.לארשי הנחמב החונמ תבש
.ץיקהב םימלוחו םהלש להואה ינפל םיעורש ןימיו בדנ
.היחרפו הירותפכ ,היעיבג םע הלודגה בהזה תרונמ הארית ךיא םמצעל םיניימדמ םה
.םירענה לש םירוהה םיבשוי להואה ךותב
.תבשה לע םילאושו םיחחושמ םה
,"הכאלמ לכ השעת אל" רמא 'ה :ןימי לש ויבא
."הכאלמ" תוארקנ תודובע וליא םיעדוי ונחנא ןיא ךא
!תבשב ןתושעל רתומש תולועפ שי םא תעדל הצור ינא ,ןכ ,ןכ :ןימי לש ומא
?רוסא המו רתומ המ עדנש ידכ תורוסא תוכאלמ לש המישר וא רדס שי ילוא :בדנ לש ויבא


.ולאשנש תולאשה ןה ולא
!ןתוא ופיסוה ,תורחא תולאש ,התיכה ידלי ,םכל שי םא

:תולאשהמ קלחל הבושתה הנהו
ןכשמה תמקהב לארשי ינב ושעש תודובעה לכ
.םלועל תבשב תורוסאה תוכאלמה ןה
:'א הכלה ,ג"י קרפ "השמ תרות ורכז" ורפסב גיצנד םהרבא 'ר בתוכ ןכו
ןכשמה תכאלמל םיכירצ ויהש הכאלמ לכ
.תבשב התושעל רוסאו ,"הכאלמ" תארקנ

לארשי ינב ושע ןכשמה תכאלמב יכ ,ואצמו ונמ םימכח

,תוכאלמ 39
ןהו
.תבשב םירוסאה הכאלמה תובא העשתו םישולש

.דימתל תבשב תורוסא ןה רשאו ןכשמה תמקהב ושענש תוכאלמ לע בושחל וסנ
.םתעגה רפסמ הזיאל תעדל ןיינעמ

הדובע

,תובושתה תא וארק .ונלש תולאשל תובושת םכינפל
המיאתמה הלאשה תא הבושת לכל ופיסוהו
,הבושתו הלאש ,הבושתו הלאש ,רדסה יפל ובתכ .םכיתורבחמב

תובושת
.תבשב הרוסא איהו ,הכאלמ תארקנ ןכשמב התשענש הדובע לכ (1
.לייטלו דומלל ,רישל ,אורקל ומכ ,תבשב תורתומש תובר תולועפ שי (2
.םלועל תבשב תורוסאה תוכאלמה ןה ולאו ,הכאלמ תובא 39 שיש ואצמ םימכח (3

:הנשמב םיבותכ םהש יפכ הכאלמה תובא העשתו םישולש ולא

'ב הנשמ ,'ז קרפ תבש תכסמ
:תחא רסח םיעברא תוכאלמ תובא

תפה תנכהל תוכאלמ
,רמעמהו רצוקהו שרוחהו ערוזה
,ררובהו הרוזהו שדה
.הפואהו שלהו דקרמהו ןחוטה
דבה תכאלמ
ועבוצהו וצפנמהו ונבלמה ,רמצה תא זזוגה
ןירינ יתב ינש השועהו ךסמהו הווטהו
,ןיטוח ינש עצופהו ןיטוח ינש גרואהו
תוריפת יתש רפותהו ריתמהו רשוקה
.תוריפת יתש רופתל תנמ לע ערוקהו
רועה דוביע תכאלמ
,וטישפמהו וטחושה ,יבצ דצה
.וכתחמהו וקחומהו ורוע תא דבעמהו וחלומה
הביתכה תכאלמ
תויתוא יתש בתוכה
תויתוא יתש בותכל תנמ לע קחומהו
ןיינבה תכאלמ
רתוסהו הנובה
שאה תכאלמ
ריעמהו הבכמה
הכאלמה םויס
שיטפב הכמה

(.בוריע אלל לוטלט רוסיא) :תושרל תושרמ איצומה
.תחא רסח םיעברא הכאלמ תובא ולא ירה
('ב הנשמ ,'ז קרפ תבש תכסמ)

.תוכאלמ תובא תחא רסח םיעברא ואצמנ ןכא םא וקדבו תוכאלמה תא ורפיס

.הכאלמה תובאמ הרשע קר דמלנ התיכב ונחנא
.םכלש תבשה תרימשב םכל ורזעיש הכאלמ תובא דמלנ
.םיפסונ הכאלמ תובא ודמלת תוהובג תותיכב

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח