תבשה לש תיעיברה הנחתה

.יניס רבדמ ואב הזה םויב ,םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל ישילשה שדוחב
('א קוספ ,ט"י קרפ תומש)

!יניס רה
!הרות ןתמ
לארשיל ורמאנ םש
,תורבידה תרשע
תורבידה תרשעבו
:תבשה לע וניווטצנ

:תורבידה תרשע ךותמ יעיברה רבידה הנה
.ושדקל תבשה םוי תא רוכז
,ךתכאלמ לכ תישעו ,דובעת םימי תשש
.ךיקולא 'הל תבש יעיבשה םויבו
,הכאלמ לכ השעת אל
,ךתבו ךנבו התא
.ךירעשב רשא ךרגו ךתמאו ךדבע
,ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ
,םב רשא לכ תאו םיה תא
.יעיבשה םויב חניו
והשדקיו תבשה םוי תא 'ה ךרב ןכ לע
(א"י-'ח םיקוספ ,'כ קרפ תומש)

,ןימיו בדנ וא תימלושו הצרת ,ונחנא יכ ונמצעל ןיימדנ
.תבשה תווצמ תא ונעמשו יניס רה דמעמב ונייה ונחנא
?ולא םיקוספב תבשה תווצמ לע ונדמל המ

?"השעת אל" המ
?"השעי אל" ימ
?עודמ
?שדיק ימ ?ךריב ימ
.תבש תרימשב תובר תוכלה תושרפתמ םיקוספה ןמ

.ןושארה קוספב קר קוסענ הז קרפב

!ושדקל תבשה םוי תא רוכז

,הנשמב תורבסומ ןהו ,קוספה ןמ ודמלנ תובר תוכלה
.הכלהה ירפסבו ארמגב
:בותכ ,'א 'מע ,ו"ק ףד ןיחספ תכסמב ,ארמגב
."ושדקל תבשה םוי תא רוכז"
.(תבש לילב ,תבשה תסינכב=) ותסינכב ןייה לע והרכז


"ותסינכב ןייה לע והרכז"
?תבשה תסינכב ןייה לע םכתיבב שדקמ ימ
?שודיקל םכתיבב ןיזאמ ימ
ןמזב םידמוע םתא םאה :םכלש גהנמה המ
?םיבשוי וא שודיקה
?ןייה ןמ התוש ימ

תבשה םויב שודיק
,תבש לילב םישדקמ ילש תיבב :הרמא 'ד התיכמ תינור
.רקובב תבשב םג םישדקמו
.ןייה לע םישדקמ רקובב תבשב םג .הקדצ תינור

:םדוק ונרכזהש תורבידה תרשעמ קוספ ותואמ םימכח ודמל רקובב תבשב שודיקה לע
."ושדקל תבשה םוי תא רוכז"
.ותסינכב ןייה לע והרכז

?(תבשה םויב םג שדקל שיש םיעדוי ןינמ=) ןינמ םויב :םילאוש םימכח
".ושדקל תבשה םוי תא רוכז" :רמול דומלת :םיבישמ םהו
.םויב םג תבשה תא שדקל שיש תדמלמ םוי הלימה
.('א 'מע ,ו"ק םיחספ תכסמ פ"ע)


הדובע

,םכיתורבחמל קוספה תא וקיתעה
.םילימה ןמ ונדמלש תוכלהה תא תונטק תויתואב ופיסוהו
,ךנואמב קוספה תא בותכל ולכות
תוגרדמב וא ןזואמב
.םיבהוא םתאש הרוצ לכב וא

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח