,החמשו הרוא לארשיל הז םוי
,החמשו הרוא
(תבשל תורימזה ךותמ) .החונמ תבש

,תבשה םוי ונילא רזוח עובש ידמ
,רואו החמש לש םוי ,החונמ לש םוי
.לארשיל ,ונל ה"בקה ןתנש םוי

,תווצמ ונתוא דמלמ 'ה רשאכ ,ללכ ךרדב
:ונבר השמל רמאנ
,"לארשי ינב תא וצ"
,"לארשי ינב לא רומא"
."לארשי ינב לא רבד"
?רמאנ המ תבשה תווצמבו

.(ט"כ קוספ ,ז"ט קרפ תומש) "תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר"

?הווצמ ?העתפה ?הלאש ?הנתמ ?השקב ?הדוקפ ?קוספה םכל ריכזמ המ
?קוספב תודחוימה םילימה ןה המ
,(חולה לע ותוא ובתכ וא) םכיתורבחמל קוספה תא וקיתעה
.תודחוימה םילימה תא עבצב ועבצו

:יסוי 'ר דמלמ הז קוספ לע

:"תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר"
!םכל ןתונ ינאש תילגרמה תא ואר
("חלשב" תשרפ ,ינועמש טוקלי)

.תילגרמ ומכ ,תצצונו הרקי ןבא ומכ איה תבשה יכ רמוא יסוי 'ר
?תילגרמל המוד תבשה המב
?םכל הארית איה ךיא ,תוליגר םינבא ןיב תילגרמה תא חיננ םא
;תילגרמ הנתמב םתלביק יכ םכל וראת
?םכל דבאת איה םא ושיגרת ךיא ?בלב םישיגרמ םתא המ
.תרשרש לע וא תעבטב העובקה הרקי ןבא לע ולכתסה
?תרשרשל וא תעבטל השוע ןבאה המ

?תילגרמל המוד ןכא תבשהש יסוי 'ר ומכ םישיגרמ םתא םאה

.תובר םימעפ שמוחב תרכזומ תבשה תווצמ
:םימעפ שש תרכזומ תבשה דבלב תומש רפסב
ז"ט קרפב ,"חלשב" תשרפב -
'כ קרפב ,"ורתי" תשרפב -
ג"כ קרפב ,"םיטפשמ" תשרפב -
ד"ל-ו א"ל םיקרפב ,"אשית יכ" תשרפב -
.ה"ל קרפב "להקיו" תשרפב -

?םיבלש-םיבלשב תבשה לע ונבר השמ דמיל עודמ :ובשח
?תחא השרפב הלוכ הבותכ הניא תבשה תווצמ עודמ

:תוגוזב וא תוצובקב הדובע

.םירכזנה םיקרפב תומש שמוח תא וחתפ
.תבשה לע םידמלמה םיעטק ינש תוחפל ואצמ
.תבשה לע םיקוספהמ םתדמל המ דחא טפשמב ובתכ
,אשונל תרתוכ תויהל םיאתמ םכל הארנה דחא קוספ ורחב
.תבשה תרבחמ ,ונלש תרבחמל רעשכ ותוא ובתכו

!םינייארמ ונחנא :תיבל הדובע

,(...ןכש ,תוחא ,אבס ,םא ,בא) םכתחפשמ ינבמ םישנא השולשל לאשמ וכרע
.תבשה תא םיבהוא םה עודמ ,םתוא ולאשו
.םהלש תובושתה תא ובתכ
.תבשה תא םיבהוא םתא עודמ ופיסוה

:רמוא הדוהי רב יסוי 'ר
ברעב םדאל ול םיוולמ ('ה תא םיתרשמה םיכאלמ=) תרשה יכאלמ ינש
.ער דחאו בוט דחא :ותיבל תסנכה תיבמ תבש
,תעצומ ותטימו ךורע ןחלושו קולד רנ אצמו ,(תסנכה תיבמ) ותיבל אבשכ
.ךכ תרחא תבשל אהתש ןוצר יהי :רמוא בוט ךאלמ
.(ונוצרל דוגינב ,ןוצר ילב=) וחרוכ לעב "ןמא" הנוע ער ךאלמו
,(...ךורע ןחלושו קולד רנ אצמ אל םא) ואל םאו
.ךכ תרחא תבשל אהתש ןוצר יהי :רמוא ער ךאלמ
.וחרוכ לעב "ןמא" הנוע בוט ךאלמו

('ב 'מע ,ט"יק ףד תבש תכסמ)

?והמ ;תבש לילב םירש ונחנאש ריש ריכזמ שרדמה
.םכתיבב תבש לילב שרדמה תא אורקל ולכות

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח