תבשה לש היינשה הנחתה

.'ה לש הלוכש תבשה ,םלועה תאירבב תבשה לע ונדמל םדוקה קרפב
.לארשי םע לא תברקתמ תבשה ךיא הארנ הז קרפב

,םירצמב הערפל םידבע ויה לארשי ינב
:בותכש ומכ
,ךרפב לארשי ינב תא םירצמ ודיבעיו
,השק הדובעב םהייח תא וררמיו
,הדשב הדובע לכבו םינבלבו רמוחב
.ךרפב םהב ודבע רשא םתדובע לכ תא
(ד"י-ג"י םיקוספ ,'א קרפ תומש)

.םירצמב וניתובא ייח ויה םישקו םירמ
,םוי רחא םוי ,עובשב םימי העבש ,םוי-םוי השק הדובעב םתוא ודיבעה םירצמ
.החונמ אלל םימי העבש ,םויל המוד םוי

שמוחב רמאנו
,םהה םימיב יהיו
,ויחא לא אציו השמ לדגיו
.םתולבסב אריו
(א"י קוספ ,'ב קרפ תומש)

?לארשי ינבל ונבר השמ השע המו האר המ
:שרדמב םימכח ונל םיריבסמ
,החונמ םהל ןיאש השמ האר
:הערפל רמאו ךלה
.תמ אוה ,עובשב דחא םוי (דבעה) חנ וניא םא ,דבע ול שיש ימ
!םיתמ םה ,דחא םוי םהל חינמ התא ןיא םא ,ךידבע ולאו
.תרמאש ומכ (החונמ םוי) םהל השעו ךל :(הערפ) ול רמא
.חונל תבשה םוי תא םהל ןקיתו השמ ךלה
(ט"י ,'א הבר תומש)

,תבשה תא השמ ןקית ךיא רפוסמ אל שרדמב
,ול ובישה המ ,לארשי ינבל רמא המ
,םישגונה ורמא המ
.לארשי ינבמ םירטושה ורמא המו

'א הדובע

:םידידי ינש ,םירענ ינש ויח ןשוג ץראב
.ןימיו בדנ
.לארשי ינב לכ םע ,םירצמב םידבעושמ ויה בדנו ןימי
,םלוכ םע ךרפה תדובעל ואצי םה
.םוי םוי ולבס םלוכ םע דחיו
!החונמ םוי - םואתפו
ושיגרהו ואר ,ועמש המ םירפסמ ןימיו בדנ
:לארשיל החונמה םוי תא השמ ןקיתש םויב
....יתנמאה אל שממ :בדנ
...הערפ תב לש ןבה הז ,השמ תא יתיאר םואתפ :ןימי
.םירענה דחא ירבד תא וכישמה
.ירצמ שגונ םשב וליפאו רטוש לש ומשב םג רבדל ולכותש ןבומ
.דחא דיקפת וילע לבקי הצובקה ירבחמ דחא לכו ,הצובקב דובעל ולכות ,וצרת םא

'ב הדובע

.םירצמב לארשי ידי לע םירמאנה םיטפשמ 5 םכינפל
,החונמ םוי אלל עובשב :ורמאנ םה יתמ ואצמ
.לארשיל החונמ םוי השמ ןקיתש רחאל וא
:וז ןיעמ הלבטב םיטפשמה תא רדסל ולכות

החונמ םוי לארשיל ןקית השמ רשאכ
החונמ םוי וב ןיאש עובש
 


 םיטפשמה
!דובעל קר דימת (1
!שדחמ ליחתהל חוכ יל שי םויה (2
!החונמ ןיא ,הווקת ןיא (3
!רחמל הכחמ ינא (4
!םיימוי ךשמנ היה לומתאה םויש יאוולה (5
......... (6

.ישיש טפשמ ופיסוה
.5 -ו ,4 ,2 םיטפשמ םירמאנ עובשב םוי הזיאב ופיסוה :תושר

תבשה תליגמ
.(הבר תומש) "תבשה םוי תא םהל ןקיתו השמ ךלה"
?תבשה םויב םירצמב לארשי ינב ושע המ
.ךרפה תדובעמ וחנ יאדווב
,תוליגמ םהידיב ויהש רפוסמ שרדמב
.דכנל ןבמו ןבל באמ ורבעש תוקיתע תוליגמ
.ןהב טיבהל חוכ היה אל .דצב תוחנומ תוליגמה ויה עובשה ימיב
.םיחמשו ןהב םיארוקו תוליגמה תא םיאיצומ ויה תבשב
תוליגמב בותכ היה המ ,ורעש
?חמש השענ ןהב ארקש ימש
:שרדמב בותכ ךכו
תוליגמ ןדיב ויהש דמלמ
תבשל תבשמ ןהב ןיעשעתשמ ויהש
.ןלאוג ה"בקהש רמול
(ז"י ,'ה הבר תומש)

םיבדנתמל תועצה

הליגמ םכל וניכהו ,קיתע ףלקל המודה ריינ וחק (1
,םכנושלב ובתכ וא םיקוספ יעטק ,םיקוספ הליגמב ובתכ
."ןלאוג ה"בקהש" לארשיל תורפסמה םילימ

."םירצמב לארשיל תבש ןקתמ השמ" םשב הגצה וניכה (2

םידבעל החונמ םוי" היהי וב יזכרמה רמאמה .םירצמב קיתעה ןמזב אציש ןותיע וכרע (3
(.הלאש ןמיס וא האירק ןמיס ופיסוה) ."ןשוג ץראמ
."ןשוג לוק" וא "םירצמ לוק" וא "הערפ לוק" תויהל לוכי ןותיעה םש

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח