תבשב הדועסהו שודיקה
?הדועס אלל שודיק שי םאה
?שודיק אלל רקובב תבשבו תבש לילב הדועס שי םאה
?ינש המו ןושאר המ ,הדועסהו שודיקה
:ארמגה ךותמ דחא טפשמב תובושת אוצמל לכונ הלאה תולאשה שולשל

.הדועס םוקמב אלא שודיק ןיא

('ב 'מע ,א"ק ףד םיחספ)

:הדועסל ךומס תויהל בייח שודיקהש ונדמל
.ושדיק ובש םוקמב תויהל הכירצ הדועסה = םוקמל ךומס
.(תונוזמ תוחפל) שודיקה רחאל דימ לוכאל םיבייח = ןמזל ךומס
.שודיקה ינפל דועסל רוסא

:הכלהה ירפסב שרופמ ךכו
?דציכ "הדועס םוקמב אלא שודיק ןיא"
('ח הכלה ,ט"כ קרפ ם"במר) .רחא תיבב לכאיו הז תיבב שדקי אל

('ג ףיעס ג"ער ןמיס ךורע ןחלוש) .אצי אל שודיק ידי ףא ,דעס אלו שדיק םא
('ד-'ג תוכלה ,א"ער ןמיס םש) .שודיק םדוק םולכ םועטל רוסא

הדובע

:ןתוא ומילשה אנא .וקרפתה תוכלהה

הדועס םוקמב
"ושדקל תבשה םוי תא רוכז" :רמול דומלת
ותסינכב ןייה
הלדבהב
שודיקה ינפל
שודיקב
לע והרכז
ותסינכב
ותאיציב
?ןינמ םויב שודיק
אלא שודיק ןיא
םולכ םועטל רוסא

הנהמ האירקל
,אישנה הדוהי 'ר לע רפוסמ שרדמב ."הבר שרדמ" ךותמ רצק רופיס ארקנ ךשמהב
,דואמ בוהאו לבוקמ היהש
.רבודמ ימב ועדי לוכהו ,ונבר וא יבר ול וארק הצרעה בורמו
.יבר םע דואמ דדוימ היה סונינוטנא רסיקה .םיאמורה םיטילשה יניעב םג דבוכמ היה יבר

.(רק=) ןנוצ לש ןילישבת וינפל איבה תבשב סונינוטנאל הדועס השע ונבר
.ול ברעו םהמ לכא
.םיחתור םילישבת וינפל איבה .לוחב הדועס ול השע
.ולאמ רתוי יל וברע (תבשב יתלכאש םירקה םילישבתה) םתוא :סונינוטנא רמא
.םירסח םה דחא (ןילבת) לבת :יבר ול רמא
?םולכ רסח ךלמה רצוא שי יכו :סונינוטנא ול רמא
(?ךלמה ןומראב והשמ רסחש תויהל לוכי םאה)
.םירסח םה תבש :יבר ול רמא
?תבש ךל שי
(א"י הבר תישארב)

.םיתרשמב רסח וניא יבר לש ותיב םגו ,םידבוכמ םיוולמ שי רסיקל ,ורכז .הזחמהל ונגראתה

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח