.לארשיל 'המ הבהא לש הנתמ ,תדחוימ הווצמ איה תבשה
.היטרפ לכב דואמ םיריהז ונחנא ןכל

,('ט קוספ ,'כ קרפ תומש) "הכאלמ לכ השעת אל" רמאנ שמוחב
הכאלמ תובא לע ונדמלו
.הרותה ןמ תבשב םירוסא םלוכש תודלות לעו

,םירוסיא ופיסוה (ל"זח=) הכרבל םנורכיז ונימכח
.החכש ךותמ וא תועט ךותמ תבשב הרוסא הכאלמ ידיל אובנ אלש ידכ

:ורמאו ופיסוה םימכח הביתכה תכאלמב
.תבשב תונקל רוסאו רוכמל רוסא
.תבשב ףסכ תוולל וא תוולהל רוסא
.תבשב דודמל וא לוקשל רוסא

,הביתכ ידיל אובל לולע רכומ וא הנוקש ימ עודמ :וריבסה
דב לש ךרוא וא םירדח לש בחורו ךרוא דדומש ימ עודמו
?הקיחמ וא הביתכ לש הרות רוסיא ידיל אובל לולע

תעדל בושח
,תבש ךרוצל םילכ וא לכוא תונח לעבמ וא ןכשמ תחקל רתומ
.ריחמ עבקי אלו דודמי אלו לוקשי אלש דבלבו

םיקחשמב הביתכמ ששח
.הביתכ ידיל אובנש ששח שי קחשמ תעשב םג
.תבשב קחשל רתומ םהמ וליאב ררבנו ,םינוש םיקחשמ קודבנ הבה

תוצובקב הדובע

."התכלהכ תבש תרימש" הכלהה רפס ךותמ םיפיעס השולש םכינפל
.רצרצק רופיס םאתומ ףיעס לכלו, םיקחשמב םיקסוע םלוכ
.םיאתמה רופיסבו דחא ףיעסב קוסעת הצובק לכו ,תוצובק שולשל וקלחתה
.הלוכ התיכל הצובק לכ חוודת הדובעה ףוסב

ג"י ףיעס ,ז"ט קרפ 'א קלח "התכלהכ תבש תרימש" .א
תויתוא יקלח וא תויתוא םיחינמ םהבש םירויצו תויתוא יקחשמ קחשל רתומ
תא עבקי אלש דבלבו ,הנומתל וא המלש הלמל םתוא םיפרצמו ,הז ידיל הז תונומתו
הז םיקדהתמו םירבחתמ םינושה םיקלחה ןיא ןכו ,תרגסמב הנומתה תא וא הלימה
.הזל

שדח קחשמ תעפיל
."םילימ-םילימ" ארקנה שדח קחשמ שי תעפיל
.םיבר תויתוא יסיטרכ שי קחשמה תספוקב
.םילימ ביכרמו וז דיל וז תויתוא חינמ ףתתשמ לכ
.חצנמה אוה ,רתוי תוכוראו תובר םילימ ולש םיסיטרכה ןמ ביכרהל חילצהש ימ
?תבשב שדחה קחשמב קחשל רתומ םאה :תלאוש תעפי
?בתוכ "םילימ-םילימ"ב קחשמש ימ םאה
?"קחומ" ארקנ תויתוא יסיטרכל םילימ קרפמש ימ םאה
.תעפיל ובישהו הכלהב תינש ונייע

תומתוחהו ינב .ב
.תומתוחה קחשמ אוה ינב לע בוהאה קחשמה
.הליסמ לע ןחינהל רשפאש תוטלוב תויתוא קחשמב
.םימתוחו עבצ לש וא ויד לש תירכב הליסמה תא םילבוט
.םייח ילעב לש םירויצ םג םיתחהל רשפא תומיתחה קחשמב
!ללכ בתוכ ינניא ירה ?תבשב תומיתחב קחשל רתומ םאה :לאוש ינב
.הכלהה רפס ךותמ ףיעסב ונייע ךכ רחאו ,ותלאשב ונוד


ה"כ ףיעס ,ז"ט קרפ "התכלהכ תבש תרימש"
תמתוח ןהמ תושעל ידכ תויתוא רדסל רוסא ןכו ,תומתוחב םיתחהל רוסא
.(קחומה םושמ) תמתוחב ובכרוהש תויתוא רזפל וא

:לאושו ךישממ ינב :בל ומיש
?םירויצה לש תומתוחב תבשב קחשל רתומ םאה
.וז הלאש לע םג ול בישהל וסנ

ןולחה דיל .ג
.םימחו םיענ תיבבו ,דואמ רק ץוחב .רקובב תבש
.םידא הסוכמ השמשה .ןולחה דיל תדמוע תיגח
.העבצא תרזעב השמשה יבג לע המש תא "בותכל" הצור תיגח

!יחינה ,םויה תבש ,תיגח :אמיא
.ריוואב היולת וליאכ הראשנ תיגח לש עבצאה
?הביתכ וז םידא יבג לע בותכל ,המ
.תיגח תלאוש ?הביתכ ןכ םג וז ריוואב בותכל ילואו


ז"כ ףיעס ,ז"ט קרפ "התכלהכ תבש תרימש"
,השמש לע םירויצ רייצל וא תויתוא בותכל רוסא
.המודכו קבאב וא לוח יבג לע אל ןכו
.תויתוא ומכ ריוואב עבצאב םושרל רתומ ךא

השמש לע וא ,קבא וא לוח יבג לע םושרל רוסאו ריוואב "םושרל" רתומ עודמ וריבסה
.היתולאש לע תיגחל ובישה .םידא הסוכמ

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח