.לוכה לע הדרי הכשח .העקש שמשה
.םימשב םיארנ םיבכוכ
.ונתוא תבזוע הכלמה תבש
."תבש יאצומ" רבכ הנה
.דובכבו הבהאב תבשה ןמ םידרפנ ונא
:ונדמל ךכו
.ותאיציבו ותסינכב והרכזל ךירצו
,שודיקב ותסינכב
.הלדבהב ותאיציבו
('א הכלה ,ט"כ קרפ ם"במר)


:הלדבהב תוכרבה רדס והזו
י
ב
נ
ה
  ןייה לע ךרבמ .1
םימשבה לע ךכ רחאו .2
רנה לע ךכ רחאו .3
(הלדבה) לידבמ ךכ רחאו .4
(ד"כ הכלה ,ט"כ קרפ ם"במר)

.הלדבהה תכרב איה תיעיברה הכרבה
ה"בקל םידומ ונחנא הלדבהה תכרבב
רדוסמו ןקותמ םלוע ארבש
,דחוימ םוקמו םיאתמ ןמז רבד לכל ובש
.דרפנו לדבומ

:(רודיסה יפל וא ןורכיזה יפ לע) הלדבהה תכרב לש םילימה תא תרבחמב ומילשה
:לידבמה ,'ה התא ךורב
_____ל שדוק ןיב
ךשוחל _____ ןיב
___ ל ____ ןיב
________ל יעיבשה םוי ןיב
.______ל ______ ןיב לידבמה 'ה התא ךורב

תושר תדובע

- לידבה ןכא ה"בקהש םידמלמה םיקוספ אוצמל וסנ

;'א קרפ ,תישארב רפסב - ךשוחל רוא ןיב
;ט"י קרפ תומש רפסב - םימעל לארשי ןיב
;'כ קרפ תומש רפסבו 'ב קרפ תישארב רפסב - השעמה ימי תששל תבשה ןיב
.'י קוספ ,'י קרפ ארקיו רפסב - לוחה ןיבל שדוקה ןיב

םכיתורבחמב ומכס
...לידבמה
____________________ :רמאנש ,ךשוחל רוא ןיב
___________________ :רמאנש ,םימעל לארשי ןיב
__________ :רמאנש ,השעמה ימי תששל יעיבשה םוי ןיב
____________________ :רמאנש ,לוחל שדוק ןיב

,םימשבו ןייב תבשה ןמ דרפיהל הפי :רמא םיסינ
.םיענ חירבו בוט םעטב
?תבש יאצומב רנ עודמ ךא
?הלדבה רנ ךירצ עודמ

.הבר שרדמ ךותמ דמלנ
,ןושארה תבשה יאצומל ונתוא ריזחמ שרדמה
:םלועב ויה הוחו םדא קרשכ ,הנושארה תבשה ףוסל

,תבש יאצומב שמשה העקשש ןוויכ
,ךשוחה ליחתהו
.ןושארה םדא ארייתנ
?ה"בקה השע המ
,(שא ינבא=) םיפער ינש ול ןמיז
,הזל הז ןשיקהו
.(שא=) רואה ןהמ אציו
."שאה ירואמ ארוב" ?שאה לע םדא ךריב המ
(א"י הבר תישארב יפ לע)

.'ה תא ךריבו שאב חמש ןושארה םדא
שאב תלעותה יהמו ,חמש אוה עודמ :ובשח
?םדאה ינב לכלו ןושארה םדאל

"הלדבה"ו "שודיק" םיאשונל םוכיס תודובע

.ונדמלש תוכלהה ןיב תוינוימד תוחיש וכרע
:תפסונ העצה ועיצה וא ,ןהמ תחא ורחב .תונוש תועצה םכינפל
הנשמה םחל ןיבו שודיקה ןיי ןיב החיש .א
הלדבהה רנ ןיבו תבשה רנ ןיב החיש .ב
הלדבההו תירחש לש שודיקה ,תבש ליל שודיק ןיב (השולש ןיב החיש) חיש תלת .ג
.שודיקה סוכ םואנ .ד

שודיקה סוכ לע וא הלדבהה רנ לע ,הנשמה םחל לע תודיח רבחל ולכות תוחיש םוקמב
:המגודל
,תומואת ומכ ונא םייתש
.תוניתממ טקשב תיפמל תחתמ
?תוכחמ המל ?ונא ימ

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח