סוכה לדוג .א
.םיאתמ לדוגב תויהל תבייח איה ;הכרב סוכ איה שודיקה סוכ
.ןיי גולה תיעיבר ליכהל הכירצ איה
.םירטיל-יטנסב וא םיבקועמ םירטמ-יטנסב םילזונ םידדומ ונחנא םויכ
םירטיליטנס 86 לש תומכ איה גולה תיעיבר יכ םיקסופ םימכחה בור
;(ל"ס 150-כ ,רתוי הלודג תומכ איה גולה תיעיבר יכ םיקסופש שי)
.ןיי ל"ס 86 תוחפל ליכהל הכירצ שודיקה סוכ :רמולכ

הדובע

.(הליכמ איה המכ=) םכלש שודיק סוכ לש הלוכתה תא ודדמ
.רטיל-יטנסה וב םינמוסמש תוקונית קובקב וא ,הדידמ סוכ תרזעב דודמל ולכות
.הליגר םימ סוכ תרזעב קייודמ תוחפ ןפואב דודמל רשפא
.ל"ס 200 ללכ ךרדב הליכמ םימ סוכ
.תיעיברמ רתוי ךכיפל איה םימ סוכ יצח

םכיתורבחמב ומשר
?םכלש שודיקה סוכ הליכמ המכ (1
?גולה תיעיבר (הליכמ=) הקיזחמ סוכה םאה (2
.ךכ לע ורפס ?תונוש תוסוכ יתש םתדדמ םא (3


שודיקה סוכב ןייה .ב
.האלמ סוכ לע שדקל הווצמ
.ותבוח ידי אצי - שודיקה תעשב סוכבש ןייה ןמ ךפשנ
.רסחה תא אלמיו בושי םא השעי בוט םוקמ לכמ
(ז"ל ףיעס ,ז"מ קרפ 'ב קלח ,"התכלהכ תבש תרימש" יפ לע)

.ןחלושה תא לאכימ זיזה שודיקה עצמאב
.ןיי טעמ ךפשנ שודיקה סוכמו ,הדער אבא לש ודי
.תויורשפא יתש ול שי :בל ומיש ?באה השעי המ

סוכה הארמ .ג
המלש היהת סוכהש דיפקי
.תצקמב וליפאו המוגפ אלו הרובש אלו
,הקודס אהת אל םגו
הנוילעה הפשב אלו
,היתונפדב אלו
.םלש היהי סוכה סיסב םגו
(ב"י ףיעס ,ז"מ קרפ 'ב קלח ,"התכלהכ תבש תרימש")

(תרבחמב) שודיקה סוכ הארמ תא ומכס
_____ אלו ____ אלו ____ אל היהת סוכה
_________ ש אלא
________שב םג
_________דב םג
__________בב םגו

שודיקה סוכב הווצמ רודיה .ד
האנ סוכ ירחא רדהי
.הווצמ רודיה םושמ
,ול שיש המב שדקי ,תרדוהמ סוכ ול ןיא םא םלוא
.קובקבבש ןייה לע שדקי ,ללכ סוכ ול ןיא םאו
(א"י ףיעס ,ז"מ קרפ 'ב קלח ,"התכלהכ תבש תרימש")

הדובע

.םכתיבבש שודיקה סוכ תא קודבל םכילע בושו
:ובתכו סוכב וננובתה
?('וכו סיסב םע ,לגר םע ,הבחר ,הרצ) התרוצ יהמ
?היושע איה רמוח הזיאמ
?םיטושיק הילע םיטורח וא םיריוצמ םאה
:םכלש שודיקה סוכ לע םיטרפ תיבב וררב
?השוריב םכל הנתינ איה ילואו ,הנתמב התוא ולביק םאה ,התוא ונק םאה
?יתממ ?יממ
.תרדוהמ סוכב שדקל םילדתשמ עודמ ובתכו ובשח
שודיקה סוכ לע תוכלהה םוכיס
,דואמ הלודג שודיק סוכ םכיתורבחמב ורייצ
תריוצמה סוכה ךותב ומשרו
.שודיקה סוכ לע ונדמלש תוכלהה תא
:יאכז 'ר תא וידימלת ולאש
?םימי תכראה המ תוכזב
,רבחל םש יתיניכ אל ימימ :םהל רמא
.םויה שודיק יתלטיב אלו
.יל התייה הנקז אמיא
.שודיקל ןיי יל היה אל תחא םעפ
.םויה שודיקל ןיי יל האיבהו השארבש ףיעצ הרכמ
.ןיי תויבח 300 החינה ,התמשכ :ודמל
.ןיי תויבח 3,000 וינבל חינה ,יאכז 'ר תמשכו
('ב 'מע ,ז"כ ףד הליגמ תכסמ)

:תלאושו הנקזה םאה לא הנופ הנכש יכ םכל וראת .א
?עודמ ?המ םשל ?הנוקו תפסוא תא ןיי הברה ךכ לכ  
.הל הבישמ הנקזה המ ורעשו וניימד  

אלש ריכזמ אוה היינש הביסכ ,םימי תוכיראל הכז אוה עודמ ריבסמ יאכז 'ר .ב
אוהש הנושארה הביסה יהמ .ןייה לע שדיק דימת רמולכ ,םויה שודיק תא לטיב  
?ולש םימיה תוכיראל הנומ  

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח