"תויתוא 2 בתוכה" :בתוכה
"תויתוא 2 בותכל תנמ לע קחומה" :קחומה

:הדימלתו דימלת לכל בטיה תורכומה תוכאלמ דמלנ התע
תויתוא 2 בתוכה
.תויתוא 2 בותכל תנמ לע קחומהו

,תבשב תחא תוא וליפא בותכל רוסאש ןבומ
,שממ הביתכ תבשחנ הנניא ןיידע תחא תוא לש הביתכ ךא
,תחא תוא תבשב בתוכש ימ ןכלו
.בייח וניא ,שנועב בייח וניא ךא ,רוסא השעמ השוע

:תבש תכסמב הנשמב ררבנ ?בייח ימו

 
רבסה
ןימי דיב בתכ םא ןיב =
לאמש דיב בתכ םא ןיבו   
([ילאמש] רטיא אוה יכ)   

,םיימעפ תחא תוא בתכ =
יהוזש דבלבו) ."גג" הלימב ומכ  
(המלש הלימ  

תונוש תויתוא 2 בתכ =
."בא" הלימב ומכ  

;םינוש הביתכ ירמוח ינש =
:המגודל  
.ןורפיעב היינשו וידב תחא תוא  

.הפש לכב =
:תויתוא 2 בתוכה
,ולאמשב ןיבו ונימיב ןיב,דחא םשמ ןיב,תומש ינשמ ןיב


,תוינממס ינשמ ןיב- ןושל לכב
."בייח
('ג הנשמ ,ב"י קרפ תבש תכסמ)

הדובע

.הנשמב ונייע
.םימלש אל םיטפשמ 5 םכינפל ךשמהב
:ןידה תא טפשמ לכל ובתכו ,םיטפשמה תא וקיתעה
.בייח וא רוסא וא רתומ

;םיטפשמה הלא
___________ - םיוות יתש וא תורפס יתש בתכש ימ
___________ - עבצו לוחכמב בתכש ימ
___________ - ב תואה תא בתכש ימ
___________ - ןובשחב ליגרת בתכש ימ
___________ - םילימ יתש רבידש ימ

תודלותה
.תודלות תורושק "בתוכה" הכאלמה באל םג
,"בתוכה" הכאלמה באל תודלות ןה ןומיסהו הטירחה ,םושירה ,רויצה תורוצ לכ
.תבשב תורוסא ןהו
."קחומה" לש הדלות איה ןומיסהו רויצה ,םושירה תקיחמו

הדובע

תכאלמל תודלות ןהש תולועפ קר ןכותמ וקיתעה .תונוש תולועפ לש המישר םכינפל
:"קחומה" וא "בתוכה"

םירויצ רייצל (1
הביתכל ריינ יפד ךותחל (2
ץעב םינמיס טורחל (3
םיריוצמ םיווק קוחמל (4
תונורפע דדחל (5
.רצומה לע ריחמה תא םושרל (6

קחומה
.רויצ וא םושיר ,בותיכ לכ תבשב קוחמל רוסא יכ ונדמל
,בותכה תקיחמ יהוז תויתוא תעירק
.תבשב תויתוא תעירקמ דואמ רהזיהל םיבייח ןכלו

המגוד
.תבשב ךירבח תא דבכלו הנממ לוכאל הצור התאו ,דלוקוש תלבט תלביק
.םילימו םירויצ הפיטעה לע
? הפיטעה תא ריסת דציכ
,ב"י-א"י םיפיעס ,'ט קרפב ,"התכלהכ תבש תרימש" הכלהה רפסב ןייענ
:םיאנת 2 -ב המודכו דלוקוש לש הפיטעה ריינ תא עורקל רתומש ,אצמנו
.(ףסונ שומישל ריינה תא רומשל אל) לוקלק ךרד ריינה תא עורקל שי (א
.םירויצ וא תויתוא עורקל ןיא (ב

.הנתמב תבשב םיקיטסמ וא םילפו תליבח םתלביקש חיננ
.תבשב הליבחה תא וחתפת ךיא ובשח
םיווקב ונמסו ,לכאמ ינימ לש תופיטע תרבחמב וקיבדה
.תבשב חותפל רשפא ןכיה

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח