תבשה לש תישימחה הנחתה

!רבדמב לארשי הנחמב הלודג תושגרתה
ונבר השמל 'ה רמאש זאמ
,('ח קוספ ,ה"כ תומש) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"
.הכאלמב םישוע לוכה
,תשוחנו ףסכו בהז !ןכשמל ואיבה תומורת המכ
.דועו דועו תורקי םינבאו ןמגראו תלכת
קוסעל םיצור לוכה ,ןכשמל הכאלמ תושעל םיצור לוכהו
,תוכורפהו תועיריה ,םישרקהו םינדאה תנכהב
.ןכשמה תכאלמ תא ,הכאלמ תושעל םיחמש לוכהו

.ירוא ןב לאלצב תברקב םויה תועש בור םיאצמנ בדנו ןימי
,םילקושו םידדומ םה ,תשוחנל בהזה ןיב םידירפמ םה
,שאה תא םיחפנמ םה ילואו
.הדובעה ילכ תא לאלצבל םישיגמו
.תובהלתהבו החמשב םתכאלמ תא םישוע םה
.הכאלמב תוזירז תימולשו הצרת םג
,שובייל ותוא תולותו םיזעה רמצ תא תוסבכמ ןה
.הגיראלו היווטל ותוא ןיכהלו רמצה תא עובצל תורזוע ןה ילואו
תוצרו תושוע ,תושועו תוצר ןה
!ןכשמה תכאלמל ,ןכשמה תכאלמל
!ןכשמה תכאלמב ,הכאלמב םישוע לארשי ינבמ םיפלאו תואמ ;הכאלמב םישוע םלוכה

:לוקה עמשנ םואתפו
! ...ורומשת ייתותבש תא ךא
(ג"י קוספ ,א"ל קרפ תומש)

:ריבסמ ונבר השמו
...םכל איה שדוק יכ תבשה תא םתרמשו
,הכאלמ השעיי םימי תשש
.'הל שדוק ,ןותבש תבש יעיבשה םויבו
.תמוי תומ תבשה םויב הכאלמ השועה לכ
(ו"ט-ד"י ,א"ל קרפ תומש)

...תרצענ הכאלמהו
,תבשב ןמ טוקלל רוסאש עדוי ינא :בדנל שחולו ,אלפתמ ןימי
,הכאלמ תושעל רוסאש ונעמש יניס רהבו
?תבשב רוסא וא רתומ ןכשמל הכאלמ לבא
.בדנ בישה המ ורעש

:תוכובנ הצרתו תימולש םג
?תבשב ןכשמל הכאלמ תושעל רוסא
?תבשב ותוא עובצל וא רמצ סבכל וליפא רוסא
,ןמגראהו תלכתה יטוח תאו ןבלה רמצה תא תוחינמ ןה טקשב טקשב
,ןהלש להואל ,התיבה תורזוחו
."ורומשת ייתותבש תא ךא" הוויצ 'הו ,םויה ישיש םוי יכ

,הצרת ,תבשוח תא המ :תלאוש תימולש ךרדב
,ןכשמה תכאלמ םייתסת רשאכ
,רבדמב ןאכ היהנ אל רבכ רשאכ
גוראלו רופתל רוסא היהי זא םג םאה
?תבשב הכאלמ לכ תושעלו
.הצרת הבישה המ ורעש

:רמאנ שמוחב
,תבשה תא לארשי ינב ורמשו
.םלוע תירב םתורודל תבשה תא תושעל
,םלועל איה תוא לארשי ינב ןיבו יניב
,ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ
"שפנייו תבש יעיבשה םויבו
(ז"י-ז"ט םיקוספ ,א"ל תומש)

ןכשמב לארשי ינב םהב ווטצנש הכאלמה ירוסיא יכ תוחכוה שולש םיקוספב ואצמ
.תורודה לכל לארשיל ונתינ

.ינרמשי ל-א תבש הרמשא יכ
.יניבו וניב דע ימלועל איה תוא

(ארזע ןבא םהרבא יבר)

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח