל הביסמו הגיגח תושעל
ןמיס ד"וי קלח 'ג קלח רמוא עיבי ת"ושב דוע ןייעו] .ם"וכעל תומדיהל הזב הנווכה ןיאש ןויכמ
תבל יכוניח דודיעו קוזיח םשל הווצמ תבה תגיגח גיהנהל םיצורה תנווכו ליאוהש :םייס .[דכ
תורודב ןכ וגהנ אלש םושמ ,הז דגנ םינעוט שיש המו .ןכ גיהנהל ימד ריפש ,תווצמל העיגהש
לכש יפל ,תונבה ךוניחב קוסעל וכרטצה אל ונינפלש תורודב יכ ,ללכ הנעט הז ןיא ,םימדוקה
תרהט חור האלמ התיה ביבסמ הריואה לכו ,םימש תאריו הרות אלמ היה לארשימ דחא
ספאב םג 'ה תאריו תעד חור םברקל ופאש לארשי תיבב ולדגש תונבהו .תודהיה תשודקו
תרקועו תסרוה בוחרה תעפשהו ,םוצע יוניש תורודה ונתשנ םיברה תונועבש וישכע לבא .השעמ
,תונבה ךוניחב וניתוחוכ לכ זכרל ונילע לטומ ,לארשי תורענ תובבלמ תודהי לש קיז לכ
תעדו הרות לש ךוניח תודסומ ונקיתו ,ךכ לע םדוקה רודב לארשי ילודג ודמע רבכ ונירשאלו
הלודג הנגפה איה ,תונבל בקעי תיב רפסה תיב לש הפיקמו הלודג תשר תמקהו ,לארשי תונבל
ןורקעה תבוחו רשיה ןויגהה תרושו .ונירודב לארשי םע לש תונבה ךוניח לש רתויב הרדהנו
ןיב םישועש תאזה היילפהה וליאו ,תוצמל התעגה םוי תא תבל םג גוחל טעמכ תבייחמ יגוגדפה
תיבב הגיגחו הביסמ תושעל ריתהל שי ןכלו ,תבה לש ישונאה שגרב תושק תעגופ תונבל םינבה
חתפ לש הבר ,ל"צז עיברובא םרמע יבר ג"הרה חונמה ונידידי םג .ד"תכע .הווצמ תונב תורענל
הגיגח תושעל גהנמה טשפתנ ונינמזבש ,(איק דומע ףוס הכר ןמיס) םע יביתנ ורפסב בתכ ,הוקת
רשאל יח שיא ןב רפסב םייח ףסוי יבר ג"הרה ירבדמ ראבתמ ןכשו ,תוצמל העיגהש הרענל םג
תיגיגחה הביסמב ,ת"ישהל תוחבשתו תורישו הרות ירבד רמול ןוכנו .ש"ע .הזה בוטה גהנמה
.(:טמ) םיחספ יכדרמה בתכש ומכו .הווצמ תדועסל תבשחנ יאדוב זאו ,הווצמ תבל םישועש
הכונח ימיב םישועש תודועסה יוביר ,בתכ (ב ףיעס רתע ןמיס /ח"וא/) ךורע ןחלשב ןרמו
תצק שיש םירמוא שיו ,הגהב א"מרה בתכו ,החמשו התשמל םועבק אלש ,ןה תושרה תודועס
הכלה הכונח 'להמ 'ג קרפ ם"במרבו ,הכלה ה"ד :חי תינעת 'סות 'עו) ,תודועסה יובירב הווצמ
תודועס ןה זאו תוחבשתו תורימז רמול םיגהונו .חבזמה תכונח היה םימי םתואב יכ .('ג
.(ע ןמיס) ריאי תוח ת"ושבו .(הבורמ קרפ ףוס) אמק אבב המלש לש םיב דוע הארו .כ"ע .הווצמ
ןמיס ד"וי קלח) בל יקקח ת"ושבו .(חפ ןמיס ד"וי קלח) 'א קלח ויליראמא השמ רבד ת"ושבו
'ב קלח קסירב ם"רהמ ת"ושבו .(ח תוא 'ס תכרעמ) הרהט ירוישב םימה תרהט רפסבו .(ונ
.ק"ודו .(ע ןמיס) םהרבא בל ת"ושבו .(חס ןמיס)

םויב הווצמ תבל החמשו האדוה תדועסו תיגיגח הביסמ תושעל םיגהונש גהנמה :םוכיסב
,הרות ירבד םש ורמאיש בוטו .ןוגהו בוט גהנמ אוה ,דחא םויו הנש הרשע םיתש הל תאלמ
וניתרות תעד יפל תועינצה יללכ לע תונדפקב רומשל שי םלוא .ת"ישהל תוחבשתו תורישו
הדער אהת םש הליג םוקמב ,הדערב וליגו החמשב 'ה תא ודבע ,רמאנש ומכו ,השודקה
.םימתב םיכלוהל בוט ענמי אל ת"ישהו .(:ל תוכרב)

רמוא עיבי (ב)


תא ךרבל םא יתכלה ןויד שי וירחאלו "ינרטפש ךורפ" תכרב לש תורוקמב תחתופ הבושתה
הכרבה תועמשמ תא ןיבהל םיכרד יתש םינורחאב שי .('א תוא) תוכלמו םש ילב וא םע הכרבה
םוקמ טלחהב שי ל"שרהמה יפ לע .('ג תוא) תוטישה יתש ןיב הכלהל הנימ אקפנ שיו ,('ב תוא)
הרות ירבד םירמואשכ דחוימבו ,אתיירואדמ תווצמב בויחה םצע לע הווצמ תדועס תושעל
ןיא ת"כחמבו" ןייטשנייפ השמ ברה ירבדל דוגינב איה תאז הנקסמ .תוחבשתו םיריש םירמואו
,בוט םוי ותושעל שי ריפש" :הווצמ תב תגיגח תבוטל רבחמה קסופ הנקסמל ."םירווחמ וירבד
תוקפסה ללגב ךא ,"ינרטפש ךורב" תכרב תא הווצמ תבב םג ךרבל באה לע ."אכיא ימנ הווצמו
."לקהל תוכרב קפס" ללכה יפ לע תוכלמו םש ילב התוא ךרבל שי

תוסחייתהו תוכלמו םש יבגל תוכרב תוכלה ,תונוש תוכרב לש ןפקותו ןרוקמב תקסוע הבושתה
תוכרב תוכלה לש םיללכ יפל יונב הבושתה לש ןוידה לכ .הכלהב תדלוהה םוי דמעמל הרצק
ךוניח ,תוללובתה לש רודה תויעב םע תודדומתה תאז הבושתב ןיא ;דואמ תינכט איה השיגהו
.'ודכו ("וכלת אל םהיתוקוחב") םירחא םימע יוקיח ,תונבו םינב

הבושתה לש םינייפאמה
לכמ רישע רמוח ףוסיאב תנייפאתמ ףסוי הידבוע ברה לש תיתכלהה ותקיספו ודומיל ךרד
ירבדל רבוע אוה םיידומלתה תורוקמהמ .יתטיש ןפואב ורודיסו ,היתורודל הכלהה תורפיס
"רמוא עיבי" ת"ושל המדקה האר) תויתכלהה תונקסמב בהזה ליבש תא שפחמו ,םיקסופה
עדוי ךא ,תורחא תובושת חתנמו טטצמ אוה תיתכלהה תורפסה לש המוצע תואיקבב .('א קלח
םג קחרתמ אוה לארשי תנידמ לש ישארה ברכ .ותעד לוקיש יפל השעמל הכלה םתוא םשייל
,םימדוק םינבר לש םייטילופ םילוקישמו תיגולואידיא תקולחמ לכמ הווצמה תב אשונב
לארשי יעשופ דצמ םג - לארשיב תוקולחמ עונמל ותנווכ .הווצמה תב תגיגח תא ריתהל קסופו
."הנשויל הרטע ריזחהל" - לארשי םעב ינרותה ךוניחה תא קזחלו - םיגרטקמה

ט"כ ןמיס ח"וא 'ו קלח רמוא עיבי ת"וש


םיו הנש ב"י ליגל תבה העיגהשכ ,הווצמ - תב תגיגח ךורעל בורקמ וגהנש המ תודוא יתלאשנ
.הכלהב םוקמ הזל שי םא ,דחא /םויו/
הווצמ רב ליגל עיגהש ןבה לע םיכרבמש םשכ ,וז לש השנועמ ינרטפש ךורב כ"ג ךרבל שי םאו
.הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב

ג"י דע ונבב לפטל םדא ךירצ רזעלא ר"א :(י ןמיס גס השרפ) תודלות פ"ר הבר שרדמב (א)
ץ"בשת 'סב ם"רהמ דימלת ל"זו .הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב רמאיש ךירצ ךליאו ןאכמ ,הנש
ןאכמ ,הנש ג"י דע ונב םע לפטהל םדאל ול שי קודצ ר"ב ןועמש ר"א ,ר"בב אתיא :(צש 'יס)
ףד הרותה תאירק 'לה) ל"ירהמ 'סבו .הז לש ושנועמ ינרטפש ה"מא י"אב רמול ךירצ ךליאו
ה"מא י"אב ךרבמ היה ,הרותב ארקו הווצמ - רב ונב השענש ןמזב ל"ירהמ :ל"זו 'כ (א"ע ג"ס
ע"עו .ל"כע .תוכלמו םשב וז הכרב לודגה יכדרמב אתיא ןכו .הז לש ושנועמ ינרטפ רשא
תכרב ךריבו נ"כהבב וילגר לע םק ,ל"ז יאדוהי בר ןואגהש ,(חנ תוא תוכרב 'לה) םייח תוחראב
םשב ךריבש כ"ג עמשמו .ש"ע .הרותב ונב ארקש הנושאר םעפב הז לש ושנועמ ינרטפש
הכרב יתאצמ אלו ,בתכו ,ל"ירהמו שרדמה ירבד איבה (הכר 'יס) השמ יכרדב א"מרהו .תוכלמו
הכרב ךרבל בוטש הגהב א"מרה פ"כו .ארמגב הרכזנ אלש הכרב וכרביש ילע השקו ,ארמגב וז
ןוידפ 'לה תורוכבד ח"פב) ש"ארה ש"מ פ"ע הזב א"מרה תנווכש הארנו .תוכלמו םש ילב וז
ומא יעממ רבוע שדיק רשא ה"מא י"אב רוכבה ןוידפב ךרבל שיש םינואגה ש"מד ,(א 'יס רוכב
אלד ,וז הכרב ךרבל תפרצו זנכשאב וגהנ אל ,(זמ 'יס הבושת ירעש םינואגה 'ושתב ה"כו) ,'וכו
בר ורדיסש ירחא יכ ,ארמגב וא אתפסותב וא הנשמב הרכזוה אלש הכרב םוש ןיכרבמש וניצמ
ומצע ש"ארהש ריעה םש ט"וי ינדעמהו .ש"ע .הכרב םוש השדחתנ אל ארמגה אניברו ישא
תנקתמ איהש רשפאו ליאוה זוגא גצ רשא םילותב תכרב ל"חינ (וט 'יס תובותכד ק"פב)
גס 'יס) ע"הא השירדב ע"עו .הזב ש"מ (בי תוא ט"הגה הש 'יס) ד"וי ג"הנכב 'עו .ע"צו .םינואגה
(טירת 'יס) רשיה 'סב ת"רו .ש"ע .(ל תוא האורה 'פ) תודומח םחלבו .םש ש"בו מ"חבו (ב תוא
,םרמע בר רדסב אתיא ןכו ,הדגאב תאצמנ וז הכרבו ,ל"זו 'כ ,תבש לש תורנה תכרב ןינעב
גצ רשא יאדוהי בר תוכלהבו ,'וכו תוחמש הברמה ךורב ,הידעס בר רדסב ונאצמ תוכרב המכו
ע"עו .כ"ע .הדגא ירפסב הבותכש וז הכרב ש"כו ,ס"שב תובותכ ןניאש פ"עא ב"ויכו זוגא
םג ז"פלו .ש"ע .(זל תוא 'ב 'עמ) ןזא ריעי 'סבו .(אנ ס"ר) ח"רפבו .(דכר 'יס) א"ח ט"קלה ת"ושב
כ"כו .מ"ושב הכרב התוא ךרבל םוקמ שי שרדמב הרכזנש הז לש ושנועמ ינרטפש תכרב
ןכו .ל"ירהמו לודגה יכדרמב ש"מכ תוכלמו םשב הרמואל רקיעהש (הכר 'יס) א"רגה ירואיבב
.(ז ףיעס אס 'יס) ךורע ןחלש רוציקב פ"כו .א"רגה גהנ ןכשו ,(ג 'יס הס ללכ) םדא ייחה קספ
ל"ירהמ ש"מכ תוכלמו םשב וז הכרב ךרבל רקיעהו :ל"זו 'כ (ז"קס הכר 'יס) םירובג ןגמ 'סבו
ז"ע ךומסל יאדכ הבר שרדמב וז הכרבל ךמס אצמנש ןויכמש ,תוקומע הלגמ 'סב כ"כו .א"רגהו
ןכו ,שרדמה פ"ע ,םיברב ךמש שדקמ 'ה התא ךורב ךרבל וכמסש ומכ ,תוכלמו םשב ךרבל
.ש"ע .ל"נה תוכרבהמ היאר איבהו (ד"קס םש) ןחלשה ךורעה כ"כו .כ"ע .חכ ףעיל ןתונה תכרב
ףא ,םיברב ךמש שדקמ י"אב םותחל גהנמהמ ש"מ הנהו .(ו 'יס החמש תיראש ת"ושב ע"עו)
בר השעמב ש"מכ ,א"רגה גהנמ ןכו ,(א"עס ומ) תוכרב 'סותב חכומ ןכו ,םרמע בר רדסב ה"כש
אל ם"במרהש ,ל"נה 'סותה ד"ע ריעה (ומ ס"ס) י"בה ןרמ ירה מ"מ .א"רגה רודיסבו (אי 'יס)
חסונ ה"כש טרפבו .וניגהנמ ןכו .ש"ע .םיברב ומש שדקמ ךורב אלא ,המיתחב םש ריכזה
פ"ע רוטהו ש"ארה ש"מ לע ריעה (זר ס"ס) י"בבו .ש"ע .(א"ער א"נד) תונווכה רעשב ל"ז י"ראה
המיתח הרכזוה אלש ןויכמש 'כ י"רתש ,םימלועה יח י"אב תושפנ ארוב תכרבב םותחל 'שוריה
יואר ןכש .הבושתב א"בשרה כ"כו .םש ילב ,םימלועה יח ךורב םותחל ןוכנה ונלש דומלתב
'שוריבש ףאש ,ןנברד םידומב המיתח ןינעל (זכק 'יסב) י"בה ןרמ הזמ דמל ןכו .כ"ע .גוהנל
ךורב םותחל שי ,םשב םותחל רכזנ אל ונלש ארמגבש ןויכ ,תואדוהה לא י"אב םתוחש אתיא
ויקספב שירדנולמ והילא וניבר כ"כו .ש"ע .ל"נה ר"נב ןידב י"רת ש"מ ןיעכו ,תואדוהה לא
תכרבב םגו .ש"ע .הזמ ריעהש (ומ ס"ס) ז"טב ע"עו .ש"ע .(זמק דומע) םשו ,(אע דומע) תוכרבל
,הואיבהש םינומדקה חסונ לע םיכמוס התוא םירמואהו ,ירושפו ילוקע אכיא חכ ףעיל ןתונה
(גי - בי תויתוא הכ 'יס ח"ואח) ב"ח רמוא עיבי ת"ושב כ"שמעו .'מגב םהינפל היה ןכש ל"יו
'לה) םייח תוחראב כ"כו .תוכלמו םשב הרמואל ןיא ס"שב הכרבה הרכזנ אלש לכ םלועלו
,'כש (מ דומע) רשוי טקל 'סב ע"עו .ש"ע .הידעס וניבר םשב (חנ תוא ףוס הרותה תאירק
ינרטפש אמלעד אכלמ אנמחר ךירב ,ברה רמא ,ת"סב (ד"הת לעב י"ארהמ לש) ונב ארקשכ
,השמ יכרדב א"מרה ש"מכ והזש ,ל"ומה ג"הרה 'כו .דומלתב רכזנ אלש ןויכ ,הז לש ושנועמ
אפזוי י"רהמ קספ ןכו .כ"ע ,מ"ושב הרמואל 'כש תודלות 'רפ תוקומע הלגמ לעב ןואגהכ אלדו
תמא 'סבו .(ד"ע ו"טד) הכרב קמע 'סב כ"כו .מ"וש ילב הרמואל (בנת 'יס) ץמוא ףסוי 'סב
ךריב 'סבו .(פ תוא 'ו 'יס) תמא דודל 'סבו .(פ תוא ת"סל םילועל תוכרב ינידב) יזאגלא בקעיל
רבדה ןיאש טרפבו .לקהל תוכרב קפסד ,ונילצא גהנמה טשפ ןכו .(ד תוא הס 'יס) םהרבא תא
הלטבל הכרב ששח שיש םוקמבו .ושנועמ באה רטפיש ידכ ,תורעש 'ב רענה איבהש רוריבב עודי
הזב ש"מ ר"ושו .ב"ויכב (ח"קס ח 'יס) ז"טה ש"מכ ,תורעש 'ב איבהש הקזחא ןניכמס אל
'כש ,דל 'יס ע"הא ללה תיב רפסב 'עו) .ש"ע .(דיק 'יס ח"ואח) יבצ רה ת"ושב קנארפ פ"צרגה
םושמ הב ןיא םשה תרימאש ,הז לש ושנועמ ינרטפש םלועה ךלמ םשה התא ךורב :ךרבל
ידומעב 'עו (.ק"ודו .ד תוא 'א 'יס ד"ויח ג"ח רמוא עיבי ת"ושב כ"שמעו .הלטבל 'ה תרכזה
ןכשו ,תוכלמו םש ילב וז הכרב רמול ץ"בעיה 'ד םגש (ה תוא אכ 'יס) ע"ש רוציק לע ןחלשה
ת"ושב ע"עו .ש"ע .(זי תוא האר 'רפ) יח שיא ןבבו .(זט תוא) םיפלאל דסחה כ"כו .ש"ע .םיגהונ
,תוכלמו םש ילב הז לש ושנועמ ינרטפש תכרב /םיאולימו תופסוה/ .ש"ע .(ו 'יס) שרדמה תיב
יתיאר התע ,הווצמ - תבל הביסמו הגיגח ןינעבו .ש"עו .(לר 'יס) ג"ח קחצי די ת"ושב םג כ"כ
'עו .ש"עו .םימש םשל הנווכהשכ ןכ תושעל שיש הלעה כ"גש (גצ 'יס) ג"ח שא ידירש ת"ושב
.ק"ודו .(זצ 'יס ח"ואח) ב"ח השמ תורגאב


באה שנענ היה וישכע דעש ,הז לש ושנועמ ינרטפש :'יפ (ד"קס הכר 'יס) םהרבא ןגמה הנהו
התע דעש אכפיא שריפ שובלה ךא .שנענ וניא אבהלו ןאכמו ,וכניח אלש ליבשב ןבה אטחשכ
ןכו ,םינטק םהשכ םיתמ םינב םירדנ ןועב (:בל) תבשב ש"מכ ונייהו .ש"ע .באה ןועב שנענ ןבה
ול ורמא ,הרות לוטיב ןועב האב הרכסאש (:גל תבשב) ורמאש המו .'וכו הרות לוטיב ןועב
,םהיבא תא םילטבמש ןועב ינשמו ,(ת"ת לע םיווצמ םניאו הרכסאב םיתמש) וחיכוי תוקונית
באה ןועב ספתיל לבא ,(ח) תוכרבב ש"מכ ,תותימבש השקה הרכסאכ רומח שנוע ןינעל םתה
םגש םושמ ,ז"ע באה תכרב תנווכ הארנו .באה ןועב רתוי םישנענ םניא הנש ג"י ןבמו ,םיספתנ
אנא רמא רמ (בכ ב"ב) ש"מכ .ונועב םתימהלו וינב תא שינעהל םרגש לע הדוקפ םויב שנענ אוה
תבש) ןנירמאו ,אדא בר תמ ודי לעש ןנואתמ היה םהמ דחא לכש 'סותה 'יפו ,'וכו היתשינע
רמ (:כ) מ"ב 'עו .ה"בקה לש ותציחמב ותוא ןיסינכמ ןיא ודי לע שנענ וריבחש ימ לכ (:טמק
ידכ ומצעב שנועה הלת דחא לכש ,םש עדיוהי ןב 'סב ח"ירגה 'יפו ,עקפ ידיד יאתל םושמ רמא
ד"פע (ד"קס הכר 'יס) הבר הילאה כ"כו .ש"ע .ךכ לע ןוקית השעיו הדותיו הבושתב רוזחיש
רוא ברה ל"זו .ש"ע .שובלה 'ד 'יפב (וכ 'יס) םהשה ןבא ת"ושב הרצקב כ"כו .ל"נה ב"ב 'סותה
ללכל םיעיגמ םהינב ויהשכ םיקידצהש אצמתו ,'וכו שא אצת יכ (ה .בכ) םיטפשמ 'רפ םייחה
,הז שנועמ םרטפש םוקמה ךורב םירמואו םיחמש ויה ,םהיבא ןועב דוע םידכלנ םניאש םינש
תמכחב רגולק ש"רהמ ןואגהל יתייה הפוצו .ש"ע .'וכו וליבשב שנוע םרוגל 'ה שינעיש ירה
םויו הנש ג"י ןבמ רתוי לודג ןבש עמשמד ,םיהומת שובלה ירבדו ,'כש (הכר 'יס) ח"וא לע המלש
ןיא ,ודימשהל דאמ 'ה ףנאתה ןרהאבו קוספה לע ס"שב ראובמ ירהו ,באה ןועב שנענ וניא 'א
התשע השמ תלפתש אלא ,תחתמ וישרשו לעממ וירפ דימשאו 'אנש ,םינב יוליכ אלא הדמשה
כ"פעאו ,'א םויו הנש ג"ימ רתוי םילודג ויה אוהיבאו בדנ ירהו ,רמתיאו רזעלא וראשנו ,הצחמ
ש"מ הנהו .כ"ע .ע"צו .שובלהכ אלדו ,באה ןועב שנענ כ"ג לודג ןבש חכומו ,םהיבא ןועב ושנענ
אלא ,ס"שב הז ןיא ,'וכו ודימשהל דאמ 'ה ףנאתה ןרהאבו קוספה לע ס"שה םשב ק"שרגה
גצ ףד) אשת יכ תשרפ ק"הוזב ה"כו .('ה 'יס ףוס י 'רפו .'א 'יס ז השרפ) הבר ארקיו שרדמב
םהירשא ,(זפ אמוי) ארמגה ירבד היתטימתשאד וילע ינהימת ותישוק רקיעבו .ש"ע .(א"ע
המכש ,תורודה לכ ףוס דע םהינב ינבלו םהינבל םיכזמש אלא םיכוז ןהש ןייד אל םיקידצל
ןרהא ינב רמתיאו רזעלא 'אנש אוהיבאו בדנכ ףרשיל םייואר ויהש ןרהאל ול ויה םינב
םושמ אלא אוהיבאו בדנ ותמ אל (גס) ןיבוריעבו .םהיבא תוכז םהל הדמעש אלא ,םירתונה
הבר שרדמבו (בנ) ןירדהנסב ע"עו .ןיי ייותש ויהש ליבשב נ"א ,ןבר השמ ינפב הארוה ורוהש
םירתוס ןאכ ארמגה ירבדש (זפ אמוי) א"חב א"שרהמה הזב דמע רבכש תמאבו .(ינימש 'רפ)
תלפתו ,םינב יוליכ הז ודימשהל דאמ 'ה ףנאתה ןרהאבו ,בקע 'רפ י"שרפב אבוהש שרדמב ש"מ
םייואר םלוכ ויה ןרהא אטחבש הברדאד חכומו .וראשנ םינשו ,םינש ותמו ,הצחמ הרפיכ השמ
.ותמ םאטחבש (גס) ןיבוריעב ש"מ רתוס הז שרדמ ה"אלבו .ולוצינ השמ תלפת י"עו ,ףרשהל
שרדמה 'דל םגו .שרדמה לע תקלוח ונלש 'מגה פ"כעו .כ"ע .והל אמרג אהו אהד ץרית ם"ארהו
,שובלה ירבדל שרופמ רוקמו .ם"ארה ש"מכ ,םהיבא ןוע הזל ופריצו םנוע לע םשנוע רקיע
ןבה הנש הרשע שלש דע ,אבא רב אייח ר"א ,םהינש םג ותומיו :(רת 'יס ,תור) ינועמש טוקליב
ואטחב שיא :(זמק 'יס אצת יכ 'רפ) ירפסבו .תומי ונועב שיא ךליאו ןאכמ ,באה ןועב הקול
ואטחב שיא ,םש י"שר שוריפבו .םהיבא ןועב םיתמ םינטק ,םמצע ןועב םיתמ םילודג ,ותמוי
אוה ןכו .םימש ידיב םתובא ןועב םיתמ םינטקהש ,ויבא ןועב תמ שיא וניאש ימ לבא ,ותמוי
ופוגב ז"הועב ואטח לע םיערפנש ןתונ ןידהש אטח שיו :ל"זו (א"ה הבושת 'המ ו"פ) ם"במרב
,תוצמ ללכל ועיגה אלו תעד ןהב ןיאש םינטקה םדא לש וינבש ,םינטקה וינבב וא ונוממב וא
א"כמ ה"פ תובא י"שרפב 'עו) .ל"כע .שיא השעיש דע ,ותמוי ואטחב שיא ביתכו ,ןה וניינקכ
ראובמ הז לכו .(:ט"כ ריזנ י"שרפב ה"כו .'וכו 'א םויו הנש ג"י ןב היהיש דע שיא יורק וניאש
,םינב לע תובא ןוע דקופ ביתכ (ז) תוכרבב 'עו .ל"נה לכ ונממ םלענ ק"שרגהו ,שובלה ירבדכ
השעמ םיזחואשכ אה ינשמו ,תובא לע ותמוי אל םינבו םינב לע תובא ותמוי אל ביתכו
יכ 'רפב ע"בארה 'יפב 'עו .םימש ידיבו םינטק םינבב ייונשל מ"והו .'וכו םהידיב םהיתובא
.ו"ה ז"ע תוכלהמ ד"פב ם"במרב 'עו .ש"ע .םש שובלה 'דבו (וע 'יס) ח"בלרהמ 'ושתבו .אצת
.ש"ע .(ג"ע חי ףד ,ח"ואח ףוס) יקסמלשורי השמ תחנמ ת"ושב הזב ע"עו

הנש הרשע םיתש ליגל העיגהש תב ןינעל ,שובלה שוריפל א"גמה שוריפ ןיב מ"נ שי הרואכלו (ג)
,באה ןועב התע דע שנענ היה ןבהש ונייה ,הז לש ושנועמ ינרטפש שובלה שוריפלש ,דחא םויו
ש"מכו ,באה ןועב תשנענ תבה םג ירהש ,וז לש השנועמ ינרטפש ךרבל שי תבה לע םג כ"א
רוד ,ויתונבו וינב סעכמ ץאניו 'ה אריו רמאו חתפ ,'וכו אקוני היל ביכש א"בחר ,(:ח) תובותכב
(בע) תובותכבו (:בל) תבשבו .םינטק םהשכ םיתמ םהיתונבו םהינב ,ה"בקהל םיצאנמ תובאש
דצמ אוהש םהרבא ןגמה שוריפל וליאו .ש"ע .םינטק םהשכ םיתמ ויתונבו וינב םירדנ ןועב
.תבה לע ןכ ךרבל צ"אש ל"י ז"פל ,ז"ע שנענ וענמהבו ,ונב תא ךנחל באה לעש ,ךוניח תוצמ
א"א) םידגמ ירפה כ"כו .הכנחל בייח וניא ותב וכנחל בייח ונב ל"ר רבסק (טכ) ריזנב ןנירמאד
ןועב םישנענ םינבש שובלה 'יפל ,הנש ב"י תב הבקנב ךרבי אל המל הנהו :ל"זו (ה"קס הכר 'יס
,הנטק ותב ךנחל בייוחמ וניאש ל"י ךוניח םושמ ד"מל לבא ,תובקנ וא םירכז אנש אל ,באה
כ"כ תוצמ הב ןיא ,הכנחל בייוחמ ד"מל 'יפאו .(טכ) ריזנ 'מגהמ (א"קס גמש 'יס) א"גמה ש"מכ
ליבשב תשנענ הניאו איוה השיא ןינק ,התונטקב שיאל האישמ םאו ,התונטקב הכנחל בייוחיש
תב ןינעל א"גמהל שובלה 'יפ ןיב מ"נד (ג 'יס ח"ואח) ינע תחנמ ת"ושב כ"כו .כ"ע .היבא
בייח וניאש תבה לע ךרבל צ"א א"גמה 'יפלו ,תבל ה"ה שובלה 'יפלש ,הנש ב"יל העיגהש
ונב םע לפטהל םדא ךירצ רזעלא ר"א (גס 'רפ) ר"בב חכומדכ ,א"גמה 'יפכ רקיעהש 'כו ,הכנחל
רוטפ לע הכרבה רקיעש ראובמ ירה .הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב ל"צ ךליאו ןאכמ ,הנש ג"י דע
'דמש ,(גי תוא גס 'רפ) הבר תישארבב ל"דרה תוהגהב כ"כו .ש"ע .ךוניחה דצמ באה לש שנועה
,ןכ ותבב םג כ"אש ,'וכו שובלה ש"מכ םעטה ןיא ז"פלו ,אל ותב לבא ונב אקודד עמשמ שרדמה
'יס ח"ואח) רזעילא ןיע ת"ושב כ"כו .כ"ע .הרות ונב תא דמלל ובויח לע הנווכה רקיע אלא
תקוניתבו ןיכנחמ עשת ןבו הנומש ןב ה"דב (בפ אמוי) םינשי 'סותב ובתכ הנה םלוא .ש"ע .(ד"י
ל"ר רבסק ,אל ותב ןיא ונב ,ריזנב ונב תא רידמ שיאה ןנירמא (טכ) ריזנב אהד יל השק ,'וכו
תוצמ ראש ןינעל לבא אקוד תוריזנ ןינעל אלא ירייא אל םתהד ל"יו .הכנחל בייוחמ ןיא ותב
ונב תא ךנחל בייח שיאהש םשכ :ל"זו (טכ) ריזנ יריאמה כ"כו .כ"ע .ותב ךנחל בייחש יאדוב
ורמאש ד"ע ,כ"ג הל יוארש המב הכנחל בייח ותב ףא ,הווצמה ןינע יפל יוארה ןמזב תוצמל
לבא ,בויח ןהב שיש תוצמב הז לכ מ"מו .'וכו םהלש תועש ךוניחב פ"כהוי תינעתב (בפ) אמויב
ע"עו .ש"ע .'וכו ז"ע ךוניח תבוח ןיא תוריזנ ןוגכ ובל תבדנבו םדא לש ונוצרב תויולתה תוצמ
ריזנל 'יפב רהה ןמ םהרבא וניבר ל"זו .ש"ע .(ר 'יס הנומירק סופד) גרובנטורמ ם"רהמ ת"ושב
שירלד ,תבל דחאו ןבל דחא תוצמב ךנחל םיבייח םא ןיב בא ןיב ןנחוי 'רלד ארבתסמו ,(:טכ)
רושימ חרואה כ"כו .ש"ע .ןנחוי 'רכ הכלהו .הכנחל בייוחמ ןיא ותב רבסק ןנירמאד אוה שיקל
ךוניח תוצמב מ"ה ל"רל ףאד כ"ג ריבסהש םש הרוא ןרקב ע"עו .(טכ ריזנ) הרוא ןרקהו
הכנחל בייוחמ ןיאש ,אל ותב ןיא ונב ה"שמ ,שוריפב וליגרהל הריתי הרהזא איהש תוריזנד
יוניע יבגל (בפ) אמויב ןנירמאדכ ותב תא םג ךנחל בייוחמד יאדו תויבויח תוצמב לבא ,הזב
ע 'יס ח"ואח) בל ירקח ת"ושב הלעה ןכו .ל"נה יריאמהו י"תה 'דכ הזו .ש"ע .פ"כהויד תועש
םש בל ירקחה ש"מו) .ש"ע .(טכ) ריזנ ש"ארה 'סותו ,םינשי 'סותהמ ןכ חיכוהו .(ב"עס ט"כקד
ל"סו גילפ ח"ויר לבא ,יכה ל"ס ל"ר אקודד ש"מב רושימ חרואה ירבד תוחדל (ד"ע ח"כקד)
תולגהב הנה ,'וכו םיחרכומ וירבד ןיאש ,'וכו ל"ר רבסק ןנירמאדכו ,ותב תא םג ךנחל בייחד
.אתטיחד אליגב ארבס יאה איחדמ אלד יאדוב אידהל כ"כש רהה ןמ םהרבא וניבר ירבד תולגנ
םינושארהו 'סותה כ"כשו ,רשפאו ה"דב (ז"קס גמש 'יס) ףסוי יכרבב א"דיחה ןרמ כ"כו
םשב (תומורת 'המ א"פס) מ"כה ןרמ כ"כו .רבסק ה"ד (אפ) םיחספ 'סותה 'דל ותנווכו .ב"ויכב
תינעת) םיניע חתפ ורפסבו ,(ג תוא ק 'עמ) ןזא ריעיבו .(חמקת ללכ) יכאלמ דיב ואבוהו .ג"מסה
ע"עו .(ש"ע .(גמ ללכ ק 'עמ) ח"דשב ע"עו .המהבל ןיליכאמ ןיא םדא לכאמ רבסק ה"ד (:כ
.ותב תא םג ךנחל בייחש (דיק) תומביל 'יחב א"בשרה 'דמ חיכוהש (גמש ס"ס) ןחלשה ךורעב
וניא ,ךוניח םושמ ד"מלד ,ג"מפה ירבד איבהש (ד"קס הכר 'יס) ריבדה חתפ ברהל ר"ושו .ש"ע
אחינהד ,(ג"ע ח"מד) ח"ואל ויקומינב יזנכשא בקעי לוק ברה כ"כשו ,ותב ךנחל בייח
'יפל לבא ,ותב ךנחל בייח באה ןיאש ,ותב יבגל הז לש ושנועמ ינרטפש ךרבל צ"א א"גמהל
לכ ירבדמש ,ד"התפה ז"ע בישהו ,תוצמל העיגהש תבה לע ןכ ךרבל ונקית אל המל שובלה
,ל"נה בל ירקחה ש"מכו ,ןהב תבייח איהש תוצמב ותב ךנחל בייח באהש חכומ םיקסופה
ותב לע םג ןכ ךרבל שי א"גמהל םג התעמו .ב"שע .'וכו (גמש 'יס) י"בבש א"בשרה 'דמ מ"כשו
באה ינתקד (:חכ) ריזנד איההכו ,ותבל ה"הד ,אקוד ואל ,ונב שרדמב ש"מו ,תוצמל העיגהש
קדקדל 'כ כ"גש (בכר 'יס) א"ח ט"קלה ת"ושב 'עו .ל"נכ ,ותב תא ה"ה ח"ירלו ,ונב תא רידמ
רקיעהש כ"שמפל טרפבו ,ותב לע םג ךרבמש נ"הא כ"שמפלו .ש"ע .ותב לע ךרבמש ל"לוהד
תילו .תוצמל העיגהש תב יבגל םג הרמואל ששח לכ ןיא כ"א ,תוכלמו םש ילב וז הכרב ךרבל
ןאכמ הנש ג"י דע ונבב לפטהל םדא ךירצ 'ירמאד הבר שרדמה ירבדש תמאבו .ששב ךירצ ןיד
באה היה וישכע דעש ,א"גמה שוריפכ אידהל חכומ ,הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב ל"צ ךליאו
.ויבא לש ושנועמ ןבה רוטיפ לע הכרבהש שריפש שובלהכ אלדו ,וכניח אלשכ ןבה אטח לע שנענ
תוא האורה קרפ) תודומח םחלה םיכסה ןכו .(ד"קס הכר 'יס) הבר הילאה רושימב חיכוה ןכו
.ש"עו .(ג"ע ב"פד) ןיבמ בל 'סב אבוהו ,(א 'יס ג"ס 'רפ) תודלות 'רפ ת"פיב הפי ש"רהמ כ"כו .(ל
.(א"קס הכר 'יס) הדוהי הטמב שאייע י"רהמל ע"עו .ש"ע .(ו תוא בכר 'יס) תחוור הכלהב ע"עו
באהש א"גמהל ל"נמד ,א"גמה 'יפ לע (ד"קס הס 'יס) םהרבא תא ךריב ברה השקהש המו .ש"ע
השעמ אלא וניאש ,אטחל בשחנ אל ואטחו ,ללכ ןישנוע רב וניא הנש ג"ימ תוחפב ירה ,ז"ע שנענ
,ןולקו הלקתד איגוסב (:הנ) ןירדהנסב אהד ,מ"קלד הארנ .כ"ע .תעד ול ןיאש ןויכ ,אמלעב ףוק
ןיתמומ הרותבש תוירעה ןמ דחא הילע אב םאש ,דחא םויו םינש שלש תב תקונית יבג ,ןנירמא
ינאש ,יחדו ,הדי לע ןיתמומ ינתקו ,אכיא ןולק ,אכיל הלקתד אכה אהו ,הרוטפ איהו ,הדי לע
םירעש תיב ת"ושב 'עו .ש"ע .הלע סחד אוה אנמחרו אכיא ימנ הלקת איה הדיזמד ןויכד םתה
,ץריתו ,ללכ הרהזא רב ואל ןטקד (:זל) תומבימ םינורחאה תישוק איבהש (זלת 'יס ד"ויח)
,(גי) ןילוחב ש"מכ ,בישח אמלעב קסעתמכו הבשחמ ול ןיא ןטקד םושמ ןירוסיא ראשב מ"הד
םושמ בייח תוירעו םיבלחב קסעתמה ל"יקד ,תוירע יבגל כ"אשמ ,רוסיא םוש וילע ןיא ןכלו
אליממו .ש"ע .שנועה ןינעל וילע סח אנמחרד אלא רוסיאה ללכב ימנ ןטק ,(:טי תותירכ) הנהנש
'עו .וכנחלו וחיכוהל ודיב היה םא המודכו תורוסא תולכאמ לע ןטקה ונב ןועב ספתנ באה
יפט ירימחד וריבחל םדא ןיבש םירבדבש דועו .םינטקה לע םילודג ריהזהל (א"עס דיק) תומבי
(:חצ ק"ב) י"שר 'יפכו ,םימש ידי תאצל בייח לדגישכ ןטקה םג ירהש ,ונועב ספתנ באהש ל"י
.רטשב בותכש המ לכ הינימ יבגאו .ותודליב וריבח רטש ףרשש .ישא ברל םרפר הייפכ ה"ד
ב 'יס) ה"ח ז"בדרה 'ושתב 'עו .(:הנ ןירדהנס) ש"שרה 'יחבו ,(ג"ס וצ 'יס) מ"וחב ע"עו .ש"ע
קיש ם"רהמ ת"ושבו .(זמק /ס"ס/ ר"ס) א"קער ת"ושבו ,(גמש ס"ס) א"גמבו ,(ד"ישו םיפלא
ע"עו] .רתוי ל"מכאו .(כ תוא חכ 'יס ח"ואח) ג"ח רמוא עיבי ת"ושב כ"שמבו .(חלש 'יס ד"ויח)
.[ק"ודו .וירבד לע בישהל שיו (.חכ 'יס ח"ואח) ה"ח ידבע ליכשי ת"ושב

תבל ,הווצמ - תב תגיגח ךורעל ןוכנ םא הנושארה הלאשה ןינעל םג אובנ אובה התעמו (ד)
,הווצמ - תבל החמשו הדועס ךורעל הווצמ שיש יאדוב הארנש ,'א םויו הנש ב"י ליגל העיגהש
תדועס ךל ןיא הווצמ רב תדועסש ,(זל 'יס ק"בד ז"פ) המלש לש םי 'סב ל"שרהמ ש"מ פ"ע
הווצמה לודגו הווצמ רב תויהל רענה הכזש לע הידוהו חבש םוקמל םינתונש ,וזמ הלודג הווצמ
ר"אד אהל אתיעמשד אתשה ,ףוסבל ףסוי בר רמאש (אל) ןישודיקמ הזל היארו ,'וכו השועו
רמאד י"רכ הכלה ןיאד יל רמאד ןאמ ,השועו הווצמ וניאש יממ השועו הווצמה לודג אנינח
היה רבכש פ"עאו ,אנדיבעו אנדיקפמ אקד ,ןנברל אבט אמוי אנדיבע ,תוצמה ןמ רוטפ אמוס
יוארש תוצמב ובייחמה ןמזו םידוד תע עיגהב ש"כ ,ט"וי תושעל הצר דבלב הרושבה לע ,בייח
הווצמ ל"והו ,ןהב תבייח השאהש תוצמה לכב תבייחתמש תב נ"הו .כ"ע .בוט םוי ותושעל
תוא האר תשרפ) יח שיא ןב ברהל יתיאר ןכו .אכיא ימנ הווצמו ,ט"וי ותושעל שי ריפש ,השועו
החמש היהת הז לכ םע ,הדועס הל תושעל וגהנ אלש פ"עא ,תוצמל סנכתש םויב תבהו ,'כש (זי
רוטפל ןיוכתו ונייחהש ךרבתו שדח דגב שבלת הדי לאל שי םאו ,תבש ידגב שובלתו ,םוי ותואב
ז"הזב ,הדועס הל תושעל (ונמזב) וגהנ אלש 'כש ףא הנהו .כ"ע .תוצמ לועב התסינכ תחמש
קר ז"ד הלתש יח שיא ןב ברה לש ונושלמ הארנ ןכו .םישוע הפי ,הווצמ תבל הדועס םישועש
(חכ 'יס ח"ואח) ה"ח ידבע ליכשי ת"ושב היאדה הידבוע 'ר ג"הרה ידידיל יתיאר ןכו .גהנמב
וגהנ אלש אלא ,תוצמל העיגהב תבל הדועס תושעל יואר היהש ותעדש ח"אבה 'דמ ןכ קיידש
הדועס הווצמ רבל םישועש םשכ ,רבדה ןוגהו יוארד יאדו וגהנש תומוקמב לבא ,ומוקמב
םעטה דבלמ הזו .הווצמ - תבל םעטה אוהו ןידה אוהו ,תוצמ לועל סנכנש ןמזב הגיגחו
תוצמל ועיגיש דע ויתונבו וינב ךנחל וילע לטומה שנועהמ ררחתשנ באהש םושמ איה החמשהש
(דק 'יס ח"ואח) השמ תורגא ת"ושב א"טילש ןייטשנייפ השמ 'ר ג"הרהל יתיארו .ש"ע .'וכו
קר אלא הז ןיאש ,הווצמ תדועסל םבישחהל ךמס םוש ןיא ,הווצמ - תב תחמשו תגיגחש ,'כש
הווצמ - תבל ותיבב החמש הזיא תושעל באה הצור םא מ"מו ,אמלעב תדלוה םוי תחמשכ
איוהו תוצמל הסנכנש ןויכמש ,םירווחמ וירבד ןיא ת"כחמבו .ש"ע .נ"כהבב אל לבא ,יאשר
ברה ירבדכו ,הווצמ הזב שיש יאדוב ,ןהב תבייח השאהש תוצמה לכב ,השועו הווצמה הלודגכ
ס"ס) םע יביתנ 'סב ל"ז עיברובא םרמע 'ר ג"הרה חונמה ידידיל יתיאר ןכו .ל"נה יח שיא ןב
ןב ברהו ,תוצמל העיגהש תבל הווצמ תב תגיגח םישועש ז"הזב גהנמה טשפתנש איבהש (הכר
הגיגחה תביסמב וז לש השנועמ ינרטפש ךרבי באהש יאדכו .הזה בוטה גהנמה רשיא יח שיא
רמול םיליגרש ןכש לכמו .ש"עו .תוצמל עיגהשכ ,ןבל םיכרבמש ךרדכ תוכלמו םש ילב
תדועס יוהד ג"הכבו ,ת"ישהל תוחבשתו םיריש םגו ,אמויד אנינעמ הרות ירבד הלאכ תוביסמב
.םש םינורחאבו (ב"ס רתע 'יס) ח"וא הגהב א"מרבו (:טמ םיחספ) יכדרמב ראובמכ .הווצמ
םש םירמוא םא תדלוה םוי םתסב 'יפאו .(ד"קס הכר 'יס) א"גמבו .(הבורמ פ"ס) ש"שיב ע"עו
הדילה םוי תא תושעל םיגהונ שי ,'כש (זי תוא האר 'רפ) יח שיא ןבב 'עו .הווצמ תדועס יוה ת"ד
הדועס תושעל םיגהונ שיש יתעמשו .ונתיבב םיגהונ ןכו אוה הפי ןמיסו ,הנשו הנש לכב ט"ויל
ונגהנ אל ךא ,דאמ אוה הפי גהנמו הנשו הנש לכב וניבא םהרבא לש ותירבב וב סנכנש םויב
םוי תא גוגחל לארשיל ןיאש ס"תחה םשב 'כ (גכק 'יס) אינעד אתסקרפא ת"ושבו .כ"ע .הזב
'ר ארדב ד"ח ל"שארה ןואגהו .ש"ע .וניבא םהרבא לש ותירבל וב סנכנש םוי תא אלא ,ותדלוה
ש"מכ ,הנשב הנש ידמ האלהו םיעבש ליגמ ותדלוה םוי תא גוחל גהנ בל בידנה לעב ל"ז ןזח דוד
.םש אינעד אתסקרפא ת"ושב אבוהו .(ב"ע 'ב ףד ונייחהש תכרב 'עמ) בל ירשיב

.הווצמ תדועס יוהד ת"ישהל תוחבשתו תורישו ת"ד םש שישכש יאדוב פ"כעו
.ל"נכו השועו הווצמה לודג ללכב ווהד תוצמל ועיגהש תב וא ןבל ש"כמו
.םה םיאיבנ ינבש לארשיל םהל חנהו
.יתבתכ ד"עלנהו

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח