.הנשמה םחל לע ונדמל םדוקה קרפב
.ןמה תשרפב הרותה יקוספמ תודמלנה תופסונ תווצמ דמלנ התע

תבשה תודועס .ב
:רמאנ שמוחב
:השמ רמאיו
;'הל םויה תבש יכ םויה והולכא
.הדשב והואצמת אל םויה
(ה"כ קוספ ,ז"ט קרפ תומש)

.תבשה תודועס רפסמ לע תזמרמ איה ךכבו םימעפ שולש ,תרזוחה הלימ קוספב
:ארמגב רמאנ ךכו
:(םימכח ודמל=) ןנבר ונת
!שולש ?תבשב לוכאל םדא בייח תודועס המכ
:השמ רמאיו" :ושרד
םויה והולכא
'הל םויה תבש יכ
".הדשב והואצמת אל םויה
('ב 'מע ,ז"יק ףד תבש תכסמ)

?דציכ תודועס שולש
:תבשב תודועס שולש לוכאל םדא בייח
תיברע תחא
תירחש תחאו
.החנמ התאו
.ללכ ןהמ תחפי אלש ולא תודועס שולשב רהזיהל ךירצו
.תודועס שולשב תובייח םישנ םגו
('א הכלה ,ד"ס קרפ יולה ד"ח ברל םייח רוקמ)

הדובע

.רתויב םכילע הביבח תבשה תודועסמ וזיא םכיניב וחחוש
.הבוהאה הדועסה לע תרבחמב ובתכ
:וז הדועסב םתרחב עודמ וריבסה םכלש הבושתב
.תרחא הביס לכ ללגב ילואו ,לכואה ,תורימזה ,םיחרואה ללגב ,תיגיגחה העשה ללגב

תיפמב םחלה יוסיכ .ג
שודיקה רחאל דע הפמב ןחלושהו תפה תוסכל םיגהונו
.וילע לטהו ,ויתחת לטהו ,חנומ היה ןמהש ,רבדמל רכז םושמ
.תופמה יתש ןיב םחלה היהי ןכ
(ב"י הכלה ,ט"כ קרפ תבש ,ם"במר ,תוינומימ תוהגה)

:וריבסהו םכיתורבחמב ורייצ

תבשה ןחלושב םחלה
רבדמב ןמה
  לט
  ןמ
  לט

הדובע

,ןימי תאו בדנ תא ,רבדמה ידלי תא םישגופ םתאש םכמצעל וראת
,הצרת תאו תימולש תא ,לארשי ינבמ תונב יתש וא
.ומויב םוי רבד ןמ תוטקלמ ןה םגש
תבשה ןחלושב םישוע ונחנא המ ןהל וא םהל ורפס
.רבדמב םהל ורקש םיסנה רכזל

תועצה
,םינושה םיגהנמה לע םיאלפתמ םה .םכתיבב תבש לילב חראתהל םיאב רבדמה ידלי (א
.םיבישמ םתאו ,םילאוש  
.תבשה תודועס לע םירפסמו ,ןמה תא םיאור ,ןיס רבדמל דע ןמזה תבכרמב םיעסונ םתא (ב

(ישיש םוי = תבש ברע) תבשל תבש ברעמ םיניכמ .ד
:ןמה תשרפמ ןיס רבדמב וניתובא ודמל תפסונ הכלה
.תבשל תבש ברעמ םילכאמ ןיכהל םיבייחש ודמל םה
דמלמה קוספה תא ז"ט קרפב ואצמ
.קוספה תא וקיתעהו ,תבשל תבש ברעמ ותוא תופאלו ולשבל ,לכוא ןיכהל שיש

?וניתבב ?ונחנאו
,ישיש םויב םכלש חבטמה לע ורפס
.תוינקה לס לעו ררקמה לע ,הייפאה רונת לע ,םייריכה לע
,רתויב תוזירז תוחפשמ לצא ומכ ,םכתחפשמב ילואו
ישימח םוימ רבכ תבשל תונכהב םימידקמ
?תבשל תבש ברע-ברעב םיניכמו

:'ב 'מע ,ז"יק ףד ארמגב בותכ ךכו
:אדסיח 'ר רמא ."ואיבי רשא תא וניכהו"
תבש תואצוהל םדא םיכשי םלועל
.(תבש יכרוצ :תבש תואצוה)

?תונכהל רשקב אדסיח 'ר ונל ףיסוה המ
.הנוכנה הלימה תא ורחב ?ךיא ? יתמ ?ןיכהל המ


?תבשל תבש ברעמ ןיכמ התא המ רפס
,וילע רפס ,עובק ישיא דיקפת ךל שי םא
.תבש דובכל ןורחאה ישישה םויב תוניכה המ רפס וא

.תבשה ןחלוש לש תוכלהה לע ,תבה םג ןבה ,רוזחנ ואוב
.הצובקב וא תוגוזב ונגראתה .הכלה ריכזמ רפסמ לכ
:ראשה לכל הכלהה תא דמליו ,רפסמ רחבי דימלת לכ

םירפסמה

(2 לופכ)
2
(הטמלמו הלעמלמ)
2
  3
(ישיש)
6
(יעיבש)
7

.ןמב הכרב התייה ישיש םוי לכב
!םיינש הנהו להואבו ,דחא רמוע וטקיל
:לארשי הנחמב השודק התייה תבש לכב
.דרי אל ןמה
.םיטקלמ ןיא ,תודידמ ןיא ,םילכ קושקש ןיא
.השודק ;הממד
:שמוחב בותכ ךכו
".והשדקיו תבשה םוי תא 'ה ךריב ןכ לע"
:י"שר ריבסמו
.הנשמ םחל ישישב ולפכל ןמב וכריב :ךריב
.וב דרוי היה אלש ,ןמב שדיק :והשדקיו

:"הכרב" וא "השודק" :המיאתמה הלימה תא וצבש

.תבש לש ___ תא שיגרמ ינא תבש םויב .בוט לכ אלמ ונלש ררקמה (1

.תבשה ____ תשגרומ בוחרב .תופגומו תורוגס תויונחה לכ (2

.ןופלט ילוצלצ ןיא ,קתוש וידרה ,תתבוש הסיבכה תנוכמ !תבשב ונתיבב טקש ךכ לכ (3
.תבש לש ______ היורש ונתיבב   

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח