:התיכל ואיבהו תוצובקל וא תוגוזל ונגראתה :רועישל הנכה
,("ןכדש") תקדהמ ,קבד ,טחמו טוח ,ריינ תוסיפ ,דב תוסיפ
.הסיבכל םיבטאו םינוש םיגוסמ תוכיס
,טחמו טוח ,דב תוסיפ םכידיב וחק
.דב תוסיפ יתש ורבחו םירפת המכ ורפת
.הריפת יהוז .טחמהו טוחה תרזעב םידבה תא םתרביח
.העירק יהוז .הזמ הז םידבה ודרפנ הנה ;םתרפתש םיטוחה תא וערק
."הכאלמה תובא ט"ל"מ םה "ערוקה"ו "רפותה"
.הכאלמה תובא תמישר ךותב הלאה תוכאלמה יתש תא ואצמ
?תובותכ ןה תוכאלמ וליא רחאל

תודלותו הכאלמ תובא
.הכאלמ תובא תבשב תורוסאה תוכאלמה 39 תוארקנ עודמ דמלנ םויה
;םידלי שי תובאל
.הכאלמה באל תומודש תולועפ - תודלות שי הכאלמ תובאל
,טחמבו טוחב דב יקלח רבחמ "רפותה" הנה
.קבד תרזעב דב יקלח וא םיפד רבחמ קיבדמהו
.םינוש םירבד ןיב םירבחמ םהינש יכ ,רפותל המוד קיבדמהו
.רפותה לש הדלות אוה קיבדמה ןכל
.הכאלמה בא ומכ ,תבשב הרוסא הדלות
;ערוקל המוד םיקבדומ םיפד ןיב דירפמש ימ ןכו
.ערוקה תדלות יהוז םירבוחמ םיפד ןיב הדרפה ןכל

תבשב ("ןכדש") תקדהמ תרזעב םיפד רבחמש ימ םג
.רפותה לש הדלות - הרוסא הכאלמ השע
.ערוקה תדלות לע רבע םיקדוהמה םיפדה ןיב דירפמהו


.תבשב םירתומש םירוביח שי
:תואמגוד
,ותוא רופתל רוסא ,תבשב ךדגבב רותפכ קתינ
.ןוחטיב תכיס תרזעב ורבחל רתומ ךא
.םיבטא תרזעב תספרמב ןחלושל הפמ רבחל רתומ
:וז ןיעמ תידרשמ הכיס תרזעב םיפד רבחל רשפא

הדובע

:םתאבהש םירמוחב וסנתה
,"תקדהמ"ב םיפד ורבח ,קבדב םיפד וקיבדה ,בטאב םיפד ורבח
:תולאשה לע ובישה ךכ רחאו ,תוידרשמ תוכיסבו ןוחטיב תכיסב ושמתשה
?קבדב רוסא ךא ,בטאב רתומ עודמ
?טחמו טוחב אל ךא ,ןוחטיב תכיסב רתומ עודמ
?תידרשמ הכיסב רתומ ךא תקדהמב רוסא עודמ

?רוסא הזיאו ,רתומ רוביח לש גוס הזיא :ללכ בותכל וסנ
?"רשוקה" הכאלמה באב ונדמלש ללכ ריכזמ םכלש ללכה םאה

:רבדמה רודמ הצרתבו תימולשב רזעינ הבה
:ןתוא לואשל םילוכי ונאש ונל ראתנ
?ןכשמה תכאלמב ןתערקו ןתרפת םאה
:דימ הנינעת ןה
,לודגה ןהוכה לש תלכתה ליעמ תא ונרפת ןה ,יאדווב
...תאו ...תאו ... תאו
!שדחמ רופתל ידכ ,ונערק ,הריפתב וניעט רשאכו
קבדב ןתקבדה םאה :תומכחה תונבה תא לאשנ םאו
.תוכאלמ 39 קר ונישע ןכשמב ,אל :הנינעת ןה ?תקדהמב ןתרביח וא

הנקסמ
.הכאלמה תובא 39 קר ושע ןכשמב
,הכאלמה תובאל תומודה ,תופסונ תוכאלמ ןה תודלות
.ןכשמב ןתוא ושע אלש
.תבשב תורוסא תודלות םג

הדובע

.הז רועישב ונדמלש תודלותה תאו הכאלמה תובא תא ומילשהו תרבחמב ורייצ אנ

הרעה
םיצור רשאכ .וילא םיקובד םימעפלו ,ריינב םיפוטע ,םיקתממ רקיעב ,םיבר ןוזמ ירצומ
לכוי אלש ןפואב ותוא עורקל שי ךא ,ריינה תא עורקל רתומ ,ףוטעה ןוזמה ןמ תבשב לוכאל
.(לוקלק ךרד) ףסונ ךרוצל שמשל

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח