תבשה לש תישילשה הנחתה

...יניס ןיבו םילא ןיב ,ןיס רבדמ לא לארשי ינב תדע לכ ואוביו
('א קוספ ,ז"ט קרפ תומש)

.םירצמ דובעש םייתסה ףוס ףוס
.המר דיב ואצי לארשי ינב
,םירצמב לארשיל 'ה השע םיסנ הברה
,רבדמבו ףוס םיב
.ןיס רבדמב םינוח םה התעו

;םילהואו תוכוס ,רבדמ
.ןמה תא לארשי ינב םילכוא םימי השימח רבכ

?בדנ תאו ןימי תא ,םירצממ םירענה תא םירכוז
.רבדמב לארשי ינב הנחמב םה התע
.הזל הז םיכומס םילהואב םירג םה
.ןמה תא דואמ בהוא ןימי
שממ קותמ ןמה םעט תמאב :רמוא אוה
.שבדב תיחיפצכ
,ןמהמ הנהנ בדנ םג
.תומיעט תוגוע ונממ הניכמו ותוא תנחוט ומאשכ דוחייב

.םהיתוחפשמל ןמה תא טוקלל בדנו ןימי םיאצוי רקוב לכ
:ונבר השמ ירבד תא הפי םירכוז םה
.ולכוא יפל שיא ונממ וטקל
םכיתושפנ רפסמ תלגלוגל רמוע
.וחקית ולהואב רשאל שיא
(ז"ט קוספ ,ז"ט קרפ תומש)

,החפשמה לכל ןמ םיטקלמ םה :בדנו ןימי ,םישוע םה קוידב ךכו
.םהמ דחא לכל דחא רמוע םידדומו ,להואל םיאיבמ
.ישישה םוי עיגה הנהו
,םוי לכב ומכ ןמ טקיל בדנ
.החפשמה ינבמ דחא לכל םירמוע ינש הנהו ,להואל עיגה רשאכ ךא
?יתיעט םאה ?יתחכש םאה :להבנ בדנ
:תושגרתהב ארוקו ,ןימי דמוע להואה חתפב הנהו
,החפשמב שפנ לכל רמוע יתטקיל :יל הרק המ האר ,בדנ-
!!םיינש - הנשמ הנהו ,תיבב םישנאה רפסמ יפל קוידב


,םהומכ ולהבנ לארשי הנחמב םיטקלמה לכ ;ולהבנ ןימיו בדנ קר אל
.םיאישנה וליפא ,רתויב םיבושחה םישנאה וליפא
:שמוחב בותכ ךכו
ישישה םויב יהיו
,הנשמ םחל וטקל
.דחאל רמוע ינש
.השמל ודיגיו הדעה יאישנ לכ ואוביו
(ב"כ קוספ ,ז"ט קרפ תומש)

.סעכ אלו ,להבנ אל השמו
.תבשה תווצמ תא לארשיל דמיל ונבר השמ
:םהילא רמאיו
:'ה רביד רשא אוה
,ןותבש
!רחמ 'הל שדוק תבש
,(ישישה םויב) ופא - ופאת רשא תא
,ולשב - ולשבת רשא תאו
ףדועה תאו
(תבשה םויל) רקובה דע תרמשמל םכל וחינה
(ג"כ קוספ ,ז"ט קרפ)

:ארקו בדנ לא ץר ,ונבר השמ ירבד תא עמש ןימי
:הנשמ יתטקיל עודמ ןיבמ ינא וישכע
!תבשל תרמשמל ףדועהו ,םויהל דחא רמוע

,תבשלו ןמל רשקב לארשי ינבל ורמאנ תובר תוכלה
.ונימי דעו רבדמה ימימ ,תבשה ןחלושב עובש לכ תועיפומ ןהו

:תוכלהה תא ריכנ

הנשמ םחל .א
.רתויב בושח ןוזמ אוה םחלה
.החורא לכב טעמכ וננחלוש לע אצמנ אוה
לוח ימיב החוראב םחלה הארנ ךיא ובשח
.תבשה ןחלוש לע עיפומ אוה ךיאו

:הכלהב ונייע
בוט םוי לשו תבש לש הדועס לכב (סורפל=) עוצבל הווצמ
,םימלש םימחל ינש לע
..."הנשמ-םחל" ארקנה אוהו
,הנשמ םחלב םיבייח םישנ דחאו םישנא דחא
(הווצמה תא םימייקמ :ידי םיאצוי) הנשמ םחל ידי םיאצויו
,ךרבמה יפמ הכרבה תא םיעמושש המב
.הלאה םימחלה דחאמ הסורפ םילכואו
('ג-'א םיפיעס ,ה"נ קרפ 'ב קלח ,"התכלהכ תבש תרימש")

הדובע

."הלח" תבשה םחלל םיארוק ונחנא ללכ ךרדב

:הנשמ םחלל םינוק םתא המ :תיבב ולאש (1
.םכיתורבחמב ומשר ?םינוק המכ ?תוצמ ,תותיפ ,תוינמחל   

לע וא "הנשמ םחל" לע םידמלמה םיקוספ יעטק וא םילימ ז"ט קרפ תומש שמוחב ואצמ (2
."םיימוי םחל"   

,תבשל תולח םכיבורק תיבב וא םכתיבב םיפוא םא (3
?תולחה תא םיעלוק ךיא ,םיפוא יתמ ,םיפוא המכ :הבחרהב ךכ לע ורפס   
.תולחה תנכהל םשרמה תא התיכל איבהל יאדכ   

.רויצב וננובתה (4
.רבסה ופיסוהו םכיתורבחמב ותוא ורייצ  


:דואמ דחוימ היה ישיש םוי לש ןמה יכ רפוסמ שרדמב
.םירמוע ינש תבשבו ,דחא רמוע וב היה םוי לכ
.רתוי תבשבו ,ףדונ וחיר היה םוי לכב
.רתוי תבשבו ,בהזכ (ץצונ=) בהלוצמ היה םוי לכב
(חלשב תשרפל אתליכמ)

.לוח םוי לש םחלה תמועל תבשה תלח לע ורפס ?ונלש הלחהו
.םעטה לעו חירה לע ,עבצה לע ובשח


םיצבשת םיבהואל
םחלה תעיצב ינפל תושעל םיבייח (1
ונלש תבשה ימחל םיארקנ ךכ (2
םימשה ןמ םחל 'ה ןתנ םש (3
תלגלוגל רמוע וחקל ונממ (4
הנשמה םחל תויהל בייח ךכ (5
תבשב הנשמ םחלב תובייח ןה םג (6
וז תרבוחב הילע םידמול ונחנאש הווצמה (7

,ץבשתה תולימ לש תונושארה תויתואה תא ורבח
.םתלביקש םילימה יתש תא תוטשוקמ תויתואב ובתכו

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח