תבשב קסעתנ אלש ורזג םימכח
.הכאלמו הדובע ילכב
!הצקב ומכ "הצקומ" ורמא םה
:םמוקממ וזיזת לא
,שיטפה תאו רורפגה תא
,הריפתה טחמ תאו ןורפיעה תא
.דועו דועו סנפה תאו קבדה תא
,הצקומ אוה "רוסיאל ותכאלמש ילכ" לכ
!תבשב ומוקממ וזיזהל רוסאו

הדובע

תבשב םיצקומ םהש םיפסונ םילכ 5 לש תומש ובתכ
."רוסיאל םתכאלמש םילכ" םהש םושמ
?תבשב הצקומ אוה "רוסיאל ותכאלמש ילכ" יכ םימכח ועבק עודמ :ובשח

,תבשב "הצקומ " םהש םיפסונ םיצפח שי
ןיליפת םיחינמ ןיא יכ ,בלולו ןיליפת ומכ ,תבשב ךרוצ םוש םהב ןיאש םילכ
,תבשב בלול םילטונ ןיאו
.המודכו םירובש םילכ םינבא ומכ ,תבשב םהב קסעתהל האנ אלש םירבד ןכו
"!הצקומ !זיזהל אל ,תוריהז" :םימכח ורמא הלא לכ יבגל

םוכיס תדובע

.תויתוא 2 בותכל תנמ לע קחומה לעו תויתוא 2 בתוכה לע תובר תוכלה ונדמל
.םימכח ירוסיאו תודלות ,הכאלמ תובא ונדמל
.םכיתורבחמב רויצ תרוצב תוברה תוכלהה תא םכסל וסנ
לכב וא ,םכינפלש המגודב ומכ ,תונורקו רטק לש רויצב םירבדה תא םכסל ולכות
.ורחבתש הרוצ

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח