!םיכורשו םילבח התיכל איבהל אנ

:הנכה תחיש
םיאבה םירועישב דמלנש תוכלהב
."בייח" הלימה תא שוגפנ
.םירועיש ןיכהל בייח דימלת :םירמוא ונחנא ;םכל תרכומ הלימה
.םלשל בייח הנוקש ימ
.הנוש "בייח" לש ןבומה הכלהבו הנשמב
.שנועב בייחו - אטח :אוה השוריפ תבש תוכלהב
שנועב בייחו ,אטח ,(הנווכב=) דיזמב תבשב הכאלמ השועש ימ
.בייח רוציקב וא

.תבשב םירוסאה הכאלמה תובא 39 ןיבמ הכאלמ תובא ינש םה "ריתמה"ו "רשוקה"
,רצחבש םידומעל םיעלקה תא לוחה ימיב ורשק ןכשמב
.וריתה אלו ורשק אל תבשבו
?ונלו ?ונאו
?הלמשב הרוגחה טרס תא רושקנ דציכ ?ונילענ תא רושקנ ךיא - תבשב
?הבינע בונענ ךיאו

:םירוסא םירשק שיו תבשב םירתומ םירשק שיש ונתוא תדמלמ הנשמה

'ב-'א תוינשמ ,ו"ט קרפ תבש תכסמ ,הנשמ

  ןהילע ןיבייחש םירשק ולא
:(שנועב בייח תבשב םתוא השועש ימ=)
ןילמגה רשק
.םינפסה רשקו
,ןרושיק לע בייח אוהש םשכו
.ןרתיה לע בייח אוה ןכ
  אוהש רשק לכ :רמוא ריאמ יבר
,וידימ תחאב וריתהל לוכי
.תבשב וילע ןיבייח ןיא

וידימ תחאב וריתהל לוכי אוהש רשק
.םילמגה רשקו םינפסה רשק לש םירויצב וננובתה
?תחא דיב הזכ רשק ריתהל רשפאש םכל הארנ םאה
?בייח וניא וא שנועב בייח אוה םאה ?תבשב םינפס רשק רשוקש ימ לש ןידה והמ

  :הנשמה ךשמה הנהו
:ןהילע םיבייח ןיאש םירשק שיו
הקולח חתפמ השיא תרשוק
  הכבסה יטוחו
(הרוגח) איקיספ לשו
... לדנסו לענמ תעוצרו
:הדוהי 'ר רמא ללכ
,(םייקתמו עובק וניאש=) אמייק לש וניאש רשק לכ
.וילע ןיבייח ןיא

הדובע

  םירשק יבגל םיללכ ינש םיבותכ הנשמב
:תבשב םתוא רושקל רתומש
,ריאמ 'ר רמא דחא ללכ
.הדוהי 'ר םשב אבומ ינש ללכו

:םכיתורבחמב םיללכה תא ובתכ

.תבשב ןהילע ןיבייח ןיא (1
(2

?עובק ?ינמז :רושקל ןווכתמ התא רשק ןימ הזיא :לאוש הנשמה ימכח ינשמ דחא
?םכחה םש המ
"....לכות םאה" :לאוש ינשה םכחה
?ךכ לאושה םכחה והימ

:תיבבו התיכב וסנתה
.תחא דיב וריתהל וסנו ,לופכ רשק ורשק
.תחא דיב וריתהל וסנו ,הבינע לש רשק ורשק
?תבשב םירשקה ינש יבגל םכלש הנקסמה המ
.םידומעל םילבחב הרושק איה .הדנדנ שי ונתיב רצחב
?תבשב הלש םילבחה תרתה לע וא הדנדנה תרישק לע םכתעד המ

הדובע

.הילענב םיכורשו היתורעשב טרס תליאל
.קזח קזח חתפמ וב רושקש קד טוח הראווצ לע
.ערקנ םיינשל תבש ינפלש הציפקל ימוג לבח הידיב

,תבה תליאל וריבסהו ורמא
.(רבחל ,ריתהל ,רושקל) תבשב רוסא המו רתומ המ

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח