אוסף האיורים של מכון המקדש
מתוך פרויקט ויקרא בהוצאת משרד החינוך ומכללת הרצוג וברשות מכון המקדש


הזכויות על התמונות באלבום זה שמורות למכון המקדש. הרוצה להשתמש בתמונות חייב לפנות למכון המקדש בירושלים, ולקבל את רשותם.
התוכן:
מבנה המקדש וכליו
עבודת הקודש
יום הכיפורים במקדש
סוכות במקדש
פסח במקדש
שבועות במקדש


מבנה המקדש וכליו


אריגת בדים למקדש | צייר: זלמן סמיחוב
ב"לשכת הפרוכת" ישבו נשים וארגו בדים עבור הפרוכות
של המקדש ובגדי הכהונה.

מבנה בית המקדש השני
המבנה הסגור הוא הקודש וקודש הקודשים, החצר היא
"עזרת ישראל" ובה מזבח העולה. מעבר לשער עזרת נשים.


מקדש שלמה | צייר: זלמן סמיחוב
בצד ימין - "ים הנחושת", מאגר מים לעבודת הקודש.

עבודת הקודש

בגדי הכהן הזאת מי אפר פרה אדומה כדי לטהר מטומאת מת
צייר: זלמן סמיחוב
הלווים וכלי נגינתם | צייר: זלמן סמיחוב
הלווים מוציאים את כלי נגינתם מהלשכה שבה הם מאוכסנים
העלאת שני גזרי עצים על המזבח
לפני הקרבת תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים היו
הכהנים מוסיפים שני גזרי עצים לאש שעל מזבח העולה.
הקטרת הקטורת בהיכל
הכהן בשמאל אוחז במחתה שהביא בה גחלים ממזבח העולה.
הכהן האמצעי נוטל קטורת מתוך הכלי שאוחז הכהן הימני
ומניח על הגחלים.
הדלקת המנורה
לחם הפנים
בכל שבת הביאו הכהנים שתים עשרה חלות להיכל והניחו אותן
על שולחן לחם הפנים.
ה"פייס": חלוקת העבודה בין הכהנים
הפלת גורל כדי לקבוע מי יזכה בעבודת הקודש
לשכת "פנחס המלביש"
בגדי הכהונה אוחסנו בבית המקדש ב"לשכת פנחס המלביש".
לשכת הטלאים: בדיקת הקרבנות ממום
אל הלשכה הובאו הקורבנות ארבעה ימים לפני זמן הקרבתם,
לבדוק שהם אינם בעלי מום.
לשכת המצורעים ובית הטבילה במקדש | צייר: זלמן סמיחוב
בית טבילה עבור המצורעים הנטהרים מטומאתם.
לשכת הנזירים במקדש | צייר: זלמן סמיחוב
בלשכה זו נערכה התספורת של הנזיר שמסיים את נזירותו.
לשכת העצים במקדש | צייר: זלמן סמיחוב
איחסון העצים ובדיקתם לפני שישתמשו בהם לבעירה על המזבח.
מראה העזרה בעת הקרבת קרבן תמיד של שחר
קרבן תמיד של שחר הוקרב על גבי המזבח כאשר הנצה החמה.
פתיחת שער ההיכל, "השער הגדול"
פתיחת שערי ההיכל בבית המקדש נעשתה במקביל לשחיטת קרבן התמיד של הבוקר (בשמאל התמונה).
קרבן יולדת | צייר: זלמן סמיחוב
אישה מביאה לאחר הלידה קרבן יולדת. עשירה קרבן כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת. ענייה מביאה שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת.
קרבן מוסף של שבת ולחם הפנים במקדש
ביום השבת נוספו שתי עבודות במקדש: קרבן מוסף של שבת והנחת לחם הפנים על שולחן הפנים שבתוך ההיכל.
הקרבת קורבנות: שולחן כסף לכלים ושולחן שיש לקרבנות | צייר: זלמן סמיחוב
שירת הלווים על הדוכן במקדש
בכל יום, בזמן ניסוך היין על גבי המזבח, שרו הלווים במקדש "שיר של יום". השיר נחלק לשלושה פרקים. בסיום שירת כל חלק תקעו הלווים בחצוצרות, והעם שבעזרה השתחווה בפישוט ידיים ורגליים.
שירת הלווים על הדוכן
הלווים עומדים על הדוכן ובידהם כלי הנגינה.

יום הכיפורים במקדש

הפלת גורל על שני השעירים הזאת דם על הפרוכת
הקטרת הקטורת הקטרת הקטורת
הקטרת הקטורת בהיכל ביום הכיפורים
צייר: זלמן סמיחוב
עבודת כהן גדול ביום הכיפורים: קטורת בקודש הקדשים
צייר: זלמן סמיחוב

ביום הכיפורים היה הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ומקטיר קטורת.

סוכות במקדש

הקפת המזבח בחג הסוכות ניסוך המים: שאיבת המים
את המים לקיום מצוות ניסוך המים בחג הסוכות במקדש, היו שואבים ממעין השילוח בכלי של זהב.
מעמד הקהל
בכל יום מימי חג הסוכות היו מקיפים את המזבח עם הלולב פעם אחת. ב"הושענא רבה" - שבע פעמים.
חביטת ערבה בעזרה
בחג הסוכות היו נוהגים לקחת ענף ערבה ולחבוט אותו על קרקע המקדש בצידי המזבח.
ניסוך המים: שאיבת המים
קיום מצוות הקהל : אספת כל עם ישראל במוצאי שנת השמיטה בבית המקדש.
ניסוך המים: הבאת המים למקדש
"שער המים" הוא שער המקדש שדרכו הביאו את צלוחית הזהב ובה המים ממעין השילוח למצוות ניסוך המים.
ניסוך המים: מצוות ערבה וניסוך היין
לקיום מצוות ערבה בסוכות, היו מביאים ענפי ערבה גדולים ממוצא ומציבים אותם בצידי המזבח.
שמחת בית השואבה: שאיבת המים ממעין השילוח עזרת נשים בשמחת בית השואבה | צייר: גריגורי וכליס
שמחת בית השואבה: ריקוד עם אבוקות אש שמחת בית השואבה: שמחת כל חלקי העם
שמחת בית השואבה: "אנו ליה משתחוים" שמחת בית השואבה: "חסידים ואנשי מעשה אומרים לפניהם שירות ותשבחות"
קרבן היום השביעי של חג הסוכות
הבהמות ששמשו לקורבנות ביום השביעי של סוכות במקדש.
קרבן מוסף של 'שמיני עצרת'
הבהמות שהובאו כקרבן בשמיני עצרת.

פסח במקדש

הבאת קרבן על ידי עולי רגל
לקראת חג הפסח עולי הרגל הגיעו לבית המקדש עם השה
לקרבן הפסח. את פניהם קבלו נציגי המקדש.
הנפת העומר | צייר: גריגורי וכליס
את קרבן העומר יש להניף לפני ה'. כהן עומד במזרח המזבח,
אוחז בכלי ובו העומר שהוכן מקציר השעורים.
הנפת העומר בעזרה
ביום שלמחרת ראשון של פסח, היה מובא לבית המקדש קרבן העומר,
קציר השעורים הראשון.
חבורות אוכלי פסחים בירושלים
קרבן הפסח נאכל ב"חבורות".
חבית של זהב לניסוך המים בשבת
לקיום מצוות ניסוך המים במקדש בסוכות ביום השבת,
הביאו מים מן השילוח בערב שבת .
ליל סדר בתקופת המקדש
ליל סדר בתקופת המקדש
ליל סדר בירושלים בתקופת המקדש. מצד ימין נראה קרבן
הפסח. הקורבן צלוי ואוכלת אותו החבורה ש"נמנתה עליו",
כלומר הסכימה מראש לאוכלו יחדיו.
ליל סדר בתקופת המקדש
במרכז השולחן קרבן הפסח. עורך הסדר אוחז בידו חלק
מהקרבן ומסביר את מטרת ליל הסדר וקרבן הפסח.
צליית קרבן פסח בתנורי פסחים בחצרות ירושלים
קרבן הפסח היה ניצלה בשלמותו כשאבריו הפנימיים
תלויים מצידו על שיפוד.
קרבן פסח במקדש | צייר: זלמן סמיחוב


שירת הלויים על הדוכן בחג הפסח וברגלים
צייר: זלמן סמיחוב

שירת הלווים על הדוכן בבית המקדש היא חלק מהבאת
הקרבנות ומתקיימת בעת ניסוך היין.

שבועות במקדש

הבאת ביכורים לכהן | צייר: גריגורי וכליס
החל מחג השבועות הביאו עולי הרגל את הביכורים לבית המקדש.
הבאת קרבן "שתי הלחם" | צייר: זלמן סמיחוב
בחג השבועות במקדש, הובא קרבן "שתי הלחם".
הנפת הביכורים ומקרא ביכורים קרבנות חג הביכורים | צייר: גריגורי וכליס
בהמות הקרבנות של חג השבועות עושות את דרכן אל המקדש.
סימון פרי כביכורים
צייר: גריגורי וכליס
הנפת שני כבשי העצרת לפני ה' במזרח המזבח
צייר: גריגורי וכליס

עם קרבן "שתי הלחם" שהובא בחג השבועות למקדש, הובאו שני כבשים.
הנפת שתי הלחם
צייר: גריגורי וכליס

בשבועות הובא למקדש קרבן "שתי הלחם".
שתי הלחם
צייר: גריגורי וכליס

את קרבן העומר יש להניף לפני ה'. ההנפה נעשית על ידי כהן העומד במזרח המזבח.