תבשה לש הנושארה הנחתה

.הלכ ומכ איה תבשה יכ ,םירמוא ונחנא תבש תליפתב
!הלבקנ תבש ינפ ,הלכ תארקל ידוד הכל :םירש ונחנא

,"הלכ" תבשל םיארוק ונחנא עודמ ,תעדל ןיינעמ
?תבשה תארקל אצויש ןתחה והימו
.עובש לכב התוא םירמושו תבשה ינפ תא םילבקמש לארשי םה ןתחה

?תבשה וא לארשי :(ןושאר היה ימ=) םדק ימ
?ןתחל הלכה וא הלכל ןתחה :ימל ןיתמה ימ
,'ב קרפ תישארב רפסב :ררבנ הבה
:הנושארה םעפב תבשה תרכזנ ,האירבה ימי תשש רחאל דימ

.םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו
,השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב םיקולא לכיו
.השע רשא ותכאלמ לכמ יעיבשה םויב תובשיו
,יעיבשה םוי תא םיקולא ךרביו
,ותוא שדקיו
.תושעל םיקולא ארב רשא ותכאלמ לכמ תבש וב יכ
('ד-'א םיקוספ 'ב קרפ תישארב)

םלועב התייהש הנושארה תבשה יהוז
?הנושארה תבשב תבש ימ
?יעיבשה םוי תא ךריב ימ
?תבשה תא שדיק ימ
.הארבנ רבכ תבשה ךא ,םלועב םידוהי ןיא ןיידע
,םירצממ ואצי בקעיו קחצי ,םהרבא ינבש דע הכחמו תנמוזמ תבשהו
.תבשה תא ורמשיו ,הרותה תא ולבקי
:תוכבוסמ תויעב םיבהואה םידימלתל תושר תלאש םכינפל
,לארשי םעל תבשה התכיח תורוד המכ ובשח
.הרות ןתמ דעו םלועה תאירבמ ורבע תורוד המכ

:םיזמר 4 םכינפל
?חנ דעו ןושארה םדאמ ורבע תורוד המכ -
?םהרבא דע חנמ ורבע תורוד המכ -
?םירצמל הדיריל דע וניבא םהרבאמ ורבע תורוד המכ -
.םירצמל םידרויה ןיב היה בקעי ןב יול) ?םירצמב לארשי ינב ויה תורוד המכ -
.(ןורהאו השמ םה וינינו ,םרמע אוה ודכנ ,תהק אוה ונב

:ןמזב דואמ הלודג תציפק השענ הבה
,םויכ ונלש תבשל דע האירבה ימימ רובענ
(?םולשב םתעגה םאה) .תבש לילב ,ונתיבב שודיקל דע

"ולוכיו" תשרפ תא הליחת רמוא באה תבש לילב
:ךרבמו ףיסומ אוהו ,תישארבמ
,םלועה ךלמ וניקולא ,'ה התא ךורב
,ונב הצרו ,ויתווצמב ונשדיק רשא
,ונליחנה ןוצרבו הבהאב ושדוק תבשו
...תישארב השעמל ןורכיז
,םימעה לכמ תשדיק ונתואו תרחב ונב יכ
.ונתלחנה ןוצרבו הבהאב ךשדוק תבשו
.תבשה שדקמ ,'ה התא ךורב

הדובע

:הכרבב תורזוח םילימ שולש
.הבהא ,ןוצר-הצר ,שדק

,רודיסהמ וא תרבוחהמ ,שודיקה תכרבמ וקיתעה
.וב תועיפומ םילימה שולשש דחא קוספ וא הלימ לכל קוספ

שולש דגנכ השולש
השולש םיעיפומ שודיקה תכרבב
.לארשיו תבשה ,'ה

.שולשל השולשה ןיב םירבחמה םיטפשמ ובתכ
וליאכ םירמאנש םיטפשמ רבחל ולכות
:השולשה ידי לע
.......... :.... :רמוא
.......... :תרמוא תבשה
.... ?םירמוא המו ,םישיגרמ :לארשי ,ונחנאו

,םכתרבחמב דיוד ןגמ ורייצ
.הזה רדסב םתרחב עודמ ורפס .םיאתמ םכל הארנה רדסב שולשה תאו השולשה תא ונמסו

:תוגוזב וארבנ עובשה ימי יכ רפוסמ שרדמב
ינש - ןושאר
יעיבר - ישילש
ישיש - ישימח
:ה"בקה ינפל תבש הרמא
?גוז ןב ןיא ילו ,גוז ןב שי םלוכל ,םלוע לש ונוביר
.ךגוז ןב אוה (לארשי םע) לארשי תסנכ :ה"בקה הל רמא
(א"י ,אי הבר תישארב)

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח